םייגולויב םילופכש


היגרנא רוצייל תוכרעמ ,יוניב ילעפמ ,ןוזמ ירגאמ וב שי :ואולמו םלוע אוה יחה אתה
תכרעמ וליפאו ,םירמוח לש אוביילו אוצייל תוכרעמ ,תלוספה קוליסל בויב תשר ,הרומישלו
לכ תלעפהל תוינכותה תא ליכמה ,לעה-בשחמ .םינכש םיאת םעו ינוציחה םלועה םע תרושקת
תויקנעה תולוקלומב רוצא ,אתה ןיערגבש םימוזומורכב אצמנ ,ןהילע חקפמהו הלאה תוכרעמה
םיהז םיקתוע םהינשל ריבעי תב-יאת ינשל קלחתמה אתש דואמ בושח ןכל .(DNA) א"נדה לש
הקולח חיטבמ אתה תקולח ןונגנמו ,קיודמ לופכש חיטבמ א"נדה הנבמ ,ןכאו .א"נדה לש
.דחא תב-אתל תחא לכ - תולפכושמה תולוקלומה לש תקיודמ

לופכה לילסה
ינשמ רוזשה ,דואמ ךורא טוח םיאור ונייה ,הלדגהב ,א"נדה תלוקלומ תא תוארל ונלוכי וליא
(זוביר יסקואד) רכוס תלוקלומ ,ןיגוריסל ,ובש ,"הרדש דומע"מ יונב לידג לכ .םילידג
סיסב רושק רכוס תלוקלומ לכ לא ?הזל הז םילידגה ינש תא דימצמ המו .טפסופ תלוקלומו
תעברא .(C) ןיזוטיצו (T) ןימית ,(G) ןינאוג ,(A) ןינדא - הלאכ םיסיסב העברא םנשי .ינקנח
דומע" לא םירושק הלאה םיסיסבה .תיטנגה הפשה היונב ןהילעש תויתואה עברא םה םיסיסבה
שיש ,הזכ אוה םיסיסבה לש יבחרמה הנבמה .ולש תוטומה לא םלוס לש םיבלש ומכ "הרדשה
לומ ;ינשה לידגב ןימית דימת יוצמ דחאה לידגב ןינדא לומ :(תוירטנמלפמוק) המלשה םהיניב
הז גוזה-ינב תא םיבציימ ןמימ ירשקו ;ינשה לידגב ןיזוטיצ יוצמ דימת דחאה לידגב ןינאוג
רכומ הז הנבמ .לבח ומכ לתופמו דואמ ךורא םלוס לש אוה א"נדה "טוח" הנמ ,ךכ םא .הז לומ
."לופכה לילסה" ךשב

?א"נדה לופכש שחרתמ ךיא
תינבת התע שמשמ לידג לכו ,םילידגה ינשל לופכה לילסה דרפנ לופכשה תליחת תארקל
גוזה-ןב היהש ןימיתה לומו ,ןימית ץבושי וגוז-ןבמ דרפנש ןינדאה לומ .שדח לידג תריציל
לילס םוקמבו ;הלאכ תוגוז ינש וישכע ויהי ירוקמה A=T גוזה םוקמב ,ךכ .ןינדא ץבושי
.ירוקמה לופכה לילסל םיהזו הזל הז םיהז ,םיינש וישכע ויהי דחא לופנ

?םימוזומורכה לש תקיודמה תוקלחתהה תא חיטבמ המ
לילס לש תחא הלוקלומ ליכמ םדאה לש םימוזומורכה 46-מ דחא לכ ,א"נדה לופכש ינפל
הלוקלומה ןמ הנכותבו הכרואב הנוש - לשמל 1 'סמ םוזומורכב תלכומה הלוקלומה .לופכ
יטנגה עדימה לש תקיודמ הקולח םשל ,ןכל .לשמל 22 'סמ - רחא םוזומורכב תלכומה
תב-את לכ ;םימוזומורכ לש הווש רפסמ לבקי תבה-יאתמ דחא לכש ךכב יד ןיא תבה-יאתל
.םאה-אתב ויהש ולאל םיהז םימוזומורכ 46 הבו המלש תימוזומורכ תכרעמ לבקל בייח

,א"נדה לופכש שחרתמ הזוטימה תליחת ינפל .תאזכ הקולח החיטבמה אתה תקולח איה הזוטימה
דחא לכ ,א"נה לופכש רמג ירחאש תוארל ןתינ פוקסורקימ .םיינש םירצונ לוכ לילס לכמו
תודיטמורכהמ תחא לכ .תויחא תודיטמורכ יתשמ יונב - לופכ הנבמ לעב אוה םימוזומורכהמ
יתש וזמ וז תודרפנ הזוטימה ךלהמב .םימואתה םילופכה םילילסה ינשמ דחא הליכמ תויחאה
הז ןפואב .תבה-יאתמ דחא לא תדדונ ןהמ תחא לכו ,םוזומורכ לכ לש תויחאה תודיטמורכה
.םאה-אתבש יטנגה עדימה לכ לש ירמגל םיהז םיקתוע תבה-יאת ינש םילבקמ

?םה המ םימואת
ןוימדהש םימואת שיו ;םתס םיחאמ רתוי הזל הז םימוד םניאש שי םימואתה תוגוז ןיב
ןושארה גוסה ןמ םימואתה .םהיניב לידבהל םישקתמ...(םהירומו) םהירבחש דע ,בר הכ םהיניב
םה ;םיטוגיזיד םיארקנ הלאכ םימואת .ערז-יאת ינש ידי-לע ורפוהש תויציב יתשמ וחתפתה
,ינשה גוסה ןמ םימואתה .ינמז-ןב אוה םהלש ןוירהה הרקמבש ,ךכב קר םיליגר םיחאמ םינוש
תיציב אוה ונממ חתפתמ רבועהש אתה :תרחא ךרדב ורצונ ,םייטוגיזונומ וא םיהז םימואת
יטנג עדימ ול שי ךכו ,ערזה את לשו תיציבה לש םימוזומורכה תא ליכמ הזכ את .תירפומ
םיקלחתמ םה םגו ,תב-יאת ינשל הליחת ,קלחתהל הליחתמ תירפומה תיציבה .םירוהה ינשמ
.הדילה ירחא ונחנא םילדג םג ךכו ,לדג רבועה הזכ ןפואב .הלילח רזוחו תב-יאת ינשל
ינש ,םיטעמ םירקמב .דחא ףוג ךותב הז דצב הז חתפתהל םיכישממ תבה-יאת ינש ,ליגרכ
םיטרפ ינש םירצויו ,הזוטימה רמגב הזמ הז םידרפנ תירפומה תיציבה ןמ ורצונש תבה-יאת
ינשמ ורצונ הלאכ םימואתש ןוויכ .םייטוגיזונומה םימואתה םה הלא .םייאמצעו םידרפנ
םיטעמה םילדבהה ,השעמל .םהיניבש ברה ןוימדה ןאכמו ,ההז יטנג עדימ םהל שי ,םיהז םיאת
שמשב רתוי ההש דחא םואת :לשמל .המודכו םייח ילגרה ,הביבסה תועפשהמ םימרגנ םהיניבש
םשמ רזחו ותבס לצא חראתה דחא םואת ,וא ץלצב בשיש ומואת לשמ רתוי ההכ ורוע ןכלו
.תיבב ראשנש ומואתמ רתוי ןמש

תא הריגו םינעדמה לש םתונרקס תא םלועמו זאמ תיצה םייטוגיזונומ םימואת ןיב ןוימדה
- וליאו ,ןרקיעב תויתשרות ןה ונלש תונוכתה ןמ וליא וקדב םימואת לע םירקחמ .םנוימד
,תפסונ העפו םיתעל םלצא העיפומ ,םהיניב םיהדמה ןוימדה לע ףסונ .ןרקיעב תושכרנ
תוגוז םנשי :לשמל .ומואת לש יאר תנומתכ הארנ םהמ דחא םימעפל :תוחפ אל המישרמ
ינוויכש םימואת םנשי ;ונימי די רטיא - ינשהו "ינמי" םהמ דחאש םייטוגיזונומ םימואת
.התועמשמו תירטמיסה תוחתפתהה תנבהל ורזע הלא תועפות .םיכופה םדוקדקב רעישה תחימצ

?עבטב לופכשה יכילהת תא הדבעמב תוקחל ןתינ םאה
(רוע יאת וא םד יאת לשמל) םידיחי םיאת .םיאת תויברת הדבעמב לדגל ונתורשפאב שי םויכ
םהש ןוזמה ירמוח לכ תא ליכמה ,לזונ ךותב םילדג תיברתב םיאתה .תיברתה דוסייל םישמשמ
םיכישממ םיאתה ,הלאכ םיאנתב .ונלש ליגרה ףוגה םוחל המוד הרוטרפמטב ,ול םיקוקז
עדימ םישרויה ,תב-יאת ינשל קלחתמ את לכ :וכותב וקלחתהש םשכ ,ףוגל ץוחמ תוזוטימב
םתוא תוברל ,םיאת דואמ טעמ ףוגה ןמ תחקל ןתינש ,אוה וז הטישב ןורתיה .ההז יטנג
לש תויטנגה תונוכתה תא השעמל םיקדוב תאז ךרדב .תויטנגה םהיתונוכת תא קודבלו הדבעמב
.ומא םחרב ןיידע אצמנ אוהשכ רבוע קודבל רשפא ,לשמל ,ךכ .ונממ וחקלנ םיאתהש םדאה
הלחמב םויה אובב תולחל ול םורגיש עדימה םייק ולש א"נדב םא ררבל ,המגודל ,רשפא
!הדילה ינפל םישדוח המכ הז לכו - תיתשרות

םישמתשמ ,ןאכ םג .א"נדה לופכש ךילהת אוה הדבעמב ותוקחל ןתינש יעבט לופכש ךילהת דוע
םיצורש א"נד לש עטקמ םיברמ - םמצע םיאתה תא תוברל םוקמבו ,ףוגה ןמ םיאת דואמ טעמב
א"נד יעטקמ התרזעב וקדבנ ;םייח םיאתב ךרוצ וליפא ןיא תאז הקידב ךרוצל .ותוא רוקחל
!םינוערפה לש תוטונח תופוגמ

?םימואת "רצייל" םג ןתינ םאה
לפכשלו קיתעהל תרשפאמ ונימיב עדמה תוחתפתה םאה :דואמ תנרקסמו דואמ תשקבתמ הלאשה
?םיאת תיברתב הזוטימה תאו א"נדה לופכש תא תרשפאמ איהש םשכ ,הדבעמ יאנתב םלש רוצי
:הקלחב תיבויח הבושתה
יאת םע ןתשגפהו הלחשה ןמ תויציב תביאש לע תססובמה ,הקינכט איה תיפוג ץוח הירפה
,תויציבה ןמ קלח תורפהל םיחילצמ ערזה יאתמ קלח .םיאת תויברת לש םיאנתב ערז
תוקולחה ירחא פוקסורקימב בוקעל רשפא .הזוטימה תוקולחב תוליחתמ תורפומה תויציבהו
ןאכמו ,םחרב ותוא םיליתשמ ,םיאתמה םיאתה רפסמל ריעזה רבועה עיגמשכו ,הלאה תונושארה
,הנחבא תלועפ עצבל רשפא םחרב רבועה תלתשה ינפל .יעבט ןפואב ןוירהה חתפתמ האלהו
ידי לע תעצבתמ הנחבאה .תמיוסמ תיתשרות הלחמב תולחל דיתע רבועה םא עדנ התועצמאבש
אוהו רוטבוקניאל םיריזחמ רבועה תא .םיבר אל םיאת ובש רבוע ךותמ דחא את לש הדרפה
,הלחמ התואל יארחאה רוזאה ןמ א"נד עטקמ םילפכשמ דיחיה אתה ךותמו ;םש קלחתהל ךישממ
אשונ דרפוהש אתהש ןויכמ .םוגפה וא ילמרונה עדימה תא אשונ לפכושש עטקה םאה םיקדובו
רבועה תקידבל ךרע-תווש דרפוהש אתה תקידב ,רבועה יאת רתי לש הזל ההז יטנג עדימ
תיתשרות הלחמב ולחיש ןוכיס לש תמיוסמ המר שיש םירבועב תושענ הלאכ תוקיב .ומצע
וירוה ינשמ שרי רבועהש ררבתמ םא .(םוגפה ןגה תא םיאשונ םהירוה ינשש עודי םא ,לשמל)
,םחרב ותוא םיליתשמ אל - תיתשרותה הלחמב תולחל דיתע אוהש רמולכ ,םוגפה ןגה תא
,ןיקת ןג וירוהמ דחאמ תוחפל שרי רבועהש ררבתמשכ .'וכו ישילש וא ינש רבוע םיסנמו
.םחרב ותוא םיליתשמ

ןב רבוע קרפל ףא ילואו ,םיהז םימואת רצייל ידכ תאזכ הטישב שמתשהל רשפא ,תינורקע
סודלא רפוסה .םלשומ רוציל חתפתי םהמ דחא לכש ,םייאמצע םירבוע הנומשל םיאת הנומש
עדמה רפסב ,םיהז םימואת לש תוקהל לע תתתשומה הרבח לש ארונ בצמ ראית ילסקה
לש דואמ תומדקומ תוקידבל קרו ךא תשמשמ הטישה ,השעמל ."שדח ץימא םלוע" ינוידבה
קוניתה םא ןוירה תקספהל קקדזהל ילב םיאירב תוקונית החיטבמו ,רבועה לש פיוטנגה
.הלוח

וא ,תיביטטגווה הייברה ךרד יהוז :םלש רוצי לש לופכשל תרחא ךרד תרכומ יחה םלועב
ידי-לע םיברתמה םיחמצב הצופנ תאז העפות .ןימ יאת ןיב דוחיאל תקקזנ הניאש ,הצנהה
אצומ ןתונ ףוגה יאתמ םיאת תצובק וא את ,תאזכ הייבר תרוצב .המודכו שרוש ינק ,םירוחיי
םה תאזכ הייברב םיטקונה םירוצי ,השעמל .םאה חמצל תיטנג הניחבמ ההז אוהש ,םלש חמצל
."ויאצאצ"ב תויחל ךישממ אוה ,תמ םאה חמצ םא םג :תוומלא ינב

לוכי אוה תאזכ ךרדב ;ומצע תא ץירעמה םדאל דואמ תכשומ תואריהל הלוכי וז הייבר תרוצ
םיאצאצל דוגינב ,תטלחומ תוהז ול םיהזה "םיאצאצ" לש לבגומ יתלב רפסמ ומצעל חיטבהל
עדמה תורפסש אופא אלפ ןיא !חצנ ייח ,ןכא .םהירוה תונוכתמ קלח קר םישרויה ,םיילמרונ
,לזמה הברמל .תוצלפ יררועמ םירואיתה הז הרקמב םגו ,הלאכ "םימואת"ב םג הקסע ינוידבה
.םדאב יעבט ןפואב תמייק הניא תאז יוביר תטיש

,םתסה ןמ .תישגרו תירסומ הניחבמ םינועט םיאשונ םה םדא יאתבו א"נדב םייתדבעמ םילופיט
תומרות הז ןפואבו הנחבאל תושמשמ ןה דוע לכ תודגנתה הלא תוקינכט וררועי אל
תא רוצעל שי םאה .םידיחפמ םהמ םידחאו ,ןהב םיירשפא םירחא םישומיש םג לבא .ונתחוורל
תוקולח תועדה ?ךכ לשב תושידחה תויגולונכטה תוחתפתה תא םוסחלו תיעדמה המדיקה
קסוע אוה .יכרע דממ ןיא ומצעל אוהשכ עדמלש ,איה תלבוקמה העדה ךא ,וז הלאשב
אלה םיידיב ןותנ יעדמה עדיהשכ ררועתהל תולוכי תויעבה .ןתנבהב ,ןרואיתב ,תועפותב
.תוילילש תורטמל לצונמו תונוכנ

2000 תעמכ :רוקמ
1995 :ךיראת
רמת :רבחמה םש
ףחש
14-17 :םידומעלמע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©