םדא-ינב לופכישב ןושאר יוסינ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

לפכשל ידכ םינגב םייוסינ ךורעל םהל רשפאל ב"הראב םינעדמ ברקב תולוקה םירבוג
.הזכ יוסינ רבכ עצובמ ןוגרוא תנידמב ."ילוד" השבכה תא ולפכישש ומכ ,םדא-ינבהרוק הזו יתימא הז - "הליפאב םיקית" היזיולטה תרדסב קרפ ומכ הארנ-עמשנ הזש תורמל
.הקירמאב וישכעו ןאכ
םינעדמ תואמש רחאלו ,הנושארל הגצוה תיטנג-תללכושמה השבכה "ילוד"ש רחאל םישדוח העשת
תינפת עתפל םלצא הלח - םדא-ינב לש יטנג לופכשב םיניינעתמ םניאש וריהצה םלועב
לופכיש עצבל םנוצר לע יולגב םירבדמ ,הז אשונב םיקסועה םינעדמ רתויו רתויו תיטמרד
.ישונא

תורשפא תונחובה תוירופה םוחתב תודבעמו רקחמ ינוכמ תורשע לע חוויד "סמייט קרוי-וינ"
תויציב תועצמאב םייוסינה תא השעי םקלח .םדא ינב לופכישב םירושקה תונויסינ עצבל
התע עצבמה ןוכמ ומכ - תילרדפ תיביצקת הכימתב הכוז ףא וללה םינוכמהמ המכ .תוישונא
םינגה תא רקוחה תואירבל ימואלה ןוכמה ידיב ןמוממה םיפוקב יטנג לופכישב יוסינ
ךכ-רחאו םיפוקב ,םיישונא םינג ליתשהל םיסנמ הז יוסינב .סדייא תלחמ ינפמ םינסחמש
.םלפכשל םירקוחה םינווכתמ

קר ישונא לופכיש לש רוסיא לע המ-ןמז ינפל הצילמה הקיתאל תיתואישנ הדעווש תורמל
.שרופמב ,תאז רסואה ימוקמ קוח הקקוח הינרופילק תנידמ

הניחבמ הנוש ונניאו תיתוכאלמ היירפהמ הנוש ונניא רבדהש םירמוא וללה םייוסינה יכמות
.תיאקדנופ תוהמיאמ תירסומ

ןמז לש ןיינע קר והז ותניחבמש ,רמא ,"ילוד" תא לפכישש תווצב היהש ,ןסדליוו ןיטס ר"ד
.ןושארה םדאה לפכושיש דע

קר ינא .יטנגה לופכישה ךילהב שמתשהל ךיא עבוק אל ינא .תיתא היעב הזה ןיינעב ןיא יל"
.רמא אוה ,"תאז תושעל דציכ תוטיש חתפמ

םהיבורקמ דחא םאש הל ורמא םינעדמש הרפיס וגקישמ טפשמל תיחמומ ,סורדנא ירול 'פורפ
יכ הנייצ איה .םצע חמב ,לשמל שמתשהל ידכ ותוא לפכשל םילקוש ויה םה ,ןטרסב הלוח היה
לופכיש :לשמל .הרואכל םיינויגה םינועיט תגצה ךות ,הזה ןויערב הכימת לש המגמ תשבגתמ
תיתוכאלמ היירפהל אשונה תאוושה וא ,תומל דמועו השק הלחמב קבדנ אוה םא קונית
.תוירוה דח תוהמיאב

לופכישה ןויערב םיכמותה ואטבתה - "?יתוכאלמ רבוע תריציל םאה לופכיש ןיב לדבהה המ"
.ישונאה יטנגה

ךרוצ שי יטנג לופכישבש רחאמ ,םיכילהה ינש ןיב יתוהמ לדבה ,ןבומכ ,םייק תיעדמ הניחבמ
וז הטישב .הנממ אצוה יטנגה רמוחהש ,תיציבב ותוא ליתשהלו יח םדאמ ישונא את תחקל
.םייוצר םינג "לפכושמ"ל ףיסוהל רשפא

םיישונאה םינגהש הפוצ ,ןוטסנירפ תטיסרבינואמ היגולויב-ורקימל החמומ ,רבליס יל ר"ד
תוחפ אל" ,אוהש רבד - רמייהצלאו סדייא ומכ תולחמ דגנ םינג ויהי ,םינושארה םילתשומה
.וירבדל ,"ןוסיחמ ירסומ

לופכיש עצובמ ,ב"הרא לש םיימואלה תואירבה ינוכמ ידיב ןמוממה ,ןוגרוא תנידמב יוסינב
םיברועמה םינעדמ םירמוא ,םדא ינב לופכישל תיתשתה החנוה השעמל ךכבו םיפוק
.טקייורפב

.הז אשונב קוח ב"הראב ןיא םייתניב .קוחה ךכ לע רמוא המ :איה החותפ הרתונש הלאשה

בירעמ :רוקמ
14.12.97 :ךיראת
ידוא :רבחמה םש
לגס
11 :דומעאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Birth of Monkeys Stirs Debate on Direction Cloning has Taken
CNN - Scientists defend cloning of sheep
Cloning of Humans: Will it be Ethical? Should it be Done?
The Case for Cloning Humans
Cloning Legislation
The Prohibition on Cloning of Human Beings Act


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©