PCR :רבכמ ודחכנש םירוציו תוריעז תומיגד


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

םידירש .םינובלחה בורמ רתוי הברה ,דואמ דע הנוסח הלוקלומ איה א"נדה תלוקלומ
אופקה ןרשב ,םיירצמ םיטונח :ןמזמ ותמש תומקרב םייקתהל אופיא םילוכי הלש םיירורעז
םתוא ופצרק אל םא) םינואיזומב תונוראב םינכושה םיקיתע קשנ-ילכ וליפא ,תותוממ לש
תומיגד םהמ תחקל רשפאש - םדא ינב וליפא וא - םיבר םייח-ילעב םג שי .(הרתי הדיקשב
סנכנ הלאכ םירקמב .רישיו אלמ א"נד חותינ עוציבל ןהב יד ןיאש ,תוירורעז תויומכב המקר
לכב - םינומ יפלא א"נד לש תוירורעז תויומכ תלפכהל יעצמא אוה PCR יכ ,PCR הנומתל
.אילפהל רצק ןמזב - ןעדמל השורדה תומכ
א"נד לש ליגר לופכ לילס םיסינכמ הליחת .םיזרמילופה תצובקמ םימיזנא לע תססובמ הטישה
ידכ ,א"נדה תא םיממחמ זא .א"נד תיינבל םישורדה םידיטואילקונה לכ תא ליכמה ךוותל
לידג התע הנוב הזו ,זרמילופ םיפיסומו תבורעתה תא תצק םיררקמ .םידיחי םילידגל ולצפל
המיגדה תלפכומ ךכ .דרפנ לידג לכל המאתהב ,םיישפוחה םידיטואילקונ המ א"נד לש םילשמ
.ךילהתה לע בוש רוזחל רשפא זאו ,תירוקמה

ןיב דירפהל ידכ א"נדה תבורעת םומיח .רתויב תעגיימ הדובע וז התיה םינש המכ ינפל דע
הלפכה לכ עצבל ךרוצ היה ןכל .תמדוקה הלפכההמ זרמילופה םיזנא תא סרוה היה םילידגה
.םעפ לכב שדח םיזנא ףיסוהלו ,דרפנב תרזוח

,םייחה (םוח יבהוא) "םייליפומרת" םיקדייחב תוניצרב ןיינעתהל םינעדמה וליחתה םייתניב
םידימע םהלש םיזרמילופה .םימח תונייעמ לש החיתרל םיבורקה םהימימב ,םיסנ השעמ
םייקתהל םיפיסומ םהש םושמ ,PCR ירקחמל םהומכ ןיאמ םימיאתמ םהו ,םוח ינפב אילפהל
הטושפ ךרדב PCR עצבל התע רשפא ןכל .א"נדה ילידג תדרפהל םיצוחנה םוחה ילג ירחא
םמחל םיליחתמו ,םיישפוח םייטואילקונ לש םיאתמה קרמב זרמילופו א"נד םיבברעמ :רתוי
א"נדה ילידג םילצפתמ הבש הרוטרפמטל לעמ תצק ,תוקד המכ ידמ ,ןיגוריסל ותוא ררקלו
יד - א"נד לש תולודג תויומכ רוציל ןעדמה לוכי תועש המכ ךותב .הל תחתמ תצק בושו
.רתויב תירורעזה המיגדה ןמ - ךורעל שקבמ אוהש הקידב לכל רתוהו

לש ןהיתוצקמ א"נד תקידב ,לשמל :הדש ירקחמב אוה PCR תטיש לש רתויב בושחה המושיי
יתש םא קודבל רשפא ךכ ;ןהילעב םיכייש תמיוסמ הייסולכוא וזיאל עובקל ידכ ,תוצונ
עדימל .הלש הירוטירטב תחא לכ ראשיהל תודיפקמ וא ,ןהיניב תובברעתמ תונכש תויסולכוא
ןגהל ידכ ןהילע דומעל חרכהש ,תכל תוקיחרמ תויגולוקאו תויטנג תוכלשה שי הז גוסמ
.רבה תויסולכוא לע יוארכ

םיעיגמ םירבדה :היגולוטנואילפבו היגולואיכראב רתויב םיבושח םימושיי םג וז הטישל שי
םדא ינב לש םימונגה אולמ תא חתנל םעפ לכונ אמש תוהתל ולחה םישנא המכש ךכ ידכ דע
םהלש א"נדה תרדחה ידי-לע ,וללה םייחה-ילעב תא "רזחשל" וליפאו ,ןמזמ ותמש םייח-ילעב וא
םינג אוצמל דואמ השק ,א"נדה לש ונסוח לכ םעש הרימאב קפתסנ העש יפל .םימייק םיאתל
תויפרומילופ ףושחל תקפסמ תומכה םימעפל .תוקיתע תומיגדב ,תומלשל םיבורק וא ,םימלש
אל לבא - רחא וא הז ינרדומ עזגל הארנכ רושק ןותנ טרפש ךכ לע זומרל היושעה ,תמיוסמ
המצוע תלעב השדח הקינכט תסנכה .ךרדה תישארב קר םיאצמנ ונאש אלא .הזמ רתוי הברה
.הרקי המ תוארלו רוחאל תגסל אלא רתונ אל .קוקיז לש ליתפ תתצהל המוד ,שומישל וזכש

ןכיה :הנוש לבא הבורק ,תולאש לש הצובק דוע הנשי ,הזילנא יגוסב םיקסוע דוע לכ ,ףוסבל
םיללאה לכבו ,וללה םינגה לכב םידיטואילקונה ףצר והמו ?ןותנ םונג לכב ,םינגה םינכוש
שיש ,א"נד ףצר תעיבק וא ,םינגה יופימ תולאש ןה הלא ?יטנגה רגאמב םיפתושמה םיטנטומהו
.תיסיסבה היגולויבל דבלמ ,תואלקחל םג ילואו תישונאה האופרל הבורמ תובישח ןהל

םפוצירו םינג יופימ


לכ לש יסחיה םמוקימ רוריב - םינג יופימ
םייסאלקה וירקחמב לחה - םימוזומורכב םינגה
תססובמ הטישה .20-ה תונשב ןגרומ סמות לש
ותואב םיאצמנ םניאש םינג היפלש הנחבהה לע
הזמ הז בר קחרמב םיאצמנ וא ,םוזומורכה
םניא דימת טעמכ וא דימת ,םוזומורכה ותואב
ללכ יפ-לע םיגהונ םה .דחיב השוריב םירבוע
תולת ילב השוריב רובעל לוכי ןג לכ :לדנמ
הזל הז םיכומסה םינג לבא ,רחא ןג לכב
,תיסיפ הזל הז םירבוחמ םוזומורכה ותואב
םינג .דחיב השוריב ורבעי םהש יאדוול בורקו
ןכל .תוקהבומ תויפיטונפ תונוכת םירצוי
םניא וא םיאצמנ םינג םא עובקל רשפא
םה המכ דעו ,םוזומורכה ותואב םיאצמנ
,םאה עבקתש תיפצת ךותמ ,הזמ הז םיקוחר
תושרומ םהמ תועבונה תונוכתה ,הדימ וזיאבו
התיהש יפכמ רתוי תופוכת םיתעל דחיב
"רושיק ייוסינ" תועצמאב .תוירקמה תרשפאמ
םימוזומורכה תונקיידב "ופומ" רבכ הלאכ
.ידמל םיבר םימזינגרוא לש


יעטק לש תונוש תוצובק ,רמולכ - םיפפוח א"נד יעטקב םידיטואילקונה ףצר תדידמ ידי-לע
תודוקנב א"נדה תא םירתבמה ,םינוש םיליבגמ םימיזנאב שומיש ידי-לע ורצונש RFLP
םימוזומורכב םצעבו ,םימלש םינגב םידיטואילקונה ףצר תא עובקל םג רשפא - תונוש תועודי
.א"נד לש ,תיקנע םנמא ,הדיחי הלוקלומורקאמ אוה םוזומורכ לכש הדבועה רואל ,םימלש
התע םיאשר ונאו ,ירמגל טעמכ יטמוטוא ךילהתב ףאו ,הרגש ךרד הזה "ףוציר"ה השענ ונימיב
םויכ םיפצורמו םיפוממ םהלש םימונגהש םימזינגרואה .םימלש םימונג ףוצירב רהרהל
,הלאת תינרדות ;יאקיטנגה לש הקיתווה ותדידי ,רקחמה תינסיסת בובזירפה תא םיללוכ
Chaenorabditis הלוגעה תעלותה ;הניגה בוהזי לש הטועפה ותבורק Arabidopsis thaliana
ףוצירהו יופימה תכאלמ ,הקלחב .םדאהו ריזחה ;רבכעה ;םיגולויבה תביבח איה םג ,elegans
הל שי ,רחאה הקלחב לבא .(Chaenorabditis-ב ,המגודל) רוהטה רקחמה ןעמל תישענ תאזה
לש םונגה יופימל תיפוריאה תינכותה .רתויב תכל תוקיחרמו ,תורישי טעמכ תוישעמ תוכלשה
םייח-ילעב רקחל ןוכמה ידי-לע תמאותמ איהו ,piGMaP דוקה םשב העודיה) המגודל ,ריזחה
לש םמוקימ תא קוידב עדנ םא .םיריזחה תחבשה תא רפשל תדעוימ (ורובנידאב הקיטנגו
.החבשהה תוינכות תא ללכשל לכונ ,תויוצר תונוכת םידדוקמה םינגה

תידיימה התרטמו ,הינטירבמ תמאותמ ,"HUGO" , ישונאה םונגה יופימל תימלוע-ללכה תינכותה
ישונאה םונגב םהמ םידראילימ השולש שי) םהבש ןורחאה דע םידיטואילקונה ףוציר הנניא
.יופימב הלא םירוזא והוזיש רחאל ,רתויב םיניינעמה םירוזאה ףוציר תוחפל אלא ,(!ולוכ
תוברל ,תויטנג תוערפהל םימרוגה םימיוסמה םיללאה תא ןבומכ םיללוכ םיניינעמה םירוזאה
תובכרומ תויטנו ,דחא דצמ ,סיסורביפ קיטסיצ ומכ תיטנג הניחבמ תוטושפ ךא תוארונ תולחמ
.בל תולחמל הייטנה ןוגכ ,ינש דצמ ,רתוי תויומסו
ויתוכלשהש רמול ךרוצ ןיא .ינרדומה א"נדה חותינ לש ותמצועו ופקיה אופיא םה הלא
.תכל תוקיחרמ

ןגה סדנהמ
8 קרפמ
251-249 'מע


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


The Human Transcript Map
The Human Genome Organisation (HUGO)
PCR (in vitro DNA amplification)
Cheaper, faster DNA testing on the way, says expert
DOE Human Genome Program Home Page
Diving Into the Gene Pool
למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©