?יטנגה ןפוצל ףסונ עדימ א"נדב שיה

80-ה תונשב ולאשנ תולאש


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


עודיכ בכרומ םימזינגרואה לכ לש א"נדה
:םיסיסב העברא םתוא םהבו םידיטואלקונמ
ףצר .ןימיתו ןיזוטיצ ,ןינאוג ,ןינדא
הווהמ א"נדה תולוקלומב הלאה םיסיסבה
תודיחא .םזינגרואה לש יטנגה עדימה תא
תררועמ א"נדה לש ןיינבה ינבא לש וז
לש תוידוחייה תרמשנ דציכ :תובר תולאש
?טרפה

א"נד לש היצליתמ


תריצי ענומ המ ?אתה לש א"נדב ותובלתשהו אתל רז א"נד לש השילפ תענמנ דציכ
תרימשל ךכמ תועבונה תונכסה לכ םע ,םינוש תורוקממ א"נד ןיב םייאליכ-תולוקלומ
שי םאהו ?(תוניימתה) היצאיצרפיד ורבעש םיאת לש א"נדה הנוש המב ?םינימה תוידוחיי
,ךכב ךורכ ולא תולאשל תובושתהמ קלח ?םיינטרס וכפהש םיאת לש א"נדל והשלכ דוחיי
זאמ .ןושאר טבמב הארנ רבדהש יפכ המלש הכ הניא עבטב א"נדה לש ןיינבה ינבא תודיחאש
םייוניש תורבוע ןיערג תוצמוחש ךכ לע םיעיבצמה םיאצמימ ורבטצנ 40-ה תונש ףוס
סיסבה תא 1948-ב הליג (Hotchkiss) סיק'צוה .םייפיצפס םימיזנא תועצמאב תורמתהו
35-כ ולגתנ זאמו (סומיתה) תרהה תטולבמ קפוהש א"נדב (5MC ןיזוטיצ-ליתמ-5- רמתומה
תושדח .(CH3) תיליתמ הצובק לש הרמתהב םיכורכ םבור ,א"נדב 5-כו א"נרב םינוש םייוניש
םרפסמ תא ךירעהל השק ןכלו ,םישדח םירמתומ םידיטואילקונ יוליג לע םיעידומ םירקבל
.םימיוסמ םימזינגרואל םילבגומ םהמ םיבר ,ןיערג-תוצמוחב םימייקה םייונישה לש יתימאה
יבגל רקחמה תבחרה םעש רעשל שי ,םימזינגרוא לש םצמוצמ רפסמב קר ךרענ רקחמהו ליאוה
.ןיידע םיעודי םניאש ,םידחוימ םיימיכ םינבימ ולגתי םירחא םימזינגרוא לש ןיערג תוצמוח
(odd) םירזומ ,(minor) םיינשימ םידיטואילקונ וארקנ םילבקתמה םירמתומה םידיטואילקונה
.(rare) םירידנ וא
הלא םידיטאילקונ :םיעטמ ףא םה םיתיעלו תואיצמה תא חרכהב םימאות םניא הלא תומש
הלא) םירזומ םניא יאדווב םה ,יערגה תוצמוח תוליעפב יזכרמ דיקפת אלמל םילוכי
.ללכ םירידנ םניא םהמ םיברו (תויעבט תובוכרת

עדמ :רוקמ
1980 :ךיראת
ןמדירפ ףסוי :רבחמה םש
196-192 :םידומע
ד"כ :ךרכ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


The Structure of the DNA Molecule


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©