קסריביסובונב IN םה IN ןג םע םירבכע :השרות


רוחבל ידכ שממ םייתייח לע םיצמאמ םישוע םייח ילעב הברה !ןימה ייח םה םירזומ המכ
םינגה תניחבמ רתויב יוארה רנטראפה תא אוצמל ןוצר ךותמ ללכ ךרדב - םגוז ינב תא םהל
- הייפרהב קוסעל :ונייה ,"ןיינעל תשגל" ןמזה עיגהו רוזיחה ישעמ ומתש עגרמ לבא .ולש
ולש םינגה תא שירוהל הרוה לכ לש יוכיסה :םירמהמ לש בצמב םייחה ילעב םתוא םיאצמנ
ומכ ,לשמל ,תומוח םייניע לעב היהי םאצאצ יכ ,ןוחטיב ןיא .50:50 אלא וניא אצאצל
.ב"ויכו ,םאה לש הלא ומכ ,תוקורי םייניע לעב וא ,באה לש הלא

רפסה יתבב םתוא םידמלמש יפכ ,תיסאלקה הקיטנגה יקוח םיסרוג ,תוחפל ,ךכ
ףינסמ ויתימעו קינלוגא ייגרס .םתותימאב קפס ליטמש ימ שי םויכ ךא .תואטיסרבינואבו
,םינג לש המגוד אוצמל םדיב הלע יכ ,םינימאמ קסריביסובונב םיעדמל תיסורה הימדקאה
.םהידיב םלרוג תא םילטונ אלא ,תורבתסהה יקוח לע םיכמוס םניאש

תיעבטה הרירבה

םירקוחה םלוא .םייוסמ רדסב ולש םימוזומורכה ךרואל םירודס רוצי לכ לש םינגה
יוצמ הלא םימסרכמב .תניינעמ העפות םייריביסה תיבה ירבכע לצא וליג קסריביסובונמ
םירחאה םינגה ןמ קלח לש רדסה תא ךפוהה ,IN ויוניכש ,ונימב דחוימ ןג םימעפל
ויבאמ דחא שרוי אצאצה :תוגוזב ,עודיכ ,םיעיפומ םימוזומורכה .וב אצמנ אוהש םוזומורכב
עלובי אל - וירוהמ דחאמ קר רומאה גוסה ןמ םוגפ םוזומורכ אצאצה לביק םא .ומאמ דחאו
רצק ןמז תומי ללכ ךרדבו ,הלוח היהי אוה - וירוה ינשמ הלאכ םימוזומורכ שרי םא ךא .ול
.םלועה ריוואל ותאצ רחאל

לש דוסיה ינבאמ - עודיכ - איהש ,תיעבטה הרירבה לש ירפכ הז תוומ תוארל רשפא
תטישב םיטקונ - םהלש םינגה :קוידה ןעמל ,וא - םייריביסה םירבכעהש אלא .םזיניווארדה
המ יפל ,ואצמ ויתימעו קינלוגא ר"ד .םירישכ אלה לש םתתומת תועצמאב אקווד ואל רוריבה
IN ןג אלל רכז ןיממ םירבכע וגוויז רשא יכ ,"ץרסר סקיטינ'ג" לש ןורחאה ןוילגב וחווידש
רבע אוה - (ןיקת היהש ,ינש ןג דצב) הז ןג לש דבלב דחא קתוע םע םירבכע לש תובקנ םע
השרותה יקוח יפל תופצל היה רשפאש יפכ ,זוחא 50 לא םוקמב ,םיאצאצה ןמ זוחא 85 לא
.לדנמ לש

עיגמה" הזמ רתוי לודג חתנ היירפהה ךילהתב םמצעל "ולטנ" IN גוסמ םינגה יכ ,הארנ ןאכמ
לכה - םמצע תא םידימשמ םינג םתוא אקווד םימעפל יכ ,םירקוחה ואצמ אסיג ךדיאמ ."םהל
רתונ תאז תורמלו IN ןגה לש םיקתוע ינש אשונה ,רכז רבכע רשאכ ,לשמל .תוביסנל םאתהב
הקיטנגה יקוח יפל תופצל היה רשפא ,הז גוסמ דחא ןג קר הב שיש הבקנ םע גוודזמ ,םייחב
לבא .םימוגפ םינג לש הלופכ הנמ ואשיי ,ללכה ןמ אצוי אלל ,םהיאצאצ םג יכ ,תלבוקמה
.תאזכ תנכוסמ הנמ םישרוי םיאצאצה ןמ זוחא 35 קר לעופב

תימעל יוכיס

הבושתה ?תיטסיאורטלא הכ הרוצב ,גלפומ םזיאוגאב ןייטצמה ,הז ןג עתפל גהונ דציכ
תכרעמ קר ,םייחה ילעב לכב לבוקמכ ,אשונ םירבכעה ירכז לש ערזה דועב :וז ,הארנכ,איה
דע ,הלאכ תוכרעמ יתש תוליכמ םירבכעה תובקנ לש תויציבה ירה ,םימוזומורכ לש תחא
לודגה יוכיסה ןומט ןאכ הנה .תחא תכרעמ ןהילאמ תוקלסמ ןה זא קרו - ערזה ןכותל רדוחש
דחא ןג הל שיש תיציבל רדוח (IN גוסמ ןג אלו) ןיקת ןג ליכמה ערז רשאכ .IN גוסמ םינגל
םע אצאצ איה האצותהו ,ןיקתה ןגה תא ,ללכ ךרדב ,תקלסמ איה ,IN גוסמ ינש ןגו ןיקת
תיציבבש הז גוסמ ןגה ירה ,IN גוסמ ןג אשונ רכזה לש ערזה םא לבא .םיגוסה ינשמ םינג
הבקנה לש IN גוסמש ןגה הז ןפואב .תיציבב ינשה ןגל ומוקמ תא הנפמו "ומצע תא בירקמ"
גהנ אלמלא ;ומצע תא חיצנהל - רכזה לש ערזב אצמנה IN גוסמ ןגה - "ותימע"ל יוכיס ןתונ
.היילכל ,הארנה לככ ,ןודנ היהש ,םימוגפ םינג ינש םע אצאצ דלונ היה ,ךכ

ךא ,IN גוסמ דחא ןג לעב אצאצל ףואשל שי יוקלה ןגה לש תוארה תדוקנמ :תורחא םילמב
.הז ןג לש םיקתוע ינש םע םיאצאצ ודלוויי אלש ,רמשמ לכמ רמשיהל

וא החצנהל "םהידעצ תא ןנכתל" תיציבב IN גוסמ םינגה םיעדוי דציכ רורב אל ןיידע םנמא
םוקמ לכמ .רכזה ערז לש יטנגה ןעטמל םאתהב רמולכ ,תוביסנל םאתהב ,תימצע הדמשהל
המלענ הכ דעש אלא ,עבטב ידמל החיכש העפות אוה ויתימעו קינלוגא ר"ד וליגש המש ןכתיי
אלא ,םילבוקמה םיקוחה יפל םיגהונ םניאש ,םינג דוע שיש דואמ רשפא :םירקוחה יניעמ
.ןביט לע דומעל וקיפסה םיאקיטנגהש ינפל ןוימטל ודרי םהב ורפוהש םיציבהש

תופדעהו תויטה

םה ,םירבכע תובקנ לש ןמחרב תאזכ תושחרתהל םינמיס ושפיח קסריביסובונב םירקוחה רשאכ
תנוכתמה ןמ תויטסה תא ריבסהל הלוכי הניא תאזכ תמדקומ התומת יכ הנקסמל ועיגה
התומת לש האצות אקווד ןניא םירחא םירקמב תויטס םגש ןכתיי .ואצמש תיסאלקה תיטנגה
הרוגשה הירואיתל תרוויע תונמאנ ךותמ - םיטונה ,םינרמשה םיאקיטנגה לש םתרבסכ ,תמדקומ
ןיינעה תא קודבל ילב ,תמדקומ התומתל התומתל הקיטנגה יקוחמ הייטס לכ סחייל - םהיפב
.וקמועל

תויטה ףשח אוה ךכ ידכ ךות ילוא לבא ,םינג לצא תופדעהו תויטה הליג קינלוגא ר"ד
.םיאקיטנגה לצא םג תופדעהו

רבד :רוקמ
7.9.93 :ךיראתלמע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©