80-ה תונשב תיטנג הסדנה


ךרד תוצירפ
םיחנומ המכ
םינג תאלטה
םיסיסבה ףצר תעיבק
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

ךרד תוצירפ


ןורחאה רושעב התשענ עבטה יעדמב תיחכונה האמה לש רתויב תובושחה ךרדה תוצירפמ תחא
תונש תליחתו םישישה תונש ףוסב השרפה לש התישאר .תיראלוקלומה היגולויבה חטשב
ודדוב ,א"נד-ה לש םזילובאטמב םירושקה םיבושח םימיזנא רפסמ רשאכ .האמה לש םיעבשה
ךרוצל ,יטנגה רמוחה לש (תויצאלופינאמ) םילולפיטב שומישל וסנכוה דיימו םיקדייחמ
.ותואטבתה ךרדו ןגה הנבמ לש הזילאנא

:םיחנומ


.ילוגס ןובלח תריצי רידגמה א"נד-ב רוזיא - ןג

.רבועב םרוקמש םיאת םייוצמ הז לזונב .םחרב רבועה הרוש וכותב לזונה - ריפשה לזונ

ןיב ירטסאידופסופ רשק תריצי ידי לע א"נד תווצק ינש לש יוחיא עצבמה םיזנא - הזאגיל
.ינשה הצקב ינוציקה דיטואילקונל דחא הצקב ינוציקה דיטואילקונה

םה םיליבגמ םימיזנא .ןתוא םיקרפמו ןיערג תוצמוח םיפקותה םימיזנא - תוזאילקונ
יפכ ,תווצקהמ ותוא םיקרפמ םניאו וזכרמב א"נד-ה תא םיעקבמ םה רמולכ ,תוזאילקונודנא
.תוזאילקונוסכאה תולעופש

תורשע םייוצמ בורל .יאמצע ןפואב לפכתשמו םיקדייחב יוצמה ןטק ילגעמ א"נד - דימסאלפ
.את לכב דימסאלפה א"נד לש םיהז םיקתוע לש תודחא

.א"נדה תלפכה ךילהת ;לופכיש - היצאקילפר

."תיטנג הסדנה" םשב העודיה ,םינגב טושפו ליעי לופיט תרשפאמה היגולונכטויב החתפתה
הזתניס תועצמאב םניכהל ףא םירקמ המכבו ,יח םזינאגרוא לכמ םינג דדובל םויה ןתינ
םינובלחה תא רוציל ליחתי ןסכאמה אתהש הזכ ןפואב םיאתל רידחהל ןתינ םינגה תא ,תימיכ
.םירדחומה םינגה םירידגמש

רצייל ילוק היכירשא ץופנה םייעמה-קדייח תא םירקוחה ומתר ,תונורחאה םייתנשב ,ךכ
.לודיגה ןומרוהו ןילוסניא ,(SOMATOSTATIN) ןיטאטסוטאמוס :םדאה לש םינומרוה
.ןורפרטניא יפיגנ-דגנה רמוחה תא רצייל ילוק היכירשא קדייחל םורגל ףא וחילצה הנורחאב
םייתשרותה םימגפה תנבהב תוריפ ובינה רבכ םינג לש הזילאנאל תיטנגה הסדנהה תוטיש
תועודיהו ,ןיבולגומה לש היוקל הריצי בקע םד רסוחב תואטבתמה ,תויתשרותה םדה-תולחמב
,ולא תוטיש תרזעב ,םויה ןחבאל ףא ןתינ .(THALASSEMIA) הימסאלאת יללכה םשב
.א"נד לש הזילאנא תועצמאב ,ומיא םחרב ודועב רבועב םייתשרות םימגפ


ייח תא ןכסל ילבמ ,ריפשה לזונמ קפומה םיאתמ
,קוחר ךכ-לכ אלה דיתעבש ,ענמנה ןמ אל .רבועה
ינז חיבשהל ,םידלומ םימגפ ןקתל היהי ןתינ
תופורת ,ןוזמ-ירמוח רצייל ,םיחמצו םייח-ילעב
תועמשמה .ךומנ ריחמבו תולודג תויומכב היגרנאו
תוירחסימ תורבחו ,הרורב הלא לכ לש תילכלכה
.רבטצמה עדיה תא רבכ תולצנמ הנורחאב ומקש

םתמורתב םיעדמל תידוושה הימדקאה לש תפסונ הרכה םיווהמ 1980 הימיכב לבונ-יסרפ
,(PAUL BERG) גרב לופל הקנעוה סרפה תיצחמ .הז חטשב םיצולחה םירקוחה לש הדבכנה
לש הימיכויבב םיסיסבה וירקחמ לע ,ב"הרא הינרופילאקב דרופנאטס תטיסרבינואמ
קירדרפ ןיב הקלוח היינשה תיצחמה .יטנג לולפיטל תוטיש חותיפב דחוימבו ,ןיערג-תוצמוח
MEDICAL ) MRC-ב תיראלוקלומ היגולויבל הדבעמהמ (FREDERICK SANGER) רגנאס
(WALTER GILBERT) טרבליג רטלוו ןיבל הילגנא ,'גדירבמייק (RESEARCH COUNCIL
- דרפנב דחא לכ - וחתיפ טרבליגו רגנאס .ב"הרא ,'גדירבמייק ,דראווראה תטיסרבינואמ
,לבונ סרפב היינש הייכז וז התיה רגנאס רובע .א"נד-ב םיסיסבה ףצר תעיבקל הנוש הטיש
ןומרוהב תוינימאה תוצמוחה ףצר חונעיפ לע סרפה תא לביק 1958 תנשבו ליאוה
.ןילוסניא

םינג תאלטה


ןתינש ,םימיזנא רפסימ תרזעב ,הנחבמב םינג אילטהל רשפאש הנושארל הארה גרב לופ
תוילוגס תוזאילקונ םה (היצקירטסר ימיזנא) םיליבגמ םימיזנא .םיקדייחמ תולקב םניכהל
םיקדייחמ ודדוב הלא םימיזנא .םירתא םתואב א"נד-ה תא תוכתוחו א"נד-ב םירתא תוריכמה
1978 לבונ סרפ) םירדגומ םירצק םיעטקימל א"נד ךותיחל שומישל דימ וסנכנו
םינכומ הלא םיעטקימ .(םהב שומישהו הלא םימיזנא יוליג לע קנעוה האופרו היגולויסיפב
םוזומורכינימ לשמל ,רחא א"נד םע (םיקדייחמ דדובמ אוה-םג) הזאגיל םיזנאה תרזעב האלטהל
רפסימ רוצילו קדייחה את ךותב יאמצע ןפואב לפכתשהל םילגוסמ םידימסאלפה .(דימסאלפ)
לש ודודיבו םהב אלטומה א"נד-ה עטקימ םג לפכומ ךכ .את לכב םיהז םיקתוע לש בר
גרב לופש ,וז היגולונכט .יוצרה א"נד-ה עטקימ לש תרכינ תומכ ןיכהל רשפאמ דימסאלפה
.(GENE-CLONING) םינג-טוביש תארקנ ,היצולחמ היה

םיסיסבה ףצר תעיבק


תדיס ןו'ג ,(ED ZIFF) ויז דא ,רגנאס לש ותדבעמב ומלתשהש ,םיריעצ םירקוח השולש
םינשה ןיב השק ולמע ,(FRANCIS GALIBERT) טרבילג סיסנרפו (JOHN SEDAT)
לש תצמואמ הדובע תונש שולש .א"נד-ב םיסיסבה ףצר תעיבקל תוטיש חותיפב ,1974-1971
םימיזנאב םישמתשמ ולחה תע התואב .םיסיסב םישימחכ לש רצק ףצר ובינה םירקוחה
.ןתוטשפב תומיסקמ תוטיש יתש וחתופ ןכמ רחאל דיימו ,א"נד לש ילוגס ךותיחל ,םיליבגמ
ןתינ ןתרזעבש ,טרבילג לש ותדבעמב ,תימיכ היינשהו ,רגנאס לש ותדבעמב ,תימיזנא תחאה
.דחא ןויסינב תועש 24 ךות םיסיסב 200 לש ךרואב ףצר עובקל

עדמ :רוקמ
1981 :ךיראת
,ןיזר :רבחמה םש
ןורהא
81-82 :םידומע


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


תיטנג הסדנה
What Was The First Commercial Use Of Genetic Engineering?
Transfer and Cloning of the Insulin Gene


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©