ינטרס אתל אירב את תרמתה


אובמ
תינטרס הרמתהל םימרוגה םיפיגנ
המוקראסה ףיגנ
ףיגנה תוברתה ןונגנמ
ינטרסה ןגה תואטבתה
םדה-ןטרס
ינטרסה ןגה רצות
?םדאב המו
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

אובמ


.ןטרסה תלחמל םרוגה יטנג עדימ םיליכמ ,םדאה לש םג הארנכו ,םייח-ילעב לש םיניקת םיאת
תוררועתהל ךכ בקעו הז ינטרס עדימ תלעפהל םימרוג דציכ ררבתה תונורחאה םינשב
.הלחמה

יוליגל תושדח תוטיש םיחתפמו םירקוח אסיג-דחמ :תוליבקמ תומר יתשב תרקחנ ןטרסה תלחמ
הלחמה תוחתפתהל םיאיבמה םייסיסבה םיכילהתה םירקחנ אסיג-ךדיאמו הב לופיטלו הלחמה
יכ חינהל שי .הזל הז ץימא רשק וללה תונושה תומרב םירקחמל .תיתלוקלומהו תיאתה המרב
לופיטלו םדקומה היוליגל תובר םורתל יושע וז הלחמל םימרוגה םייסיסבה םיכילהתה רקח
.םילוח םדא-ינבב רתוי ליעי
,םייתלוקלומה םיכילהתה תנבהב תונורחאה םינשב הלחש תומדקתהה תא רוקסא וז הבתכב
.ינטרס אתל ףוגב ןיקת את תכיפהל םימרוגה

תינטרס הרמתהל םימרוגה םיפיגנ


דואמ ןטק רפסימב וא דדוב אתב הליחת םילחה םייוניש בקע הרקיעב תמרגנ ןטרסה תלחמ
לש ופוסבו ,ותקולח לע הרקבה תדבוא ינושארה אתה לש ותרמתהמ האצותכ ,ףוגב םיאת לש
תולחמ תא .רמתוהש ינושאר את ותוא יאצאצמ ובורב בכרומה ,ףוגב ינטרס לודיג לבקתמ רבד
תמגוד המוקראסה ,לשמל ,ךכ .רמתוהש אתה גוס יפל תוצובק שולשל םיגווסמ תוברה ןטרסה
ומכ ,תאז-תמועל ,המוניצראקה ;רוביח תמקיר את לש הרמתהמ תמרגנ תואמצעה-ןטרס
םדה-ןטרס וליאו לתיפא את לש הרמתהמ תמרגנ ,תוארה-ןטרס וא םישנ לצא דשה-ןטרס
םיינטרס םיפיגנ .םינבלה םיאתה לש תוצובקה תחאמ םד-את לש הרמתהמ ליחתמ (הימקיול)
ינטרס לודיג םיררועמ םה ךכו ,םייחה-ילעבב םיוסמ םיאת גוס לש הרמתהל בורל םימרוג
:םימרוג םהש הלחמה גוס יפל םינושה םיפיגנה תא םיקלחמ ונא ,ךכיפל .רדגומ
םייח-ילעבב םיבר םיינטרס םיפיגנ םירכומ םויכ .המוניצראק וא הימקיול ,המוקראס-יפיגנ
תמרגנ םדאב ןטרסה תלחמ םג םא רורב אל ןיידע .םיפוקב ףאו םילותח ,םירבכע ,תופוע ומכ
.(ןלהל האר) םיפיגנ ידי-לע

המוקראסה ףיגנ


יביכרמ תא לכ-םדוק ןיבהל ונילע וז העפות ןיבהל ידכ ?את תרמתהל ףיגנה איבמ דציכ
הז ףיגנ .RSV רוציקב וא ,סואר ש"ע המוקראסה ףיגנ תא המגודל חקינו ,ינטרסה ףיגנה
רלפקור ןוכמב וז האמ תליחתב דבעש (PEYTOU ROUS) סואר ןוטייפ והלגמ ש"ע ארקנ
ןטרסה תלחמ תא ריבעהל תורשפא תמייק יכ ,הנושארל ,סואר חוויד 1911 תנשב .קרוי-וינב
םג אלא ,האירבה תלוגנרתב המילש תינטרס המקיר תלתשה תועצמאב קר-אל הלוח תלוגנרתמ
.התוא םיביכרמה םיאתה קוסיר רחאל ,תינטרסה המקירהמ תננוסמ תיצמת תקרזה י"ע

,תינטרס הנוכתל ןג םיליכמ האירב תלוגנרת יאת :הלא םירקחממ וקסוהש תוירקיעה תונקסמה
ידכ ךותו ליאוה .תונטרסמה ויתונוכת תא ול הנקמ שדחמ ףוריצ י"ע ףיגנל ותרבעהו
ליעי ןפואב ץיפמו ליפכמ אוהש ירה ,תלוגנרתל תלוגנרתמו אתל אתמ ףיגנה רבוע ותוברתה
.וברקב הפרוצש תינטרסה הנוכתל עדימה תא

ףיגנה תוברתה ןונגנמ


ךופהי וז ךרדבו יאת רוקממ ןג םע שדחמ-יתשרות-ףוריצ המוקראסה ףיגנ רובעי עודמ
הנוכת םישכור םניא ,םידליה-קותיש ףיגנ וא תעפשה ףיגנ ומכ ,םירחאש דועב ,ןטרסמל
ףיגנ לש ידוחייה הלפכהה ןונגנמ תא הליחת ןיבהל ונילע ךכ-לע תונעל ידכ ?וז תנטרסמ
ןומט המוקראסה ףיגנב יתשרותה עדימה .שדחמ ףוריצה ךילהתל איבמה המוקראסה
א"נרמ הז יתשרות עדימ קתעותמ ,ןסכאמה אתה תקבדה רחאל .א"נר גוסמ ןיערג-תצמוחב
הזאטפירקסנארט סרור םיזנאהו רורבו טושפ הז ךילהת הארנ םויכ .א"נד גוסמ ןיערג-תצמוחל
תונש תליחתב .רתויב קימעמ ןפואב רקחנ א"נדל א"נרמ יטנגה עדימה תקתעה תא עצבמה
ףיגנ לש ותלפכה ךלהמב יכ עיצה ,ןימט דראוואה ,זא עודי יתלבו ריעצ רקוח רשאכ ,םישישה
תא דגונכ ןויערה הארנ ,א"נדל א"נרמ ףיגנה לש יתשרותה עדימה תקתעה תשחרתמ המוקראסה
.םייסיסבה היגולויבה יקוח

ינטרסה ןגה תואטבתה


קר תינטרסה הרמתהה תמרגנ עודמו תלוגנרתה יאתב המוקראסה שכורש ינטרסה ןגה והמ
ןגה :האבה הנומתה הלוע הז אשונב ושענש םיבר םירקחממ ?ףיגנה םע שדחמ-ףוריצ רחאל
,תופוע ומכ םיבר םייח-ילעב לש םימוסומורכב אצמנש יתשרותה עדימהמ קלח אוה ינטרסה
לש הצובק היוצמ םדאה-ןבבו הלא םייח-ילעב לש םיניקת םיאתב .םדאב ףאו םילותחו םירבכע
םיפיגנל םינקמ םה ךא ,םמצעלשכ יוטיב ידיל םיאב אלש ,רפסימב הרשעכ ,םיינטרס םינג
.המוקראסה תלחמל םורגל םתלוכי תא שדחמ-יתשרותה-ףוריצה רחאל םינוש
קלח ותויהבש דועב ףיגנה םע שדחמ-ףוריצ רחאל קר הרמתהל ינטרסה ןגה םורגי עודמ
עדימהמ ןטק קלח קר יכ עודי תובר םינש הזמ ?תוליעפ רסח אוה יאתה םוסומורכהמ
תוימיכויב תויצקאר לש תרשרשב הכורכ ןג תואטבתה .יוטיב ידיל אב אתב ןומטה יתשרותה
אב םודא םד-אתב ,לשמל ,ךכ .םיוסמ ןובלח תריצי ודיצמ עבוקה ,חילש-א"נר תריציל האיבמה
,ההז ןג םיליכמה ,רירש וא בצע יאתב וליאו ,ןיבולגומה תריציל יארחאה ןגה יוטיב ידיל
ןגה יבגל םג הנוכנ ,םיאתב תיתשרות הרקב לש ,וז העפות .ןיבולגומה תריצי ללכ ןיא
אצמנ ,םדאב וא תלוגנרת לש םיניקת םיאתב ינטרסה ןגה תואטבתה הקדבנ רשאכ ךכ :ינטרסה
.ליעפ וניא יאתה ןגה יכ

ןגה לש ותואטבתה תא םירשפאמ ,המוקראסה ףיגנב וקבדוהש רחאל ,םיאת םתוא ,תאז-תמועל
ומצעלשכ ינטרסה ןגה תואיצמ יכ הנקסמל תואיבמ ולא תודבוע .ףיגנה ותא איבהש ,ינטרסה
.אתה תרמתה תא תעבוקש איה ןגה תואטבתה ;ינטרסל ןיקת את ךופהל ידכ הקיפסמ הניא
אל ךא תיפיגנה ןיערגה תצמוחמ קלח אוה רשאכ יוטיב ידיל ינטרסה ןגה אובי ,ןכ םא ,עודמ
ונא םיבייח וז הלאשב ןודל ידכ ?ןיקתה אתה םוסומורכב יתשרותה עדימה ןמ קלח אוהשכ
.םינג תואטבתה םירקבמה םינונגנמה תא הליחת ןיבהל

ףצרב עטק אוה םיקדיחב םינג תואטבתה תרקבל םיירקיעה םירישכמה דחא יכ ררבתה
ןומטה עדימה םא הבורמ הדימב עבוקה אוהו "רוטומורפ" ארקנה אתה א"נדב םידיטואילקונה
וז ךרדבו ,םינגל הנוש תוליעפ-תמר םינקמה ,םירוטומורפ ונייפוא ךכ .יוטיב ללכל אובי ןגב
.אתב םיברה םינגה לש םירצותה תומכ תרקובמ

רובעל ותלוכי ,תישאר :ןטרסמה ורשוכ תא סואר לש המוקראסה ףיגנל תונקמ תונוכת יתש
ינטרסה ןגה תלעפה ,תינשו ;ףיגנה תוברתה ךות ,יאתה ינטרסה ןגה םע שדחמ יתשרות ףוריצ
.ליעפ יפיגנ רוטומורפ תברקב ומוקימ בקע

םדה-ןטרס


םיפיגנ תצובקב ונא םירזענ בוש (הימקיול) םדה-ןטרס תלחמל םיאיבמה םיכילהתה רקחב
תחתפתמ וז הצובקמ םיפיגנב םייח-לעב תקבדה רחאל םירופס םישדוח .וז הלחמל תמרוגה
וא דחא את םירמתומ הליחת .םתוטשפתהבו םינבל םד-יאת לש הריהמ הקולחב תניפואמה הלחמ
.םדה םרזב הבר תומכב םיעיפומ םה הריהמ הקולח בקע רשא ,ףוגב םיאת לש דדוב רפסימ
רקחנ ,המוקראסה ףיגנל סחיב ראותמל המודב ?ןבלה םדה את תרמתהל ףיגנה םרוג דציכ
הנורחאה הנשב .ףיגנב ינטרס ןג ןיפאל הווקתב ,תויטנגו תוימיכויב תוטישב הימקיולה ףיגנ
קלחכ ינטרס ןג תרדחה אלל םג םיאת תרמתהל םורגל הארנכ לגוסמ ףיגנ יכ ררבתה
.ףיגנהמ
,אתב ותוברתה ידכ ךות יכ אצמנ ףיגנ י"ע רמתומה אתה לש א"נדה ןויפיאל ושענש םירקחמב
םרג וז ךרדבו יאתה ינטרסה ןגל תוכימסב ולש ליעפה רוטומורפה תא קר ףיגנה רידחה
.ותלעפהל

ינטרסה ןגה רצות


.ןגה תא תדחימש תיארנה הנוכתל יארחאה ,ןובלח בורל - םיוסמ רצות ןג לכל
ורמתוהו וקבדוהש םיאתב יכ ררבתמ ?סואר לש המוקראסה ףיגנב ינטרסה ןגה רצות והמ
היצקאירב םרוג הז םיזנא .ינטרסה ןגה רצות אוהו שדח םיזנא עיפומ הז ףיגנ ידי-לע
.אתה ינובלחמ המכל (היצאלירופסופ) תינחרז הצמוח תפסוהל תימיכויב
.ינטרסל ןיקת את ךפוה ,רבד לש ופוסבש אוה םירדגומ םינובלחב לחש הז ימיכ יוניש

תוילוח תורסח ןיידע ?םיאת תרמתהב םילעופ םה דציכו םינחרוזמה םינובלחה ידיקפת םהמ
תוירואיתה תחא .ינטרסל ןיקת את תכיפהל האיבמה םיכילהתה תרשרש תנבהב תובר
;אתה לש ינוציחה םורקה יביכרממ םה ונחרוזש םינובלחה יכ איה הז אשונב םויכ תולבוקמה
,ךכ .תינטרס הרמתה ידכ ךות אתה םורקב םילח םיבר םייוניש יכ תובר םינש רבכ עודי
םייונישה בקע הארנכ םרגנ םיינטרס םיכפוהה םיאתה תקולח לע הרקבה ןדבוא ,לשמל
.אתה םורקב םיימיכויבה

?םדאב המו


.םדאב ןטרסה םרגנ דציכ הלאשב עגינש ילבמ םלש היהי אל ןטרס ימרוג םינג אשונב ןויד
שטינ הז אשונב ?תונושה תויחב ראותמל המודב ,םדאה-תלחמב םיברועמ םיינטרס םיפיגנ םאה
ןטרס םימרוג םיפיגנ תואצמיה יכ הנעטה תעמשומ דחא דצמ .םירקוחה ןיב חוכיו
ןטרסה יגוסמ קלח תוחפל יכ ךכ-לע העיבצמ ,םיפוקב הלכו תולוגנרתמ לחה ,םייח-ילעבב
םייח-ילעבמ ודדובש םיפיגנ יכ ונל עודי ךכל ףסונ .םיפיגנ י"ע םרגיהל םילולע םדאה-ינבב
דחא דצמ .םיינטרס םכפהלו הנחבמב םילדגה םדא-יאת רימתהל ,הדבעמ-יאנתב ,םילגוסמ םינוש
םיפיגנ דודיבב ןורחאה רושעב השענש ברה ץמאמה תורמל יכ םירקוח לש הצובק תנעוט
.םדאב ןטרס ימרוג םנמא םה ודדוב רשא םיפיגנה יכ ןיידע חכוה אל ,םדא-ינב לש תומקרמ
ףיגנ-יקלח וא םיפיגנ דודיבל םינעוטה תיעדמה תורפסב םיחוויד רפסימ ,םנמא ,םימייק
תועמשמ ךא ,טיקרוב לש המופמילו הימקיולה תלחממ רקיעב ,םדאה לש תוינטרס תומקרמ
םה םנמא םא הלא םיפיגנ יכ החכוה לכ םג ןיא .הכרצ-לכ הרורב הניא הלא םיאצמימ
.הלחמל םיארחא ןכא ,םימייק

עדמ :רוקמ
1982 :ךיראת
,טנפ :רבחמה םש
סומע
:35-37םידומע
26 :ךרכ
1 'סמ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Cancer The Ras Gene and
What Should One Know about Genetic Risk for Cancer
NEW HERPES, AIDS CANCER LINK
Gene Control


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©