80 -ה תונש ףוסב יטנגה רקחמה


רבעה תולחמ
היגולונכטויבו יגולויב רקחמ
ןיערגה תוצמוחב רוצאה עדימה
ןיערגה תוצמוח יארב היצולובא
רוציה לש ההזמה םגדה
ןובלחה לא DNA-ב םיסיסב תבוקעממ
הביבסה תוכיאו תויצטומ
תומכל תוכיא ןיב
ןובלחה לש הינבה יכילהת תרקב
םיאתה תוקולח יכילהת לש הרקב
תיטנגה הסדנהה תורישב םידימסלפה
תוחתפתהה לש םיחילשה ץורמ
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©