םדא לופכש


.הדבעמב שומימ ידכל עיגה ,םינמאו םירפוס תובר קיסעהש אשונ
.ןוימדה וקל עדמה עיגה תפסונ םעפ
?םיפירחה םייתרבחהו םייתאה ,םיירסומה םינועיטה ףרח חותיפה ךישמי םאה

ינוידב עדמו תורפסב םדאה לופכש
םדא לפכשל החילצה תושונאה
ויתואצותו יוסינה
לובגה אוה ןוימדה
םיחמומה םירמוא המ
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


ינוידב עדמו תורפסב םדאה לופכש


םילחלחמ םיינשדח םייעדמ תונויערו ,היגולונכטהו עדמה יגשיהל םיפושח ונא םוי ידמ
ושעיש םייגולונכט םימושיילו תויעדמ תוילגתל םישנא םיפצמ תע לכב .עבק ךרד ונחומל
ךותב םילהנתמ םייעדמה םירקחמה .םהייח תוכיא תא ולעיו ,רתוי םיפי ,רתוי םיאירב םתוא
תעה יבתכב םינעדמה ידי לע תוחוודמו תחאל תחא תופסאנ תואצותה ,םילבוקמ הדובע ימגד
תמועל .תורידנ ןה ךרד תוצירפו ,תיסחי תיטיא איה תיעדמה תומדקתהה .םייעדמ םיסנכבו
רסח ינוימדה קפואה רבע לא המידק ונוימדב גילפמ אוהו ול הצר-הצא ןמאה לש וכרד ,תאז
.תולובגה

) ילסקה סודלא םסרפ 1932-ב רבכ .םינש לש תובר תורשע םינמא קיסעה םדאה לופכש
הבוב ןב לש ורפס תלילעב .וז הייגוסב קסועה "ץימא שדח םלוע" יסלקה ורפס תא (Huxley
לש ןיטולחל תוהז תופוג המכ תואצמנ ,(Multiple Man) "הבורמ םדא" םשה תא אשונה (Bova)
םירענה" (Levin ) ןיול הרייא לש ורפס םג םסרפתה הנש התואב .תירבה תוצרא אישנ...
רפסמב רלטיה ףלודא לופכש תא ראתמה הצופת בר טרסל סיסבה תא הוויהש ,"ליזרבמ
"הרויה קראפ" לש תירבעל םוגרתה תא ונל איבה ןורחאה ץיקה .םיצאנ-ואנ ידיב םיקתעה
הרשפאתהש ,םירואזונידה לש םתייחת תא גיצמה גרבליפס לש ףחוסה וטרס תא ויתובקעבו
םירענה" גוסמ תויתורפס תויזטנפב .עדרפצ תויציבב םהלש יטנגה רמוחה תלתשה תועצמאב
,תיציב את תחקל רשפא יכ ןויערה לע תססבתמ לופכשה תקינכט ,"הרויה קראפ"ו "ליזרבמ
לש אתמ חקלנ רשא רחא יטנג עדימ ומוקמב ליתשהלו הכותבש יטנגה עדימה תא דימשהל
.רגוב םדא וא םייח-לעב

תלתשה תועצמאב םושייל תנתינ איה .דבלב תינוידב היזטנפ רדגב הנניא וז הקינכט םויה
.יטנגה הנכותמ תנקורמ עדרפצ תיציב ךותב ,תרגוב עדרפצ את ןיערגמ חקלנ רשא יטנג רמוח
ףוגה לש ימינפה ןוגראה תובכרומ .תדבוע הניא וז הקינכט ,םדאה םללכבו םיקנויב םלוא
רשפא .הז גוסמ תויצלופינמל תויורשפאה תא דואמ םימצמצמ ,ותוליעפב ברה םוכחתה םג ומכ
ןיידע המוקמ ,"הרויה קראפ" וא "ליזרבמ םירענה" תטישב םדא לופכש יכ ,ךכ םא ,חינהל
.ותציבמ עקוב יאנותיע זוורב רשאכ וא ,תוינוידב תויזטנפב

"םדא לפכשל החילצה תושונאה"


ירבוע ולפכוש ובש חלצומ יוסינ תואצות םוסרפ תובקעב הקירמא השעג םידחא םישדוח ינפל
.שממ לש יעדמ גשיה אלא יאנותיע זוורב דוע הז היה אל .םתוחתפתה לש ינושאר בלשב םדא
הכז אוה .רתויב בחר יתרושקת דה ,תפסונ םעפ ,לביק םדא לופכש לש תקולחמב יונשה אשונה
Time תעה בתכב העירי תבחר הבתכל ,New York Times-ה לש ןושארה דומעב תרתוכל
תודוגא .איש תייפצל תוכוזה היזיוולט תוינכתב תירסומה ותועמשמב םיפיקמ םינוידלו
תורשפאל ותעד ןתנ אל ינקירמאה קקוחמה יכ ונעט רסומ יכרע תמשגה ןעמל תולעופה תונוש
הקספהל וארקו הקירמא תובוחרל ואצי םיניגפמ ;םדאב םירבוע לופכש תוקינכט םושיי לש
ופרטצה םייעדמ םינוגראו םינעדמ םגו םיישונא םירבועב םיכרענה תונויסינה לש תידימ
.וז הלהקמל

.בחרה רוביצהמ קמח טעמכ ,םדא לופכש לש תוירסומה תולאשב ןוידה תא חתפש יעדמה גשיהה
היהש "תוירופל תינקירמאה הרבחה" לש יעוצקמ סנכב ןמזמ אל חוויד (Hall) לוה יר'ג ר"ד
.(Stillman) ןמליטס טרבור ר"ד תכרדהב הכרענש ולש רקחמה תדובע לע ,לואירטנומב
תעב - םתוחתפתה לש יתלחתהה בלשב םדא ירבוע לפכשל םירקוחה וחילצה וז רקחמ תדובעב
.תירפומה תיציבה לש ןושארה הקולחה בלש - דבלב םיאת ינשמ םיבכרומ םתויה

תיציבל רגוב אתמ יטנג עדימ תרדחה לש הקינכט לע וססבתה אל לוהו ןמליטס לש םהייוסינ
דמצ .םינג רוביחו ךותיח ןרקיעש תיטנג הסדנה לש תוקינכט לע אל ףאו ,הנכותמ תנקורמ
ינש ןיב דירפהל לוהו ןמליטס וחילצה םרקחמב .רתוי טושפ ,רחא רקחמ ביתנב רחב םירקוחה
הז ךילהת .תיאמצעה ותוחתפתהב ךישמה דרפוהש את לכו ,תחא תירפומ תיציבמ םרוקמש םיאת
גשיה ,תינורקע .יתשרות ןעטמ ותוא תא םיאשונה םיהז םירבוע ינש תוחתפתהל ליבוהל רומא
לש םירבוע לופכשב םיחלצומ תונויסינ ול ומדק .שממ לש ךרד תצירפ הווהמ וניא הז יעדמ
וחילצה קשמ תויח תחבשהב םיקסועה םירקוח ,ךכמ רתוי .תובנראו םירבכע ומכ הדבעמ תויח
.םישבכו םיריזח ,רקב לש םירבוע לפכשל המוד ךרדב

וסינ םה .הרוהט תיאופר התיה ןוטגנישוו 'גרו'ג תטיסרבינואמ םירקוחה דמצ לש היצביטומה
תטיש םהיבגל רשא תוגוז םתוא ,תוידוחיי תוירופ תויעב ילעב תוגוזל רוזעתש הטיש חתפל
יאת םע תויציב ירטפ תחלצב םישיגפמ הנחבמ תיירפהב .ןורתפ הווהמ הניא הנחבמה תיירפה
החלצהה ייוכיסש רחאמ .השיאה םחרב םיליתשמ םתואש םירבוע םיחתפתמ תויציבהמ .ערז
,תורפומ תויציב המכ םחרב ליתשהל םילפטמה םיאפורה םיגהונ ,םיהובג םניא הז ךילהת לש
.םיינש וא דחא רבוע לש חלצומ ןויריה לבקל ידכ

הביגמ הנניא השיאה רשאכ ,לשמל ;תוגוזה לכל הליעומ הניא תאזה הקינכטה ,רומאכ ,םלוא
תחא תיציב קר ליגרכ) תינמז וב תויציב רפסמ תלשבהל םורגל ותרטמש ,ילנומרוהה לופיטל
.דבלב דחא רבוע חלצומה הרקמב קפסת הנחבמה תיירפה הלא םירקמב .(רוזחמ ידמ הלישבמ
בורו ליאוה ,רתויב ךומנ אוה םחרב דחא רבוע תלתשה רחאל חלצומ ןויריה לבקל יוכיסה
.הלתשהה ךילהתב םיטלקנ םניא םילתשומה םירבועה

,דרפנב דחא לכ חתפתהל םירומאה ,םיקתעה רפסמל תירפומה תיציבה תא לפכשל חילצנ םא"
תזתופיה התיה וז ."הובג היהי םחרב םתלתשה רחאל חלצומו ןיקת ןויריהל עיגהל יוכיסה
לפכשל רשפא םאה תעדל םירקוחה וצפח ןושאר בלשב .לוהו ןמליטס לש המימתה רקחמה
תורפומ םדא תויציב םע דובעל ורחב םיירסומו םייתא םילוקישמו ,םדאב תירפומ תיציב
תויציב ,יטנגה ןעטמב ףדועה ללגב .ןתוא הרפה דחא ערז אתמ רתויש הלאכ ,ןיקת אל ןפואב
םירקוחה דמצ .ואל םא ןיבו םחרב ולתשוי םא ןיב ,םידחא םימי ךותב ותומי הלא תורפומ
תדעוומ ךכל רושיא לביק ףאו ,הלאכ תויציב םע דובעל תירסומ היעב לכ ךכיפל אצמ אל
.הטיסרבינואה לש הקיתאה

ויתואצותו יוסינה,רומאכ ,רבועה תוחתפתהב ןושארה בלשה
.םיאת ינשל תירפומה תיציבה תקולח איה
ינש ןיב דירפהל וחילצה לוהו ןמליטס
.וז תינושאר הקולח רחאל דימ ולא םיאת
הרידנ ,תיעבט ךרדב הרוק המוד ךילהת
תוחתפתה איה האצותהו השיאה םחרב ,ידמל
תדרפהב חילצהל ידכ .םיהז םימואת גוז
תפטעמה תא קרפל םירקוחה לע היה ,םיאתה
תפטעמ .םיאתה ינש ןב רבועה לש תינוציחה
תינויח ,zona pellucida היורקה ,וז
קרפל וחילצה םירקוחה .רבועה תוחתפתהל
ינש תא ודדובו םיזנא תרזעב תפטעמה תא
עדימה תניחבמ ןיטולחל םיהזה םיאתה
השדח תפטעמ רוציל ידכ .םהלש יטנגה
םירקוחה ופיסוה ,םיאתה תדרפה רחאל
רצי ל'גה .תוצאב ורוקמש ,ל'ג תיברתל
ינשמ דחא לכ ביבס תיתוכאלמ תפטעמ
ךשמה תא רשפאש ךילהת ,םיהזה םיאתה
.םידרפנה םירבועה לש םתוחתפתהו םלודיג

.הדבעמה תרבחמב בתכנ ,"חילצה ןויסינה"


םילופכש 48 ורצי לוכה ךסבו םימעפ לש בר רפסמ םהיתונויסינ לע ורזח לוהו ןמליטס
היהש יפכ ,ותמו םימי השיש קר הנחבמ יאנתב דמעמ וקיזחה םילפכושמה םירבועה .הז גוסמ
יפכ תוערואמה תולשלתשה לע ומלח אל םירקוחה םלוא .םימוגפ םתויה לשב ,שארמ יופצ
.בחרה רוביצל יעדמה םגשיה םוסרפ רחאל הלחש

לובגה אוה ןוימדה


ימימ ותישארש ,ירסומ-יאופרה חוכיווה לש תשדוחמ תוצרפתהל איבה רקחמה םוסרפ ,רומאכ
יבגל ירסומה לובגה וקש המדנ .םינש 17-כ ינפל הכרענש הנושארה הנחבמה תיירפה
תואצות .רבשנ ובאטה ;לוהו ןמליטס לש רקחמה תדובעב ץרפנ ישונא יטנג רמוחב שומישה-יא
תורפסה ירצוי לש תידבלבה םתלחנ ןניא םילודג םידממב ישונא לופכש יכ תורומ יוסינה
ראשה ןיב תוראתמה תויטפילקופא תואובנב ביגהל ורהימ רסומ ישנא .םיינוידבה עונלוקהו
יטנג ןעטמ םיאשונה ,םילפכושמ םירבועב םרוקמש תוקונית הריכמל תועיצמה תוקונית תווח
םעקר לע עדימו תונומת גולטק יפ לע םהידלי תא ורחבי םיצמאמ םירוה .ןבומכ חבושמ
םא םחרב ולתשויו האפקהמ ואצוי םידלי םתוא לש םהילופכש .יתרבחהו יתוברתה ,יתשרותה
.גולטקה ןמ ורחב ותואש דליה לש קיודמ קתעה ולבקי םיצמאמה םירוההו , תיאקדנופ
תקפסא ךרוצל ,לפא ירטילאטוט רטשמ ידיב לצונמ תויהל יושע תודרח ררועמו המוד שומיש
.הכומנ רסומ תמר ילעבו ןיררוע-אלל םינתייצ ,םיהז םילייח וא שאר ירמוש לש םידודג
דועו ,הלתשהל םירביא תקפסאל םילפכושמ םיליפכב שומיש לע הרביד תרחא תרדוק האובנ
,תרעוס הכ תירוביצ תרוקיב ררועש ,הז םימת ןויסינ תחלצה יכ הארנ .הבוטה ןוימדה דיכ
תוגוז םתוא םה ,הינוריאה הברמל ,ךכמ םיירקיעה םיעגפנה .םייוסינה ךשמה תאפקהל םורגת
.הנחבמה תיירפהמ עשוויהל םילוכי םניאש

שי םאה אלא םדא ירבוע לפכשל תורשפא שי םאה הניא םויה לואשל שיש תיזכרמה הלאשה
לע םג דיתעב רבגתהל ועדי םינעדמה יכ חינהל ריבס .םיחמומה ובישי ךכ לעו ,ךכב ךרוצ
הנכותמ תנקורמ תיציבל ותלתשהו םדא לש רגוב-אתב ורוקמש יטנג עדימ תחיקלב םילושכמה
.יטנגה

רפוס ,גארפב תייוסינ האופרל ןוכמב היגולונומיאל הקלחמה להנמ ,בולוה לאכימ רוספורפ
רבכ םדא לופכש לש םגד השעמל יכ ןעוט בולוה .ישונאה לופכשה ןויערל דגנתמ ,ררושמו
ןהבש ,תויטסינומוקה תונידמב ןהו םיצאנה ידיב ןה ,ידמל יביטימירפ ןפואב םנמא ,הסונ
,וייח חרואב ,ויתופקשהב ונכשל ההז תויהל היה רומא ,"שדחה םדאה" - תפומל חרזאה
.ותריציבו

ךיראהל ולכוי הלאכ םיליפכ ,הרואכל .תולחמל םידימע םיליפכ תריצי לע םירבדמ םירחא
ןהיללוחמו תולחמהש רחאמ ,היעב רצווית םיוסמ בלשב ,םלוא ;םתוכיא תאו םייחה תלחות תא
םימרוגה תא רמשל ךרוצ היהי ,ןכל .םהינפב דוע םיניסח ויהי אל םיליפכהו ,ונתשי
םלועה תא איפקהל שרדיי ,ךכ .הביצי הביבס חיטבהלו םיפיגנו םיקדייח ומכ םייתביבסה
.םיליפכ לש ןדע ןגל ותושעל ידכ ולוכ

םויה הארנש המ .ינוידבה עדמה ירפוס לש הרופה םנוימדב ןריכי ןמוקמ הלאה תויזחתה לכ
םרקחמב ,םמצע םינעדמב לכ םדוק עגפי התע ללוחתמש רעה ירוביצה חוכיווה יכ אוה
.ךכל םיקקזנה תוגוזב ןבומכו ,הנחבמה תיירפה תקינכט רופישל

םיחמומה םירמוא המ


.םילשורי .םיפוצה רה הסדה יאטיסרבינוא ח"יב ,םישנ תקלחמ להנמ , רפואל ירנ 'פורפ
.תוירופ תויעבמ םילבוס תוגוזה ללכמ 10%-כ :םיסג םירפסמב .הקיטסיטטסה תישאר
ליאוה וז הקינכטב יד ןיא םכותמ 10%-כב .הנחבמה תיירפה תקינכטל םיקקזנ םכותמ 10%-5%
רפסמ .דאמ ךומנ (תיסחי תורגובמ םישנ רקיעב) השיאה לש הפוגמ תובאשנה תויציבה רפסמו
את לע לקהל ידכ תיציבה תפטעמ רוריח :וז הלבגמ לע רבגתהל ועצוה םיירשפא תונורתפ
;(micro injection) הקרזה-ורקימ תקינכטב תיציבה ךותל ערזה תקרזה ;הכותל רודחל ערזה
ןתנכהו ,ילנומרוה לופיט תרזעב הנחבמב תולישבמה תולחשהמ תולשב יתלב תויציב תאצוה
.םירבועה לופכש תטיש ;הירפהל

ךא ,רפואל 'פורפ רמוא ,הדבעמב עוציבל הלק העצוהש יפכ םירבועה לופכש תטיש םנמא
קזנ לכ אצמנ אל הדבעמ תויח לש םילדומב וכרענש םייוסינבש תורמל .החוטב יד הניא
הז אשונב תיזכרמה היעבה .ישונאה רבועל קזנ תמירג לש תורשפאה תמייק ןיידע ,רבועל
.תיתאה היעבה איה

.םילשורי תישארה תונברה ,הכלהו האופרל הקלחמה שאר ,ןרפש לאגי ברה
תויצלופינמו ,הכלהה יפ לע תיתוהמ רוסא וניא םירבועה לופכש ךילהת ,ןרפש ברה תעדל
םיברעתמ ןעדמה וא אפורהש ,ותעדל ששח םג ןיא .תידוהיה תדה תא תודגונ ןניא הז גוסמ
ארובהש הממ קלח איה עדמה לש ותמכח לכ ותפקשה יפ לע ,ךפהל .האירבה השעמב וז ךרדב
הבוח שיש םשכו ,תיהולאה הכרבהמ קלח ןה ןעדמה תמכחו עדמה תמכח ,ךכ .ויאורבל ןתנ
הלודג הווצמ שי .הז םוחתב םג הל קקזיהל הבוח שי ךכ ,םוחת לכב וז הכרבל קקזיהל
תטיסרבינואב עצובש יוסינה לש ותרטמ התיה םצעב וזו ,ןטב ירפב תוכזל תורקעל הרזעב
.ןוטגנישוו 'גרו'ג

.ןוינכטה ,האופרל הטלוקפה ,תיאופר הקיתאל הצרמ ,דלפנורג ןושרג ר"ד
םע הבוליש תובקעב ךא ,המצעלשכ םירבועה לופכש תקינכטב לוספ ןיא יכ ןעוט דלפנורג ר"ד
םיבלשמ ,לשמל תיניערגה הצצפה חותיפב .הדיחפמ תויהל הלולע האצותה ,תורחא תוקינכט
תקינכט לש בוליש ,המודב ;המצע ינפב תיתיעב הניא ןהמ תחא לכש ,תונוש תוקינכט ןיב
םונגה לש אלמה ויופימו תיטנגה הסדנהה תוקינכטב המוצעה תומדקתהה םע דחי ,לופכשה
,םימילאו םיירירש םילייח ידודג תריצי לשמל ומכ תרדוק תיזחת םישגהל םילוכי ,ישונאה
...תינתייצ תוגהנתה ילעב

שי ,םלוא עדמה תוחתפתה תא ליבגהל ןיא יכ תופיקתב ןעוט דלפנורג ר"ד תאז םע דחי
םריתהל היהי השקש םיירשפא םישומישל תושדח תויגולונכט חותיפ לש בלש לכב םירע תויהל
םינעדמה לש םתוחיתפב הנתומו רסומה ישנא לע לטומ הז הרקב דיקפת .תירסומ הניחבמ
.תרוקיב תלבקלו םהיתודובע םוסרפל

רטייר יבצ .רד :תאמ
'גוא-ילוי ואילילג
1995
41-44 'מע


:אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


The Brave New World of Cloning: A Christian Worldview
Perspective
Cloning & Genetic Engineering - A Medical and Ethical Perspective
CLones and human organs -
Human Cloning: Religious And Ethical Aspects
Reproductive technologies; cloning; bioethics; ethics
COUNCIL OF EUROPE - Bioethics: Report on human artificial
procreation
The Case for Cloning Humans
Center for Bioethics - Genetics and Reproduction Resources
Commentary: Outright Condemnation Of Cloning Research Is
Premature.Prof Ravel


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©