Y ירכזה א"נדה תקידב - ןה-וכ

הבר הדימב תלשוש לש הלגמלארשיב הנוהכה תודלות
םימוזומורכו םינהוכ לע
ןבל באמ Y
םירבג ןיב תונוש
םיחפסנו םירשכ :םינהוכ
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


לארשיב הנוהכה תודלות


םידודנה תפוקתב ,השמ ימיב שבגתהל הלחה לארשיב הנוהכה ,תומש רפסב רפוסמה יפ-לע
שדוקה תדובעל יול טבש הנומ זאמו ,ותכרבב וכזו השמ לש ותאירקל ונענ יול ינב .רבדמב
תרוטקה תברקהו הרותה תארוה דיקפת תא הז טבש לע ליטה השמ .(29-26 ב"ל תומש)
אלה ,יול טבש ךותמ תחא החפשמל ידבלב ןפואב הרומש התיה המצע הנוהכה תוכז .תולועהו
ןהוכה לש ודמעמ ;השוריב תרבועה תיתחפשמ תוכז יהוז ,ארקמה יפל .ןורהא תחפשמ איה
םינהוכה םישבוגמ ,ךכיפל .ונממ לטביהל וא קומחל ןירוח-ןב אוה ןיאו ,ותדיל תעשב עבקנ
.םעה ראשמ לדבנו דחוימ דמעמב

תירבה ןורא םוקמ עבקנ רשאכ .שדקמה תיב תודלותב תורושק לארשיב הנוהכה תודלות
עבק הכולמה ימי תליחתב .דבלב ןורהא לש ונב רמתיא יאצאצ ידיב הנוהכה הקזחוה ,הלישב
ונב ,רמתיא יאצאצ םע תינמנה) ילע תחפשמ איהה הפוקתב .םילשוריב ןכשמה םוקמ תא דוד
רחא ןב ,רזעילא יאצאצ םע תינמנה) קודצ תחפשמ התלע התמועלו ,התלודגמ הדרי (ןורהא לש
ךלמ והישאי .םילשוריב שדקמה תיבב הנוהכה דיקפתב זאמ הקיזחה קודצ תחפשמ .(ןורהא לש
ןחלופה תא זכיר אוה - הנוהכה בצמב יונישל תובר םרת (ס"הנפל 609-640) הדוהי
הדובעל םייוארה םינהוכה רפסמ ;שדקמה תיבל ץוחמש תוחבזמהו תומבה תא ץתינו םילשוריב
ןהוכה דמעמ .ינש תיב תפוקתב ,ארזע ימיב לח עירכמ יוניש דוע .דאמ םצמטצה שדקמה תיבב
תדובע .םיפלא המכל עיגה םינהוכה רפסמו םידחוימ ראפ ידגבל וכז םינהוכה ,שדחתה לודגה
,הנוהכה לש הסוחיי לע דיפקה הימחנ םג .תורמשמ 24 לש עובק רדס לע הססבתה שדקמה
.וימיב ףא המייקתה תורמשמ 24-ל הקולחהש ךכ לע דיעמ והיתתמ ןב ףסויו

םימוזומורכו םינהוכ לע


?הרוהט תלשושכ םינהוכה תלשוש הרמשנ הדימ וזיאב :התיה ונמצעל ונבצהש רקחמה תלאש
לש םיאצאצ ןכא םה םינהוכ םיבשחנו "ןהוכ" םויכ םייורקה הלא לכ םאה ,תורחא םילימב
םניאש םישנא םינהוכה תייסולכוא לא וחפתסנ תורודה ךשמב אמש וא ,ןהכה ןורהא
.ויאצאצמ

רשפא םויה .םיגולואיכראו םינוירוטסיה לש םתלחנ תאזכ הלאש התיה תונורחאה םינשל דע
לכ לש יתשרותה עדימה .א"נדה רקח - תירלוקלומ היגולויב לש תוטישב תובושת הל אוצמל
יאתש םירוציב .א"נדב םולג ,םללכב םדאהו ,(םיפיגנ לש תחא הצובקל טרפ) םייחה םירוציה
ןיערגב אצמנ א"נד-ה (םדאה םללכבו ,םייאליעה םירוציה לכ) םיאת יניערג םיליכמ םפוג
.ולש א"נדב םילולכה םינג 100,000-כ םיעבוק םדאה לש תויתשרותה תונוכתה תא .אתה

היינשה תיצחמה תאו ,א"נד-ה תיצחמכ ןוערזה םרות ,הירפהה ךילהתב ,רבועה תורצוויה עגרב
םיריעז את-ינורבא) םינוירדנוכוטימב הלולכה א"נד לש הנטק תומכ דבלמ .תיציבה תמרות
רשפא םהיניב .םימוזומורכ 46 ןיב קלוחמ אתה לש א"נד-ה ,(אתה תוליעפל היגרנא םיקיפמה
םימוזומורכ ינש דועו תוגוז 22-ב םיניחבמ רבגה לצאו ,תוגוז 23-ב השיאה לצא ןיחבהל
,בא ב- רמולכ ,ןוערזב ורוקמש דחא םוזומורכ ללוכ םימוזומורכ גוז לכ .גוז ינב םניאש
22 ,השיאבש םימוזומורכה תוגוז 23 ןיבמ .םאב- רמולכ ,תיציבב ורוקמש ינש םוזומורכו
."םימוזוטוא" םינוכמ ולא םימוזומורכ .(22 דע 1-מ) םירפסמב םינמוסמ םימוזומורכ תוגוז
םוזוטוא לע ןכושה ןג לכ ,רמולכ ,םיליבקמ םינג םיללוכ גוז ינב םהש םימוזומורכ ינש
םילוכי ןגה יעפומ ינש .(ןגה יעפומ) "םיללא" םינוכמ ולא םיקתוע ינש .םיקתוע 2-ב עיפומ
עבוק דחא עפומ ,םד גוס םיעבוקש םינגב ,לשמל) .הזמ הז םילדבנ וא הזל הז םיהז תויהל
יפ-לע תועבקנ םדאה לש תויתשרותה תונוכתה (.B םד גוס תא - רחאה עפומהו A םד גוס תא
.ולש םינגה יעפומ

."ןימה ימוזומורכ" םינוכמ ,םימוזוטוא םניאש ,םירתונה םימזומורכה ינש
X םוזומורכ - רבגה לצא וליאו ,X ימוזומורכ גוז םה השיא לש ףוג יאתב ןימה ימוזומורכ
הינבל) םאהמ ןהו (ויתונבל) באהמ ןה השרותב רבעומ X םוזומורכ .דחא Y םוזומורכו דחא
.ונבל באמ - ןוערזה את ךרד קרו ךא שרומ Y םוזומורכ ,ותמועל ;(היתונבלו

ךלהמב .(הזוימ) התחפה תקולח תשחרתמ םייבקנהו םיירכזה ןימה יאת לש הריציה ךילהתב
הז םירדתסמ (גוז-ינב) הרוצ-יווש םימוזומורכו ,םימוזומורכה םילפכומ התחפהה תקולח
תריבש ידכ ךות תושענ ולא תולועפ .א"נד יעטק םהיניב םיפילחמו םידמצנ ,הזל ךומסב
םיללוכה םימוזומורכ םילבקתמ ופוסבש ,היצניבמוקר לש ךילהת והז .שדחמ יוחיאו א"נד-ה
תקולח לש הפוסב .יהמיא רוקממ םקלחו יהבא רוקממ םקלח ,םיללא לש םישדח םיפוריצ
ןימ את לכ רמולכ ,דיחי םימוזומורכ ךרעמ ילעב םיאת םהש ןימ יאת םילבקתמ התחפהה
.םימוזומורכ גוז לכמ דבלב דחא גיצנ ליכמ

ןבל באמ Y


םוזומורכ ונניאש םוזומורכ) םוזוטואב (היצניבמוקר) םוקיר לש ךילהת ראותמ אבה דומעב
ינש - "םיטוח" ינש לש המקר יעטק ןיעכ יושע ךילהתה תובקעב לבקתמה םוזומורכה .(ןימ
,Y םוזומורכב שחרתמ וניא ךא ,X ימוזומורכב םג שחרתמ םוקיר .גוזה ינב םימוזומורכה
ןטק רוזא שי Y םוזומורכ לש תועורזהמ תחא לכ הצקב יכ ןייצל שי) דיחי םוזומורכ אוהש
,ךכיפל .(ןאכ ונלש ןוידה םוחתל רבעמ גרוח הז ןיינע ךא ,X םוזומורכ םע םוקיר רבועש
הארנ ולש הירוטסיהה רחא בוקענ םאו ,ובורב הנתשמ וניא Y םוזומורכ לש ובכרהש רורב
יבגלו םימוזוטואה יבגל ךכ ןיאש המ ,דחא ירוקמ בא ול שי .תורודה ךרואל רמשנ ובכרהש
.םינוש םהיתורוקמש םיעטקממ םיבכרומה ,X ימוזומורכ

.וב ולחש תויולצפתהה רחא בוקעלו ןיסחוי ןליא טטרשל רשפא Y םוזומורכ תקידב ךותמ
:ןוגכ ,הייסולכואב םיירוטסיה םייוניש לע דיעהל תולוכי Y םוזומורכ לש ויתודלות
.תובשייתהו תומחלמ ,הריגה

ינושה .םדאה ינב ןיב רכינ יתשרות ינוש רצונו ,א"נדב תויצטומ ורבטצה תורודה ךלהמב
א"נדהמ זוחא 95-כ הווהמ ינג-אל א"נד ירהש ,םינגכ שמשמ וניאש א"נדה קלחב רקיעב עיפומ
םיליבקמ א"נד יעטקב ."םידיטואילקונ" םינוכמה םיביכר לש תרשרשכ בכרומ א"נדה .םדאה לש
וא םירסח תויהל םילוכי ןכו ,דדוב דיטואילקונב לדבה תויהל לוכי םדא ינב ינש לש
םירתאב א"נד םיעטוקה םימיזנא ,ולא םילדבהמ האצותכ .םידיטואילקונ תוצובק לש תופסות
.הייסולכואבםינוש םישנא לש א"נד הנוש הרוצב ועטקי (היצקירטסר ,עוקיב ימיזנא) םימיוסמ
ילמשח הדשב םידדונ ולא םיעטקו ,םינוש םיכרואב עוקיב יעטק םינוש םישנאמ םילבקתמ ךכ
תולוקלומ לש הנוש הדידנ בצק לע תססובמה הדרפהה תטיש .םכרואל םאתהב ,םינוש םיקחרמל
(היצקירטסר) עוקיב ימיזנא תלעפה תובקעב יכ הדבועה ."הזרופורטקלא" הנוכמ ילמשח הדשב
פ"לפר הנוכמ םירצונה א"נדה יעטק ךרואב (םזיפרומילופ) םילדבה היסולכואב םילגתמ
.(RFLP - Restriction Fragments Length Polymorphism)

30-כ .תורזח לש תונוש :תונוש לש גוס דועב הייסולכואב ןיחבהל רשפא ,א"נדה תניחבמ
לש םיפצר לע תורזח שי םהבש א"נד יעטק רמולכ ,םירזוח םיפצר םיליכמ א"נדה ןמ םיזוחא
וא 3 ,2) רצק תויהל לוכי ומצע לע רזוחה ףצרה .םידיטואילקונה ,םיידוסיה א"נדה יביכר
עונל לוכי תורזחה רפסמ .(םידיטואילקונ תוגוז 200 דע) ךורא וא (םידיטואילקונ תוגוז 4
רשפא ;תורזחה רפסמב הזמ הז םילדבנ םדא ינב .תורזח יפלא תואמ דעו תודדוב תורזחמ
לש "תועבצא תעיבט" ןיעכ לבקל ךכו ,םדא לש א"נדב םימזיפרומילופ לש הכורא הרוש קודבל
,םייטנג םירשק םג אוצמל רשפא ךכ .יעמשמ-דח חרואב ותוהזל רשפא התועצמאבש ,ולש א"נדה
.ינומה עוגיפב םיללח תוהזלו ,ילילפ יוהיז תושעל ,תוהבא עובקל

רפסמב תונוש תוהזל רשפא לשמל ךכ .א"נדה ךרואל םוקמ לכב םיאצמנ םייפרומילופ םירתא
רשפא ,והוז אל ןהלש םינגהש תולחמ לש םירקמב .תויתשרות תולחמב םירושקה םינג לש בר
רואל .הלחמה תעפוה ןיבל םיוסמ א"נד עפומ ןיב (היצלרוק) םאתמ החפשמה תרגסמב תוהזל
.הלחמל יארחאה ןגה תברקב ןכוש הזכ עפומש חינהל רשפא הזכ םאתמ

ךכל הביסה .תורדגומ תויסולכואב תיסחי תוצופנ תומיוסמ תויטנג תולחמ יכ ןייצל ןיינעמ
תולחמ תורכומ ץראב ,םנמאו .הליהקהו החפשמה תרגסמב םיבורק יאושינב ,ראשה ןיב ,הצוענ
םויכ .םיזנכשאל תוינייפואה תויתשרות תולחמו ,חרזמה תודע ינבל תוינייפוא ןהש תויתשרות
.םיכלוהו םיברתמ םייתדע-ןיב םיאושינו ,החפשמה ךותב םיאושינ לש םירקמ תוחפ שי

םירבג ןיב תונוש


,םינוש םיפ"לפר המכ היסולכואה ברקב םיאצמנ Y םוזומורכבש ררבתמ :Y םוזומורכל רשאבו
ךות םתוהזל רשפאש םייפרומילופ םיעטק המכ ןכו ,םירזוח םיפצר לש םינוש םיעפומ המכ
.א"נדה ףצר לש הרישי העיבק
הביטחכ ,דחיב רודל רודמ םירבועה םוזומורכב םיכומס םייפרומילופ םיללא לש ףוריצ לכ
םויכ .Y םוזומורכ לש םיינייפוא םיפיטולפה שי הייסולכוא לכב ."פיטולפה" יורק ,תחא
,ןפיב הייסולכוא ןייפאמה רחא פיטולפה ,הקירפאב הייסולכוא ןייפאמה פיטולפה רכומ
לש הרקמל דחוימ תורדגומ תויסולכוא ןיבל םימיוסמ םיפיטולפה ןיב םאתמה .המודכו
.Y םוזומורכ

םוזומורכ לש עטקה תא ונקדב ,םינהוכה תייסולכואב Y םוזומורכ רמשנ המכ דע קודבל ידכ
.GATA םידיטואילקונה תעברא לש רזוח ףצרמ יונב הז עטק .Y27H39 הנוכמה Y
עטקה לש ללוכה ךרואהו ,הז ףצר לש תורזחה רפסמב (םזיפרומילופ) תונוש שי הייסולכואב
,םינוש םיללא 5-ב הייסולכואב םיניחבמ .םידיטואילקונ תוגוז 202 ןיבל 186 ןיב ענ
רשאמ רתוי א"נד-ה רומש םינהוכה תלשושב םא ררבל ידכ .E דע A-מ תויתואב םינמוסמה
Y םוזומורכ עטק לש םינושה םיללאה לש םתוחיכש תא ונקדב ,תיללכה הייסולכואב
50 לש א"נד ונקדב .תיללכה הייסולכואב םתוחיכשל התוא וניוושהו ,םינהוכה תייסולכואב
הפה תיריר לש םיאתמ ונכוה א"נדה תומיגד .םינהוכ םניאש םישנא 50 לשו םינהוכ
.הלש ימינפה דצה לש ןידע ףושפש ךות יחלהמ םירסומש
תבוגת היורקה הטישב ונשמתשה ,א"נד תמיגד לכב Y27H39 עטקה ךרוא תא עובקל ידכ
.(PCR - Polymerase Chain Reaction) "זרמילופה לש תרשרשה


הזרופורטקלאב ענ אוה תילילש ןועט ותויהב .הזרופורטקלאה תטישב קדבנ לבקתמה א"נדה
יעטק :םהלש ךרואב היולת א"נדה יעטק לש העונתה תוריהמ .יבויחה ילמשחה בטוקה רבעל
ךרדב - ןמז קרפ ותואב רתוי קוחר םיעיגמ םירצק א"נד יעטק וליאו ,טאל םיענ םיכורא א"נד
,א"נדה ילידג ןיב רשקנה ,דימורב םוידיתא תכרעמל םיפיסומ .םהיניב םידירפמו וז
.ןיעל הארנה בוהצ יטנצסרואולפ רוא טלופ אוה לוגס-הרטלוא רואב ותוא םינירקמשכו


םיחפסנו םירשכ :םינהוכ


16-ו ,12 ,8 ,4-ב תויהל לוכי לדבהה ;ןכרואב וזמ וז ולדבנ ונרקחמב ונחבש א"נדה תומיגד
,הזרופורטקלא תטישב ונשמתשה םינטק הכ ךרוא ילדבהב ןיחבהל ידכ .םידיטואילקונ
.הבר תושיגרב תנייטצמה
:תאזה םיללאה תוחיכש האצמנ ,ליזרבבו הפוריאב ושענש תויסולכוא תוקידבב
תייסולכואב .דחא זוחא - E-ו ,םיזוחא 7-D ,םיזוחא 24-C ,םיזוחא 49-B ,םיזוחא 19-A
ללא םנמא) ידמל המוד םיללא תוחיכש ונאצמ ,םינהוכ םניאש םירבג הללכש ,ונלש תרוקיבה
היהש ,םגדמב םיקדבנה רפסמ רואל עיתפהל ידכ ךכב ןיא לבא ,ונלצא ולגתנ אל E ללאו D
םינהוכה תייסולכואב יכ ונאצמ :ונלש רקחמה תלאשל רשאבו .(םדא ינב 50 - תיסחי ןטק
!תיללכה הייסולכואב םתוחיכשמ תקהבומ הדימב הנוש םיללאה תוחיכש

םיפצמ ונייה ,ןיטולחל הרוהט םינהוכה תלשוש הרמשנ וליאש התיה הדובעה סיסבב החנהה
יפ לע ףא ,םינהוכה תייסולכוא לכב Y27H39 רזוחה ףצרה לש דיחיו דחא ללא אוצמל
3,000 תב הירוטסיה ךלהמבש רחאמ .הז ףצר לש םינוש םיללא 5 שי תיללכה הייסולכואבש
ויה אלש םישנא םינהוכה ןיב ועמטנ הארנכ ןהבש ,רבשמ תופוקת םינהוכה תלשוש העדי הנש
שי ןכ ומכ .םינהוכה תייסולכואב דחא ללאמ רתוי לש םויקל תופצל רשפא ,םרוקמב םינהוכ
תדיחי תפסות - ינטנופס יוניש ללוחתהל לוכי היה הכורא הכ הפוקת ךשמבש ןובשחב איבהל
,םנמאו .םינהוכה תלשושב ףסונ ללא עיפוהל לוכי ךכו - וזכ הדיחי תתחפה וא GATA
C ללאו ,םיזוחא 54 לש תוחיכשב B ללא :םינהוכה תייסולכואב םיללא 2 םימייקש ונאצמ
םיינש יפ טעמכ ההובג םינהוכה תייסולכואב C לש ותוחיכש .םיזוחא 44 לש תוחיכשב
הססבתה תירוקמה םינהוכה תלשושש חינהל רשפא ,ךכיפל .תרוקיבה תייסולכואב ותוחיכשמ
ברקב ותוחיכשש דע ,תחא םעפמ רתוי םינהוכה תחפשמ לא רדח הארנכ B ללא .C ללאה לע
ונלש רקחמה תואצות ,תאז לכבו .תיללכה הייסולכואבש וזל המוד תוחיכשל העיגה םינהוכה
שיגדהל שי םלואו .םינהוכה תלשושב Y םוזומורכ לש א"נדה לש רכינ רומיש לע תועיבצמ
םיניינעמ םיאצממ הלעת םגדמה תבחרה יכ רעשל שיו ,דבלב םינהוכ 50 ללכ ונלש םגדמהש
.םיפסונ

האופרל הטלוקפב תירלוקלומ האופרל הקלחמהמ גילז הרש ר"דו יקצרוקס לרק 'פורפ
'גלוק יטיסרבינוימ ןמדרב לינו טרבור םע ושעש המוד רקחמב .הנקסמ התואל ועיגה ןוינכטב
.Y םוזומורכ לש א"נד - ה ינפ לע םירחא םינמיסב ושמתשה םירקוחה ןודנולב
הייסולכואב םתעפוהב ינושו םינהוכה תלשושב םינמסה תעפוהב תודיחא וליג םירקוחה
רמשנ הדוחייו ףתושמ באמ האצומ םינהוכה תלשוש לש הבור בורש ךכ לע דיעמש רבד ,הליגר
תודע יתשל ודרפנש ףא לע .דחאכ םיזנכשאו םידרפס ברקב האצמנ וז תילגת .תורוד ךשמב
.הנש 1000-כ ינפל

רדיס העונ תאמ
ואילילג
לירפא/ץרמ
1997
58-61 'מעאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


A Genetic Trace is Found Linking Kohanim Worldwide
Real-world Genetics*sex determination
Sex chromosmes -sexlinked inheritance