םיסדנוהמ םיחמצ


ינפג הידידי :רבחמ

1995 רבמצד-רבמבונ ןויליג ,היגולוקאלו עדמל ילארשיה ןיזגמה - ואלילג : ךותמ


.ינקלוו ןוכמב ,םיחמצ תחבשהו הקיטנגל הקלחמב ריכב רקוח ,ינפג הידידי ר"ד
.םיחמצ תחבשהל תיטנגה הסדנהה תוטישב שומישב קסוע


אובמ
םישדח םילכ
םיבשע ילטוקל תודימע
םיקרחל תודימע
םיפיגנל תודימע
םירפושמ תרומשת ינובלח
תוריכמ םודיקל םיסדנוהמ םיעבצ
תואלקח קר אל
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


אובמ


סיויידב התיב דיל טקרמרפוסב תוינבגע תונקל הלגרהכ סנו'ג תרבג הסנכנ ובש רקובב
םינכודה ןיב הרבע סנו'ג תרבג ,הירוטסיה השוע איהש המצעל הראית אל איה ,הינרופילקבש
תוינבגע" רמאנ קתפב .הבל תמושת תא ךשמ ןהל דומצ קתפש ,תופיה תוינבגעל הדי הטישוהו
תא וררוע ןה ךא ,ךומסה ןכודב ןהיתויחא ריחממ הובג היה ןריחמ ."תיטנג תוסדנוהמ ולא
םדאל הכפה סנו'ג תרבג .היתוינקב הכישמהו ,הלסב המשו תודחא הלטנ איהו התונרקס
ךפה םיאלקחו םינעדמ לש םינש תורשע ןב םולח .תוסדנוהמ תוינבגע הנקש םלועב ןושארה
.תואיצמל

- רתוי םיקיתו םיעדמ ךותמ שדח עדמ תוחתפתה אלא ,ינכפהמ עוריא הנניא תיטנגה הסדנהה
םיקדייח תריצי םע 1973-ב תיטנגה הסדנהה לש התדיל .הימיכויבהו תיסלקה הקיטנגה
,סודניהה תכאלמו ,"םיסדנוהמ םיקדייח" םינוכמ הלא םיקדייח .רז (DNA) א"נד יאשונ
(Cohen) ןהכ ילנטס םירקוחה ידיב התשענ ,םיקדייחה יאתב רז א"נד תלתשה השוריפש
רתוי רחואמ .וקסיסנרפ ןס תטיסרבינואמ (Boyer) ראיוב טרברהו ,דרופנטס תטיסרבינואמ
.םייח ילעב יאתב םג םירז םינג ולתשוה

תונש לש םינעדמה יניעמ םלענ אל םיחמצה תא תיטנג סדנהל תלוכיב םולגה לאיצנטופה
ןפודב םיפוטע םתויה םושמ תאז ,םיחמצ יאתל א"נד רידחהל לק אל יכ ררבתה םלוא ,םיעבשה
,םיטסלפוטורפ תריציו םיאתה תונפוד תרסה לש ךרדב ןורתפ אצמנ ךרדה תישארב .חישק את
השק יכ ררבתה ךא ,א"נד-ה תרדחה תכאלמ הלקוה ,ןפודה הרסוהשמ .ןפוד ירסח םיאת רמולכ
תרבעה לש הז ךילהת יכ רורב היה םלוכל .ןפודה ירסח םיאתהמ םימלש םיחמצ רוציל רתוי
שמשל היה יושע ,תולקב שממתמ היה וליא ,הנחבמב םתייברהו םיחמצ יאתל םייוצר םינג
.תורפושמ תונוכת םיאשונה תואלקחל םיבושח םיחמצ חותיפב

םישדח םילכ


הרקיעש ,השדח הטיש לש התסינכ םע ,קחשמה יאנת ןיטולחל ונוש םינומשה תונש תליחתב
קדייחה שמשמ אשנכ .םייחמצה םיאתה ךות לא א"נד-ה תא ריבעמש ינוציח (רוטקו) אשנב שומיש
םינוכמה םיינטרס םילודיג םהב רצויו םיחמצ לע ליפטכ יחש עקרק קדייח - םוירטקבורגא
ותלוכיבש וליג ,ולש תוינגותפל ירלוקלומה סיסבה תאו קדייחה תא ורקחש םינעדמ .םיצפע
םע דכלתמ ,יחמצה אתה ןיערגל עיגמ א"נד-ה .םיחמצ יאתל א"נד לש תולוקלומ רידחהל
.(111 'מע 7/1986 3-2 'ל "עדמ" ואר) תושדח תויטנג תונוכת ול קינעמו חמצה לש א"נד-ה
םייוסינב ולחה .םיחמצל רז א"נד תרבעהל הז קדייחב שמתשהל ןתינש םינעדמה וניבהשמ
םריבעהל ידכ אשנכ וב שמתשהלו ,םייוצר םינג ולש יתשרותה רמוחל רידחהל םינושארה
.רתויב ץופנל םוירטקבורגאב שומישה ךפה םינומשה תונש תליחת זאמ ,ןכאו .םיחמצל

ילככ הרכוה ,תויוצר תונוכתצ ילעב םיחמצ רוצילו םירז םינג םיחמצל ריבעהל תלוכיה
ןוזמ רוצייב םדאה תא םיתרשמה ,םיחמצ לש םישדח םינז חותיפל הנוילע תובישח לעב ידיתע
:םוירטקבורגאה קדייחב שומישב שי הבושח תחא הלבגמ ,םלוא .יונל םישמשמ ףאו שובלבו
םיבושחה םינמנ םמע רשא ,םייגיספ דח םיחמצ לש םיאתל א"נד תרדחה עצבמ ונניא אוה
וחתיפ םייגיספ דחה לש יטנגה םסודניה ךרוצל .הרועשו זרוא ,הטיח ,סרית ןוגכ ,םילודיגבש
יורקה ילכב שומיש השועה ,הקיטסילויבה תייגולונכט הצופנ םויכ .תויפולח תוטיש םינעדמ
יבג לע חמצה יאתל רידחהל םיצורש א"נד-ה תולוקלומה תא םיחפוס וז הטישב ."םינגה חתות"
לש הנקל םירדחומ םירודכה (ןטסגנוטב םישמתשמ בורלצ) תכתמ לש םייפוקסורקימ םירודכ
,הלע) םיחמצ תמקר לא ןווכמ אוהו ,הדבעמב ילירטס את ךותב וביצהל ןתינש ,ןטנטק "חתות"
הקמרה לא םירודכה תא "הרוי" רקוחה .(החימצה-דוקדוקמ תירבוע המקר וא חרפ ,לועבג
לש ןיערג ךות לא א"נד אשונה רודכה רדוח םיאתהמ קלחבו ,רצק קחרממו ההובג תוריהמב
םה א"נד-ה רדח םכותלש םיאתה םא .חמצה לש א"נד-ה םע רבחתמ אשונ אוהש א"נד-הו ,את
תורזוח תוקולח ידי לע שדח חמצ רוציל םילגוסמ רמולכ , היצרנגר רשוכ ילעב
יקדייחל םישיגנ םניאש םיחמצ םג תיטנג סדנהל וז הקינכטב ןתינ ,תוניימתהו
.םוירטקבורגאה

םיבשע ילטוקל תודימע


םילקימיכ חותיפב תוקסועה תורבח וליג ,םיחמצב תיטנגה הסדנהה לש הכרד תליחתמ דימ
תורבח .םהיכרצל וב שומישבו םיחמצל א"נד-ה תרדחהל עדיה תשיכרב בר ןיינע תואלקחל
תא וניבה הנשב םירלוד ידראילימב םיקרח ילטוקו םיבשע ילטוק תורציימה קנעה
תרבדהל רמוח - ןיזרטא תרציימה הרבח ,אמגודל .וז היגולונכטב ןומטה ברה לאיצנטופה
יכ ,סריתה ילדגמל קר רמוחה תא הרבחה הרכמ הכ דע .סריתה תודשב םילדגה םיער םיבשע
סריתה לודיג תא יאלקחה ףילחמ הבש נשב ,םלוא .הרבדהה רמוחל יעבט ןפואב דימע סריתה
רמוח םהמ שוכרל ידכ הרחתמ הרבחל הנפי אוה ,ןיזרטאל הדימע הנניאש ,היוס לודיגב
לכות ,ןיזרטאל דימע היוס יחמצ לש ןז וחתפי ןיזרטא תרציימה הרבחה ינעדמ םא .הרבדה
יאלקחה הנקי התע ,תאזמ הרתי .היוס לדגמ אוהש הנשב םג הרצומ תא יאלקחל רוכמל הרבחה
.ןיזרטאל הדימע היוס לש םיערז םג אלא ,הרבדה ירמוח תא קר אל הרבחב

ךרוצהמ תנבומה ונתוגייתסה תורמלו ,םינושו םיבר םה םיער םיבשע תרבדהל םירמוחה
ירמוח אלב ינרדומה םלועב תיביסנטניא תואלקח תעדה לע תולעהל ןיא ,םהב שומישב
םדאב עוגפל םהל רוסא - רורב ןוירטירקב דומעל םיבייח םינושה הרבדהה ירמוח .הרבדה
םניא רשא ,חמצב םיימיכויב םיכילהת דגנכ םינווכמ םה ךכיפל .ותביבסבש םייחה ילעבבו
תוינימא תוצמוח לש הזתניסויבו הזתניסוטופ יכילהת ומכ ,םייח ילעב לש םיאתב םישחרתמ
םיזנא לש ותוליעפ תא בכעמה טאזופילג רמוחה לשמל אוה הזכ .םדאה ףוגב תורצוימ ןניאש
םושמ ,םדא ינבל ןכוסמ וניא טאזופילג .תומיוסמ תוינימא תוצמוח לש הזתניסויבב חתפמ
תיטנגה הסדננה תוקינכט תוחתפתה םע .ולא תוינימא תוצמוח רציימ וניא םדאה ףוגש
תודימע הנקמש ןג תלתשה עצבל הינרופילקבש (Calgene) ןי'גלק תרבח ינעדמ ולחה םיחמצב
איבי טאזופילגב הלאה קבטה יחמצ לש םסוסיר .ול םישיגר רשא קבט יחמצל טאזופילגל
עוציבל ךרד ץורפת וב החלצהו לדומ חמצכ שמשמ קבטה .דבלב םיערה םיבשעה תרבדהל
םיקדייח םגש ,רבתסמ ?וזכש תודימעל םג חקליי ןיאמ ךא .םייאלקח םילודיגב םג יוסינה
.טאזופילגל םידימע םיקדייח רתאל שי ךכיפלו ,המוד לולסמב ולא תוינימא תוצמוח םירציימ
קר םש ,טאזופילג ליכהש ןוזמ עצמ לע וערזנש הלנומלס יקדייח ידראילימ ורקסנ ךכ ךרוצל
וערזנש םיקדייחה ידראילימ ךותמ .לודגל וחילצי טאזופילגל תודימע וחתיפש םיקדייח
.עצמה לע לודגל קדייחה היה לוכי ,קדייחב ולחש תויצטוממ האצותכ ,ןהבש ,תובשומ ולגתה
,העגפנ אל תיטמיזנאה ותוליעפש ,טאזופילגל שידא םיזנא תריציל האיבה תויצטומה תחא
ןמ דדוב "שידא"הםיזנאל דדוקמה ןגה .םיחמצל הרבעהל רתויב םיאתמ ,ךכיפל ,אצמנ אוהו
ורצי םהמו ,קבט יחמצ לש םיאתל םוירטקבורגא יקדייח תועצמאב רבעוהו םיקדייחה
קבט יחמצ תולטוקה טאזופילג תונמל ןיטולחל םידימע ,תיטנג םיסדנוהמ קבט יחמצ םינעדמה
.םירמתומ יתלב

םיקרחל תודימע


םג תורציימ ןה .דבלב םיבשע תליטקל םירמוח תריכממ תומייקתמ ןניא םילקימיכה תורבח
דראילימ הששב דמאנ םיקרח דגנ הרבדהה ירמוח קוש .הברהו - םיקרח דגנ הרבדה ירמוח
םירמוחל םיליער םירמוחמ סוסירה תא ףילחהל ןויסינב ןה תועקשהה ןאכ .הנשב רלוד
.םיקרחל םידימע םיחמצ ינז חתפל איה תרחא תודדומתה ךרד .הביבסלו םדאל םייתודידי

סוליצב יקדייח לש םימיוסמ םינז םיקרחה תרבדהב בלשל םינעדמ ולחה םיעבראה תונש זאמ
םע ,התע .םדאל קיזמ וניא רשא ,םיקרחל ליער ןובלח םירציימש ((Bacillus thuringiensis
לע יארחאש ןגה תא סוליצבה יקדייחמ דדובל םיסנמ ,תיטנגה הסדנהה תוטיש תוחתפתה
תא יקדייחה ןובלחה שמשי ךכ - םיחמצל ורידחהל תוסנל תנמ לע ,ליערה ןובלחה תריצי
,יחמצה אתל רז ןג לש א"נד תרדחה םצע ,םלוא .םיינללזה םיקרחה ילחז תרבדהב םיחמצה
ידכ . דדוקמ אוה ולש ןובלחה רצוויו חמצה יאתב אטבתי רזה ןגהש גואדל שי .יד הב ןיא
לע תטלושה הרקב תדיחי - (רוטומורפ) םדקמ יורקה א"נד עטק ןגל רבחל שי תאז חיטבהל
ידיל ןגבש עדימה אובי אל הידעלב ,ולש הלעפה גתמ ןיעמ תשמשמש ,ןגה לש ותואטבתה
.יוטיב
ןכל ,םיקדייחה לש א"נד-ה תא םיליעפמה ולאמ םינוש םימדקמ ידי לע םיטלשנ םייחמצ םינג
םייוסינה .םייחמצ םינג יוטיבל שמשמה םדקמב יקדייחה ןגה לש םדקמה תפלחהב ךרוצ שי
רוכמלו רצייל ,הנושארל ,תירבה תוצראב ולחה 1993 תנשבו ,תומישרמ תוחלצה ורצק וללה
קיזמ - (Heliotis) סיטוילה ילחז ינפב םידימע םיחמצ וטבנ םהמש הנתוכ יערז םיאלקחל
הסדנהה לש המושיי לחה הנתוכב אקוודש ,הדבועה העיתפמ אל .הנתוכה יחמצ תא ףקותה השק
תא הב ךורעל היה לק ןכלו ,לכאמל שמשמ וניאש ,בושח לודיג איה הנתוכ .םיחמצב תיטנגה
םע .יאלקחל קווישל רושיא לבקלו ,םירושיאה תלבק ךרוצל תושרדנה תוקידבה תאו םייוסינה
תלעב איה ולא םיקיזמ ינפמ התנגהו ,םיקרח לש םקזנמ דואמ תלבוס ןכא הנתוכ ,תאז
.הלודג תילכלכ תועמשמ

תוצראב םג תלעופה תירציווש הרבח ,(Ciba Geigy) יגייג-אביס תרבח הלחה 1993 תנשב
הז ןג .סוליצבה קדייחב ורוקמש ןגה תא םיאשונה ,םיסדנוהמ סרית יערז רוכמל ,תירבה
.לועבגה ךותב םסרכמו רבונה ינדרט לחז - יפוריאה סריתה ןרבנ דגנכ תודימע םהל הנקמ
.סריתה יאתמ אתו את לכב ןובלח ה תא רציימ רזה ןגה וליאו ,וריבדמ וניא ימיכה סוסירה
תועצמאב א"נד-ה לש יריה תייגולונכט ידי לע השממתה סריתה יאתל יקדייחה ןגה תרדחה
תצובקל םיכיישה םינושה םינובלחה רקחב םויכ עקשומ בר ץמאמ .ןלהל ראותש "םינגה חתות"
תנבהו םתרכה .םיקיזמ םיקרח ילחז לש בחר ןווגמ דגנ םילעופ םהש םושמ ,סולי'צבה ינלער
םיליער םינובלחל ודדוקיש םינג ןונכת רשפאת םיקרחה דגנ םיליעפה םירתאה לש הנבמה
.םיקרח לש בר ןווגמ דגנ

תחא .תואלקחל םיקיזמה םיקרח תרבדהל שמשל ולכויש ידכ םידמלנ םיפסונ םייעבט םינובלח
םיפתוש הבש ,תילארשי הצובק איה הלאכ םינובלח דומילב תוקסועה תובושחה תוצובקה
תטיסרבינואמ ץיברוג לאכימ 'פורפ ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ ןיקטולז והילא 'פורפ
לש תינלטקה העפשהה דומילב תדקמתמ הצובקה .ינקלוו ןוכממ יקסבונח'צ רונ ר"דו ביבא-לת
ולא םינובלחל םידדוקמה םינגה תא םידדובמ הצובקה ירבח .םיקרח לע ברקע סראמ םינובלח
ונלש הצובקה םע הלועפ ףותישב ,ץיברוג 'פורפ .םיקרח םיפקותה םיפיגנל םתוא םיריבעמו
יקדייח תועצמאב םיחמצל ולאה םינגה תרדחהל םייוסינ עצבל הנורחאל ולחה ,ינקלוו ןוכמב
.םוירטקבורגא

חמצה ןיא ,םייחה ילעב תיברמל דוגינבש ,רוכזל שי .רתויב בר םיחמצל םיקרחה לש םקזנ
,םיקרחה ילחז ומכ ,רתויב יטיאה ביואה וליפאו ומוקמ עוטנ חמצה .וביואמ חורבל לוכי
רחא ןכוסמ ביוא םיתיעל םיאשונ םיקרחה ,םמצעב עגפ םתויהל רבעמ .טאל טאל ולסחל לוכי
.םיפיגנה - חמצה תומקר לא

םיפיגנל תודימע


םה םטועימ קרו (RNA) א"נר גוסמ יתשרות רמוח ילעב םבורב םה םיחמצ םינפקותה םיפיגנה
תבכרומ איה םתא תודדומתההו ,םיחמצ םיפקותה םיפחגנה םה םינושו םיבר .א"נד םיפיגנ
םיחמצל תודימע תיינקה לש ןוויכב השענ תונורחאה םינשה תורשעב ץמאמה רקיע .תכבוסמו
,תוטלובה תואמגודה ןיב .ולאכ תונוכת םיאשונה םיחמצמ תיתשרות תודימע תרבעה ידי לע
ףיגנ ינפב םידימע הלא .םיאלקחל םויכ םירכמנה ,םיירחסמה תוינבגעה ינז תא ריכזנ םא יד
.תוינבגעה יחמצ תא םיפקותה םישקה םיקיזמה דחא - קבטה תקיאזומ

ןוטגנישוו תטיסרבינואמ (Beachy) י'ציב ר'גור םשב ינקירמא ןעדמ רצי 1985 תנשב
םיחמצ .(םירז םינג םיאשונ רמולכ ,תיטנג םיסדנוהמ םיחמצ) םיינגסנרט קבט יחמצ ,ב"הראב
תריציל דדוק הז ןג .קבטה תקיאזומ ףיגנל ךיישש רז ןג םהלש יתשרותה רמוחב ואשנ ולא
קבטה יחמצ תא י'ציב קיבדה רשאכ .קבטה יאתמ את לכב רצונש ,ףיגנה לש תפטעמה ןובלח
יחמצ .ףיגנל םידימע ויה הלא םיחמצ יכ ותעתפהל אצמ ,קבטה תקיאזומ ףינגב םיסדנוהמה
םשל התכזש ,וז השיג .םיינייפוא הלחמ ינמיס וחתיפו ףיגנב וקבדנ וסדנוה אלש תרוקיב
םיפיגנב וקבדוהש םינוש םיחמצב זאמ הקדבנ ,"תפטעמה ןובלח תועצמאב תודימע תשיכר"
םינש רשעש ףא .תרחא וא וז המרב ףיגנה ינפמ תודימע וז ךרדב ושכר םהמ םיברו ,םינוש
תעדה תא חינמ רבסה ןיידע ןיא ,אשונב הנושארה ותדובע תא י'ציב םסריפש זאמ ופלח
.תודימעה תשכרנ ובש ןפואל

.ונצראב םילודיגב םיעגופה םיפיגנבש םישקה דחא אוה היינבגעה לש רימאה ןובהצ ףיגנ
תווצ .תוינבגעה ילודיגל םירומח םיקזנ םרוג ,קבטה שע תמינכ ידי לע אשינה ,ףיגנה
א"נד-ה תא דדוב קנסוז ךונח 'פורפ תושארב תירבעה הטיסרבינואה לש תואלקחל הטלוקפהמ
- ונרצי ףינגל תודימע היינבגעה יחמצל תונקהל הרטמב .ויביכרמ ףצר תא עבקו ףיגנה לש
היינבגע יחמצ ,1994-ב ,קנסוז 'פורפ לש ותווצו ינקלוו ןוכמב ילש הדבעמה תווצ
ושכר תוינבגעה יחמצמ קלח .ףיגנה לש תפטעמה ןובלחל דדוקמה ןגה תא םיאשונה םיינגסנרט
םא וחיכוי ,הדשבו רתוי לודג הדימ הנקב םייוסינ .םלוכ אל ךא ,ףיגנל תודימע וז ךרדב
.תיטנג הסדנהב הגשוהש רימאה ןובהצל תודימע ונינפל ןכא

ןונגנמה תא ררבל קינוק הילט רקחמה תדימלת הסנמ ,הז ףתושמ רקחמ לש וכשמהב
דיתעב רשפאת ןונגנמה תנבה .יחמצה אתה ןיערג ךותל ףיגנה רדוח ותועצמאבש ירלוקלומה
ןיערגל ףיגנה לש הרידחה ןונגנמב עוגפל םייושעה ,םינובלח ורצייש םינג םיחמצל ריבעהל
.אתה

דמועה ןורקיעה .םיחמצה יפיגנ םע תונווגמ תודדומתה יכרד תוחתופ תיטנגה הסדנהה תוטיש
.ףיגנה ידוקפיתמ רחא וא הז דוקפיתב ועגפי םהירצותש םינג םיחמצל ריבעהל אוה ןסיסבב
תא חמצה שכור ותועצמאבש ןונגנמה רורב דימת אלו ,םינוש םינג תרבעה םיללוכ תונויסנה
םייחמצה םיפיגנה ירקוח לש םבל תמושת תא הנורחאל ךושמל הלחהש הטיש .ףיגנל תודימעה
- ףיגנה לש העונתה ןובלחל םידדוקמ רשא םיפיגנ לש םינגב םיחמצ לש םסודניהב תקסוע
.אתל אתמ ותעונת תא רשפאמה ןובלח

.ףיגנל רבעמ תרשפאמ הנניאש החישק ןפודב םג ,אתה תנרבממ לע ףסונ ,םייוטע םיחמצ יאת
תונוכמה) םיאתה לש תומסלפוטיצה ןיב תורשקמה תולעת ךרד אתל אתמ רובעל לוכי ףיגנה
,ררבתמ הנהו .ףיגנל רבעמ רשפאל ידכמ רצ הלא תולעת לש ןרטוק ךא ,(הטמסדומסלפ
ורשקתהב ,לגוסמ ,םירחא םיפיגנ לש םג הארנכו ,קבטה תקיאזומ ףיגנ לש העונתה ןובלחש
,תיטרואית ,עוגפל לכות הז ןובלחב העיגפ .ןהב רבעמ רשפאלו ןרטוק תא לידגהל ,תולעתל
ךרדב ,חמצל םירידחמ םאש ,ואצמ םינוש םירקוח ,ןכאו .תולעתב ףיגנה לש רבעמה תורשפאב
,שבושמ יפיגנ העונת ןובלח תריציל איבמ ךכ תובקעבו היצטומ רבעש ןג ,תיטנג הסדנה לש
ןובלחמ ענומ שבושמה ןובלחה .אתל אתמ רובעל חמצה תא ףיקתמה ףיגנה לש ותלוכי תעגפנ
.הלחמה תוטשפתה תענמנ ךכו תולעתל תורשקתהה תא ףיגנה

תמיסחמ האצותכ עדימה תרבעה קותיש לע תססבתמ םיפיגנ ינפמ םיחמצ תנגהל תרחא הקינכט
לידג יבג לע תרצונ ,א"נד-ב ןומטה עדימה דוביע ךלהמב .ףיגנה לש חילש-א"נר-ה תולוקלומ
יתב - םימוזובירה לא רבוע הז ביכרמ ."חילש-א"נר" יורקה א"נר לש המילשמ תינבת א"נדה
לידג תריצי ידי לע .םינובלח-תריציל אשונ אוהש עדימה םגרותמ םש - םינובלחה לש תשורחה
ורבעמ תא ךכב םולבלו ,הז עדימ לרטנל רשפא ,ףיגנה לש חילש-א"נר-ל םילשמ א"נר
.ןובלחה תריציל םימוזובירל
רציימה ,הדבעמב ןג תריצי לע תססבתמ ,(antisense RNA) "יכפוה א"נר" תארקנה ,וז הקינכט
םיצור ותואש ןגה לש חילש-א"נר-ה לידגל ויסיסב ףצרב םילשמ א"נר לידג רדחוה וילאש אתב
תא ךכב תוענומו ומיע תורשקתמש ,תומילשמ א"נר תולוקלומ אתב שגופ חילש-א"נר-ה .קתשל
םיכיישה ולאכ םהיניב ,םיבר םינג לש םתואטבתה קותישב החלצהב התסונ וז הטיש .ומוגרית
םיפיגנ ןג דגנכ ןווכמה ,יכפוה א"נר אוה ורצותש ןג חמצל ריבעהל רשפא לשמל ךכ .םיפיגנל
ותרדחהב ברועמה ןובלח דגנכ וא ,ףיגנה לש (היצקילפר) תוברתהה ןובלח תריציל יארחאה
קיספי אוהו ,ינויח ןובלח רצייל תורשפאה ףיגנהמ ענמית םירקמה ינשב .ןיערגל ףינגה לש
.חמצה יאתב תוברתהל
תנמ לע םויה םיכרענ םיבר םירקחמ .יכפוהה א"נר-ה תקינכט תמשוימ םייחמצ םיפיגנ קר אל
ןתינ םייחמצ םינג םג .דועו םיינטרס םיאתב ,סדייאה ףינגב המחלמב וז הקינכט םשייל
יכפוה א"נר רציימה ןג חמצל ריבעהל לשמל רשפא .חמצל רדחוהש רז ןג תועצמאב קתשל
ירפ ךוכירב ףתתשמש םיזנא תריציל איבמה חילש-א"נר לש ולאל םילשמ ויסיסב רדסש
וז הטישב .היינבגעה לש ףדמה ייח וכראויו ירפה תוככרתה בכועת הזכ הרקמב .היינבגעה
סנו'ג תרבג השכרש םיכוראה ףדמה ייח תולעב תוינבגעה תא ןי'גלק תרבח החתיפ
.טקרמרפוסב

םירפושמ תרומשת ינובלח


דוגינב ,יחמצה ןובלחה ?רפשל ןתינ ותוא םג םאה ?יחמצה ןובלחה תוכיאל רשאב המו
תוצמוח םירשעכל קוקז םדאה ףוג .תומיוסמ תוינימא תוצמוחב ינע ,יחה ןמ ןובלחל
טירפתה תא רישעהל שי ,יחמצה ןוזמה ךרד ול תוקפוסמ ןניא הלא םאו ,תוינויח תוינימא
תויסולכוא .ץראה רודכ ינפ לע םוקמ לכב המישי הניא וז תורשפא .יחב ורוקמש ןובלחב
תא רישעהל היה ןתינ וליא .יחה ןמ תקפסמ ןוזמ תנממ תונהל תולוכי אל םלועב תובר
היה רשפא ,תורסחה תוינימאה תוצמוחב תוחתפתמה תוצראב םילודיגה לש תרומשתה ינובלח
דחאו ,הז ןוויכב םייוסינ םיכרענ תובר תודבעמב .ןהיתויסולכוא לש בערה תקוצמ תא לקהל
.תובוחרב ןמצייו ןוכממ ילילג ידג 'פורפ ידי לע להונמה רקחמה אוה םהבש םיניינעמה
הצמוחה לש רתוי הובג זוחא ליכתש ךכ םחלה תטיח תא סדנהל םיסנמ וידימלתו ילילג
.תרומשתה ינובלח לש תבכרהב יוניש ידי לע תאז .ןיזיל תינימאה

םיסיסבה תא תומוקמ רפסמב תונשלו תוסנל אוה רקחמה סיסבב דמועה יזכרמה ןויערה
לש הריצי וביתכי ולאםייוניש .הטיחה לש תרומשתה ןובלחל דדוקמה ןגה תא םיביכרמה
הכ וניא רבדה .רוקמכ הז םוקמב התיהש תינימאה הצמוחה םוקמב ןיזיל תינימאה הצמוחה
לש תיבחרמה ותרוצ תא תונשל םילולעה ,ידמ םילודג םייונישמ ענמיהל שיש םושמ טושפ
תא בטיה ריכהל שי ןכל .תרומשת ןובלחכ ערזב ותזיראב עוגפל לולעש רבד ,ןובלחה
ומכ .יפוסה והנבמ תא ושבשי אלש םייוניש וב רוציל ןתינ קוידב ןכיה תעדל ידכ ,ןובלחה
'פורפ לש ותצובק תדקוש הלא לכ לע .השורדה תומכב ןיזיל רציי חמצהש גואדל שי ןכ
.ילילג

תוריכמ םודיקל םיסדנוהמ םיעבצ


רקיע יתורחתה ונמלועב .םייח תוכיא םה םיחרפ םג ,םדאה היחי ודבל םחלה לע אל ףא
לש תורזגנ םבורב םה םיחרפה יעבצ .םיחרפה יעבצ ןוויגב זכרתמ םויכ עקשומה ץמאמה
םידינוגרלפהו םימודאה םידיניפלדה ,םילוגסה םינינאיצוטנאה םירצונ םהמ ,םידיאונובלפ
עבצה תריציכ םיפתתשמ (םדיאונובלפ לש תורזגנ םניאש) םידיאונטורק םג םיתיעל .םימותכה
,םויה בטיה םיעודי םינושה עבצה ירמוח לש הזתניסויבה ילולסמ תיברמ .תרתוכה ילעב
תונש ףוסב לחה םיחרפל עבצ תיינקהל םהב שומישה .וטבושו ודדוב ףא םידחא םינגו
סריתמ םותכ עבצ תרבעה איה הז םוחתב םולגה לאיצנטופל תקהבומ המגודו םינומשה
תוינוטפ לבקל רשפא יא ןכלו ,םותכ עבצ הלש יטנגה רגאמה לכב ןיא הינוטפל .הינוטפל
םיזנא רסח הינוטפלש ךכמ עבונ רבדה .םינושה הינוטפה יווק ןיב תואלכה ךרד תומותכ
תינמרג הצובקו ,הז םיזנא יוצמ סריתב .םותכ עבצ רמוחל עבצ רסח רמוח ריממה ,םיוסמ
תא אטביש םיאתמ םדקמ ול הרביח ,סריתהמ ןגה תא הדדוב קנלפ סקמ םש לע רקחמה ןוכממ
.םימותכ תרתוכ ילע םע םיינגסנרט הינוטפ יחמצ הרציו ,הינוטפב ןגה

תירבעה הטיסרבינואהמ גרבשריה יסוי 'פורפ לש ותצובק ןהבו ,םלועב תורחא תוצובק
תזתניסב םיפתתשמש םימיזנא תריציל םידדוקמה םיחמצל םינג תרדחה לע תודקוש ,םילשוריב
םישדח םיעבצ ,םלוא .שדח םיעבצ ןווגמ ילעב םיחרפ ולבקתי וז ךרדב .םיינועבצ םדיאונטרק
יכ ףדמה לע םעפ אל תורתונ ההובג ןתוכיאש תוילוכשא .םיחרפל קר אל םישרדנ םיכשומו
ירפל ןתית הפילקל םידיאונוטורק תפסות .תרוויח הפילק לעב ירפ תונקל שש וניא ןכרצה
.בוט תוריכמ םדקמ שמשיש ,רתוי ךשומו הפי ןווג

תואלקח קר אל


רבתסמ ךא .תואלקחב םיחמצה רופישל תיטנגה הסדנהב השענש שומישה תא הכ דע יתשגדה
םינובלח רוצייל ילכ תווהל םילוכי םיחמצ .תורחא תורטמל םג םיחמצב שמתשהל ןתינש
םסרפ הנשה לירפאב .תיטנגה הסדנהה תוטיש ךרד ,ןבומכ ,תאז - חמוצה םלועל םיכייש םניאש
רוצייל םיחמצב שומיש תויורשפא הרקסש הלודג הבתכ (Science) סנייאס יעדמה תעה בתכ
ורצות ,ןובלחהמ .B גוסמ תבהצה ףיגנמ ןג הננבל ורידחה ססקטב םירקוח .ןוסיח יביכרת
תודבעמב .הז םילא ףיגנ דגנכ ןוסיח ביכרת קיפהל ןתינ ,הננבב התע רצוימש ,ןגה לש
'פורפ םע ףותישב ,ינקלוו ןוכמב יתצובק .םיישונא םד ינובלח םיחמצה םירציימ תורחא
םירציימה ,תיטנג םיסדנוהמ קבט יחמצ הרצי ,תובוחרב תואלקחל הטלוקפהמ עלס ןליא
דגנ ףוגה קבאמב ףתתשמו תוילוחה ילעב לש םפוגב רצוימה ןובלח - ישונא ןורפרטניא
.םיחמצל ונרדחהו םיישונא םיאתמ ונדדוב ןורפרניא תריציל דדוקמש ןגה תא .םיפיגנ
רוצייל ידיתע ילכ םיחמצב םיאור םיבר .ישונא ןורפרטניא ורצי םיסדנוהמה םיחמצה
םיעגופה ,םיפיגנב .םימהדזמ םה ןיאש ךכב םנורתי .תויאופר תורטמל םינוש םינובלח
?תודחא םינש דועב םירבדה ינפ ויהי ולא ןכא םאה .הכומנ םרוציי תולע ןכלו םייח-ילעבב
.ודיגי םימי

,םלועב תונידמ 40-כב תיטנג םיסדנוהמ םיחמצב וכרענ הדש ייוסינ םייפלא טעמכ ,םייתניב
הרדחוהש הנוכתהו ,הקירמא ןופצ תוצראב ועצוב םייוסינה תיברמ .המדא יחופתב םבור
דח םיחמצ לש יסחיה םקלח הלוע ןמזה םע .םיבשע ילטוקל תודימע רתויב ההובגה תורידתב
ץורימל תוסנכנ תוחתפתמה תונידמה םגו ,תיטנג םיסדנוהמ םייגיספ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


"What's Up in Biotechnology"
BINAS: Library: Perils Amidst the Promise: What are Transgenic
Plants?
Genetic Engineering in the Agriculture Industry
CEPRAP - Plant Transformation page 1
Will genetic engineering for pest/disease resistance lead to the
development of super pests/diseases?
Construction of Plants Resistant to Viral Infection
Synthetic Genetically-Engineered Bio-Tech Foods
Websites Regarding Genetically Engineered Food
Genetic Engineering of Peanut
Weizmann Institute: In Gulliver's Garden: Tiny Tomatoes Speed
Genetic Engineering of Plants
Weizmann Institute: News . . . Agriculture and Plant Genetics
ExSeed Genetics L.L.C. Genetic Engineering & Biotechnology