תיטנג תבתכומ תינימ תוגהנתהאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

ינרדומה ןוידה סיסבב תדמוע וז הלאש ?תינימה תוגהנתהה תעיבקב השרותה לש הדיקפת המ
סורב רמוא ,"תורעשה ועמשנ הנורחאל" ?לאוסקסומוה היהי ימ עבוק המ :הלאשב רעוסה
ומכ תבכרומ תוגהנתהב טלוש דיחי ןגש ןכתי אלש" ,דרופנטס תטיסרבינואמ גולויב ,רקייב
יאופרה זכרמב םינעדמ םע ףותישב ,דרופנטסב וכרענש םירקחמש ןעוט אוה ךא ."סקס
םיארמ ,ןוגרוא תטיסרבינואבו סיידנרב תטיסרבינואב ,ססקט תטיסרבינוא לש ןטרסוו'תואס
.תוריפה בובז לש רכזב תוחפל ,ןכתי ןכא רבדהש
תינימה תוגהנתהה לכב טלושש ןגה תא ודדובו ,תווצכ ודבע תואטיסרבינואה עבראמ םינעדמה
חומב לעופש דיחי ןג לש ןושארה יוליגה והז .הבורב תוחפל וא ,רכזה תוריפה בובז לש
.רגוב םייח לעב לש תבכרומ תוגהנתהב טולשל ידכ
"ורפ" רוציקב וא "סלטורפ" ותוא םינכמו תובר םינש רבכ בטיה ןגה תא םיריכמ םיאקיטנגה
ולש "ורפ"ה ןגש תוריפה בובז לש רכז :תינימה תוגהנתהה לע עיפשמ אוהש עודי .(Fru)
טלוש ןגהש הארמ שדחה רקחמה ךא .רוזיחה תעב הבקנל רכז ןיב ןיחבמ וניא ,היצטומ רבע
ךרד ,תינושארה תוניינעתהב לחה ,םיירכזה רוזיחה יסקט לש םיבלשה (בורב תוחפל וא) לכב
ןכתי םאה .תוגוודזהה ןחבמב הלכו ,(תחא ףנכ תטטרה תועצמאב רצונש) יבצקה רוזיחה ריש
הזכ ןג תוהזל חילצנ םא םג" .אלש הארנ ?דדוב ןג ידי לע תנווכמ תישונאה תוגהנתהה םגש
ודבל אוהש רבדה שוריפ ןיא" ,סיידנרב תטיסרבינואמ לוה ירפ'ג גולויבה רמוא ,"םדא ינבב
לע .תוגהנתהה תא עבקי
."םיבובזב רבודמשכ וליפא ,הביבסהו ךוניחה רצות םג ןה הלא תולועפ ,הרדגהה יפ

.פ.א תאמ
ילוי ירלופופ עדמ
1997


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Upstream: Race Differences in Sexual Behavior: Testing an
Evolutionary Hypothesis
WHy members of some Species prefer their own sex: Science
News Online - 1/4/97
Genetics and Homosexuality


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©