ינג יופיר


אובמ
?םינגה םילעופ דציכ
?(Gene Therapy) ינג יופיר והמ
?ינג יופירב (םיסוריווה) םיפיגנה םירדחומ דציכ
?םיאשנכ םיפיגנב םישמתשמ עודמ
(םיילאריו) םייפיגנ םיאשנב שומיש השועה ינג יופירב תורושקה תויעב
םירחא םיירשפא תונורתפ
םוכיס
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

אובמ


תציפק תא השעמל הווהיו האופרב הכפהמה תא 21 -ה האמב ללוחיש אוה 1 ינג יופירש הארנ
תולחמ יפלאש עודי .הקיטויביטנאהו םינוסיחה יוליג זאמ הנושארה תיניצרה ךרדה
,דקפומ אוה וילע ןובלחה תא רצייל םוקמב רשא ,דיחיו דחא םוגפ ןגב ןרוקמ תויתשרות
הזכ ןיקת ןובלח לש ונורסחב .ןובלח לש ילמרונ יתלב וא יביטקפא יתלב גוס רציימ
רידחהל היהי ןתינ םא .תיתשרות הלחמ הנה האצותה .תומיוסמ תוינויח תויצקנופ תועגפנ
תופצל היהי רשפא זא ,תועוגפ תומקר ךות לא םינקתמ וא םיילמרונ םינג תוליעיבו ןוחטיבב
.ןיעל הארנה דיתעב רתויב תושקה תויטנגה תולחמה לש יופירל וליפאו לופיטל

?םינגה םילעופ דציכ


שי הז ןובלחל .םיוסמ ןובלח לש ורוצייל גואדל אוה ונלש םימוזומורכב ןג לכ לש ודיקפת
זא םגפיי ,יהשלכ הרוצב םוגפ אוהש וא ,םייק וניא ןובלחה םא .ףוגב ידוחייו בושח דיקפת
יסיסבה םרוגה .והשלכ קיזמ רמוח ףוגב רצוויהל לולעש וא ,חקפמ אוה וילעש ךילהתה םג
המל ליבומ הז .םימוזומורכה דחאב (א.נ.ד לש עטקמ) םוגפ ןג אוה םיעוריאה תרשרשב
.(תויטנג) תויתשרות תולחמ םינכמ ונאשהלחמ הנה ( הירונוטקלינפ וא גנילפ תלחמ) PKU הלחמה .ליעלש ךילהתל אמגוד ןוחבל הסננ
ןג שיש איה ךכל הביסה .תמדקומה תודליב רומח ילכשו ינפוג רוגיפל תמרוגה תיתשרות
ונלש הנוזתב ןובלחה יביכרמ דחא קוריפל ינויחה םיזנאה תא רצייל לגוסמ וניאש םוגפ
.הלחמה לש םינימסתל םרוגה ליער ךילהת שחרתמ ךכמ האצותכ .ןינלא לינפ ארקנה

ןינאלא לינפ לש הכירצמ תטלחומ תוענמיהו ,תולקב הלחמה תא תולגל ןתינ ,לזמה הברמל
.טושפ הכ אוה ןורתפה דימת אל ,רעצה הברמל .הלחמה תוחתפתה תא ענמת הלוחה תנוזתב

?ינג יופיר והמ


םיאתה ךותל רסחה וא םוגפה ןגה לש ןיקת קתוע לש הרדחה איה ינג יופיר לש הרטמה
רשא שדח ןג תפסוה םג ןכתית .ילמרונה ןובלחה רצוויי ךכמ האצותכו הלוחה לש תומקרהו
. 2 ליעומו שדח ינג יוטיב ףיסוי
היהי .אוה םג ראשנ םוגפה ןגה .םונגל ילמרונ חרואב דקפתמה ןגה תפסוה הנה םיכרדה תחא
. יביסצר  אוה ןודנה ןגה םא קר תאז תושעל םעט

הניא יאדווב ךא רתוי הליעי םנמא ךרדה .םוגפה ןגה לש תטלחומ הפלחה איה תרחא ךרד
.רתוי הלק

:תואבה םיכרדב עצבל ןתינ ליעלש יופירה תורוצ תא

הלחמה ידי לע ועגפנש םימיוסמה םיאתה יופיר
.1


תוצובקל םינגה תרדחה ידי לע עצבתמ יופירה
תאז תושעל ןתינ .םייטמוס םיאת לש תומיוסמ
תיפוג-ךות וא (IN VITRO) תיפוג -ץוח הרוצב
יולת היהי לופיטה תעפשה ךשמ .(IN VIVO)
םתלוכיב םג ומכ םיאתה גוס לש םייחה ךרואב
איצוהל ןתינ ,המגודל .םדא ותואב תוברתהל
,(עזג יאת םיליכמה ) םצעה חומ יאת תא ףוגהמ
יפוג-ץוח ךילהתב םייאופר םינגב םהב לפטל
(STEM CELLS) עזג יאת .ףוגל םריזחהל זאו
ואיבי תוליעיב םיברתמה ,םיטיצופמילה לש
ןגה תא וליכיש םישדח תורוד תורצוויהל
רדחוי ןגה םא ,תאז תמועל .ףלחומה ייופירה
םתא דחי עווגי אוה םיאת לש תרגוב הצובקל
.לופיטה לע רוזחל ךרוצ היהיו

םצע חומ יאת) לופיטל םיקוקזה םיאתה תא ףוגהמ םיאיצומ םהבש םירקמ םנשי
יופירה םירחא םירקמב .ףוגל הרזח םתוא םירידחמ לופיטה רחאלו (רבעשל
םירדחומ םינגה רשאכ .לופיטל תוקוקזה תומקרל תורישי וא יארקאב ןווכמ
"IN SITU" לופיטה ארקנ ,םיליעפ םינגה הבש תיפיצפס המקר ךותל תורישי
תלבגומו תימוקמ איה הערפהה רשאכ םושייל ןתינ IN SITU לופיט . (רתאב)
.תללוכ תיתכרעמ הלחמל םיאתי אל לופיט לש הז גוס .ףוגב םימיוסמ תומוקמל
תועצמאב ןג םירידחמ וב ,סיזורביפ קיטסיצ) CF תלחמב לופיטה אוה ךכל המגוד
לש הזכ גוסש ןבומכ .םיילאיכנורבה תורוניצה לש יופיצה ךותל ילאריו אשנ
.אבה רודל הלחמה תשרוה תא ענומ ונניא ינג יופיר

םידחוימ םינג יאשנ תורדחה לש תורדסב ךורכ היהי דיתעב לופיטהש חינהל שי
קר ומקמתי םהש ךכ ןנכותי ךילהתה .לפוטמה לש םדה רוזחמ ךות לא תורישי
הרטמה תמקר לע קר עיפשמה ןומרוהל המודב ,ודעונ ןהילאש תומקרה ןתואב
.ולש

םיאבה תורודל הלחמה תשרוה תא ענומה ינג יופיר
.1
,ןימה יאת לש םאה יאתל ףידע וא ,(תוטמג) ןימה יאת ךותל םינגה תרדחה
תורודל תיטנג האלה רבעוי הזכ גוסמ יופיר .ןימה יאת לכ תורצווהל םיאיבמה
תועפשה דבלמ ,םלוא .החפשמה התוא ךותב תמיוסמה הלחמה םלעת ךכו םיאבה
יתלב ייופיר ינג יוטיבו ,ומצע רבועה תוחתפתה לע תוירשפא תועודי יתלב
תונשל ונל רשפאל רתומ םאה .הז אשונב הכורכה תיתא היגוס םג תמייק ,יופצ
?יידמ הבר הטילש ונל קינעי הז םאה ?םיאבה תורודה לש םינגה תלוכת תא
תולחמ לסחת קר ןכאו הדעונ המשלש הרטמל קר שמשת וז הקינכט םאה
?תויטנג

ולש ןובלחה רצות רשא ,יוניש רבעש ןג תרדחהב ךורכ ינג יופיר לש ףסונ גוס
רובע רקחנו תעכ קדבנ הז לופיט .לפוטמב הלחמה יכילהתמ קלחב ברעתי
. 3 סדייאהו ןטרסה תולחמב םימיוסמ םילוח

?ינג יופירב םינגה תא םירידחומ דציכ


ףטפטל ,רמ םעטב תולולג וא ,ונרובע וקתמוהש תופורת ףכה אלמ עולבל ונלגרוה ונא
הרקמב .תונושה וניתולחמב לפטל ידכ םיבילחתו תוחשמ חורמל וא םיסיסרת ףואשל ,תופיט
ןיידע ינג יופיר ,רעצה הברמל .יוריע וא הדיחפמ הקירז ינפמ םילחלחתמ ונא ,עורג רתויה
.ךכ לכ טושפ וניא

תועצמאב אתל םרידחהל ךרוצ שי .םיטושפ םיעצמאב אתה ךות לא רודחל םילגוסמ םניא םינג
ןגה לש האירב הסרג םיסינכמ תיטנג הסדנהב .םיפיגנב הז ךרוצל םישמתשמ ללכ ךרדב .אשנ
ןיערג ךות לא "םינגה תליבח" תא רידחהלו המקרה ךותל רודחל םיבייח .אשנה ךות לא םוגפה
.םמצע םימוזומורכה לא וא אתה

?םיאשנכ םיפיגנב םישמתשמ עודמ


אתה ץוליא ידי לע םא ,םהלש א.נ.דה תא םירידחמו םיאתה תא םיפקות ללכ ךרדב םיפיגנ
אתה לש יטנגה ןפוצה ךותל םהלש א.נ.דהמ קלח םיקיתעמ םהש וא ילאריו א.נ.ד רתוי רצייל
םיתעל .אתה ךותל םייופיר םינג תרדחהל ילאידיאה יעצמאל םתוא תכפוה וז הנוכת .ףקתומה
םה ךכו ופקתש ףוגה ותוא לש תינוסיחה הבוגתה לע רבגתהל םילגוסמ םיפיגנש הרוק תובורק
.םתרטמל עיגהלו הנגהה ימוסחממ םיבר לע החלצהב רבגתהל םילוכי

:םה ללכ ךרדב םישמתשמ םהבש םיפיגנה יגוס

,המישנה-יכרדב םימוהיזל ללכ ךרדב םימרוגה ,הלא םיפיגנ (RNA יסוריו) :םיסוריו-ונדא
תא םיפקות םהש ךכב הרטמה יאת לש םתיברמ ךות לא םיליעומ םינג ריבעהל םילגוסמ
הז .אתה לש םימוזומורכהו א.נ.דה לא ןגה תא רבחל םילגוסמ םניא םה ,םלוא .םיאתה
.רתוי רחואמ בלשב אתהמ םיחדנ םהש ךכב םיתעל םייתסמ

ךותל תוליעיבו תורישי םיפילחמה םינגה תא רידחהל םילגוסמ הלא םיפיגנ :םיסוריו-ורטר
םימיוסמ םיגוסמ תומקר לש ןתפיקתל םילבגומ םניא םיסוריו-ורטר .םיאתבש םימוזומורכה
תומקר יגוס לש בחר ןווגמל רודחל םילוכי םה אלא ,םיסוריו-ונדא תנייפאמה הנוכת ,דבלב

עיגהל םילוכי םה ןכל .ןיערגה םורק תא רודחל םילגוסמ םניאםיסוריו-ורטרה בור ,םלוא
םיליעי םה ךכ םושמ .ססומתמ ןיערגה םורק רשאכ אתה תוקלחתה ךלהמב קר ןיערגה רוזאל
.רידס חרואב םיברתמה םיאתב קרו ,םיאתה לש םייחה ירוזחמב םימיוסמ םינמזב קר

םיסוריו-ורטר לש הצובק תת םנה , HIV -ה ,סדייאה סוריו תא םיללוכה ,םיסוריו-יטנלה
דאמ םיליעי םתוא השועש רבד ,אוהש ןמז לכב ןיערגה םורק תא רודחל השעמל םילגוסמה
.ינג יופירב

םייפיגנ םיאשנב שומישב ינג יופירב תויעב


קיזמ יתלב בצמב תויהל בייח יפיגנה אשנה
.1קזנ עונמל ידכ דחוימ לופיט רובעל בייח ינג יופירב אשנכ שמשמה ףיגנ
:םיכרד המכב תושעיהל לוכי הז לופיט .ללכ ךרדב ףיגנה םרוג ותוא ירשפא
שוביגב םיטלושה הלא לשמל ,םייפיגנה םימוזומורכהמ םימיוסמ םינג םיקלסמ
תליבח תא ריבעמ ףיגנהשכ ,ךכו .ומצע לופכשה ךילהתב וא ףיגנה לש ינבמה
אוהו ,ומצע תא לפכשל לגוסמ וניא ומצע ףיגנה ,אתה ךותל "םייופיר"ה םינגה
השעמל ךפה ךכ .םוזומורכה לע ייופירה ןגה תא קר וירחא ריאשמ אוהשכ םלענ
.(הלחמ ללוחמ) ינגותפ יתלבל ףיגנה

רסח היה רשא ןיקתה ינובלחה רצותה תא רצייל וישכע לגוסמ ייופירה ןגה
.אתב ןכל םדוק

. 4 ייופירה ןגה תא יפיגנה אשנה םקמי קוידב הפיא שארמ תופצל השק
.2
לש םינגה םימקמתמ ,תומקר ךותל םינג תרבעהל וללה םיפיגנב םישמתשמשכ
ןגהש ,רבדה שוריפ .תיארקא יד הרוצב ,"יופירה ןג"ה ללוכ ,יפיגנה םונגה
תויה .והשלכ אתבו והשלכ יטנג רתאב והשלכ םוזומורכ לע םקמתהל לולע
תביבסמ םג אלא םיוסמ םוזומורכ לע םוקימה םצעמ קר אל עפשומ ינג יוטיבש
לולע אוה .דעונ המשלש הרטמה תא גישהל דימת אל לולע ינגה יופירה ,אתה
.םירחא םייוצר יתלב םינג ליעפהל וליפא

,תיגולומוה (הפרצה) היצניבמוקר םשב העדונש ,הקינכט החתופ הנורחאל
םימוזומורכה םונגב ןוכנה א.נ.דה ףצרל רתוי קיודמב רודחל ןתינ התועצמאבו
קיודמב ןגה םקמתמ וז ךרדב .םיוסמה םוקמב ייופירה ןגה ףלחתי ןכמ רחאלו
.עיגהל דעונ וילאש םוקמב

רשאכ ,אתל סנכיהלמ אשנה ףיגנה דעב עונמל הלולע תינוסיחה תכרעמה
תלתשהב ומכ ,רבגתהל ןתינ ךכ לע .ייופירה ןגה לש תרזוח הנמ קפסל םיבייח
תורשפאמו תינוסיחה תכרעמה תא תואכדמה תופורתב שומיש תועצמאב ,םירביא
.רבוג לפוטמה ףוגב םוהיזל ןוכיסה ,םלוא .םילופיטה ךשמה תא
.3

.12 5 ןקולרטניא גוסמ ןוסיח -תאכדמ הפורתב שומיש השוע רתוי תחלצומ הטיש
IgA גוסמ םינדגונ םירציימה T -ה יאת םתוא תא קר תלרטנמ וז הפורת
הבוגת ררועמ וניא אשנה ףיגנה ךכו .ףיגנה דגנכ יפיצפס ןפואב םילעופה
ףושח וניא הלוחהו ליגרכ תדקפתמ תינוסיחה תכרעמה ראש ךא ,תינוסיח
.ןנוגתהל תלוכיה אלל םימוהיזל

עודיש תויה .ןטרסל םורגל לולע ינג יופירש תוששח םימייק ,ךכל ףסונב
ששחה ,םדא ינבב ןהו תויחב ןה םיסוריו-ורטר ידי לע ומרגנש ןטרס ירקמ לע
.המקרה יאתב ול ערפתי ייופירה ןגה תא אשונה סוריוהש ןוכיסה ינפמ אוה
.4

,ילאידיא בצמ ונניא והז .ונשי ןיידע םוגפה ןגה דועב רדחומ ןקתמה ןגה
.םוגפה םגו ןקותמה ןובלחה רצות םג וקפוי ןכש
.5

םירחא םיירשפא תונורתפ


6 "יפיגנה אשנה לש ותומ"
.1
ותקפה רקחב םיקסוע טרופקנרפ תטיסרבינוא לש האופרל רפסה תיבב םינעדמ
ןגה תא רידחמ אוהש ירחא ומצע תא לסחמ רשא ינג יופירל יפיגנ אשנ לש
) םירבכע יאתב החלצהב םהייוסינ ורתכוה הכ דע .ןסכאמה א.נ.דל ייופירה
םירבחתמ םיסוריו-ורטר ,ללכ ךרדב .(journal of Virology vol. 70 p 4927
תולוקלומל םיכפוה םיאתה זאו םמצע לש א.נ.ד יקתעה םיקיפמ ,ןסכאמה א.נ.דל
שומישה לש הנכסה הנומט ךכבו םיפסונ םיאת זא תופקות הלא .תוילאריו א.נ.ר
.ינג יופירב םיאשנכ םהב

ידכ םג אלא ייופירה ןגה תא ואשיש ידכ קר אל וסדנוה םייוסינה םיפיגנה
א.נ.דל רבחתמ יפיגנה םונגהש רחאל .Cre-recombinase ארקנה םיזנא וקיפיש
א.נ.דה תא ךתוח אוה .Cre-recombinase -ה לש הזתניסה תעצבתמ ,ןסכאמה
.(LOXP ירתא םיארקנה) םייפיצפס םירתאב
תא קר וירחא ריאשיו ולוכ יפיגנה םונגה תא לסחי םיזנאהש ךכ ןנכות אשנה
.ןוונתי קלוסש יפיגנה א.נ.דה .ייופירה ןגהינבב ינגה יופירה תונויסינ לש םבור בורב שמיש הז הרקמב שמישש ףיגנה
רקחמה םודיקש םיבשוח םירקוחה .Moloney murine leukemia ארקנ אוה .םדא
ול שי ןכש ,(HIV) סדייאה ףיגנ תויהל לכוי אשנהש ךכל ואיבי לוגיסהו
.תוקלחתהה ךילהתב םניא הלאשכ וליפא םיאת ףוקתל תלוכיה לש ןורתיה

"ףיגנ יומד" וא ףיגנ וניאש אשנב שומיש
.2
ןג תרדחה ךרוצל םימוזופיל תוארקנה תויפוקסורקימ ןמוש תויעובב שומיש השענ
ךותב וזראנ CF ןג לש םיאירב םיקתועמ בכרומה ףא סיסרת .ייופיר
קיטסיצ ילוחב תויבויח תואצות ונתנש תונויסינ המכב ושמישו םימוזופיל
םיאצמנ יטתניס ןובלח לש םייופיצ לש םיפסונ םיגוס .(CF) 7 סיזורביפ
הלאה םיחותיפה וארה אל הכ דע .םינג יאשנכ ושמשיש ידכ חותיפ יכילהתב
. 8 הרטמה רתאל םתנווכהב קיידל היה ןתינ אלו תויפיצפס תואצות

םוכיס


תולחמה ,רוגימל וליפא ילואו ,יופירל ,לופיטל ידיתעה ןורתפה אוה ינג יופירש הארנ
.ללכב הרבחבו םדאב ,יחב םירחא םיבר םיליעומ םידיקפת םג אלמל יושע אוה .תויטנגה
אשונה תא תוולמה תויעבהמ תובר .המידק לודג דעצ השעו אשונה חתפתה םינש רשע ךותב
ינגה יופירה םוחתב םולג ,ויוצימל עיגה םרט םא םגש רורב ךא .ןנורתפל ןיידע תוניתממ
.ישילשה ףלאה לש ןושארה רושעה ךלהמב ושומימל ועיגיש תווקל שיו םוצע לאיצנטופ
הקיסמ דירגניא :תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Gene Therapy - An Overview
Weizmann Institute: New Delivery System May Improve
Gene Therapy

home page on gene therapy
Germline Gene Therapy
Gene Therapy Weekly
Internet Book of Gene Therapy
Gene Therapy Clinical Trials
Pittsburgh Human Gene Therapy Center
News Release-human gene therapy
The Arc's Q & A on PKU-use
The History of PKU Page-use

םיילוש תורעה
Memories are made of This" by Scott Veggeberg New Scientist 15.6.96
"

.1
"Gene Therapy" Evaluated Medline
http://biomed.net.com/db/medline?DB=...mmand
=RECORDS&REc1D01=MHgen-
e+therapy

.2
Gene Therapy by French Anderson Scientific America. September 1995

.3
תארוהל הקלחמה .טיבש ידקומו הנרא ר"ד .היגולונכטויבו תירלוקלומ הקיטנג
. 5,6,7 םיקרפ עדמל ןמציו ןוכמ .םיעדמה

.4
Gentle touch smooths the way to gene therapy. by Phillip Cohen. New
Scientist, 9.9.1995 pg. 22

.5
This Message will self destruct. by Andy Coghan. New Scientist, 10.8.96
pg. 20

.6
Gene Spray, New Scientist 11.5.96 pg. 13

.7
Pseudo Virus as a Trojan Horse . ScienceNewsOnLine Dec. 14 1996

.8