היליפומהל שדח לופיט


?היליפומה יהמ
סדייאה ןדיעב היליפומהב יתרוסמה לופיטה
היליפומהל שדח לופיט
הטמל קרפל רושיק)אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

?היליפומה יהמ


הנה ,"םיממדמ תלחמ"כ רתוי תרכומה ,היליפומה
יביסצר ןג ידי-לע האלה תרבעומה תיטנג הלחמ
.X-ה םוזומורכ לע םקוממה
תא תשרל ידכ דחא (ALLELE) ללאב יד רכזלש תויה
. תובקנב רשאמ רתוי םירכזב ץופנ םגפה ,הלחמה


םיימינפ םימומידמ םילבוס םה .ןיקת חרואב שרקנ וניא היליפומהב םיקולה לש םמד
תלוכיה-יאב אוה היעבה רוקמ .תורחא תובר תוקיצמו תובאוכ תויגולויסיפ תויעבל םיליבומה
הלחמה לש תורחא תורוצ .8 רוטקפ םשב עודיה ,םדה תשירק ךילהתל בושחה ןובלח רצייל
.9 רוטקפ ארקנה ,םד תשרקהל רחא ןובלח לש ורדעהב תורושק ןהו B היליפומה תוארקנ

.סדייאה ןדיעב היליפומהב יתרוסמה לופיטה

לש םיפוכת םייוריע םהבש םימיה תא רוחאמ הריתוה היליפומה ילוחב לופיטב הלחש תומדקתה
ינובלח ודדוב רתוי רחואמ בלשב .םדה תשירק תייעבל ןורתפה תא וקפיס אלמ םד תונמ
.תוקירז תרוצב ןתינ 8 רוטקפו םימרותה םדמ וללה השרקהה
סדייאה תפיגמש םינשה ויה הלא .ץופנה לופיטה ןיידע הז היה תומדקומה םינומשה תונשב
םימרותה לש םמד .םלועה יבחרב תומיוסמ תויסולכוא ברקב יאשחב הטשפתהו הכלה רבכ
הלופכ הידגרטל םיבר היליפומה ילוח ועלקנ ךכו HIV -ה ףיגנ יוליגל זא קדבנ אל ןיידע
סיטיטפה ומכ םיינלטק םיסוריו לש םירחא םיגוס םג וצופנ . HIV -ה ףיגנב וקבדנ רשאכ
םדה תומורת ילבקמ .רידס חרואב קדבנ אל םימרותה םדב םמויקו (תיפיגנ דבכ תקלד) C
.םתדילב ושריש הלחמל ףסונב תוינלטק תולחמל ןברוק ךכ ולפנ לזמה ירסח
םילופיט םג רבוע םדהו ,תורחא תולחמו HIV יוליגל תורידס תוקידב םנמא תועצבתמ םויכ
םנשי ןיידע תאז תורמל ךא ,םלועב םד יקנבב הדובע תרגש םיווהמה םיינדפקו םידחוימ
םינוש םימוהיזל םורגלו ,תורימחמה תוקידבה ףא לע ,ןנתסהלו קומחל םיחילצמש םיסוריו
תוקינכט תועצמאב ,ךכ לכ ינויחה 8 רוטקפ לש יטנגה רוצייה ,ךכל יא .תומקרל םיקזנלו
.היליפומהה ילוח רובע םיהולא-תתמ היהי ,היצניבמוקר

היליפומהל שדח לופיט

1 GENETIC THERAPY םשב תיאקירמא הרבחו תיטירב היגולונכט תצובק ולבק 1992 -ב
.B היליפומהל ינג לופיט חותיפל ימלוע ןוישר

ךותל 8 רוטקפל ןגה תרדחהל תלוכי םלועב תולודג תופורת תורבח רפסמל שי רבכ םויכ
זא לוכי הז סדנוהמ ןובלח .ינויחה ןובלחה תא םירציימ וללה םיאתה .םייח ילעב לש םיאת
םיסוריווב הקבדה לש ןוכיסה תא ןיטולחל לסחל ךכבו היליפומהב לופיטל תורישי שמשל
.םד יוריעב רובעל םילולעה

אל ןיידע לופיטה ,ןכ יפ לע ףא .הבוטו תפדעומ ךרדל התוא השוע וז הטיש הנקמש ןוחטיבה
יביטניבמוקר 8 רוטקפ לש וריחמש ררבתמ .תובר תונידמב תואירבה תויושרב שומישל רשוא
לש םנוסא .רצומה לע םיהובג םיסמ תיטירבה הלשממה הליטה ךכל ףסונבו רתויב זרפומ אוה
ןוכיס לוסיח תמועל ולקשמב עירכי ההובגה תולעה םרוג םא לדגי קר היליפומהה ילוח
. 2 סדייאב הקבדהה

טובישמ האצותכ שחרתהל היושע ,1997 רבמצדל 18 -ב המסרופש ,הנורחאה ךרדה תצירפ
רחאל .טוביש לש ךילהתב רצונ ,ילופ םשב הבקנ ןיממ ינגסנרט הלט .םישבכ לש (CLONING)
רוטקפ רוצייל שמשמה ישונאה ןגה תא הלש םונגב תאשל ילופ לכות תיטנג הסדנה לש ךילהת
םיישונא םימרות לש םמדמ 9 רוטקפ הצומ םויה דעש דועב . 3 B היליפומה ילוחל ץוחנה 9
לופיטל ץוחנה רוטקפה ותוא תא הלש בלחב רצייל ילופ הרומא ,םיאת תיברתב רצויש וא
!היליפומהב

.אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


The World Federation of Hemophilia
Hemophilia and gene therapy
EDUCATIONAL MATERIAL on hemophilia
Case Studies in Science**hemophilia
The Vice President Medical reports*gene Therapy for hemophilia
Hemoglobin Mutants
Hemoglobin and Cooperativity


םיילוש תורעה
Haemophiliacs hope. IN BRIEF. New Scientist. 1.2.97 Pg.19

.1
New Scientist. 15.6.97 Doctors slam tax on safer haemophilia therapy
by Michael Day

.2
Cloned Sheep may Help Haemophiliacs. by Maggie Fox. Reuters

.3


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©