דשה ןטרסו הקיטנג ,םידוהי


אשונב םיפסונ םירתאו םירמאמל םירושיק

םג .תורחאב רשאמ תומיוסמ תוינתא תוצובק ברקב רתוי תוחיכש תומיוסמ תויטנג תונוכת
ולגתנש תונושארה תויתשרותה תולחמה תחא .ערגנ אל םייטנג םימגפב םידוהיה לש םקלח
תינלטק איהש ףא, סקז-יאט .סקז-יאטה תלחמ התיה םיזנכשא םידוהי ברקב ההובג תוחיכשב
עונמל ןתינ יטנג ץועיו תוקידב תועצמאב . םיאשנב יוליגל תנתינ , יטוגיזומוה פיטונג
טושפו לק ןכלו ,דיחי יביסצר ןג ידי-לע תמרגנ סקז-יאט .םירקמה תיברמב הלחמה תעפוה תא
.התוא תופצל תיסחי

םינגה םא וליפאו ,דחא ןגמ רתוי ברועמ הבש .דשה ןטרס תעפוהב טושפ הכ וניא רבדה
תא חתפל ליגרהמ הובג יוכיס םנמא שי ןגה תויאשנל .הלחמל ומרגי אלש רשפא ,םימייק
.םיברועמ תויהל םיכירצ םירחא םיבר םימרוגו םינגש רורב ךא ,הלחמהםיהובג םיזוחאב ולגתנ דשה ןטרסל םהיאשנ תא שארמ םיפשוחה םינג לש תומיוסמ תויצטומ
תויסולכוא וקדבנשכ יוניש אלל ורתונ הלא םיזוחא .םיזנכשא םידוהי ברקב דחוימב
הלגתנש , BRCA-1 .BRCA-2 -ו BRCA-1 םה הלא םינג .ב"הראבו לארשיב םינוש תומוקממ
םידוהיה תייסולכואמ 1% -כב תמיוסמה היצטומה תרוצב אצמנ ,1994 -ב הנושארל
. 1 תורחא תויסולכואב רשאמ 5 יפ הלודג תוחיכש ,םיזנכשאה

םא וליפאש רחאמ ,BRCA-1 היצטומה יוליגל הייסולכואה תקידבבו בקעמב םעט ןיא ,תאז םע
ןטרס חתפת ןכא תקדבנה השיאהש ןפוא םושב רמוא הז ןיא ,תיבויח האצות הקידבב תלבקתמ
. 2 דשה

רשפאל םייושע ,היצטומה תא תאשונש הייסולכואה ייח חרוא דומילו רקחמה םצע ,תאז תמועל
.הלחמה לש התוחתפתה לע יהשלכ ךרדב םיעיפשמ םירחא םימרוג וליא דומלל

הקיסמ דירגניא תאמ

:אשונב םירתא ו םירמאמל םירושיק

Women of Ashkenazi Jewish Decent Have Greater Risk of Breast
Cancer
BRCA1 Clinical Trial Results recent-10.nov.97 (also gene theory)
Cancer and Genetics
Israel Cancer Association
American Cancer Society


םיילוש תורעה
Suprise find offers hope for breast cancer. by Kurt Kleiner. Pg.
6. 7.10.95 New Scientist.

.1
The Jewish Cancer-Gene Panic. by Beryl Lieff Benderly.
pg. 54. The Jerusalem Report. 18.9.97

.2

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©