הניקת יתלבו הניקת תינוסיח הבוגתו ינג יופיר


םייפיגנ םיאשנ דגנ תינוסיחה הבוגתה
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

םייפיגנ םיאשנ דגנ תינוסיחה הבוגתה


םינדגונ תריציו B יאתו  T יאת סויג הניה ףוגה לש הניקתה תינוסיחה הבוגתה
תפטעמ לע אצמיהל תישאר םיכירצ וללה םינגיטנאה ."ימצע וניאש " רז ןגיטנא לכ םיפקותה
.הפקתמל תינוסיחה תכרעמה המצע ןיכת םרטב םיאתה

תינומיא-וטוא הבוגתל םימיוסמ םירקמב המרג יפיגנ אשנ תועצמאב ןגה תרדחהש הארמ ןויסינה
,חומה ךותל םיסוריו-ונדא לש הקרזה תועצמאב ינג יופיר ורבעש תודלוח .הרומח (תינוסיח)
.היחה לש הילגר תופכ ךותל לופיטה לש רתוי רחואמ םושייב הרומח תינוסיח הבוגת וליג
ךרדב ןגומ חומה ןכש ,העתפהב האב וז העפות .וסרהנו השק ועגפנ תודלוחה לש ןהיתוחומ
לבוקמו ,"חומ-םד םוסחמ " ארקנש המ תועצמאב םיינוציח םימרוגו םימוהיז ינפמ בטיה ללכ
ךותל תורישי אשינ ןגה ,תאז תמועל .הקזח תינוסיח הבוגת הלגמ וניאש בושחל זא דע היה
.הליעי הרוצב םש לעפו סוריו-ונדאה ידי לע חומה

תולחמב לופיטל ירשפא ינג יופירל ךרדה תא לולסל ידכ ושענ תודלוחב וללה םייוסינה
. 1 רמייהצלאו ןוסניקרפ ומכ ,תויחומו תויגולוריונ

ףוגב "םיימצע" םיאת תפקות תינוסיחה תכרעמה םא תשחרתמ הניקת יתלב תינוסיח הבוגת
חרואב תוצרפתמ הצופנ תשרטו סוטימישאה תנומסת ומכ תוינומיא-וטוא תולחמ .יחה
לש תומקרה תא תפקותו תכפהתמ ליעל הראותש תינוסיחה הבוגתה רשאכ יופצ יתלבו ינטנופס
.ןתוא תסרוהו ומצע םדאה

לש םינגיטנאה לע תאזכ תינוסיח-וטוא הפקתה תקספהל ינג יופיר לש תוטיש םירקוח םינעדמ
תא קיספהל ידכ ושמיש תיטנג הסדנה ורבעש םיאת .םירבכע לע היה םויה דע רקחמה .ףוגה
םירבכעה .תוחיטבמ תואצות הארה הז רקחמ .יפיגנ ןובלחל רבכע לש תינוסיחה הבוגתה
.יפיגנה ןובלחל םינדגונ רצייל וקיספה יוסינב ושמישש

, 2 ומצע לש בצעה יאתל םדאה לש תינוסיחה הבוגתה תא ענמיש לופיט תונבל אוה אבה בלשה
.הצופנ תשרטל הליבומה תינוסיח-וטואה הבוגתה תא עונמל ךכבו

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


ANTIBODY RESOURCE Page: The source for antibody
Antibody Structure
Antibody Diversity
Kiel Center for Auto-Immune Diseases - - Lupus - SLE - and other
autoimmune diseases
about autoimmune diseases
AUTOIMMUNITY AND NEUROLOGIC DISORDERS
Autoimmunity Research

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©

םיילוש תורעה
Gene shuttle virus could damage the brain. by Andy Coghan. New
Scientist. 11.5.96 Pg. 6

.1
Alterd cells flip the immune system's off switch. by Phyllida Brown. New
Scientist 13.4.96 Pg. 18


.2

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©