תונורתפו םילושכמ :ינג יופיר


םירגתאה
םישדח תונורתפ
אשונב םיפסונ םירתאו םירמאמל םירושיק

תנש לש הפוס תארקל תצקמב ךכש ינגה יופירה לש ותישאר ימיב האגש תוימיטפואה לג
ומייתסנש ינג יופירל תונויסינה לש לודג רפסמב םיאקיטנג וחכונ הז בלשב .1995
יידמ ריהמ בצק וטקנש ךכ לע ימואלה תואירבה ןוכמ איצוהש ח"ודב ופזננ םהו תונולשיכב
. 1 םדא ינבב םיינילקה םהייוסינב

םירגתאה


,םינגל םיאשנכ שמשל ורחבנ םיפיגנ .ינגה יופירה תישאר לש וכרדב ובצינ םיבר םילושכמ
וארנ ןסכאמה לש DNA -ה ךותל יטנגה דוקה תקתעהו םיאתל םהלש הרידחה תוטישש םושמ
.וז הרטמל תוילאידיאןגה תא סינכהלו ףיגנבש םיקיזמה םיקלחה תא איצוהל ךירצ היה לכ םדוק
.ןקתמה
.1

קר הרשפא רשא ,יאקדנופה לש ןוסיחה תכרעמ לע רבגתהל זא ךירצ היה ףיגנה
תיארחא התייהו ,ןסכאמב םדעי לא עיגהל ףיגנה יקיקלח לש תיסחי ןטק זוחאל
.תומקרה לש תקלדל םעפ אל
.2

הלוכי וזכ הרידחו ,ןיערגה םורק תא רודחל םילגוסמ ויה םיפיגנה לכ אל
אתה לש םייחה רוזחמב םימיוסמ םידעומב קר עצבתהל ללכ ךרדב התייה
.ןסחאמה
.3

הבוגתל םורגל אלש לולע אוה ,ןסכאמה DNA -ה ךותל יארקאב סנכומ ןגהש רחאמ ,ףוסבלו
,עגרכ .ויוטיב תא ןיטולחל ענומ רשא DNA ףצר ךותל עיגהל וא קיזהל לולע ,היוצרה
.יופצ יתלב יד ןיידע הז

םישדח תונורתפ


םושייל תויפולח תוטיש רחא שפחל ולחה תונוש תורבחבו תואטיסרבינואב רקחמ תוצובק
.ינג יופיר

תורישי םילודיג אכדמה ןגה לש "תילמרונ" הסרג תקרזה התייה תיקלח החלצה הלחנש הטיש
.ףוגה לש תינוסיחה תכרעמה לש ןושארה וקה תפיקע ךות ,הלוחה ףוגב לודיגה ךותל

םמוקמבו ,ילופיטה ןגה לש םיאשנכ םיפיגנב שומישה תא ןיטולחל תופקוע תורחא תוטיש
וכותבש ( DNA לש תעבט) דימסלפ היה אשנ לש דחא חלצומ גוס .רחא גוסמ אשנ תוסנמ
. ןגה בלתשה


אל יאדוובו תינשדח ךרד אוה םג הווהמ םיאשנכ (תוריעז ןמוש תויעוב) םימוזופילב שומישה
.םייפיגנה םיאשנה ומרגש תויעבה לכל םורגי


ןובלחב ופוצי םינגה .םינג יאשנכ שמשל ידכ חותיפ יכילהב םיאצמנ יטתניס ןובלח ייופיצ
תוהזל םיאת לש םימיוסמ םיגוס קר וחילצה םייתניב .םתוא טולקלו תוהזל אתה לכוי ךכו
ךכ ,םייופיצה ודעונ םהילאש םמצע הרטמה יאת אל ןיידע ךא וחתופש ןובלחה ייופיצ תא
. 2 תלבגומ ןיידע םתוליעיש

RNA -ה םע בלושמב ןיקתה ןגה לש DNA -המ הבכרוהש "הפורת"ב הכורכ התייה תרחא הטיש
/DNA קיקלח .םייטנוולרה םיאתה ךותל תורישי קרזוה ךכמ רצונש קיקלחה .ןגה ותוא לש
שלושמ לילס לעב DNA זא רצונ .ןסכאמה DNA -ב יטנוולרה ףצרה םע גזמתה הז RNA
לחהו םוגפה ףצרה תא זא ףילחה הז שדח קלח .םוגפה קלחה תא הסיכ רשא (םילידג השולש)
.םדא ינב יאת לע קדביהל ןיידע ךירצ ךילהתה .ןיטולחל ןיקת חרואב דקפתל

אלו המוצע איה העקשהה .ךשמנ ונדוע ינג יופירל רתוי םיליעי םיעצמא רותיאל רקחמה
.תילכלכ הניחבמ תוירשפא םג הנייהת ןה תואצותה וגשוי רשאכש תווקל אלא רתונ

אשונב םיפסונ םירתאו םירמאמל םירושיק


Gene Therapy Vectors
Liposomal Gene Therapy
Gene Delivery Systems
New Delivery System May Improve Gene Therapy
Retroviral Vectors

םיילוש תורעה
Scientific American, 10/96 Gene Therapy by Wayt Gibbs.

.1
Pseudo virus as a Trojan Horse. Science News OnLine, Dec. 14.1996

.2

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©