סיזורביפ קיטסיצל ןושאר :ינג יופיר


סיזורביפ קיטסיצל שדח לופיט
אשונב םיפסונ םירתאו םירמאמל םירושיק

סיזורביפ קיטסיצל שדח לופיט


תוימיטפוא םינעדמה םילגמ ,(CF) סיזורביפ קיטסיצל ןגה 1989 -ב הנושארל ההוז זאמ
.ינג יופיר תועצמאב תינלטקהו הצופנה תיטנגה הלחמה יופירלו לופיטל ךרד תאיצמל רשאב
תווקתלו אשונב רקחמה לש ותומדקתהל זאמ הליבוה 1992 ראוני תישארמ תיטמרד הזרכה
.CF -ה תלחממ םילבוסה ברקב תושדוחמלש ןיקת קתוע רידחהל חילצה רקחמ תווצ
לש ןהיתואיר ךותל סיזורביפ קיטסיצ ןג
תא רצייל זא ולכי הלא תודלוח .תודלוח
תועפותל איבמ ורדעה רשא ,ןיקתה ןובלחה
ינבב םרוג סיזורביפ קיטסיצהש תוינסרה
. 1 םדא

יאשונ .םדא ינבב ותוא םיסנמ םרטב םושייה תא ףיקמו ידוסי חרואב קודבל היה אבה בלשה
;םירחא םיאת לע ,ןובלחה תא תסוומה ,דירולכה ףדוע לש תועפשהה תקידב :זא וללכ הקידבה
ה תורצוי תומקרה ללוכ ,תורחא תומקרב אשונל םירושק םניאש םיאתל רודחי ןגהש םייוכיסה
.ייופירה ןגה תועצמאב םירחא םישנא תקבדה לש תורשפאה ןכו ;תוטמג
וילע רוזחל ךרוצ היהישו םירצק ןמז יקרפל קר ליעי היהי לופיטהש הפוצ רקחמה תווצ
,לופיטה השענ םהבש ,תואירב ירירה םורקה יאתש םושמ תאז .רפסמ תועובש לש תוקספהב
.םתוליעימ דבאלו הדמתהב תדרל םינגה תמרל ךכב םימרוגו ,ףרה אלל םיפלחתמ
תינויסינ הקידב הניה תונורחאה תויוחתפתהה תחא .תובר תויוחתפתה ולח םויה דעו זאמ
קתוע אשונ ףאל סיסרתה . 2 (1996 יאמ ) .ףאל םיוסמ סיסרת יבגל ,דרופסקוא תטיסרבינואב
תופיט ,םימוזופילב הז ךרוצל םישמתשמ ,םיאשנכ םיפיגנב שמתשהל םוקמב .ןגה לש ייופיר
ךורכה ןוכיס םרוג קוליס ללוכ ,וז הטישל םיבר תונורתי םימייק .תויפוקסורקימ ןמוש
,תודדועמ ירנימילרפה יוסינה תואצות .רתויב לק וניה םושייה ךכל ףסונב .םיפיגנב שומישב
.הלא םימיב םימייקתמ םיפסונ םייוסינ .רופיש לש םינמיס םילגמ םילפוטמ ןכש
.ינג יופיר לש תורחא תורוצמ רתוי חוטב תויהל יושעה ףסונ "רישכמ" יוצמ חותיפ יבלשב
גתמכ דקפתמה םזוי םע בלתשמה ,ןורטניאה לע א"נד לש תסוומ ףצרב שומיש לע רבודמ
ןכל .CFTR -ה ןגב רושקה 4 ןורטניאה לע אוצמל ןתינ ףצרה תא . 3 CFTR ןגה רובע הלעפה
היהת ןגה לש רתוי הלודג תומכ ,תסוומה ףצרהו CFTR -ה ןג תא לולכי ינגה יופירה םא
םיכומנ םינונימב שמתשהל היהי ןתינ ךכו ,לפוטמה לש ירירה םורקה יאתב תילנויצקנופ
.תוליעי לש התוחפ אל הדימב ןגה לש רתוי

הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םיפסונ םירתאו םירמאמל םירושיק


Cystic Fibrosis/Pulmonary Research and Treatment Center
Gene therapy a new tool in cystic fibrosis research
Drug Treatment For Cystic Fibrosis
Hopkins Testing New Gene Therapy For Cystic Fibrosi

םיילוש תורעה
Gene Therapy promises cure for Cystic Fibrosis. Roger Lewin. New
Scientist 18.1.1992

.1
Gene Spray. In Brief New Scientist . 11.5.96

.2
"Junkyard" yields new weapon against Cystic Fibrosis. by Andy Coghan.
pg. 17 New Scientist 18.5.96

.3
םושמ "א"נד לש תלוספ" םינוכמ םיתעלו םוזומורכה לש םיקלח םה םינורטניאה
.םינובלח זתנסל םידוק םהל ןיאש

.4


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©