דגנו דעב :ןטרסו ינג יופיר


ינג יופירב ןטרסב לופיט
PRODRUGS -ב שומישה
דיתעב ינג יופיר - P53 :ביואו דידי
םיילאריו םיאשנ ידי לע םרגנה ןטרסבש םינוכיסה
אשונב םיפסונ םירתאו םירמאמל םירושיק

ינג יופירב ןטרסב לופיט
תוחתפתמ ינגה יופירה תוקינכטש לככ
עויסל ןטרסה רקח ןתוא םתור תומדקתמו
ךרד ,תאז תמועל .ןטרסה דגנכ המחלמב
ינג יופירב םיאשנכ םיסוריו-ורטרב שומישה
.ןטרס תוחתפתה לש ןוכיס ררועל הלולע
.ןלהל ונודי ויתואצותו הז רקחמ יאשונ.תינוסיחה תכרעמה תא םותרל
.1
ב"הראבש Charlestown -ב Mass General 1 םילוחה תיבמ םינעדמ וחילצה 1995
יפ לע ודבע םה .םירבכע ידבכב יתוכאלמ ןפואב ומרגנ רשא םילודיג ןיטקהל
םיגפורקאמ ידיב םיפקתומ םינוש םיגוסמ םיניקוטיצ םירציימה םיאתש ןורקיעה
םיסוריו-ורטרב ושמתשה םה ןכל .םיסרהנ ךכו ןוסיחה תכרעמ לש T יאתו
ןהש םושמ ומיאתה אל ןיקוטיצ לש תוקרזה .רבכעל ןיקוטיצ לש םינג תרדחהל
םיאת לע קר לעופ סוריו-ורטרה .לודיגה יאתל םגו םיניקתה םיאתל םג תועיגמ
םירבכע ידבכב םילודיגבו (םילודיגה לכב הרוקש המ) ,תוריהמב םיקלחתמה
.םילודיגב האלמ וא תיקלח הגיסנ הלחש התייה האצותה .דחוימ ןפואב

,םהלש םיילופיטה םינגה תרבעה רחא בקעמל םינמס םינגב ושמתשה םינעדמה
םא .רתויב תוחלצומה ןה תוטישהמ וליא אוצמל ךכ םילגוסמ ויהו
וקרזוה ,רבכעה לש המקר תיברתב ולדוגש ,ןיקוטיצה ינג םע םיסוריו-ורטרה
.םינגה תרבעה תוליעי זא הרפוש ,הלאה רבכעה יאת םע דחי

תינוסיחה תכרעמה תא םותרל ידכ טעמב הנוש השיגב ושמתשה םירחא םינעדמ
יהשלכ החלצה ולחנ םה .המונלמ -רועה ןטרס דגנכ םעפהו ,םיינטרס םיאת דגנכ
םה א"נדב .םיינטרסה םיאתה ךותל תורישי א"נד םיליכמה 2 םימוזופיל תקרזהב
יאת לע ןטלוקכ דקפתמ הז ןובלח . HLA -B7 םשב ןובלחל דדוקמה ןג ורידחה
םיאת ויה וליאכ קוידב ,הלא םיאת דגנכ ןוסיחה תכרעמ תא קיעזמו ,לודיגה
.תינטרסה המקרהמ רכינ קלח לסחמ אוהש ךות ,םירז

םתמאתה תדימל רשאב הנעמ אלל תובר תולאש ורתונ ליעלש םירקמה ינשב
.םדא ינבב דחוימ ןפואב םתוליעיל רשאבו ןטרס לש םירחא םיגוסל

:PRODRUGS -ב שומישה

.1


תקינכטב ושמתשהשכ תודדועמ תואצות וגישה 3 Glaxo Wellcome תרבחב םינעדמ
םיקסוע תורחא תורבחב םג .םירבכעב סגה יעמה ןטרסב לופיטל Prodrug
.תומוד לופיט תוקינכט חותיפב

הליעפהל ןתינ ךא הליעפ - יתלב הרוצב תרדחומה הפורת הניה Prodrug
Prodrug -ב שומיש ושע הלאכ םיירקחמ םייוסינב .םיאתמה םיזנאה תועצמאב
ןושאר . nitro-reductase ארקנש םיזנא ליעפה הפורתה תא . CB 1954 םשב
ךותב קר לעפיש ךכ סדנוה וגה . nitro-reductase קיפמה ןגה רבכעל קרזומ
תומקרב ליעפ יתלב ראשיו ,סגה יעמב וא הלחשב םייוצמש םילודיג יאת
-ה תביבסב קר ליעפ ךפוהה CB 1954 לש הקרזה אוה אבה בלשה .תואירב
הארנ .לודיגה יאת תא תסרוהו תפקות הלעפוהש Prodrug -ה .nitro-reductase
איבה דיחי ןונימש אצמנ ךכו םיכומס םילודיג יאתל עפעפל םג הלוכי הפורתהש
.סגה יעמב לודיגמ רכינ זוחא ץוויכל

דיתעב ינג יופיר - P53 :ביואו דידי

.2


רתויה "םידידי"ה דחא ילוא אוהו םיאירבה םיאתה לכב יוצמה ןובלח אוה P53
תויצטומל םורגלו ,אתה לש א"נדב םימגפ תולגל לגוסמ אוה .םהלש םיבוט
וניאו היצטומ רבע ומצע P53 ןגה םא ,תאז םע .תומיש אתל וא ונקותיש
םוגפה ןגה םע אתה זאו ,םילגתמ םניא א"נדב םימגפה ,P53 רצייל לגוסמ
ךכל םרוג P53 לש ורדעהש םג הארנ .םילודיג רצייל לולעו הברתמ
וא היפרתומיכ ומכ לופיט תורוצל םידימע ויהי וללה םילודיגהש
םיאת לש רתויב הובג זוחאלש הדבועב הצוענ ךכל החכוהה .היפרתוידר
.P53 ןגה לש היצטומ תסרג הנשי םדא ינבב םילודיגב

תענומו םיסוריו-ונדאה לש "ביוא"ל P53-ה תא השוע עבטה לש הרזומ תומכחתה
םמצע לשמ ידגנ ןובלח םע P53-ה תא לרטנל םיחילצמ םה םא אלא ,םלופכש תא
לכוי סוריווה ,היצטומ רבע B1Eל סוריו-ונדאה ןג םא ,ךכו .E1B ארקנה
םיאת קר קיבדהל ולכוי םה ,תורחא םילימב .P53 ירסח םיאת קר קיבדהל
םהב רסחש ,םיסדנוהמ םיסוריווש ןכ םא ןכתי טלחהב .םתוא סורהלו םיינטרס
.ןטרס לש םימיוסמ םיגוס יופירל שדח יעצמא שמשל ילוא ולכוי ,B1E ןגה

לוכי וניא ןיידעו ירנימלרפ ינויסינ בלשב קר יוצמ ינג יופיר לש הז גוס
.םדא ינבב לופיטל שמשל

םיילאריו םיאשנ ידי לע םרגנה ןטרסבש םינוכיסה


ומרגי םיאשנה םיסוריו-ורטרהש ירשפאה ןוכיסה אוה ינגה יופירה רקחמ לש ףסונ טביה
םינעדמ .םייח ילעבב תאז םישוע םהש עודי .םיילופיטה םינגה תא ולבקיש םדא ינבב ןטרסל
.וז היעב ןורתפל תחלצומ הקינכט וחתיפ 4 טרופקנרפ תטיסרבינואב האופרל רפסה תיבב
תא םולשב ריבעהש ירחא "דבאתה"ל ,ילופיטה ןגה תא ריבעמה ,יפיגנה אשנה היה לוכי וליא
ןבומכ היה הז ,ןגה
ףיגנ ,תיטנג סדנוהש יפיגנ אשנב שומיש השועה ,םתטיש רואית ןלהל .ןוכיסה תא ענומ
הימקולה
.םדא ינבב ינג יופירב תובר שמשמה ףיגנ אוהש : Moloney

,ןסכאמה א"נדה ךותל ולש ילופיטה ןגה םע דחי ומצע רידחמ אוהש ירחא ,Moloney ףיגנה
ארקנה םיזנא ידי לע ןסכאמה א"נדה ךותמ טלפנ השעמל אוה .ומצע תא לפכשל לוכי וניא
רבכו ,ןוונתמ יפיגנה רמוחה .ילופיטה ןגה תא קר וירחא ריאשמ אוהשכ Cre-recombinase
?שחרתמ הז דציכ .לפטמה לש תורחאה תומקרל ןוכיס הווהמ וניא

ולש םונגה תא , loxp ארקנה יפיצפס א"נד ףצר ,ילופיטה ןגה תא אשייש ךכ סדנוה ףיגנה
.(המרגאיד האר) Cre ןג זאו ומצע

loxp רתא רצויו לדג ולש לפכושמה םונגהו loxp -ה רתאב ומצע תא לפכשל ליחתמ ףיגנה
.Cre-recombinase רציימה Cre ןגה םג לולכ הזה ףצרה ךותב .ינש


Cre-recombinase לש תיתמיזנאה היצקנופה
loxp -ה ירתא ינש ןיב א"נדה תא ךותחל הניה
אוה ולוכ יפיגנה םונגה לכ הז הרקמב .
ףא לע ,ןכל !הלועפ ללכמ אציו קלוסש
םיאשנב שומישב םימיוסמ םינוכיס םנשיש
וליפא וא םוצמצב תומדקתה הגשוה ,םייפיגנ
.ליעל ראותש ןוכיסה לוסיחב

הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םיפסונ םירתאו םירמאמל םירושיק


Scientific American: Article: Advances in Cancer Detection: 9/96
Cancer Gene Therapy
What is the relationship between genes and cancer?
Gene Therapy for CNS Tumors
Gene-P53
P53_story: the discovery of P53
Tumor Suppressor Genes


םיילוש תורעה
Suicide gene kill Cancer by Andy Coghan. pg.18. New Scientist
12.8.96

.1
Tumors yield to the direct approach by Andy Coghan. pg. 19. New
Scientist 3.6.95

.2
Trip the switch and kill the cancer. by Andy Coghan. pg. 27. New
Scientist 25.5.96

.3
This message will self destruct. by Andy Coghan. pg. 20. New Scientist
10.8.96

.4


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©