סדייאה דגנ קבאמהו םינג


HIV-ו םינטלוק ,םינג
הידב וא הדבוע ...סדייאל תיטנג תודימע
?HIV דגנכ ןוסיח
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

HIV-ו םינטלוק ,םינג

תמייק וללה ןובלחה ירצומ ןיב .םינגב אצמנ םדאה ףוגב ןובלחו ןובלח לכ רוצייל דוקה
לע םיהוזמה םירתאכ םידקפתמ םיאתה ימורק לע םייוצמה םינטלוקכ תרכומה הלודג הצובק
םיפיגנ ידי לע םג םיהוזמ םינטלוקהמ קלח ,רעצה הברמל .ףוגב םירחא םיאתו תולוקלומ ידי
.אתה תא ףוקתל תנמ לע אתה םורקל רבחתהל ידכ םהב שמתשמ ףיגנה .םינוש

.HIV-ה ףיגנ ידי לע הקבדהל םישיגר םיכפוהה םיאת ימורק לע יוצמ CD4 םשב ןטלוקש עודי
. CD4 ןגה לש רצות וניה הז ןטלוק
אל הלחמהו םיגפורקאמהו T -ה יאת תקבדהב ליחתהל לגוסמ ףיגנה היהי אל ןטלוקה אלב
1 (FUSIN) ולש ןטלוקה רצות לעו ףסונ ןג לע עיבצמ ןורחאה ןמזהמ רקחמ .עיפות
,תמדקתמ סדייאה תקבדהש לוככש הארנ .T -ה יאתל HIV -ה ףיגנ לש ותורבחתהל םיינויחה
סדייאה ,הרוק הז רשאכ .T -ה יאת לעש םינטלוקל רבחתמו היצטומ רבוע HIV -המ קלח
ןה ,ףיגנה ינטלוק תורבחתה תא הנענמתש תופורת חתפל היה ןתינ וליא .רוצעמ אלל ללותשמ
.סדייאה תקבדה תריצעל ךרע בר ילכ תוכפוה ויה

הידב וא הדבוע ...סדייאל תיטנג תודימע


(תובנרא םג ילואו) םינגסנרט םירבכע .םיינגסנרט םירבכעב שומיש השעי רשא רקחמ ןנכותמ
קודבל היהי ןתינ ךכ .HIV -ב קבדיהל םייושע םדא ינטלוק לש םינג םהל וקרזוה רשא
זא רורב היהי ,החלצהב רתכוי הז יוסינ םא .םינטלוקל תורבחתהה תא תוענומה תופורת
.HIV -ב תוקבדיה עונמל ןתינש

.T יאת לע אל ךא םיגפורקמה לע ףסונ ןטלוק ןובלח דדוקמ CCR5 ןגה , CD4 -ל ףסונב
וז העפות .סדייא ילוחב םלועמ האצמנ אל יטוגיזומוהה בצמב ןגה לש תיטנטומה הרוצה
תווקתה םלוא .סדייאה ףיגנ ינפב תודימע לש יהשלכ הדימ הארנכ קפסמ אוהש ךכ לע הדיעה
,סדייא ינפמ 2 "תיטנג דימע" וליאכ היה בשחנש ,והשימש ררבתהשכ הנורחאל ובזכנ וללה
.ףיגנה תא אשונכ אצמנ

?HIV דגנכ ןוסיח ביכרת


התוא ול קפסל היהי רשפא ילוא ,סדייא ינפמ תיעבט תודימע קפסל לגוסמ ונניא ףוגה םא
?תורחא תובר תולחמ יבגל רבדה השענש יפכ ,ינוסיח ביכרת תועצמאב תודימע

.םיזנפמיש לע וקדבנש א"נד ןוסיח יביכרת לע השענש רקחמב יהשלכ החלצה הגשוה הנורחאל

תועצמאב םתוא ונסיח רשאכ םייפיגנ םימוהיז דגנכ הנגה םירבכעב חתפל וחילצה ןכל םדוק
רשא םייפיגנ םינובלח זא ורציי םירבכעה יאת .םייפיגנ םינג וסינכה ןכותלש א"נד תואלול
.ומצע ףיגנה לש םוהיזה לע רבגתהל הנכומ רבכ התייה ךכו ,תינוסיחה תכרעמה הביגה םדגנ
.םיטאמירפב החלצה הלחנ אל וז הטיש ,רעצה הברמל

.ישונא HIV ץבושמ ןכותלשכ תולוגע א"נד תואלול הליכמה הקרזהב שמתשמ 3 יחכונה רקחמה

רישכהל ידכ הנש לש הפוקת ךשמב תונתינ הלא תוקירז .תוזנפמיש ויה םעפה יוסינה תויח
השמיש תרוקיבכ .ורציי םהלש םיאתה רשא רזה HIV ןובלחה דגנכ ןוסיחה תכרעמ תא בטיה
.HIV ןגה אלל ךא א"נד תואלול לש תורדס ןתוא םע הזנפמיש

תצובקמ ןהו תרוקיבה תצובקמ ןה ) תוזנפמישל וקירזה ,םינוסיחה תרדיס המלשוהש ירחא
וחקלנ הקבדהה תומדקתה רחא בוקעל ידכ .םייח HIV יפיגנ לש תולודג תויומכ (יוסינה
.הנש ךשמב תויתפוקת םד תומיגד

תריפס הדרי רפסמ תועובש רובעכ ,הקבדה התייה ןכא הלחתהבש דועבש ,וארה תואצותה
םוהיז החתיפ תרוקיבה תצובק .הפקתהל האציו הביגה ןוסיחה תכרעמש התארהו בוש ףיגנה
רוריבב ודיעה הלא םינותנ .דאמ םיהובג םיכרעל העיגה HIV -ה ףיגנ תריפסו ,רומח
.תויוצרה תואצותה תא גישה ןוסיחה ביכרתש

הנופה רקחמהו ,םדא ינבב המוד ךרדב לועפל ולכוי םימוד ןוסיח יביכרתש ןה םויכ תווקתה
.םינושארה וידעצ תא השוע רבכ הז ןוויכל

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


AIDS Action welcomes President Clinton's call vaccine: May 18,
1997
Scientific American: Article: In Search of AIDS-Resistance Genes:
9/97
AIDS VACCINE OFFERS CROSS PROTECTION) Work on the
development of Aids vaccine
Harvard AIDS Institute
HIV Sequence Database WWW Home Page
The Body: A Multimedia AIDS and HIV Resource
Development of Vaccines to Infectious diseases In menu go to
Vaccine stategies ,choose HIV.Choose: a.Modes of Infection
b.Vaccine strategies

םיילוש תורעה
HIV team cracks receptor Mystery by Philip Cohen. Pg. 16. New
Scientist 18.5.96

.1
Singel case dashes hope of HIV resistance. by Michael Day. Pg. 7. New
Scientist 1.3.97

.2
Chimps beat HIV with loop vaccine. by Philip Cohen. Pg. 16. New
Scientist 3.5.97

.3

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©