הלחמה תא אפרלו םיישונא םינג "קילדהל"


םיישונא םינג "קילדהל"
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

םיישונא םינג "קילדהל


ידי לע יגולוקמרפ שומישל ,ןילוסניא ומכ ,םינובלח רצייל ידכ ונמזב וסדנוה תוירטקב
וסנכוהש תוינגסנרט תויחב בחרנ שומיש םג השענ . ןהלש דימסלפה ךותל יטנוולרה ןגה תסנכה
ןכו ישונא הלידג ןומרוה ,יטתניס ןילוסניא ןוגכ ,םייפיצפס םינובלח תריציל םינג ןהל
,דאמ םיבוט ויה הבונתהו רוצייה תיגולויב הניחבמ תוליעפה תורחא תובושח תולוקלומ
.תויעבטה תוישונאה תולוקלומה ןיבל םירצומה ןיב םהשלכ םילדבה םנשי תאז לכבו

תיברתב תיאופר הניחבמ םיליעפה םינובלחה םתוא תא רצייל היה ןתינ וליא ,תאז תמועל
החלצהב לפטל היה ןתינ ךכו ,יעבטה רצומל םיהז זא ויה םהש חינהל שי ,תישונא המקר
.תויאופר תויעב לש ןווגמבתחקפמה תוליעפב יולת יפיצפס ןג לש ינגה יוטיבהש ,אוה םירבדה םיססובמ וילעש ןורקיעה
גתמ ומכ לעופ םזוי ןג .א"נד לש תסוומ קלח לע ,םוקמ תברקב םייוצמה םימזויה םינגה לש
הדבועה תורמל ,וז הביסמ .םימיאתמ ולש םייתביבסה םיאנתה רשאכו םא קר ןגה תא ליעפמה
םידדוקמה םינג ,אמגודל .תונוש תומקרב םילעפומ םינוש םינג ,ההז םונג ליכמ ףוגב את לכש
.רחא םוקמב אלו בלבלה לש תינירקודנאה המקרב קר םילעפומ ןילוסניאל

לופיטל 1 (TKT) ב"הראב סטסו'צסמב תיגולונכטויב הרבחב םייקתמ הלא םימוחתב רקחמ
א"נדה לש םיתסוומה םירוזאב םייתוכאלמ םימזויב שומיש תועצמאבש םיחינמ םה .הימנאב
םילעפומ םניא םה םהבש םיאתב םימיוסמ םינג תלעפהל םורגל ולכוי םה ,םיישונא םיאתב
ללכ ךרדב רצוימה ,ןיטאופורתירא םשב ןובלח לש ורוציי לע םידבוע םה ,השעמל .ללכ ךרדב
לעפומ אשונב ברועמה ןגה .(RBC) 2 םיטיצורתיראה רוציי תא ררועמו ,היליכ יאתב קר
.היליכה יאתב דבלמ םיאתה לכב "יובכ" בצמב וילע רמושה ,םזוי ידי לע

,ןיטאופורתירא ןגל ךומסב קיודמב יד ותוא םקממה ןקתהו "יתוכאלמ םזוי" וננכת TKT -ב
ןגה תלעפהל םרוגו יעבטה םזויה לע רבוג םהלש יתוכאלמה םזויה .תישונא המקר תיברתב
ןובלח לכ לש ורוצייל שמשל ,תיטרואת ,לכות םהלש הקינכטה .ולש ןיטאופורתיראה רוציילו
.וזה השדחה היגולונכטויבב םולג חיטבמ דיתעש רורב ןכלן ,ישונא

רשא תורחא תורבח לש ןדיצמ םייטפשמ םיישק ינפב תבצינ הרבחה ,החלצההו החטבהה תורמל
חותיפב תואור ןהו ,תיטנג הסדנהב ןיטאופורתירא לש ורוצי לע טנטפ רבעב ומשר רבכ
!המוציעב המחלמהו ,ןהלש טנטפה לש הרפה שדחה

הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

Erythropoeitin
Colony Stimulating Factors - Helping Blood Cells Grow
Article :The Value of transgenic animals- Transgenic Animal Science
on
Using rodents in transgenic animal mutations
Regulating gene expression using promoters
Pharmaceutical Production in Transgenic Animals
Principles of Biotechnology

םיילוש תורעה
Human cells make "perfect" proteins. by Andy Coghlan. pg. 22 New
Scientist 3.5.97

.1
Human Anatomy and Physiology by Marieb Elaine. Pg. 509-591

.2

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©