ינג יופירו ספרהה ףיגנ


ספרהה ףיגנל אובמ
VP22 לש תורזומה תונוכתה
ינג יופירל ןיוצמ רישכמ
HSV1 לש ינג יופירב םינוכיס
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

ספרהה ףיגנל אובמ


(HSV1) ספרהה ףיגנ תא בורקמ ריכמ וייחב תונוש תופוקתב רוק תועובעבאמ לבסש ימ
םישמשמ םינוש םייפיגנ - יטנא םירמוח .ללכו ללכ המיענ הנניא וזה תורכיההו Simplex1
לש תומקרב םודר בצמב אצמיהל לגוסמ רשא ,הז שקיע ףיגנ לש ויתועפשהב המחלמל םויה
.ץרפתהל םואתפו ,םיוסמ ףוג

יופירל יביטקפא אשנכ רקחמל דקומ םויכ הווהמ ספרהה ףיגנ ותוא ,ןכ םא ,אלפה הברמל
הסרג תויהל ךירצ היה ינג יופירב שמישש יפיגנה אשנה ,םויה דע ,יללכ ןפואב .ינג
,קזנ אלב ףיגנה תא ריבעהל אוה תיטנגה הסדנהה לש הזה דעיה .רוקמה לש תיטנג תסדנוהמ
בצינ ןהינפבש תוירקיעה תויעבה תחא .ןיערגל הרידחה רחאל "ימצע לוסיח"ל ול םורגל וא
ןגה תא השעמל םילבקמ םיבורק םיאת לש ידמ ןטק זוחא תובורק םיתעלש איה ינגה יופירה
.ולש ינובלחה רצותה תא וא ילופיטה

VP22 לש תורזומה תונוכתה

הרידנה תלוכיה ול רשא , 22(vp22) יפיגנ ןובלחכ רכומה ןובלח דדוקמ HSV1-ש הארנ
רודחל לגוסמ אוה ,וזמ הרתי .אתה ךותלו תיביטקלס רידחה המסלפה םורק דעב רודחל
ךרד םינובלח תעונת לע ונל עודיש המל דוגינב דמוע הז לכ .אתה ןיערג ךותל תורישי
ןסכאמה יאת ידי לע תימיזנא קרופמ וניא אוהש הדבועה איה תפסונ המולעת .םימורק
.רדח םהילא

ןגה לש תיטנג הסדנה תועצמאבש ,ואצמ 1 וללה תורזומה תונוכתה תא םירקוחה םינעדמ
דמצנה VP 22 ןובלחה תא זתנסל ול םורגל ולכוי םה ,םיקנוי יאת ךותל ותסנכהו , VP 22
ןכל .ןמסכ תלעופו ןובלחה םע הענ וז תיטנצורואולפ הלוקלומ .יטנצורואולפ קורי ןובלחל
.םינושה םיאתה ךותל ועסמב VP 22 -ה ירחא תולקב בוקעל ןתינ

:ןה הז רקחממ ןויצל תויוארו תובושח תוילגת יתש
סמוע םע תאז השוע אוהש אלא ,םיאתה ימורקל רדוח VP 22 -הש קר אל
וילא דומצה ףסונ ירלוקלומ
.1
המכל השעמל ורדח ,וסדנוהש םינגה ידי לע ורצונש תופסותה םע דחי VP 22
.םיכומס םיאת תואמ
.2

ינג יופירל ןיוצמ רישכמ


.ינג יופירל ןיוצמ רישכמ היהי HVS1 -הש ,הנקסמל םירקוחה תא וליבוה וללה תוילגתה
ךותל יפיצפס ילופיט ןובלח תריציל ןגו VP 22 ןגה תא אשי ,לרטונש ,ספרהה ףיגנ
.לפוטמה תומקר
ףוגב םיאתה לש םבור בור ךותל ותוא עיסיו ילופיטה ןובלחה תא ומצעל ףרצי VP 22 -ה
תורישי קרזוי ולש ילופיטה ןובלחה םע VP 22 -הש םירקוחה ועיצה ןיפוליחל .הלוחה
.ומצע Herpes Simplex לש תוברעתה אלב המקר ךותל

םינג "תעסה"ל HSV1 -ב שומיש ןנכותמ Glasgow-ב Southern General םילוחה תיבב
תלחמל הז גוסמ םילופיט םילקוש ןודנולב הטיסרבינואב .חומב םילודיג סרה ךרוצל
יופיר יכילהתב HSV 1 -ב שומיש ןה םג תוננכתמ תופורת לש תוינרצי רפסמ .ןוסניקרפה
.ינג

ינג יופירב HSV 1 -ב שומישה ינוכיס


תוקידב שרוד ךילהתהו םיבר םימלענ םימרוג םימייק , ינגה לופיטה אשונ לכב ומכ
-ה םא ןיידע םיעדוי ונניא .םדא ינבב ישפוח שומישל רושיא לבקל לכוי םרטב םיוסינו
.םירחא םיפיגנל רתוי עיגפל אתה תא השוע ילוא וא ,םיליגר םיאירב םיאתב עגופ VP 22

םילבוסה םישנאל עצומה ינג יופירב HSV 1 -ב שומישה דגנכ רבכ התלעוה תשרופמ תודגנתה
םירקמב HSV 1 ןגב שומישל יוכיס ןמתסמ תאז תמועל .חומב לודיגמו ןוסניקרפ תלחממ
ינש לש תוחכונ התארה רמייהצלא ילוחמ חומ תמקר לש הקידב . רמייהצלא תלחמ לש םיבר
. HSV 1 -ה תא ינשהו Apolipoprotein E דדוקמה יטנטומ ןג ,דחאה .םיינייפוא םימרוג
2 וידחי וללה םימרוגה ינש לש םתעפוהו רמייהצלא תלחמ ןיב (53 %) רורב םאתמ שיש הארנ
.

היוצמ HSV 1 לש המודרה הרוצהש םיסרוגה ,םירקוח ינש וכירפה ל"נה תודגנתהה תא
ןטרס ילוח אפרל תורשפאה ןכל .היסולכואהמ 80 % לש תירפירפה םיבצעה תכרעמב
.הנוכנ הלועפ ךרדכ םהל תארינ HSV 1 לע ססובמה ינג יופירב ינפוס חומ

לש ותוחיטב תדימ יבגל קימעמו בחרנ רקחמ ןיידע שרדנו הכורא הנדוע ךרדה ,הרקמ לכב
.וז יופיר תרוצב שומישה
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


General Information: Life Cycle & Introduction to common Herpes
Viruses
Herpes Fact Sheet
large Image of Herpes Virus
Overview on Herpes Simplex
About Herpes Simplex 1 and 2
Cancer ,Aids and Herpes
Gene therapy for neurological disease
Gene Therapy for CNS Tumors
Alzheimer's and Apolipoprotein
Scientists Locate Parkinson's Gene
Parkinson's Disease: A Research Planning Workshop


םיילוש תורעה
Could cold sores be gene therapy's best friend? by Andy Coghlan. pg. 25
New Scientist. 15.2.97
1
Alzheimer's scare casts cloud over gene therapy. by Andy Coghan. pg.
10. New Scientist. 1.2.97
2


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©