1 השרשה םרט ןוחבא - ןוירה ינפל רבועל תויטנג תוקידביתדיל-םדק ןוחבא
ינוירה-םדק ןוחבא
?ןחבאל ןתינ םיבצמ וליא
םחרב השרשה-םרט ןוחבא קיודמ המכ דע
תויתא תוכלשה
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


יתדיל-םדק ןוחבא


תויטנג תוערפה לש הרוש יוליגל םירבועב תוקידב תועצובמ תונורחאה םינשה 15 ךלהמב
יממ םיירבוע םיאת תליטנב הכורכ וזכ הקידב .ריפש ימ תקידב תועצמאב רקיעב ,תורומח
.ןוירהה לש 16 -ה עובשב רבועה ביבסש ריפשה
הברה בלשב תויצטומ תולגל הלוכיה טעמב הנוש הקינכט שומישל הסנכוה תונורחאה םינשב
א"נדה תקידבל היילישה יסיסמ םיאת תליטנב הכורכ וז הקינכט .ןוירהה לש םדקומ רתוי
םיסחיימ ,ןוירהה לש דאמ םדקומ בלשב עצבתהל הלוכיש היילישה יסיס תמיגדל .ירבועה
.ההובג קויד תמר
תולחמ לש דאמ קיודמ יובינל תושמשמ ןהו הרגשל םנמא וכפה וללה המיגדה תוטיש יתש
תיטמוארטה הטלחהה םע םירוהה תא תוריתומ ןיידע ןה ךא ,חתפתמה רבועב תובר תויתשרות
.עוגפ דלי תדלוה םע םילשהל וא ןוירהה תא קיספהל םא ,לבקל םיצלאנ םהש


ינוירה-םדק ןוחבא


דוע עצבתהל תולוכיש תוטיש תומשוימ רבכ םויכו המידק לודג דעצ התשע א"נדה תיגולונכט
.רבועה לש םיאתה 8 בלשב ,םחרב רבועה תשרשה ינפל
ינב לש תיציבהו ערזה ,תורחא םילימב .תיפוג-ץוח הירפהב הכורכה הקינכט הניה השרשה םורט
לש םינושארה םיבלשל םיעיגמ םג םה םש .הירפהה תעצבתמ םשו הנחבמב םישגפנ גוזה
היצטוממ ועגפנ אלש םילילשה .םימגפ יוליגל לילשה תא םיקדוב םיאת 8 -ה בלשב .הקולחה
.םאה םחרב תרזוח השרשהל ורחבייש הלא ויהי תיטנג

?ןחבאל ןתינ םימגפ וליא


, Duchenne תנומסת ,היליפומה ,( familial adenomatous polypsis) FAP ארקנה סגה יעמה ןטרס לש שרומ גוסו סקז יאט
לע תמרגנ וז הלחמ . FAP -מ הלבסש השיא לש הז היה תוברעתה לש הז גוס קידצהש הרקמ
תמרוג המצע הלחמה .40 ליג דע ןטרס תוחתפתהל יוכיס 85% םע (יטננימוד) ןטלש ןג ידי
וז השיא .ינלטק בצמ והז םעפ אל .םירחא םירביאבו םייעמה לש ןותחתה קלחב םילודיג
ןבומכ ךא ,הנחבמ תיירפהב דלי התצר ,רובעל הצלאנש לופיטה בקע היירופ-יתלב התייהש
תקינכטב FAP -ל הקידב רבעש ןושארה היה הז גוז .הלש םוגפה ןגה תא ול ריבעהל אלב
. 2 השרשה-םורטה

?השרשה-םורט ןוחבא קיידמ המכ דע


תוקפסמ ועבנ תויודגנתהה .וזה הקינכטב שומישל תוינכט תויודגנתה ויה ךרדה תישארב
א"נד לש דאמ הנטקה תומכה תא ןחבאל הרומא התייהש הטישה .הלש קוידה תדימל רשאב
ימיזנא בוביר וא ,זרמילופה -לש-תרשרשה -תבוגת תארקנ לילשה יאת תנומשמ דחאמ אצוהש
א"נדה עטק לש םיבר םירוזחמ טוביש ידי לע א"נדה תלדגהל היגולונכט יהוז . (PCR)
םוהיזל תורשפא לש ןוכיסה הב שי רשא רתויב השיגר הקידב הניה PCR .דושחה רוזאהמ
.רז א"נד םע
לש א"נדה לש םיאתמה רוזאה תא קודבל תלגוסמ תויהל תבייח PCR -ה תטיש ,ךכל ףסונב
.יכה ואלב השרותב הלחמה רובעת זא ,לפכושמ ונניא םיללאה ינשמ דחא םא .םירוהה ינש
םילוכי םימיוסמ םיאת ,רבועה לש םימדקומה םיבלשב םימעפלש ,הדבועה בקע לדג הז ןוכיס
דחא ירבוע אתמ רתוי קודבל שי וללה תויעבה לע רבגתהל ידכ .אל םירחאו םגפה תא תאשל
.תופסונ תורזוח תוקידב עצבלו
תטישב הקידב תואצות תורופס תועש ךותב לבקל ןתינ ,אביש יאופרה זכרמב ,םויכ לארשיב
םימגפ יוהיזל תשמשמ םירהוז םיאלגב שומיש השועה תדחוימ ןוחבא תטיש . השרשה-םורטה
יאתב שומיש השוע תרחא הטיש . PCR-ב םישמתשמ םירחא םימגפ יוליגלו ,םימיוסמ
םיאת לש רתוי לודג רפסמ לוטיל ןתינ הז הרקמב .םימי השימח ןב רבוע לש היילישה
.קיודמ רתוי הברה זא ןוחבאהו הקידבל

?השרשה-םורט תקידב הרשוא םאה
היהי .וז הקינכטב שמתשהל ןתינ םהבש םיבצמה תרדגה תא קוחב ןגעל היהי ךירצש הארנ
םוחתמ םיחמומ .תוקירס לש הז גוסל ורשואיש םייטנגה םימגפה גוס תא בטיה לוקשל ךרוצ
לאיצנטופ לעבו תיאופר הניחבמ ידוחיי תויהל ךירצ בצמהש ,ךכל רשקהב םיעד ימימת , 3 הז
.אצאצה תוחתפתהל עצוממ ןוכיס םתס רשאמ רתוי הברה וב תויהל ךירצשו ,םייח תנכסל
הז ,םהמ דחא קרו וזה הקינכטב וטלשש םלועב םיזכרמ 16 -כ ויה 1995 תנש ףוס תארקל
םילוחה תיבל רשאל ,הזכ קוח רבע הנורחאל .היסולכאל התוא עיצהל רשוא ,הינטירבבש
,ב"הראב הלאכ תוקידב ורשוא םויכ .השרשה-םורט הקירסל תינכת עצבל ןודנולב St.Thomas
.תורחא תויאפוריא תונידמבו תפרצ ,הילגנא

הנימ דרשמה 4 השרשה-םורט ןוחבא עוציבל רושיא ןתנ לארשיב תואירבה דרשמ ,ךכל ףסונב
,חינהל הייטנ שי .וללה תוקינכטב שומישל תולבגההו תויחנהה תא עבקתש תדחוימ הדעו
תודגנתמה תורחא וא תויתד םישנ ברקב תולבוקמ רתוי הנייהת הלא ןוירה-םדק תוקידבש
.םיירבוע םיאת תומגודה תוינשלופה תוטישל וא ,תולפהל

תויתא תוכלשה


,וזכ הקינכט לש תויתאה תוכלשהל רשאב םימייקתמ םיבר םינוידו תקולחמב יונש אשונה
הקינכטה .םייקתהל רישכ רבוע הזיא רורבל תלוכי לש םוצע חוכ הבוחב תנמוט איהש םושמ
.םיאצאצה לש תויטנגה תונוכתה תא רוחבל םידקתה רסח חוכה תא םירוהלו םיאפורל הקינעמ
יוסינ תוינכות .דועו ,ויניע עבצ לע ,אצאצה לש ונימ לע טילחהל ,תיטרואת ,ולכוי םירוה
לש "ונוזח"ל תרוכזת ,תורחבנ תויפיצפס תונוכת ילעב םירבוע רוציל תולולע תויתא - אל
ילסקה סודלא
."שדחה םלוע"ה לע
ידי לע תומרגנה תובר תוידגרט עונמל היהי ןתינ ןובנ שומיש ךכב השעיי םא ,תאז םע
תשרומה
.ונלש הרבחה לש בושח סרטניא תרשלו החפשמה לש תיטנגה
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Pre-Natal Testing
Preimplantation and Preconception Genetic Testing (PGT) of
Aneuploidy in eggs and embryos
Polymerase Chain Reaction(PCR)
Rep-PCR Genomic Fingerprinting Home Page
New Blood Screening Method Being Evaluated -using PCR
Center for Bioethics - Genetics and Reproduction Resources
Reproductive technologies; cloning; bioethics; ethics
Genetic Screening and Preimplantation Sex Selection in Halakhah
OBGYN.net - Women's Health: Pregnancy and Birth
Visual Embryo
Fetal Deformity From Chorionic Villi Biopsy

םיילוש תורעה


Every child a perfect child? by Gail Vines. pg.14-15. New Scientist.
28.10.95
1
Every child a perfect child? by Gail Vines pg. 14-15. New Scientist.
28.10.95
2
Professor Peter Braude. United medical and Dental School at St. Thomas
Hospital. London
3
Stopping Pregnancy before Pregnancy by End Gatchen. HA"ARETZ (English
version) 17.9.97
4


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©