תיטנג הילפא


תיטנג הילפא
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

תיטנג הילפא


לע איה םא ,הילפאל הקדצה ןיא .הרבחה יעגפמ דחא תא הילפא הווהמ םינדיעו ןדיע הזמ
והשלכ רחא רזגמ דגנכ וא ,ןתנומא בקע תונוש תוינתא תוצובק דגנכ וא ,רוע-עבצ עקר
ןיא םאו ,ישונאה עבטב עובטה ןיינע והזש הארנ םלוא .םירחאהמ רחא וא הז חרואב הנושה
.התוא םיאיצממ ,הילפאל יהשלכ הביס

תוצובק לש ןהיתודלותב רקחמ הרשפא ישונאה םונגה רקחל טקייורפב הלחש תומדקתה
תרשקתמה ,וז השדח תיטנג תוהז .תויטנג תולחמ לש ןתוחיכש לע ססבתהב ,תונוש תוינתא
.הילפא לש השדח הרוצל חתפ חותפל הלולע תומיוסמ ןיסולכוא תוצובקל

,תיזנכשא תידוהי הייסולכוא ברקב ההובג ןתוחיכשש תונוש תויטנג תולחמ םירשעכ ולגתנ
לש ןתדידנמ םג דומלל ןתינ תובר .םידרפס םידוהיל תויפיצפסה תולחמ לש לודג יד רפסמו
הרכהל ואיבה הלא םייוליגש ,איה תמאה . 1 ינש תיב ןברוח ירחא תומיוסמ תוידוהי תוליהק
םילולע םג םהש אלא ,םייטנג םירקחמל ליעי םינג רגאמ שמשל םילוכי קר אל םידוהיש
תומוקמב םג ילואו םייח חוטיבו תואירב חוטיב יתוריש םוחתב הילפאל טקייבוא תווהל
ההובג ותוחיכש רשא 2 ( BRCA-1 אמגודל) דש-ןטרס לש תומיוסמ תורוצ ןנשי הקוסעת
הייסולכואב םירזגמ קודבל האירקל איבה הז ןותנו ,תויזנכשא תוידוהי םישנ ברקב רתויב
וא תיתרבח הילפא לש והשלכ גוסל ליבוהל לולע הז .הזכ םוגפ ןג ילעב תויהל םילולעש
.םימוד םייטנג םיאצממ םע תורחא תוינתא תוצובקו וללה םירזגמה דגנכ תילכלכ

ןורתי ונשי םא אלא ,תופיקמ תויטנג תוקידב דגנכ םינעוטה םוחתב םיבר םיחמומ םנשי םויכ
איה ,רתוי דוע הבושח ילואו ,ךכל ףסונב .עדימה תלבק םצעמ קדבנה רובע רדגומ יאופר
רוסאת רשאו תואצותה לא השיג ומצע קדבנל קר רשפאתש ,ב"הראב הקיקחה ןוקיתל האירקה
.יטנג עקר לע ססבתהב ,םיקיסעמ וא חוטיב תורבח דצמ הילפא לע

שורדל תולוכי ןניא ,לשמל ,הינטירבב חוטיב תורבח ,םויכ םיניינעה בצמ יפ לע
לש תואצות שורדל תולוכי ןה ךא ,תיפיצפס תינוחבא תיטנג הקידב רובעל ןהיתוחוקלמ
.יטרפ ןפואב םא םג ,ורבע םהש ןהשלכ תוקידב

יאופרה יוסיכה לע עיפשי אל הז ןיינע ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח ונשי הינטירבבש תויה
לע עיפשהל לולע הז ךא .תויבויח ויה יהשלכ תיטנג הלחמל ויתוקידב תואצותש והשימ לש
חוטיב םע ,וזמ הרתי .יהשלכ חוטיב תסילופב הבוגמ רשא ,אתנכשמ לבקל והשימ לש ותלוכי
זא תולולע תורבחה .םיקחשל ועיקרי חוטיבה תוסילופ לש ןריחמ ,ב"הראבש הז ומכ ,יטרפ
וזירכיש וא ,ולש םינגה תועצמאב ןהילא ףשחנ חוקלהש תויטנגה תולחמה גוסב תאז תונתהל
."חוטיב לוספ"כ חוקלה לע

לש םיאשנהמ 30% . דשה ןטרס יגוסמ 5% -כל םרוגה אוהש , BRCA 1 ןגה תא אמגודל חקינ
תוחכונ םצע ןהבש ,תורחא תולחמ םג ןנשי .ןכש 70% תמועל דש ןטרס וחתפי אל BRCA1
אל וא חטבל םא חוטיבה תורבח לש ןתטלחה ,ןכל .עגפי םדאהש דימת הדיעמ הנניא ןגה
לע רתויב ההובג הימרפ וילע ליטהל הטלחה וא ,םייח וא תואירב חוטיבב והשימ חטבל
.דימת הפקת הניא ולש הסילופה

ןה ,תויטנג תוקידב לש תואצותב שומיש הנישעת חוטיב תורבח םאש ,ששחה םייק ,השעמל
םלועל וחתפי אל םצעב רשא ןיטולחל םיאירב םישנאמ תוהובג תוימרפ עובתל זא תולולע
. 3 םהלש םינגה םתוא םיפשוח הילא רשא הלחמ

הארנ .תויטנגה תוקירסהמ עובנל הלולע יעזג וליפא וא יטילופ רתוי עקר לע הילפא םג
תינכות המייקתה תודחא םינש ינפל .המילא תוגהנתהל םיפשוחה םייטנג םינמס םנשיש ןכתיש
תואצמה יבגל ,הרוחש הרקיעב ,םידליה תייסולכוא תקידבל יזרג-וינמ רפס-תיבב רקחמ
.םייקתה אל אוהו רקחמל ןומימה אצמנ אל ,המקש האחמהמ האצותכ .וללה םייטנגה םינמסה
. 4 רוהט עדמ לש הווסמל תחתמ רתתסמה הז גוסמ רקחמב הנכס הנשי ,תאז םע

ידעצ לש הרוש הפוריאב תודחא תונידמ וטקנ ,םייטנג םינותנב הערל שומיש עונמל ידכ
םייטנג םינותנ לע תססובמה הילפא הליבגמה הקיקח וריבעה ב"הראב תודחא תונידמ .העינמ
. 5 5 5 סרגנוקל ושגוה תימואלה המרב הילפא תעינמל תורחא קוח תועצהו

קפיסש שדח עדיממ האצותכ ולעש תורחא תובושח תויתא-ויב תויגוסו הילפאה תייגוס
.21 -ה האמה ךלהמב הרבחה תא וקיסעיש יוארה ןמ ,ישונאה םונגה טקייורפ
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Council For Responsible Genetics Home Page
Coalition supports bill for anti-genetic discrimination
Council For Responsible Genetics SlaughterLegal bill on
discriminationinsurance
Environmental Health Perspectives 105-5, 1997: Spheres of
Influence (Abstract)
JMF: Law to Prohibit Genetic Discrimination
White House Endorses Gene Bias Ban
Ban Genetic Discrimination
Genetics and Jewish Ashkenazi Populations
JCN: The Breast Cancer Genes: A Devastating Jewish Legacyםיילוש תורעה
A bitter inheritance. by Eliahu Salpeter. Ha'aaretz. English Edition. October
29th 1997
1
Suprise find offers hope for breast cancer. by Kurt Kliener . pg. 6 New
Scientist 7.10.95
2
Your money or your life. by Alison Motluk. pg. 12-14. New Scientist
18.1.97
3
Genocide row at gene conference. by Kurt Kliener .pg 6. New Scientist
30.9.97
4
Vital Data. by Tim Beardsley. pg 80. Scientific American . March 1996
5


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©