ינגה יופירה דגנכ םילוקישה


ינג יופירל תודגנתה
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


ינג יופירל תודגנתה


ומע איבמ םוי לכש הארנ . ינגה יופירה םוחתב המידק תדעוצ םלועב תיעדמה הליהקה
םוחתב תושדח תועתפה םבוחב םינמוט ןיידע םיפסונ םירקחמו ,םישדח םימושייו תוקינכט
רקחמב המולג תויתשרות תולחמ רופסניא יופירלו לופיטל המוצע הווקת .הז קתרמו שדח
.הז

תואירבה ןוכמ .םינוש תורוקממ תעמשנ תרוקיבו תוטעמ אל תויוגייתסה ןנשי ,תאז תמועל
יופירה אשונש םישחה , 1 םיחמומ לש דבכנ לנאפמ ץועי לבקמ ( NIH) יאקירמאה ימואלה
. ונלש הרבחל ידמ ריהמ אוהש בצקב םדקתמ ינגה
:ןלהלש םימוחתב תודגנתה םיעיבמ םה
םיקצומ םניא םייעדמה תודוסיהו ,אשונב תקפסמ הנבה ןיידע ןיא ,םתעדל
.קיפסמ
.1
.תמזגומ םגו ידמ תמדקומ םג הניה םינוש םימגפ אפרל הווקתהש ,םיסרוג םה
.2
תויגטרטסא ןובשח לע ינגה יופירה ןוויכל םינפומ םיבאשמש ,םיבשוח םה
.רתוי ילואו ,תוליעי תוחפ אל תויהל תולוכיש ,תורחא לופיט
.3
םיקפסמ םניאש קר אל ,ינגה יופירה לש םיינילקה םייוסינהש ,םיסרוג םה
.ןוכיסל לאיצנטופ םג םהב שיש אלא ,הלחמב לופטל םייד םיליעי םניאו
.4

םילקתנ םה ,םהלש תוימיטפואהו תובהלתהה ףא לעש ,םישיחכמ םניא ינג יופירב םיקסועה
תרדחהל רתוי תוליעיו תוחוטב תוטיש רוקחל םיכישממ םה . םילושכמו תויעב לש הרושב
לש תירשפאה הקיזמה העפשהב תורושק דחוימב תוכובסה תויגוסה .םדאה ףוגל םיילופיט םינג
םינגה םוקימב דחוימב םיקיידמ םניא םהש הדבועב ,םיאשנכ םישמשמה םיסוריווה
םיילופיטה
לש םושייבו חותיפב תוכורכה תוהובגה תויולעבו ,אצמיהל םיכירצ םה ובש םיוסמה םוקמב
. הז גוסמ לופיט

ןוכיסהו ששחה םייק דימת ,תוינכפהמ תויעדמ תוילגת תועיפומש םעפ לכב ומכ ,ךכל ףסונב
םינתינ םדא לש םינגש הדבועה .תושונאה לש התבוטל ושמשי אל וללה תוקינכטהו עדיהש
הז אוה ימ . 2 "עזגה רופיש" לש שדח גוסל איבהל הלולע הדילה ירחא וא ינפל יונישל
ינפמ ששח ןיא םאהו ?םדא לש יטנגה הנבמה תא תונשל אל וא תונשל םא טילחהל רומאש
השדח הקינכטב הערל שומיש תושעל וא ,דיזמב וא גגושב ותוא תונשל םילולעה םימרוג םתוא
?הלוכ הרבחלו ונל קיזתש ךכ וז המיהדמו

.תוירחאה אולמ תא לבקל םיבייח ונא וללה םייתא-ויב םילוקישל
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Gene Therapy Problems And Solutions
eugenicsin China-DNA analysis
Council For Responsible Genetics Legislative Page
Gene Therapy: The Future of Medicine


םיילוש תורעה

Back to Basic for Gene Therapy. by Kurt Kleiner. pg. 5 New Scientist
16.12.1995
1
Gene Therapy. by French Anderson. pg. 98B . Scientific American. Sept.
1995
2


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©