הקיטנגב םיידיתע םייאופר םימושיי :ןוכנ ךא רזומ


אובמ
תוקוניתב תוינלטק תולחמ יופירל :"םישדח םירביא"
םינדגונ רוצקל
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


אובמ


דחא .יטנגה רקחמב תויורשפא רופס-ןיאל סיסב תנתונ השדחה א"נדה תיגולונכטש הארנ
,םישדחה תונויערה .תולחממ םרגנה לבסל ץק םישל ידכ הב שמתשהל אוה םיירקיעה םידעיה
.ןלהל ונודי ,תוינילקה וא תוינויסינה תוקידבה יבלשב םייוצמ ןיידעש

תוקוניתב תוינלטק תולחמ יופירל :"םישדח םירביא"


תינלטקו הרידנ תיתשרות הלחמב םיקולה תוקוניתב תעכ תקדבנ הביהלמו השדח לופיט תרוצ
םיזנא רדעהל תמרוגו םוגפ ןג ידי לע תמרגנ וז הלחמ . Hurlers Syndrome תארקנה
תוארקנה תולוקלומ קרפל הז םיזנא לש ודיקפת .זדינורודניא -אפלא ארקנה
. "mucoplysaccharides
,םיכיפה יתלב םיקזנל םש תומרוגו ףוגב תונוש תומקרב תורבטצמ ןה ,תוקרפתמ אל ןה םא
הלוע וניא וזה הרידנה הלחמה םע ודלונש םידלי לש םייחה תלחות .תוומל רבד לש ופוסבו
. 1 םינש 8 לעםירקוחהש המב שמתשהל אוה ןנכותמה לופיטה
ןג ליכיש ( neo-organ ) "שדח רביא" םינכמ
ירחא דימ קוניתה ןטבב ותוא ליתשהלו ןקותמ
תיברתמ יושעש הנבמ וניה "שדח רביא" .ודלוויה
ליכתש ידכ יטנג לופיט הרבעש הלוחה לש המקר
ועייסי םינוש םיביס .ןגה לש םוגפ-יתלב קתוע
היהי ןתינש ךכ הזה "רביאה יומד" תזיראב
רביא"ה לכוי ,ומוקמב חנוי רשאכ .ףוגל וסינכהל
.רסחה םיזנאה תא זתנסל "שדחה

קזנ םרגנ וליאכ היה הארנ אל .החלצהב ורתכוה םיבלכב הלאכ "םישדח םירביא"ב םייוסינ
.תונטק יד תויומכב םא םג ,שורדה םיזנאה תא רציי "שדחה רביא"הו בלכל והשלכ
לש תוימוי תונמ קפסל לכויו בחרנ שומישב אצמיהל לכוי הז לופיטש איה םירקוחה תווקת
תרוצל יופצ ריהזמ דיתעש הארנ .םתוא קירזהל ךרוצה םוקמב ,םירסח םינומרוה וא םימיזנא
.וז לופיט


םינדגונ רוצקל


,ןמאי-יתלב םנמא עמשנ .םינדגונל םינסחמלו תשורח-יתבל בורקב ךופהל םייושע הנופא יליתש
תא םידדוקמה םינגה תאש ואצמ 2 הינמרגב חמוצה תקיטנגלו תויברתל ןוכמב םיאנטוב ךא
םינגה תא .םינדגונ ורצייש ידכ םיחמצ ךותל סינכהל ןתינ םינדגונ לש םיליעפה םיקלחה
Agrobacterium tumefaciens םשב תורכומה תויליפט תוירטקב תועצמאב םיחמצל םיסינכמ
.

םזוי) םיערזב קר ליעפ אוה רשא םזוי ןג םינגל ףרוצ ,םיערזב קר ורצויי םינדגונהש ידכ
.ליגרכ דקפתל לוכי אוהו חמצה לש תומקרה רתי לכב םינגה תלועפ תלרטונמ ךכ . (ןימוגל

ולכתי אלו הרקמ לכב םינדגונה ודרשי ךכש איה ,םילעה ,לשמל ,אלו ורחבנ םיערזהש הביסה
.שובי וא רוריק ומכ דחוימ ןוסחאלו ףסונ לופיטל זא םיקקזנ ויה םילעה .ולבי םילעהשכ
םילוכי םיערזש עודי .ונוסחא םג ,רמוחה רוצי דבלמ ,תוינטק יערז דחוימבו ,םיערזה דיקפת
םה םיערזהש הארנ ןכל .תוכורא ןמז תופוקת ינפ לע אמייק-ינב ןיידע ךא םימודר ראשיהל
.םינדגונל ילאידיא ןוסכא םוקמ

תא ךכב ףילחהלו תוירחסמ תורטמל תולודג תויומכב םינדגונה תא רצייל היהי ןתינש םיפוצ
.היעב םש םיווהמ םימוהיזה רשאכ תיטנג וסדנוהש תוירטקבב םינדגונה רוציי

הליעי הטיש אוצמל איה וז העיתפמ היגולונכט לש ךרדה תצירפ ינפל הרתונש הנורחא היעב
.תמיוסמ הדימב יתייעב ןיידע רתונ הז ךילהת .םינופאה ךותמ םינדגונה תאצוהל
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


CLones and human organs
Los Angeles Times 1991:Hurlers Syndrome and fetal transplant
- Hurler Syndrome
Organs for transplant in embryos


םיילוש תורעה
Sick Babies pioneer enzyme implant. by Andy Coghlan. pg. 19 New Scientist.
15/4/96
1
Pick your own Antibodies. by Andy Coghlan. pg. 23. New Scientist.
28.8.95
2


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©