לע םירמשה :וא יטוירקוא אתל ןושארה םלשומה םונגה
!הפמה


םירמש לש א"נדה ףצר יופימ תמלשה
םירמשה םונג לש ותובישח
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


םירמש לש א"נדה ףצר יופימ תמלשה
תמלשה לע םינעדמ לש ימואלניב תווצ זירכה םויה :תורתוכ .1996 לירפאב 24 'ד םוי
! ( Yeast ) םירמש לש א"נדה ףצר יופימ

םירמשה את ןכל !םיסיסב תוגוז דראילימ 3 -כו םינג 70,000 ךרעב ליכמ ישונאה םונגה
םינגה 6000 תא םיווהמה א"נד יסיסב תוגוז ןוילימ 12.1 כ"הסב -האוושהב ןטק ןכא עונצה
.ולש
הקירמא ןופצ ,הפוריא ללוכ ,םלועה יבחרב תודבעמב עצבתהש רקחמ תונש עבש םותב ,תעכ
הז םישרמ גשיהל ! 1 הפמה לע םירמשה לש םינגה תפמ .םירמשה לש םינגה יופימ םלשוה ,ןפיו
.הקיטנגה דיתע לע תכל תוקיחרמ תוכלשה ונוכנ

,םירחא םימונג וא םימוזומורכ תופמ םג ומכ ,אוצמל ןתינ םירמשה םונג לש א"נדה ףצר תא
טנרטניאב םינוש םירתאב םינותנה ידסמב

.1989 2 -ב לסירבב תיאפוריאה הדעווה ןומימב (טולייפ) ינויסינ טקייורפב לחה רקחמה
ומיכסה ןה .קנעה טקייורפב תורושק ויה םלועב תודבעמ 92 .הגרדהב אירמה ןכמ רחאלו
טקייורפה תא םילשהל היה ןתינ ךכ .ןלוכ ןיב טקיורפה קלוחי ןהיניב תורחתהל םוקמבש
חרואב רשוא םימוזומורכהמ קלחב םיסיסבה ףצר תעיבק לש קוידה . 3 רתוי הבר תוריהמב
-ל 1-2 לש אילפהל ךומנ תואיגש רועיש םע ,ב"הראבו הפוריאב תונוש תודבעמב יולת יתלב
.םיסיסב 100,000

,םיטוירקורפ ןהש ,תוירטקבל ומלשוהש םימונג לש ףצר ייופימ רפסמ אצמנב ויה םויה דע
.םיפיגנלו

םירמשה םונג לש ותובישח


.יטוירקוא את לש ונשיש םלשה דיחיהו ןושארה םונגה והזש אוה םירמשה םונג לש ותובישח
ילעב ,םיחמצה ,תוירטפה ,תוכלממה רתי לכ תא גציימ אוה ןכש ,בר ןיינע וב שי ,הזככ
.םייטוירקיא םיאת םהל םג רשא ,םייחה

ךרדב םירכומ םניא וללה םינגהמ 40% -כש אוה םירמשה םונג ירקוח תא םיהדהש המ
."םימותי" וארקנ םה ,םינג לש יהשלכ תרכומ הירוגטקל םיכייש וארנ אלש תויה .םתלועפ

לכ לש ודודיב ךות ,וללה "םימותי"ה לש םתלועפ ךרד תא חנעפל תונויסינ םישענ םלועה לכב
את לש לופכשהו תוחתפתהה ,החימצה לע ול שיש תועפשהה תריקחו ומצע ינפב םינגהמ דחא
,איה הווקתה .אתה ךרד םימותיה םינגה לש ןובלחה ירצות ירחא בוקעל םג םיסנמ .םירמשה
חינהל שי .םתלועפ תא רוקחלו ךישמהל ןכמ רחאלו ,וללה םינגה תא גווסל היהי ןתינ ךכש
.הז רקחמל רפסמ םינש דוע ושרדיש

הז .אתה דוקפתל םיינויח-יתלבכ ואצמיי וללה םינגהמ םיברש ,ןכתי היפל ,הרבס הנשי
קר םה וללה םינגהמ קלחש ןויערה תא םיללוכ םיירשפאה םירבסהה ךא ,רזומ עמשנ םנמא
רבוע ןושארה קתועה םא םהב שמתשהל לוכי אתהש ,םירחא םיינויח םינגל "יוביג" יקתוע
אל ןיידע תוקידבש ,יומס ךכ לכ ךא ,ינויח םנמא אוהש דיקפת תויהל לוכי םירחאל .היצטומ
.ותוא וליג

ןובלחה ירצותל דמציהלו תוהזל רהוז ןמסל םורגל ידכ החתופ תיטנג הסדנה לש הקינכט
תויצקנופהו םילולסמה רחא בוקעל םינעדמל רשפאמ רהוזה ןומיסה .ןג לכ ידי-לע םידדוקמה
.תונושה ןובלחה תולוקלומ לש תוילובטמה

יגוסב בר ןוימד ונשי ןכש , תישונאה הקיטנגה לע תוכלשה שי םירמשה םונג לש רקחמל
שומישל ןתינש עדימ קיסהלו ץייחל ןתינ םירמשב יפיצפס ןג לע דמלנש עדיממ ,ןכל .םינגה
לש א"נדב קזנ ןקתמה ןגש ,ררבתה רשאכ תוארל היה ןתינ ךכל תישחומ המגוד .םדא ינבב
םדוק עודי היה אל עצבתמ הז ךיא .םדא ינבב סגה יעמה ןטרס םרוגכ רכומה ןגל ההז םירמש
והשלכ קזנ לש ןוקית עונמל חרכומ ןטרסה ןגש םויכ ונל עודי ,םירמשל תודוה ךא ,ןכל
.םדא ינבב סגה יעמה יאתל םרגנש א"נדל

עדימ תומכל עיגהל ןתינ ,תורחא תוקינכט םע בולישבו ,בשחמב םיסיסבה ףצר תא םיחתנמשכ
םיהות םינעדמ .םוזומורכ לע םינגה ןוגראל םירושק םויכ רקחמה ימוחתמ קלח .המוצע
וא ,םהיתולועפל יהשלכ ךרדב םירושק םוזומורכב םינג לש תוינבתו םיסופד םא םירקוחו
.םינגרואמ םה הבש ךרדב ןויגיה לכ ןיאש

,הניה רותפל רוזעל לוכי םירחא םימזינגרואו םירמשה םונג יופימש ,תרחא הבושח הלאש
.םיטוירקוא לש תוחתפתההו רוקמה
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Cloning into a Yeast Artificial Chromosome (YAC)
NIH Campus Yeast Interest Group Home Page
Weizmann Institute Plant Genome Center
DOE Human Genome Program Home Page
The Human Transcript Map


םיילוש תורעה

Inside the Gene Machine. by ?? pg. 26-29. New scientist. 27.4.96
1
Blueprint for Brewers Yeast. by Bob Hollmes. pg. 11. New Scientist.
27.4.96
2
International team completes DNA sequence of Yeast. Wed' April 24'
(National Center for Human Genome Research ) 1996 NCHGR
3


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©