תוזרל הלקה ךרדה-םישנאו םירבכע לע


םירבכעב ןובאיתה לע חקפמ ןיטפלה
םדא ינבב הליבקמ תיטנג הרקב
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


םירבכעב ןובאיתה לע חקפמ ןיטפלה


דע ,םהמ רשנו ךלה םלקשמו ,תועובש 4 ךשמב הרואכל טושפ לופיט ולבק םינמש םירבכע
םשב רמוח וליכהש תוקירז לש הרדסמ בכרומ היה הזרמה אלפה .הרזג יקד םירבכע םתויה
םירבכעה ,םוגפ OB ןגהשכ . OB םשב ןג ידי לע דדוקמה ןובלח אוה ןיטפל . ןיטפל
תוהובג תומר וארה תויגולויסיפ תוקידב . 1 לוכאל םיקיספמ אל םהו םזגומ ןובאית םילבקמ
ףוג תרוטרפמטו תטאומ (םירמוח ףוליח) תילובטמ תוליעפ ,םדב הזוקולגו ןילוסניא לש
.ליגרהמ הכומנ

.לקשמב רבכעה הלוע ,רצוימ וניא ןיטפלהו ,םוגפ אוה ןגה רשאכש ,ליעל ןיוצש יפכ ,ררבתה
םבצמל ולש םיילובטמה םיכילהתה ורזח רסחה ןובלחה תא רבכעל וקירזהשכ ,ןכ םא ,יופצכ
.הזרו ךלהו ולקשממ דביא אוה והשלכ ןמז קרפ רובעכו ןיקתה

חומב םינטלוקל ןתונ אוהש ךכב ןובאיתה לע חקפמ ןיטפלש ,הדבועה לע עיבצמ רקחמה
רשאכ ןובאיתה זכרמ תא אכדמ רזוח-ןוזיה לש ןונגנמ .ףוגב ןמושה תמר לע היצקידניא
רתוי וכפה לופיטה תא ולביקש םירבכעהש ,וארה יוסינה תואצות .תוהובג ןמושה תומר
.לדג םהלש םירמוחה ףוליח בצקו םיליעפ

.םדאה ינב יבגל תוכלשה ןנשי דימת ,טרפב םיקנוי ירקחמבו ,ללכב םייח ילעב ירקחמב ומכ
שדחה "אלפ"ב בר ןיינע תולגמ ירחסמ חותיפו רקחמב תוקסועה תופורת תורבחש ןבומכ
.הזה הזרמה

ורקחנ ,םדא ינבב ןיטפל ןובלחהו OB ןגה םיאלממש םידיקפתה לע רקחמה תא םדקל ידכ
ןהבש חומב תומיוסמה תודוקנה .ןיטפלל רשקנה ןטלוק ההוז . 2 םיאתה ימורק לעש םינטלוק
-ןיילקלא םע ןיטפלה תולוקלומ תרישק תועצמאב ועבקנ זכרתהל ןיטפלה הטנ
םהב םירוזאה תא עבוצה ,ןמגרא עבצ הקיפמה הבוגת זרזמ זטופסופ-ןיילקלא.זטופסופ
לש תיסחי לודג רפסמ הארהו עבצנ רשא חומב ירקיעה רוזאה .ןיטפלה ינטלוק םיזכרתמ
הרקבה זכרמ והז .(סומלתופיהה) המרה-תת ךותב תימדה תעלקמ רוזא היה ןיטפל ינטלוק
.חומב יזכרמה ילנומרוהה

לש המסלפוטיצהמ חילש א"נר תדרפה ידי לע . תימדה תעלקמ תמקרב השענ רקחמה ךשמה
א"נר-ה תינבת לע ססובמה א"נד קפוה reverse-transcriptase םיזנא תלעפהו הלא םיאת
םיאת לש תונוש תויברת ךותל זא וקרזוה א"נדה תולוקלומ ןווגמ לש תונטק תומיגד .חילש
םיאת והוז ,זטופסופ-ןיילקלאו ןיטפל םע יוסינה לע ורזחש רחאל .ןיטפל ינטלוק ילוטנ
ןטלוקל יארחאה ןגה תא תוהזל רבכ היה רשפא ךליאו ןאכמ .ןיטפלל םינטלוק וחתיפש
.םירבכע לש 4 'סמ םוזומורכ לע אצמנש ןג והז .ןיטפלה

םדא ינבב הליבקמ תיטנג הרקבלחה ,םדא ינבב הליבקמ תיטנג הרקב אוצמל ןויסינב
ןפואב .םירבכעב עצובש הזל המוד לולסמב רקחמ
ינבבש ,עצובש ןושארה רקחמב רבתסה עיתפמו רזומ
יפכ ןיטפל לש תוכומנ תומר ואצמנ אל םינמש םדא
.ידמל תוהובג ויה תומרהש אלא ,םירבכעב ואצמנש
ןיטפלל םהלש תושיגרה ףס תמרש בושחל התייה הייטנה
ךרד התואב לקשמ דבאל םילגוסמ ויה אל ןכלו ,התלע
וללה םישנאב םינטלוקה .םירבכעה תאז ושעש המיהדמ
רקחמה לש ןוויכה .תיעבטה םתושיגר תא ודביא
דימ תוהזמה תופורת ןנכתלו תוסנל אוה יגולוקמרפה
םתוא ררועל תולגוסמ ךכל ףסונבו ,ןיטפלה ינטלוק תא
.רתי תוליעפל

. ושפיחש רשקה תא אצמ ןכא ,1997 ינויב 26 -ב Nature -ב םסרפתהש ,רתוי רחואמ רקחמ
תויולתה תויומכב Y-דיטפפוריונ ארקנש ןובאית-ררועמ ללכ ךרדב םירציימ בצע יאתש אצמנ
תויומכב םדה רוזחמ ךותל שרפומ ןמושה תומקר תורציימש ןיטפל .םדב ןמושה תומרב
ןמושה תמר תא תולגל הלוכי ( סומלתופיה ) המרה-תת .ףוגב ןמושה תומכ לע תודיעמה
.Y-דיטפפוריונ ןובאיתה-ררועמ ןובלחה תמילבל םרוג הזו ,ןיטפלה תולוקלומ תועצמאב
.רתי-תליכאל הייטנ םילגמ םניאו םיבער םניא ובש בצמל םיליגר םדא ינב איבמ הז ךילהת

לכואו ןמזה לכ בער םדאה ,םילעופ םניא המילבה יתותיא ,ןיטפלב רוסחמ ףוגב םייקשכ
עיפשמ ןיטפלש הארנ .םוגפ אוה ןיטפלל דדוקמה ןגהשכ הרוק הז .הנמשהל דע םזגומ ןפואב
העפשה ול שיו טיצונאלמ םשב ןומרוה והז .ןובאיתה תרקבב ףתתשמה ןומרוה דוע לע םג
תוליעפ תמרלו ןובאית דוביאל םרוג אוה ,תורחא םילמב .Y-דיטפפוריונ לש וזמ הכופה
.תרבגומ

תוסייגמו הז עדימב תורזענ ,םישודיח רחא דימתמ ץורמב תויוצמה ,תופורת רוציל תורבח
.םישדח הייזרה "יאלפ", קוושלו אוצמל ןהיתונויסנל ותוא
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Mutated Gene Causes Mouse Obesity
Progress In Understanding The Signals Involved In Obesity
OBS-gene for obesity
Human breast milk and obesity
Gene finding opens way to obesity drug


םיילוש תורעה

jab makes fat mice thin. by Andy Coghlan. pg 7. New Scientist. 5. August
1995 "Miracle"
1
Fighting the battle of the bulge. by Abi Berger. pg. 17. New Scientist.
13.1.96
2
Genetic link to obesity in Humans. by Harriet Coles. Nature Science update.
from NATURE 26.6.97
3


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©