אל המל זא - ונימיב יתוכאלמ לכה

?םיישונא םימוזומורכ


?יתוכאלמ םוזומורכ תונבל המל
?יתוכאלמ םוזומורכ תיינב לש רופיסה המ
?םירמולט םה המ
?יתוכאלמ םוזומורכ תריציל םיבורק ונא המכ דע
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

?יתוכאלמ םוזומורכ תונבל המל


םילוכי הלא ויה ,םייתוכאלמ םיישונא םימוזומורכ תולקב רצייל םינעדמ ויה םילוכי וליא
.האופרב ןהו ימושייה רקחמב ןה ,רוהטה רקחמב ןה ישומיש-בר רזע ילכ שמשל

תויצלופינמ עצבל הבר תולקב ןתינ ובש ,לדומכ שמשל היה לוכי יתוכאלמ םוזומורכ
רשא םייטנג םיגתמ םע הנמזה-יפל-םינג וידחי רידחהל היה ןתינ ךכ .א"נדב םייונישו
שוכרלו דומלל ,רוקחל היה ןתינ וז ךרדב .םימיוסמ םיאנת לש ףוריצב קר םינגה תא וליעפי
םיקוחה לע ןכו םוזומורכה לש ןוגריאהו ךובסה הנבמה לע ,ונתושרב וניא ןיידעש ,בר עדי
.ותוליעפ תא םינווכמה

וא ,םיינויח םימיזנא זותניסל םהב שמתשהלו םיינגסנרט םייח ילעב רצייל היה ןתינ ךכ
.םירמוח ףוליח לש םיבכרומ םיכילהת רחא בקעמל

ינג יופירב םיילאידיא םיאשנ שמשל ולכוי הלאכ םייתוכאלמ םימוזומורכש ןכתי ,ךכל ףסונב
לש תונורסחה ויהי אל הלאכ םיאשנל .לפוטמה ףוג ךותל םיילופיט םינג תרבעהב עייסלו
םימרוג ( םיילאריו) םייפיגנ םיאשנ .קיזהל םג םילולעהו תיטנג וסדנוהש םייפיגנה םיאשנה
םירקמב .רתוי םירחואמ םילופיטב שמשל םילוכי םניא ןכלו םהלש ןסכאמב תינוסיח הבוגתל
תא םיאכדמה םינגה תלועפב וברעתיש ךכב ןטרסל ןיפיקעב םורגל םג םילולע םה םימיוסמ
.לודיגה

?יתוכאלמ םוזומורכ תיינב לש רופיסה המ
םמוקימלו יפיצפסה םדיקפתל םאתהב םינתשמ א"נדה יגוס .א"נדמ בכרומ םוזומורכ לכ
:םה ולאו םיירקיע םיקלח השולש םוזומורכ לכל .םוזומורכב
.יטנגה דוקה תא ליכמה קלחה
.1
.םימוזומורכה לע םיניגמה תווצקה םהש ,םירמולטה
.2
ךלהמב םילפכומה םימוזומורכה םיקלחתמו םירבחתמ ותועצמאבש קלחה אוהש , רמורטנצה
.(הזוימ) הזוימהו הזוטימה ךילהת

לוכ םדוק חילצנ םאש ,ךכ םא הארנ .וגלב תומיאתמה םינבאה בולישלו המאתהל המוד ךילהתה
זא לבקל םירומא ונא ,םוזומורכה לש םייסיסבה םיביכרמה תשולש תא רבחל ךכ רחאו זתנסל
.יתימא יתוכאלמ םוזומורכ

?םירמולט םה המ


תא םידדוקמה
דיטואלקונה סיסב יפצר תא אשונה א"נדה קלח ותוא לע בתכנ תובר
םירמולטבו םירמורטנצב ,א"נדב םירושקה םידחא םיטרפב קר קוסענ ןאכ .תויטנגה ויתונוכת
.
םיבכרומו םמצע לע םירזוחה םירצק א"נד יפצרמ םיבכרומ םימוזומורכה תווצקש וליג
קלח ותואב העיגפ םיענומה םיניגמ הצק ירתא םירצוי הלא םיפצר .תוכורא תורשרשב
םירמולטה .תומלשו תוביצי ןיעמ ולוכ םוזומורכל םיקינעמ םה .השרותל בושחה םוזומורכ
םוזומורכה ,םימייק םה דוע לכ ךא ,אתה לש ותונקדזה ךלהמב רתויו רתוי רצקתהל םיטונ
.ןיקת חרואב דקפתל ךישממ

1930 -ב רבכ התלגתנ ,רמולט םויה םינכמ ונאש הז ,םוזומורכה לע ןגמה קלחה לש ותוחכונ
םירמולטה תואצמיה .רלומ ןמרהו קוטנילקמ הרברב ,םימסרופמ םיאקיטנג ינש ועציבש רקחמב
םימוזומורכש וארה םיאקיטנגה ינש לש םהירקחמ .םינוש םירחא םימזינגרואב םג הרשוא
םמצע תא ליפכהל םילגוסמ ויה אל ,ןיקת יתלב חרואב וגהנתה וללה םיקלחה תא םירסחה
.אתה תומל ואיבה וליפאו ,יוארכ
םינוש םימזינגרואב םירמולט לש ידיטואלקונ ה הנבמ חנעופ םינש תורשע המכ רובעכ
ןמ .ומצע לע רזוחה רצקו טושפ יד דיטואלקונ ףצרכ הלגתנ אוה .תונושה ןוימה תוכלמממ
ףצרה ותוא לש רכינ זוחא ליכמ םישנאב ןהו םירבכעב ןה אצמנש ףצרהש ןייצל יוארה
לש יסיסבה
םירמולט ןיב קר אל םירזוחה םיפצרה ירפסמב םילדבה ואצמנש אוה ןיינעמה . 1 TTAGGC
ןיב אתה ותואב וליפאו םזינגרואה ותואב םינוש םיאת ןיב םג אלא ,םינוש םימזינגרואב
לש ינייפוא עצוממ רפסמ שי ןז לכל ,וללה ךרואה ילדבה תורמל .וייח לש תונוש תופוקת
.תורזח 2000 לש חווט רמולטל שי םדאב .ולש םירמולטב םירזוח םיפצר
לש הלפכה לכ םעש איה אתה תמקר ייח ךלהמב םירמולטה לש םתורצקתהל הביסה
םיזנאהש אוה םילפכומ םניא םהש ךכל םרוגהש הארנ .םילפכומ םניא תווצקה ,םימוזומורכה

תלוקלומ לש הצקה ירתאב ודיקפת תא עצבל לוכי וניא ,הז ךילהתב טלושה ,זרמילופ -א"נד
,תוקלחתה לכב בושח יטנג רמוח דאמ רהמ םידבאמ ויה םיקלחתמה םיאתהש רורב ןכל .א"נדה
,והשלכ יטנג עדימל רושק וניא םהלש א"נדהש תויה ךא .םירמולטה לש םתוחכונ אלול
,תאז תמועל .םיאתה לש םמויק לע איהש לכ הרוצב העיפשמ הניא תיתגרדהה םתורצקתה
ותומ תא ץיאמ הז ךילהת ,םירמולטה אלבו , תונקדזהה ךילהתל קפס אלל הרושק תורצקתהה
.אתה לש

?יתוכאלמ ישונא םוזומורכ תריציל םיבורק ונא המכ דע

ומדקש םירקחמהמ המכ רוקסנ ןלהל !ונמלועב םימייק רבכ םייתוכאלמ םיישונא םימוזומורכ
.הז םיהדמ גשיהל
רשא ,םירמש לש תיסחי טושפה םוזומורכה לש תיתוכאלמ הסרג ורציי םינומשה תונשב רבכ
יללכה םילוחה תיבב םיאקיטנג .רתוי רחואמ בלשב םלשוהש ןושארה היה םהלש םונגה יופימ
יביכרמ השולשב שומיש ךות ןושארה (YAC) יתוכאלמה םירמשה םוזומורכ תא ורציי ןוטסובב
ךרע בר רקחמ ילכ םיאקיטנגל קינעה 2 YAC -ה רקחמ .ליעל ורכזוהש םיינויחה א"נדה
.הז רקחמ לש האצות םה םימוזומורכה תייגולונכטב םימיהדמה םיגשיההו
תואמב ונמזב לפטל םיאקיטנגל ורשפא ,הנמזה יפל םרצייל היה ןתינש ,וללה םימוזומורכה
הקרזהב תלעות איבה אל ךא ,ישונאה םונגה יופימב תובר עייסש רבד ,םיסיסב תוגוז יפלא
.יידמל יארקא חרואב םימוזומורכה ןיב ובלתשה םה םש .םיישונא םיאתל
וצצולתהש ויה) יתוכאלמ םוזומורכ - HAC רוצייב החלצהל ורתחו ופאש ,ןכ םא ,םינעדמ
,םיקנוי לש יתוכאלמ םוזומורכ לש תילגנאב תוביתה ישאר תוכזב "BIG MAC" ותוא וניכו
הז םוחתב םייוסינה ובינה 1988 דע .(ישונאה םוזומורכה לש ותובכרומו ולדוג בקע ןכו
) םדא ינבב יסיסבה רמולטה ףצר לש הריעסמה תילגתה השחרתה זא .תובזכאמ תואצות
הדיחיהמ םיבכרומה םירמולטש זא חכוה .הנושארה הרסחה הילוחה תא הוויהש ( TTAGGC
הכלהכ םידקפתמו םייח תווצקכ שמשל ולכוי ,םיאת ךותל םתוא וקירזי םא ,הנוכנה תיסיסבה
.ושגפייש םוזומורכ לכל
ףסונ ינויח ביכר םג שרדנ ,לפכוי םוזומורכש ידכש ,םג התליג םירקוח לש תרחא הצובק
קלח לכמ טעמכ חקליהל לוכי הז ףצר .םיוסמ ילמינימ ךרואב םידיטואלקונ ףצרמ בכרומה
.םוזומורכב אוהש
תא תוהזל ןתינ .רמורטנצב רושקה הז היה יתוכאלמ םוזומורכ תיינבב רתויב קתרמה קלחה
,דחוימב לודג אוה םדא ינבבש רבתסמ .םוזומורכה עצמאב ךרעב ןכושה הנבמכ רמורטנצה
םינעדמ .הניקתה ותוליעפל םיינויח ויקלח בורשכ ,םיסיסב תוגוז ןוילימ 3 דע לש םוחתב
ינויחהו יחרכהה רמורטנצב קלחה ותוא תא דירפהלו תוהזל ךרוצה ינפב זא ובצינ
.ודוקפתל
הסרג רוציי לש המישמב ויהואב דנלבילק לש הטיסרבינואב םירקוח תצובק הלחה הנורחאל
םיביכרה תשולשמ דחא לכל רוקמ ואצמ וא ורצי םינעדמה . 3 יתוכאלמ םוזומורכ לש תישונא
ולחה ,תיסחי טושפ הנבמ שי רמולטלש תויה .יטנגה דוקהו ,רמולט ,רמורטנצ :ליעל ורכזוהש
א"נדה ביכר .תורצק תודיחי יפלא לש שדחמ רוביח ךות םייתוכאלמ םירמולט זטנסל םינעדמ
חרואב רצייל םג וחילצה םה .םיישונא םינבל םד יאת ךותמ אצוה יטנגה דוקה תא ליכמה
.א"נד לש םיסיסבמ רמורטנצה תא יתוכאלמ
ךותל (ןמוש תופיט) םימוזופיל תועצמאב זא ורדחוה םיינויחה םוזומורכה יקלח תשולש
,תוארל היה ןתינ ןמז רובעכ .ןטרס יאת הז הרקמב ,תוריהמב םילדגה םיאת לש תויברת
םהלש םיפצרה ךות לא וללה םייתוכאלמה םיביכרה תא ובליש םילפכומה םימוזומורכהש
םימוזומורכ"ה ולכי ,הרק הזש עגרב .םייטתניסה םיביכרה תא קר וליכה ףא םירקמ המכבו
םימוזומורכה ושעש יפכ םמצע תא ליפכהלו דקפתלו ךישמהל וללה םישדחה "םייתוכאלמה
.םיליגרה םייעבטה
.ןושארה ישונאה םוזומורכל חתפ חתופ ,ויתובקעב ואוביש םירחאו ,הז קתרמ רקחמ
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


InSCIght - 1 April 1997 : Bonsai Chromosomes for Gene Therapy
Studies Looking at Surprising Role of Telomeres for Stopping
Aging and Cancer
Telomere and Telomerase: Their effects on aging
Centromeres, Telomeres & Chromosome Segregation in Fission
Yeast
Anti-Aging Project - Telomere Research
Chromosome Engineering and Artificial Chromosomes
aging and telomeres..an article
Scientists Discover Way To Prolong Life of Cells
Telomere & Telomerase
Telomeres and Mitosis in Tetrahymena


םיילוש תורעה

Telomeres, Telemorase and Cancer by Carol W Greider and Elizabeth H.
Blackburn. pg. 92 Scientific America Feb. 1966
.1
Creators of the Forty-Seventh Chromosome. by Phillip Cohen. pg. 36 New
Scientist. 11.11.95
.2
Human cells adopt DIY chromosome. by Andy Coghlan. pg. 19 New Scientist
5.4.97
.3

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©