המ -?םייח ילעב טובישמ חיוורהל האופרה לכות המ
?דיספהל םייחה ילעב םילולע


הלחתה - ילוד
?תויחה לש ןתחוורל רשאב המו
האופרל םימרות םיינגסנרט םייח ילעב
םירביא לש קנב
?תולבוס תויחה םאה
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


הלחתה - ילוד


םיאת קר ,זא דע .תרעוס להקה תעדו ... 2 רגוב אתמ הטבוש השבכ ... 1 ילוד לש טובישה
"ילוד" . (CLONES) םינולק תריציל ושמיש וחמתה אלו וניימתה אל ןיידעש םיירבוע
לוכ םדוק םיעבונ רוביצה תוששח .ןכל םדוק ועדונ אלש תובחרנ תויורשפאל חתפ החתפ
יבחרב תורהצה ועימשה םיאקיטילופ ,תירוביצ המוהמ הלחה .םדא ינב טוביש ל תורשפאהמ
ינב טובישל תדגנתמ תושונאה .וזה תורשפאה דגנכ תודחא תונידמב וקקחנ םיקוח ,םלועה
םירשקההו ,הלעמ אשונהש תומלידה ,ךכל שיש תקולחמב תויונשה תוכלשהה לכ לע םדא
.וללה תויורשפאה חכונל םירייטצמה םיילילשה?תויחה לש ןתחוורל רשאב המו


להנמ) FDA -ל ?תולבוס ןה םאה ?ןהלש ןתחוור לע בשוח ימ ?ןמצע תויחל רשקב המ ךא
אל םייח ילעב לש הז גוסל םיסחייתמה םירורב ירמגל אל םילהנ שי (יאקירמאה תופורתה
. םיינגסנרט םייח ילעב ורצי "ילוד" העיפוהש דע ."םייגולויב םירוכ" לאכ אלא ,תויח לאכ
ןובלח ירצות רצייל םהל רשפאל ידכ ,םהלש םימוזומורכה הנבמ ךותל םינג םיסינכמ ויה
.הבר הדימב םילבגומ ויה הז רקחמ לש וידמימ .יגולוקמרפ יפוא ילעב רקיעב ,םימיוסמ
לש ,יתיישעת טעמכ ,רוצייל לודג הדימ הנקב לאיצנטופ תרשפאמ תאז תמועל "ילוד" תקינכט
.םיינגסנרטה םייחה ילעב טוביש תועצמאב ,םירחאו םייאופר םינובלחהאופרל םימרות םייח ילעב


ןובלח ליכמה בלח וישכע רצייל הלוכיה , 3 תינגסנרט השבכ הרצי דנלטוקסב תופורת תרבח
וכרעו סיזורביפ קיטסיצב לופיטב החלצה לחנ ןובלח .ןיספירט -יטנא - 1 -אפלא םשב
םינובלח לש הרוש םיזתנסמה םירחא םיינגסנרט םייח ילעב םג ורצוי .דאמ הובג קושב
תא ררועל לגוסמה ,ןיטקלורפ ןומרוהו III ןיבמורט-יטנא ,םדה- תשירק םרוג ומכ ,םיישונא
הרבח לש הקלחב לופיל לוכיש יפסכה חוורה תא רעשל קר ןתינ .תינוסיחה תכרעמה
םירחאו הלאכ םירצומ וקיפיש ,הלאכ תוטבושמ תוינגסנרט םישבכ לש םירדע ויהי התושרבש
ןתינ הנילגתתש תופורת דוע וליא עדוי ימ .לופיט ןהל היה אל ןכל םדוקש תולחמב לופיטל
.תוטבושמ םישבכ לש םירדע תועצמאב רצייל היהי

םירביא לש קנב


דימת ,עודיכ ,רשא הלתשהל םיבוט םירביא לש יח קנב וקפסי םירחא םיינגסנרט םייח ילעב
ויהיש תושדחה תופורתה תרזעב רסוי רופסמ םיבר םישנא לש םלבסש ןוכנ .םגישהל השק
תשרדנשכ םירביא לש הנימז הקפסא היהת רשאכ ולצני םיבר םייחש ןכתיו וז ךרדב תונימז
ומכ םירבא ימרות לש ,לארשיב קר אל ,םוצעה רוסחמה לכל עודי .תינויחו הפוחד הלתשה
הניחבמ םיאתמ וניא רביאהש תחא אל הרוק ,אצמנ םרותהשכ וליפאו .דבכו תואיר ,תובבל
אל ןכלו יאקדנופל תיטנג הניחבמ םימאות ויהי הלא םיינגסנרט םירביא .תיגולונומיא
.םילבגומ יתלב ויהי םירביאל תורוקמה ,ןבומכו .תידגנ תינוסיח הבוגת וררועי

?תולבוס תויחה םאה

ןנובשח לע וללה תונורתיה תא תפטוק תושונאה ?ער תאז לכב המ ,בוט ךכ לכ לכה םא ,ןכבו
?תוינגסנרטה תויחה לע עיפשמ הז דציכ .וזה המיהדמה היגולונכטויבל תושמשמה תויחה לש
,?תוינגסנרטה תורוצה רוצי ךילהתב תויחב הערל שומיש השענ םאה ,ןהל קיזמ ךילהתה םאה
?ךכמ האצותכ תולבוס תויחה םאה ?טובישה ייוסינב וא

בוקעל ידכ םדא ינבב םיינילק םייוסינ םיעצבתמ רקובמו ןטק הדימ הנקבש ךרדה התואב
הדימ הנקב לוכ םדוק תוסנל שי ךכ ,םהילע םימיוסמ םירמוח וא םיכילהת לש העפשהה רחא
לש תועפות ומצמוצי ךכ .ןתוא םיטבשמש ינפל תויחב "םירז םינג" לש תוינילק תוקידב ןטק
תוקינכט לש בולישה ,השעמל .םימלש םירדעב ןתחצנה ענמיתו "לתשומ ןג"מ ירשפא קזנ
לע רבגתהל ידכ שרדנ דוע בר רקחמו ,םלשומ תויהלמ ןיידע קוחר תוינגסנרט תויח טובישל
תא וחיטבי רשא דוסי תויחנהו םילהנ דסמל םיאתמה ןמזה וישכע ,תאז לכבו .ךרדב םילושכמ
וא םייגולויזיפ םינמיס יוהיזל תוקידב חתפל ןמזה וישכע .וללה תויחה לש ןתחוור
.ןהלש ירשפא לבס רותיאל וא ,תויחב םיילילש םייתוגהנתה

הרושק תחאה .תויחב עיפוהל תולולעש תויאופר תויעבל ןהשלכ תויצקידניא ונידיב ןנשי
םרוגה רבד ,ליגרהמ רתוי תולודג תויהל תוטונ םיירבוע םיאתמ תוטבושמ תויחש העפותב
םלשוה אל ןיידעש הקינכט ןה תויטנג תויצלופינמש תויה .הדילה ךלהמב תוהמאל ףסונ לבס
וחותיפ התיה תיפיצפס המגוד .תושחרתמ תויועטש ןבומכו םילשכנ םייוסינהמ םיבר ,החותיפ
,ישונא הלידג ןומרוה רצייל ידכ תיטנג סדנוה ריזחה .(Beltsville Pig) ינגסנרטה ריזחה לש
וולנ ךא ,ץאוה ןכא ריזחה לש ולודיג .ובש ןמושה תויומכ םוצמצו ולש הלידגה רופיש ךות
.םיקרפמבו תומצעב תויעב לש תושק יאוול תועפות ךכל

,תוינגסנרטה תויחה רוצייו חותיפב םוצע יפסכ ןוה תועיקשמ תורבחהש תויהש ,םינעוטה שי
םימייק םויה רבכ . 4 םיירשפא םיקזנ ינפמ ןהילע ןגהלו ןתחוורל גואדל ןתוא בייחל שי
.רקחמל תושמשמה תויחה לע הרימש חיטבהל ודעונש ,תומיוסמ תויחנהו םיקוח

םיקזנו הערל שומיש עונמל ידכ .קיפסמ םיפיקמ םניא םימייקה םיקוחהש םג רורב ,תאז םע
תוקינכט לש חווטה תוכורא תועפשהה לע רקובמ חוקיפ גיהנהל שי וללה תויחב םיידיתע
.תויחל לבס תמירגב תישפוח די היגולונכטויבל רשפאל ןיא .טובישהו תוינגסנרטה
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Transgenic Animal Facility
FDA -Transgenic Animals
Pharmaceutical Production in Transgenic Animals
Los Angeles Times Special Report on Cloningand transgenics
Genetic Engineering is Not All Frankenstein Science
Northwestern Joins Baxter In Transgenic Pig Liver Trial


םיילוש תורעה

A Clone in Sheeps clothing. by Tim Beardsley. Scientific America (On
Line)
http://www.scian./com/explorations/03000397clone/030397beards/html
.1
HELLO http://whyfiles.news.wisc.edu/034clone/index.htmlURL:
DOLLY
.2
Cloning hits the big time. Scientific American on-line. Tim Beardsly.
http://www.sciam.com/explorations/090297clone/beardsley.htmlURL:
.3
Suffering of the lambs. by Meg Gordon. pg. 16-17 New Scientist
.4


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©