ןבומ יתלבה תא ןיבהל


?"לבז" א"נד והמ
"לבז" א"נד לש םיירשפאה םידיקפתה
חוכיווה לש ינשה ודצ
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק?לבז א"נד והמ


בכרומ םוזומורכב לולכה א"נדה לש ללוכה וכרואש ,ובשח יטנגה דוקה תא הנושארל וחציפשכ
םיברמש לוככש ,הארנ ךא .ונלש יטנגה הנבמה תא םיביתכמה םינג לש הרוצב יתועמשמ עדיממ
םירשעב עודי היה השעמלש המ .תוחפו תוחפ םיעדוי ךכ םימוזומורכבש א"נדה לע דומלל
תונוכתה תא דדוקמה יתועמשמ עדימ שי םונגהמ 3% -ב קר םצעבש ,אוה תונורחאה םינשה
.יחה ףוגה לש תויתשרותה

רפסמל םימוזומורכה תא וקליח םיאקיטנגש ךכל האיבה איה ,וז הרזומ תילגת העדונשכ
ה ףוסבלו ,םמצע םינגל םיעייסממ בכרומה רחא קלח ,םמצע םינגב םיקיזחמה 3% :םירוזא
יליעפמכ םילעופה א"נד לש םיפצרמ םיבכרומ םיעייסמהש עודי .םירמולטהו םירמורטנצ
יכילהת לש הרוש לע םיחקפמה ,םינגה תא םיבכמו םיקילדמה ,םינג יאכדמו םינג
םינגהמ 85% -כ ריתומ הז .ולוכ םוזומורכה תא הסכמ וניא ןיידע הז ךא .םירמוח-ףוליח
ימשר יתלבה יוניכב הכז אוה ,חנעופמ יתלב רתונ א"נדה לש הז קלחש תויה .םיסוכמ יתלב
,םוזומורכ לכב א"נדה בורל והשלכ דיקפת וסחיי אלש ,דיעה הז יוניכ ."לבז א"נד" לש
. םינורטניאכ ללכ ךרדב םירכומה םוזומורכה יקלח םה ולא .רתוימ וב תוארל וטנ םינעדמו

"לבז" א"נד לש םיירשפאה םידיקפתה


תמרב ןוכנ הז םאו ,דיקפת ןיבל הנבמ ןיב יתביס רשק םייקש ,דימת החינמ היגולויבה
םא הלאשה .תירלוקלומה המרב םג ןוכנ היהי הזש ינויגה יד הארנ ,ורקימה תמרבו ורקאמה
קר הלגתיש דיקפת ול שיש וא ,דירש קר הווהמו תלעות רסח אוה א"נדה לש ובור בור
.םיגולויב ברקב תקולחמב היונש הרתונ ,םיפסונ םירקחמב

תא םכל ןתא םא" ,ןעוט אוה ןמצייו ןוכממ בונופירט דראודא גולויבה הלעהש הפי היגולנאב
."ותוא אורקל ךיא םיעדוי םכניאש םושמ קר "לבז" והזש ורמאת אל ,תילוגנומב בותכ ך"נתה
.םיינכדע םירקחמ לע הינועיט תא תססבמו ךכ השח םינעדמ לש תכלוהו הלדג הצובק

,א"נדה לש םיילנויצקנופ םניא הרואכלש םיקלחב תיסחי םירצק םיסיסב יפצר םנשיש הלגתנ
"-כ םירכומה םה םהבש םיצופנה .םונגה לש וכרואל דואמ תובר םימעפ םמצע לע םירזוחה
ולאש הארנ .םינוש םירתא ןוילימב יארקאב םיאצמנה םיסיסב 282 לש םיפצר הלא ."alus
רחואמו ,םונגה לש םינוש םיקלח ךותל יארקאב םמצע תא םיסינכמו םילפכשמה םיפצר םה
םיאנתב א"נרל וקתעותי םימיוסמ "alus"ש ןהשלכ תויאר ןנשי .והשלכ דוקפת םיחתפמ רתוי
,םירחא םיפצר .םיכומס םינג תלעפהב רוזעל םייושע םירחאש דועב ,ץחל לש םימיוסמ
ריבשה X-ה תנומסת ומכ תומיוסמ תויתשרות תולחמל ליבוהל םילוכי ,בושו בוש םירזוחה
.ןוטגניטנאה תלחמו

תינבת לע חוקיפ תויהל לוכי א"נדה לש "לבז"ה רוזא ארקנש המ לש ןיטולחל הנוש דוקפת
םינג ףושחי רודיסה ןכש , ינגה יוטיב ה לע עיפשהל לוכי הז .א"נדה תולוקלומ לש רודיסה
לע םיפסונ םינותנ ונבויו ולגתיש דע .םירתסנ םירחא ריאשיו קותעתה לש םימיזנאל םינוש
.תקולחמב יונש הז אשונ ראשיי ,א"נדה תולוקלומ רודיס

לכבש ,הדבועב ןומט םינורטניאבש תלעותה רסוח תיירואת דגנכ ףקותב אצויה ףסונ ןותנ
התואב ,זאו ,חנעופמה ןגהמ הדיצה םיטסומו קיודמב םיכתחנ םינורטניאה ,א"נדה לש קותעת
תא םילעהל הבר תולקב היה לוכי הז ןונגנמ .םינגה ראשל םיפרטצמו םירזוח םה ,תוריהזה
,הדיעמ היצולובאה תונש ינוילימ ךלהמב הרק אל הזש הדבועה .דחא רצק רודב םינורטניאה
.םזינגרואב בושח דיקפת וליפא ילואו ,יהשלכ תלעות םהב שי יאדוובש ,קפס אלל

חוכיווה לש ינשה דצה


ארקנש המ לש תלעותה רסוחב תכמות הארנכש ,תמיוסמ החכוה הנשי חוכיווה לש ינשה ודצב
,א"נדה לש וללה םיקלחב (תויצטומ) היצטומ לש ההובג תוחיכש הנשי ,תישאר .םינורטניא
םירוזאה) םינורטניאה ירוזא תא םינחובשכ ןומיסל ןתינ הז .םמצע םינגב הרוקש המ תמועל
,אילפהל םימוד םינג םיליכמה םירוזאהש דועב .םדא ינב לשו םירבכע לש (םידדוקמ יתלבה
אל רשא תויצטומ ,רופסניא תויצטוממ האצותכ דואמ 1 םינוש םידדוקמ יתלבה םהירוזא
ומכ ,תויח ןנשיש ,הדבועה איה תענכשמ רתוי וליפא .תויחה לש יטנגה הנבמה לע ועיפשה
םירסח וא הברהב םירצוקמ םינורטניא בקע הברהב ןטקומ םונג םהל שיש ,אחפנ-ובא גדה
םנמא םהש ןכתיש ,ךכל החכוה הרואכל הווהמה רבד ,םהידעלב בטיה רדתסמ גדה .ירמגל
.םיינויח םניא

םג ומכ ,א"נדה רודיסו םימוזומורכה הנבמ ורקחיי ,ךשמיי הז םוחתב רקחמהש קפס ןיא
."ןבומ יתלבה תא ןיבהל" םיגולויבה וחילצי רבד לש ופוסב .םינורטניאה לש םדיקפת
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


InSCIght - 4 June 1997 : Junk DNA Tips Off Tumor Comeback
on-line טע בתכל םניח המשרה בייח)Origin of Introns - Introduction
!הווש ץמעמה(HMS BEAGLE.)


םיילוש תורעה
THE MESSAGE IN THE GENOME by Bob Holmes. Pg 30 New Scientist
12.8.95
.1


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©