םיביכו תוירטקב - םימונג


םדא-ינבל תוירטקבמ
םיילאירטקב םימונג
תוירטקבו הביק יביכ
םיביכב שדח לופיטלו הנבהל ילככ םונגה
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיקםדא ינבל תוירטקבמ


לש ףסונ יופימ תמלשה לע םירשבתמ םעפ ידמו המידק ןמזה לכ תדעוצ היגולונכטויבה
.תוירטקבל םיכיישה ,רתוי םיטושפה םיפצרה םה ומלשוהש םינושארה ןיבש ןבומכ .םונגה
יתעבט םוזומורכ לע םיזכורמ ןהלש םינגה בורו ,ופקיהב הברהב ןטק יטנג הנבמ תוירטקבל
הנשכ ינפל ,תאז לכבו ,תופמל השק רתוי הברה םייטוירקוא םיאת .דימסלפ םשב עודיה דחא
םידבוע םינעדמ .רתויב טושפ יטוירקיא את ,(םירמשה םונג לש ויופימ תמלשה המסרפתה
הכאלמה תא םילשהל םיפצמו Caenorhabditis Elegans הדוטמנה לש םונגה לע וישכע
ילעב תכלממב םזינגרוא לש םלשומה םינגה ףצר תא ונל ןתי הז גשיה .1998 ךלהמב
.םייחה

םלשוי ,האבה האמה לש התליחתב ,םהירחאלו .הובג ךוליהב יוצמ חמצב םונגה ףצר יופימ םג
.ישונאה םונגה יופימ טקייורפ

םיילאירטקב םימונג


לוכי הז עדימ ןכש ,דבלב תיטרואת תובישחמ רתוי םיסחיימ תוירטקבה ףצר יופימלש ןבומכ
ןושארה ילאירטקבה םונגה .תוינגוטפ תוירטקב לש ןדוקפת תנבהל הבושח המורת םורתל
יכרדב םימוהיז לש הרושל תמרוג וז הירטקב 1 Haemophilus Influenzaeלש היה םלשוהש
.םידליב ןורג תוקלדל םיצופנה םימרוגה דחא תא הווהמו המישנה

תוירטקבו הביק יביכ


Genome Therapeutics -ו הינטירבמ Glaxo-Wellcome ,תורבח יתש ומילשה 1995 תנשב
ודיפקה המ ןמז ךשמב . םידיטואלקונ יסיסב ןוילימ ינש לש ףצרה תא ,סטסו'צסממ
םוחתב תמייקה הפירחה תירחסמה תורחתה ללגב ןהיגשיה תא דוסב רומשל תוברועמה תורבחה
.הז

ינויח הכ אוהש ,הזכ עדימ דוסב רומשל ןיאש ,ףקותב םינעוט םירחא הימדקא ישנאו םירקוח
עדימה .רתוי םיבוטו רתוי םישדח םילופיטו תופורת לש חותיפה ךשמהלו םלועה תואירבל
םיידיב ראשנ וליא תלעות-רסח רתונ היה Heliobacter -ה לש םיסיסבה ףצר יופיממ גשוהש
תטיסרבינואב Heliobacter pylori -לו תילאירטקב הקיטנגל החמומה יפ לע ,תויטרפ
.ב"הראבש 2 ירוזימב ןוטגנישוו

Helicobacter הירטקבה ףצר יופימ תמלשה 3 Natur-ב ףוס ףוס המסרופ 1997 טסוגואב 7-ב
.pylon

."?הביק יביכל םרוג המ" ,המולעתה בלב תנכושה הצמשל העודיה הירטקב הניה רטקבוקילה
תוארל התיה הייטנה ,הביק יביכ תוחתפתהל םרג המ עודי היה אל דואמ תובר םינש ךשמב
ובשח .םיינרדומה םייחה םירצויש ץחלה לע לטוה המשאה לטנו תיטמוסוכיספ הערפה םהב
לש המקרה .לוכיעה יצימב תירולכ-ורדיה הצמוח לש תרבגומ השרפהל ליבומ הזה ץחלהש
רכומש המ ,םומידל המרג ףא םירומח םירקמבו תפדועה הצמוחה ידי-לע הלכוא הביקה תונפד
ןתמבו הביקב ההובג pH תביבס לע ורמשש תוטאידב םיכורכ ויה םילופיטה ."םמדמ ביכ"כ
.הצמוח לורטינל תופורת

הב וארש ,תמיוסמ הירטקב תיוולנ הביק יביכ תוחתפתהלש ,עודי היה הכורא הפוקת ךשמב
,ביכל ירקיעה םרוגה תא וללה תוירטקבב תוארל העיצהש ,הרעשה התלעוה זאו .ןמדזמ םוהיז
םג עודי רבכ םויה .הירטקבכ ןכא ההוזו "םשא"ה הלגתנ הנורחאל קר .םירקמ ףוריצ אלו
.!הלש יטנגה דוקה

םיביכב שדח לופיטלו הנבהל ילככ םונגה


יסיסב תוגוז ןוילימ 2 טעמכו םינג 1600 -מ בכרומ רטקבוקילהה לש םונגהש הלגתנ
קוסיר תובלשמה תוקינכטב ךורכ ולש םונגה ףצר יופימ .ולש דימסלפה לע םידיטואלקונ
תומכחותמ בשחמ תונכותב שומישו ,דרפנב קלח לכ לש ףצרה תעיבק ,ולש דימסלפה לע א"נדה
לכ לש ףוריצה ןתונ ,רבד לש ופוסב .םלשה "לזאפ"ה תיינבל וללה םידרפנה םיפצרה בולישל
.םוזומורכה לש אלמה תויתואה ףצר תא תונטקה תודיחיה

ףוקתל ותלוכיב תורושקה תופסונ תודיח ןורתפל ליבוי קדייחה לש םלשה םונגה תפישח
Helicobakter לגוסמ דציכ ,איה וחנעופ רבכש תודיחה תחא .תיביטקפא הפיקת יאקדנופ
הירטקבה לש התלוכי איה תרחא העיתפמ העפות .תינוסיח הבוגת ררועל אלב ףוקתל pylori
.הביקה תביבסב תלקתנ איה הבש ההובגה תויצמוחב דורשל

עודי רבכ ,לוכ םדוק .הלש םונגה רקחמב םימדקתמש לוככ עיגהל םיברמ רבכ םירבסה
הלאככו ,תוישונא םד תוצובק לש םינגיטנא םיקחמה םינובלח םידדוקמה םינג שי הירטקבלש
םיזנא .(Urease) הזארוא םיזנא הלאה תוירטקבל שיש אצמנ ,ךכל ףסונב .םהב םיניחבמ ןיא
ינויל ץצוחכ םילעופ םוינומאה ינוי .םוינומא ינוילו CO2 -ל ןניישה קוריפ תא זרזמ הז
אלב םייקתהל הירטקבה הלוכי הבש וזכ המרב pH -ה תא םירמוש ךכו יתצמוחה םוינורדיהה
.ישוק לכ

םיילער םילקימיכ לש רוציי ידי לע הביק ביכל השעמל תמרוג Helicobakter Pylori
רבד לש ופוסב ליבוי הלש םינושה םינגה לש םדוקפת רקח .הביקה ןפוד תא םיעצופה
התעיגפ תא קיספיו הירטקבה לש םירמוחה ףוליח תא םוסחי רשא ליעי יתפורת לופיטל
םיזנאה תא דדוקמה ןגה תמיסח לע ססבתתש הפורת לולכל הלוכי תויורשפאה תחא .הערה
אלש םושמ זא תומת הירטקבה .הפיקתה רוזאב הביקה תוצמוח תציצח תא עונמל ךכו הזארוא
.ךומנ pH לש הביבסב םייקתהל תלגוסמ היהת

המגודב תוארל ןתינש יפכ ,קפס אלל ביחרמ תוינגותפ תוירטקב לש םימונגה ףצר יופימ
לש בחר ןווגמב לופיטו העינמ יכרד תאיצמל ךרדב םיירשפאה רקחמה ינוויכ תא ,ליעלש
.םיילאירטקב םימוהיז
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


To Know Ourselves: Exploring the Genomic Landscape
The Human Genome Organisation
DNA of Ulcer-Causing Bacteria Mapped
H.Pylori Genome
The NCGR Microbial Genome Site: Helicobacter pylori$


םיילוש תורעה
Inside The Gene Machine, by Bob Holmes, Pg 28. New Scientist, 27.4.96

.1
Big Bucks buy up genome secrets, by Andy Coghlan Pg 4, New
Scientist 30.9.95

.2
Nature Science UPDATE by Henry Gee, 14.8.97
http://www.nature.com/Nature22/serve


.3

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©