?הנמזה יפל םירבוע


םירבוע יאת
תיברתב םירבוע יאת לש תיטנג הסדנה
תוירסומ תומלידו םדא ירבוע יאת
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


םירבוע יאת


לש ויתונוכת תא הנמזה יפ לע שדחמ בצעלו ( MANIPULATE) ללפטל ולכוי םינעדמשכ
היתואצות תאש הכפהמ , תיטנג הסדנהב הכפהמ ףס לע ונמצע תא אצמנ ישונא רבוע
דיתעב אל וליפאו ,ינוידבה עדמה םוחתמ תומולחב רבודמ ןיא .רעשל השק היתויועמשמו
!וישכעו ןאכ הרוקש המב אלא ,קוחרה

וחתיפ אל ןיידע םהש ,רבדה שוריפ . וניימתה אל ןיידע םיינושארה םיירבועה םיאתה
בלשב תוחמתהלו חתפתהל לאיצנטופה םהל שי ,הלאככ .םיהז םלוכ םהו ,םיידוחיי םידיקפת
קר .בצע תמקר דעו םורק תמקרמ לחה ,םינושה תומקרה יגוסמ דחא לכל ךופהלו ,רתוי רחואמ
דיקפתלו הרטמל םיידועיי םינושה םיאתה םיכפוה רבועה תוחתפתהב רתוי רחואמ בלשב
םיארקנ הלאה םיניוממ יתלבה םיאתה .יחה ףוגה לש יפוסה תומקרה הנבמב םהל ודעונש
.PLURIPOTENT


תיברתב םירבוע יאתב תיטנג הסדנה


קר אל .םירבכע ירבועמ וחקלנש PLURIPOTENT יאת לש תויברת לדגל וחילצה םינעדמ
תתל הרטמב ,םהלש א"נדב דאמ םיקיודמ םייוניש םשייל וחילצה םג אלא ,עזג יאת ולדיג םהש
.םימיוסמ םייוצר םינג םהל

םירבכע ירבוע ךותל וסנכוה וללה םיסדנוהמה םיאתה .םשייל וחילצה אבה דעצה תא םג
םרוקמש םירבכעה יאת לש םבור בור הזה ךילהתה רחאל .םתוחתפתה לש דאמ םדקומ בלשב
לש ךילהתב וגשוהש הלא לע הברהב תולוע תואצותה .םיסדנוהמה םינגה תא םיליכמ הקולחב
.רבכעה לש הטוגיזה ךותל םינג לש הרישי הקרזה

תקפסא איה תחא אמגוד .תובר תוליעומ תורטמל שמתשהל ןתינ וללה תיטנג-תוסדנוהמה תויחב
אל םהש ךכל הביסה .יאקדנופה לש תינוסיחה תכרעמה ידיב וחדיי אל רשא םילתשל תומקר
."ימצע"כ והוזי ונושש םינגה ידי לע ורצויש םימורקה ינטלוקש ,איה וחדיי

רצייל תלוכיה םהל שי םגש אלא ,תיטאמוס הניחבמ ונתשה קר אל וללה םיסדנוהמה םירבכעה
.ושכרנש םייטנגה םייונישה תא השרותב האלה ריבעהל ךכו ,ונושש םינגה תא תוליכמה תוטמג
ךילהתה םא ,לבא ,השרותה וק תא תונשל הנניא הז רקחמ לע םידבועה םינעדמה לש םתרטמ
.ישונאה ןימה תא שדחמ בצעל ,תיטרואית ,היהי ןתינ םדא ינבב םשויי

תוירסומ תויעבו םיישונא םירבוע יאת


יאת לש תיברת הירוטסיהב הנושארה םעפב לדגל גולויב לש ותחלצה לע 1 זרכוה הנורחאל
וזכ החלצה לש המורתה תויהל הלוכי המ רעשל דאמ לק .םדא רבועמ PLURIPOTENT
.תושונאלו האופרל

ויתויזחתב האטובש יפכ ,ילסקאה סודלא לש ותאובנ תומשגתה הרואכל יהוז ,תאז תמועל
."ץימא שדח םלוע" ולש םסרופמה ינוידבה עדמה רפסב תוקיודמה

תא תונשל ךכבו הנמזה יפל םדא ינב רצייל ורשפאי אל תיטנג הסדנהב הלא םישודיח םאה
הנקב ,לצנלו תותפתהל םילולעש םלועב םיגיהנמ ןיא םאה ?ישונאה עזגה לש תוהמהו רדסה
?טרפה וא הרבחה תבוטל אלו םה םנוטלש תבוטל וזה היגולונכטה תא ,לודג וא ןטק הדימ
רבכ םא ?עשרה תוחוכ לש תורטמל שומיש ךכב תושעל םילולעש םירחא םיגיהנמ ןיא םאה
וסניש הנכס ןיא םאה ,םימיאתמה םילכה וידיב ויהש אלב תאז תושעל הסינש ימ אצמנ רבעב
?םימיאתמה םילכה תא קפסת היגולונכט ויבהשכ דיתעב תאז תושעל

ויב לש תוירשפאה תואצותה יבגל ונמצע תא לואשל םיחרכומ ונאש תוירסומה תולאשה הלא
הגהנהה לשו תיעדמה הליהקה לש םהיפתכ לע תלטומה תוירחאה יבגלו ,וז השדח היגולונכט
.היגולונכטב הערל שומיש לש העינמל
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Jewish Law - The Preembryo in Halacha
Preimplantation Genetic Diagnosis
The Visible Embryo
Virtual Embryo and Cloning Update Link
The Case for Cloning Humans


םיילוש תורעה
A real Culture shock. from "This week" Page 4. New Scientist 19/7/97
.1


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©