?רשק שי םאה -השרותו ןטרס


?השרותב רבוע ןטרס םאה
.ןטרס רותיאל תויטנג תוקידב
.ןטרס יוליגל תורחא תוטיש
.ןטרסו םירמולט ,זארמולט
םילודיג יאכדמ םיינויצטומ םינג לש םדקומ יוליג
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


?השרותב רבוע ןטרס םאה


.תירלוקלומ היגולויב לע עדיה לדגש לוככ ררבתמו ךלוה הקיטנגו ןטרס ןיבש רשקה

,תשרומ תויהל הלולע ןטרסב תוקלל הייטנה ,תורחא תובר תולחמב ומכש ,עודי לוכ םדוק
עגרב .ןטרס לש םימיוסמ םיגוסל רתוי הבר תושיגר היהת םימיוסמ םישנאל ךכמ האצותכו
וא ןגה ותוא לש ריהמ יוהיזל הטיש םיחתפמש רחאלו ןטרסל ףשוח םיוסמ ןגש עודיש
ותואמ ןטרסה ירקמ רפסמ םוצמצל רתוי זא םיברקתמ ,דדוקמ אוה םתואש םיידיימה םירצותה
.גוסה

תמיוסמ הייסולכואב ןטרסה תלחמל הייטנה תא ריבגמכ הלגתנ רשא ןג לש הזכ גוסל המגוד
תויאשנהש תוריבסה תא 40% -כל הלעמ אוה היצטומ רבוע הזה ןגה םא .BRCA1 ןגה הניה
הייסולכוא התואב הרבח איה וליפאו ,ןגה תא תאשונ הנניאש ימ .דש ןטרס וחתפי ולש
.יהשלכ תרחא הייסולכואב רשאמ רתוי הלחמה חותיפל תוריבסה הלצא הלעת אל ,תמיוסמ

תוקידבהו ,יטנג עקרב ןרוקמ ,דשה ןטרס הז הרקמב ,תמיוסמ הלחמ לש תורוצה לכ אל ,םלוא
תא חתפל םדא לש תוריבס  אבנל השק יד ןכל . 100% -ב תונימא ןניא תויצטומ יוליגל
,תענומ האופרל ליבוהל יושע תמיוסמ הלחמל והשימ לש ותושיגר יבגל ןוכנ יובינ .הלחמה
לש ןימא יוליג ,וילא הנופ רקחמהש ןוויכה םצעב והז ןכל .םייח תלצהלו בר לבס תעינמל
.ןטרסל ליבוהל םילולע רשא םייטנג םייוניש

ןטרס יוליגל תויטנג תוקידב


םיוסמ לידג םימעפ רופס ןיא קתעתל תלגוסמה הקינכט הניה (זארמילופ תרשרש תבוגת) PCR
הריעז המיגדב קודבל רשפאמ תויטנג תוקידבב שומישה םע וזה הקינכטה לש בוליש .א"נד לש
םייטנג םייוניש יוליגל לודג הדימ הנקב א"נדה תא ,םיאת לש תושרפהב וליפא וא ,םיאת לש
.םימדקומ םיבלשב רבכ תאז תולגל ןתינו ,ןטרסל םתוא ףושחל םילולעה

היצטומ וילע שי רשא א"נד לש לידג תקדובה הקינכטב שומיש תושוע הלאכ תויטנג תוקידב
תא .רהוז עבצב וא יביטקאוידר ןמסב םינמסמ היצטומה תא .ןטרס הז הרקמב ,תרכומ
המיגדלש הרקמ לכב .ולש יטנגה ןחובה םע קדבנה א"נדל זא םיפיסומ םיקדובש המיגדה
תקדבנה
.רהוזה עבצה וא תויביטקאוידרה תועצמאב הלגתי רשא ןחובל דמצית איה היצטומ התוא שי
תיחופלש ןטרס ,תואיר ןטרס לש תורוצב הנימא איה וז הטישש ךכל תויבויח תויאר ולבקתנ
תושרפהב היצטומה תא םייטנגה םינחובה וליג וללה םירקמהמ דחא לכב .סגה יעמה וא ןתשה
.וללה םירביאהמ דחא לכ ושירפהש תלוספה ירצותב וא

ןטרס יוליגל תורחא תוטיש


םייוניש רותיא םג אלא ,ןטרס לש םדקומ יוליגל ליבוהל יושע םייפיצפס םינג יוהיז קר אל

. "םינייוול-ורקימ"כ םירכומה םירזוח םיפצר םייוצמ הזה רוזאב ."לבז א"נד" ארקנה א"נדב
"םינייוול-ורקימ"ה ךרואב םייוניש וא ,תוחכונ ,רדעה ,דודיק תולוכי םהל ןיאש ףא לע
הטישה .תורחא יוניש תונוכת לעו םוזומורכב (DELETION) טמשה לע עיבצהל םילוכי
.הנורחאה הטישהמ ףסכו ןמז רתוי הברה תלזוג ,םייפיצפסה םינגה רחא שופיחה ,תמדוקה
יסופד ןיב םיוושמ ןכמ רחאל .דחוימב הנטק המיגד לש הקידבב ךורכו טושפ יד אוה ךילהתה
ןטרס יוליגב הליעיכ החכוה וז הטיש .הליגר המיגד לש הלא ןיבל םינייוול-ורקימה
.ןתשה תיחופלש

םיבר .ומצע ןגה םוקמב ,ןגה רצות יוליגב תוכורכ ןטרס יוליגל תוקירס לש תורחא תוטיש
לש םינוש םיגוסל תויבויח תויצקידניא םיווהמ םדב םירצוימה וללה םינדגונהו םינובלחהמ
.ןטרס

ןטרסו םירמולט ,זארמולט


ןטק קלח קחמנ את לש תוקלחתה לכבש עודי .זארמולט םיזנאה יוליגב הכורכ תפסונ הקידב
םירצק םישענ םהש לככ .םוזומורכה תא ךכב רצקמו ,םוזומורכה תווצקב יוצמש םירמולטהמ
לדוגל עיגמ םוזומורכה רשאכש םושמ תאזו ,אתה לש תוומל תוברקתה םינמסמ םה רתוי
.ומצע תא לסחי אתה ילמינימ

תא עונמל לוכי ,תוניקת תומקרב אל ךא ,תוריאממה תומקרה בורב יוצמה ,זארמולט םיזנאה
אלל והז .אתה ייח תא םיכיראמ םה וז םתלועפב . 1 םימוזומורכה לע םירמולטה תוקרפתה
םירציימה םצעה חומב עזג יאת ומכ ,הבר תופיכתב םיקלחתמה םיאתב תואיצמ -חרוכ קפס
םהלש םירמולטה םא תאז תושעל ולכוי אל הדמתהב םיקלחתמה םיינטרס םיאת .םד יאת
תוטשפתהו תדמתמ החימצ תרשפאמ םהיאתב זארמולטה תוחכונ ןכל .הקולח לכב ורצקתי
.םילודיגה

זארמולט רסוח .םילודיגה תחימצ תריצעל השדח הטישל ליבוהל יושע הזכ ךילהת ,השעמל
תחימצ רבד לש ופוסב רצעית ךכו הדמתהב ורצקתי ולש םירמולטה ובש בצמל ריזחי
םרגיהל לולע םייתניבו ,יידמ טאל תורקל לולע הזש םיששוח םיאקיטנג ,תאז םע .םילודיגה
.(עזגה יאתל) עזגה יאתל רכינ קזנ

םילודיג יאכדמ םיינויצטומ םינג לש םדקומ יוליג


חינהל שי .םילודיג יאכדמ םינגכ םירכומ ןטרסל תומרוג םהב תויצטומ רשא םינגה בור
תוחתפתהל תיבויח היצקידניא הווהמ וב היצטומ רשא , P53 ןובלח אוה םהבש רכומהש
הקידבב לבקתה ךכל טלחומ רושיא .תוילילש ןה תורחא תויצקידניא םא וליפא ,דיתעב ןטרס
אוה הפוקת התואב . 1967 -מ הרמשנו ירפמאה טרבויהמ החקלנש ןתש תמיגדב העצובש
םינש רובעכ .םימיוסמ םידושח םינמיס תורמל ןתשה תכרעמב ןטרס ול ןיאש אצמנו קדבנ
תונרקה ללוכ םייביסרגא םילופיט רבע 1976 -בו ,הלחמה תא חתיפ אוה רפסמ
תויגולונכטב שומיש .הלחמה תונשיהמ רטפנ אוה רבד לש ופוסב .חותינו תויביטקא-וידר
ונמזב התייה ןכאש ולעה 1967 -מ ןתשה תמיגד לש תוירלוקלומ תוקידבו PCR לש תושדחה
. 2 p53 ןגב היצטומ

הייסולכואה לש הריהז הקירסו ןטרסל םימדקומ םינמיס יוליגל ץמואמ רקחמש קפס ןיא
.תובר תוינטרס תולחמ תעינמל וליבוי תיללכה
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


SCIENTIFIC AMERICAN: SPECIAL EDITION ON CANCER
GeneCard for BRCA1
Breast Cancer Genetics - Cancer Net Links
Scientific American: Sidebar: Advances in Cancer Detection: 9/96
Testing Breast cancer etc
Cancer Research Foundation of America
What Should One Know about Genetic Risk for Cancer
Studies Looking at Surprising Role of Telomeres for Stopping
Aging and Cancer
A Review Of The Importance Of The p53 Gene In Cancer
Research


םיילוש תורעה

A plug for cancer's fountain of youth. by Dorothy Crawford. Pg. 16.
New Scientist. 9.9.95
.1
Advances in Cancer Detection. By David Sidransky. Scientific American.
Sept. 1996
.2


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©