הקיטנגו תורכמתה


?השרותב תרבוע תורכמתה םאה
םיהז םימואתב רקחה
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


?השרותב תרבוע תורכמתה םאה


לש חומה יאתב D4 ינטלוק ןיב ,ירקמ אלו ,רורב םאתמ לע עיבצמ הנורחאל ךרענש רקחמ
ואצמנ .תיתורכמתה תוגהנתה ןיבל, D4 ינטלוק דדוקמה ןגה ,ןימאפוד רטימסנרט-וריונה
תויורכמתהל תומרוג הארנכ רשא הזה ןגב תויפיצפס יד תויצטומ תומייקש הדבועל תויאר
.םינוש םיגוסמ

םייקתהש רקחמב הפתתשה רשא ,םירחא םימסלו ןיאורהל םירוכמה םירבג לש םגדמ תצובקב
רתוי התייה D4 ןגה לש תיפיצפס היצטומ לש התוחיכשש אצמנ , 1 לארשיב םילוח תיבב
הקיז קודבל ידכ .םירוכמ םניאש םירבג לש תרוקיב תצובקב התוחיכש תמועל הלופכמ
אצמנ .תורחא תוינתא תוצובק םג וקדבנ ,תמיוסמ תינתא הצובק ןיבל הזה ןגה ןיב תירשפא
,םיילארשי-םיברע לש תצובק התייה תחאהש ,תוצובקה יתשב תומוד יד ויה תואצותהש
.ידרפס אצוממ םידוהי לש הצובק היינשהו

היצטומ ןכל םדוק ואצמ ,1990 -ב ןוטסויבש ססקט תטיסרבינואב ועצובש ,םירחא םירקחמ
רשקה לע וללה םיינושארה םירקחמהמ המכ .ןיטוקינו לוהוכלא וכרצש םישנאב גוס ותואמ
ינטלוק דדוקמה ןגה ,D2 לש םוגפ ללא םייקש רוריבב וארה םזילוהוכלאו הקיטנג ןיבש
האצותכ ותמ ,השעמל ,רשא) םישק םיטסילוהוכלא לש םחומב אצמנ הז טנטומ ללא .ןימאפוד
ההובג תוחיכש יהוז .םיטסילוהוכלא םניאש הלא תמועל 3 יפ לש תוחיכשב (םתורכמתהמ
ןג לש היצטומ הארנכ עובקל הלוכי םזילוהוכלאל הייטנה תאש הדבועה לע העיבצמה ,רתויב
.םינג לש בחר חווט אלו ,דיחיו דחא

םיהז םימואתב רקחה


ןכלו ההז םונג שי םיהז םימואתל ,עודיכ .םימואתב קסע אשונה לע חווידש רחא ןיינעמ רקחמ
ידי-לע עצובש רקחמה .השרותה לע םייתביבס םימרוג לש תועפשהה רקחל םיילאידיא םה
םיטסילוהוכלא םירוהל םימואת םידליב קסע 2 ירוזימב ןוטגנישוו תטיסרבינואמ יאקיטנג
וליג הלא םיצמואמ םימואתש הארה רקחמה .םיטסילוהוכלא םניאש םירוה ידי-לע וצמואש
םניאש םירוהל ודלונש םידלי תמועל המכ יפ ההובגה תוחיכשב לוהוכלאל תורכמתה
.םיטסילוהוכלא

הייטנה תא םיריבגמ וללה םינגהש הדבועה לע תועיבצמ ל"נה םירקחמב וגשוהש תואצותה
אלא ,רישיה םרוגה תא תווהמ ןניא תויצטומהש הארנ .יהשלכ תיתורכמתה תוגהנתה תולגל
לע הרורב העפשה שי הביבסלש דועב .תונוש תויורכמתה תעפוהל םימרותה םימרוגהמ דחא
האופרל רגתא הווהמ תורכמתה ימרוג םינג לש תילגתה ,וללה םינגה יגוס לש םייוטיב
.תובורקה םינשב הרבחה לע תרכינ העפשה ךכל היהת קפס אללו תירוביצה
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Pictorial Glossary- Neurotransmitters-includes dopamine
Psychiatric Times,hPersonality ,genes-dopamine
The Role of Dopamine Receptors in Schizophrenia
Alcholism ,Twin Studies and Genetics
A Twin-Family Study of Alcohol Dependence in Women
Student Thesis on Alcoholism and Genetics


:םיילוש תורעה
Heroin habit linked to gene. by Michael Day. pg. 17 New Scientist 3/5/97
.1
A gene Marker for Alcoholism. by Roberts . The Journal of NIH
Research. 5 June 1990
.2


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©