תיתיישעתה הכפהמה וא תיטנגה הישעתה לש גושגשה
השדחה


?הקיטנג-תוססובמ תוישעת ןהמ
םייעבט םינובלח לש םתובישח
םייטתניס םינובלח לש לאיצנטופה
השדחה תיטנגה היישעתה לש ילאירטקבה סיסבה
היישעתב ,תיטנג הסדנוהש הירטקבב שומישה תונורתי
השדחה תיטנגה היישעתב תונורתפו תויעב ,תוחלצה
דיתעה
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיקהקיטנג-תוססובמ תוישעת ןהמ


תוישעת .יחה אתה ,םלועב םימיהדמה תשורחה יתבמ דחאמ תובר דומלל הלוכי היישעתה
םינובלח" תונכמ ןהש המ רצייל תנמ לע תיטנג וסדנוהש תוירטקב תומתור הקיטנג-תוססובמ
םינובלח .יפיצפס טרפמ יפ לע רצונש ןובלח אוה "בצועמ ןובלח" ,םשה דיעמש יפכ ."םיבצועמ
םה םימזינגרואל ץוחמ תומיוסמ תויצקנופ עוציבל םישמשמו םדה ךותמ ואצוהש םייעבט
םינובלחש דועב ,תורחא תויוצר יתלב תונוכת םג ןהל תויהל תולולעו םיביצי-יתלב םימעפל
בלשל היה ןתינ וליאש ,ןכ םא רורב .קיפסמ םיליעי תויהל אלש םילולע ןיטולחל םייטתניס
היהי אל ,דחא "בצועמ ןובלח" ידכל םהינשבש תונורתיה תא ףרצל ,תומלועה ינשבש בוטה תא
תושדח תוישעת םויכ תונופ וילאש ןוויכה והז ,ןכל .וב ירשפאה שומישל לובג טעמכ
.הקיטנג-תוססובמ

םייעבט םינובלח לש םתובישח


לעש םידיטואילקונה ףצר ,עודיכ .השרות לכ ירוחאמש ןונגנמה והז ,דחא ןובלח=דחא ןג
הנבמה תא תורצויה ונימא תוצמוח לש תיפיצפסה תרשרשה תא ביתכמש אוה ,א"נדה לידג
.ןובלח תלוקלומ לש ינושארה

םזילובטמהו את לכ םימקוממ ןהילעש תוילנויצקנופהו תוינבמה תולוקלומה םה םינובלח
,םירירש יביס .םיאתה לכ לש ןיינבה-ינבא םה םימזינגרואב םינובלח .ולש (םירמוחה ףוליח)
הנבמה תא םיבייחה הלאל תודחא תואמגוד קר םה םיאתה ימורקו רעיש ,שיבכע ירוק
םה םינדגונו םינומרוה ,םייעבט םימיזנא .םימיוסמ םינובלחל םהלש תודחוימה תונוכתהו
םג רשא םימכחותמו םיבכרומ םיכילהת תועצבמה תומיהדמה ןובלחה תולוקלוממ המכ
תוידוחיי תונוכת וללה םינובלחהמ המכל .תוקחל תולגוסמ ןניא תודבעמבש תוללכושמה
תלעות ךכמ קיפהל היה ןתינ םייטתניס םירצומל ןרידחהל היה ןתינ וליא רשא ,רתויב
.המוצע

"םיבצועמ" םינובלח לש לאיצנטופה


םיביס לש םרוציי ןה ךכל תודחא תואמגוד .םוצע אוה הלאכ םירצומ לש םושייה לאיצנטופ
וא ,תיטואנוריווא הסדנהב שומישל םימאתומ ךא שיבכעה ירוק לש קזוחה םע םייתוכאלמ
ולדוגש רוע ילתש .ןיטקנורביפ ארקנה קיבדה ןובלחה לש תונוכתה םע לע-יקבד לש רוצייה
םיאמיכ ויב ,השעמל .יופירה ךילהת תצאהל תויווכ יעצפ תוסכל זא ולכוי יתוכאלמ ןפואב
םע ןיטקנורביפה לש תניוצמה הקבדהה תנוכת בוליש ךות ,קיבד רמוח לש הזכ גוס ורצי רבכ
.יטתניסה דיטפפילופה הנבמ לש רתוי ההובגה תוביציה

השדחה תיטנגה היישעתה לש ילאירטקבה סיסבה


.תומיוסמ תונוכת לע וססבתי הלא תויטנג תוישעת
לש תוכורא תושרש זתנסל תולוכי ,םייחה םיאתה לכ ומכ ,תוירטקב ,תישאר
תורישי עבקנ וללה תורשרשב תוינימאה תוצמוחה ףצר .תמלשומ קויד תמרב דיטפפילופ
,וללה תוינימאה תוצמוחה יפצר .םיילאירטקבה םידימסלפב א"נדה דיטואלקונ ףצר ידי-לע
תא ,תורחא םילימב וא ,ןובלח לכ לש ינושילשהו ינשמה הנבמה תא םיביתכמ ,תאז תמועל
זא עבקי הז .וז תא וז ופפלי וא ולתפתי ,ולפקתי וללה תוכוראה תורשרשה הבש ךרדה
,אמגודל .ולש יפיצפסה הנבמב יוטיב ידיל הנאובתש יפכ ,ןובלחה לש תומיוסמ תונוכת
הז תא הז םיפפולה םיכורא םייניילול םיביס שי ,רעישה תא הנובה ןובלחה ,ןיטארקל
.םילבחה-ייומד םיכוראה םילידגה תא םירצויו

תילאירטקב א"נד תלוקלומ הלוכי ,םייפיצפס םימיזנאב שומיש תועצמאב ,תינש
וא ,םירחאב םיפלחומ תויהל םילוכי םימיוסמ םידיטואילקונ יסיסבו חתפיהל
תלוקלומ ךותל םירדחומ תויהל םילוכי םידיטואילקונ לש םימלש םייטתניס םיפצרש
הרטמל "םיבצועמ" םינובלח לש רוצייו דודיקב שמשי שדחמ סדנוהש א"נדה .תירוקמ א"נד
.תיפיצפס

א"נד יעטק לופכשל תוטיש תומייק םויכ רבכ ,ליעל רמאנהמ בושח תוחפ אל
-ה תייגולונכטב םירמילופ לש תרשרש תבוגת לש ךילהתה תועצמאב םיבר םייטנוולר
םידימסלפ ךותל ורידחהלו סדנוהמ א"נד לש תולודג תויומכ רצייל ןתינ ךכ PCR
םוזומורכה הנבמ תמועל ,תוירטקבב תויוצמה א"נד לש תועבט םה םידימסלפ .םיילאירטקב
רוצייל יהשלכ הפדעה תולגמ ןניא תוירטקבה .םייטוירקוא םימזינגרואב רכומה יסופיטה
תא החמשב רצייל תולוכי ןה ךכו ,םייטתניסה םינובלחה תמועל ןהלש םייתעבטה םינובלחה
,ךכיפל .ןהלש םונגב א"נד לש הרוצב םייק ךכל שורדה עדימה דוע לכ "בצועמה ןובלחה"
ןובלחה ירצות לש תוירחסמ תויומכ רצייל ולכוי וללה תוירטקבה לש תולודג תויברת
.םישורדה

היישעתב תיטנג תוסדנוהמ תוירטקבב שומישה תונורתי


רוציי לש וילאמ ןבומה ןורתיה דבלמ תישעמה הטישל םימיוסמ םירורב תונורתי םנשי
,םיליגר םיילקימיכ-ויב הדבעמ יכילהל דוגינב .תולודג תויומכב "תדחוימ הנמזהב םינובלח"
םיאנת םג ךכל םישרדנו ,םיבר םיליער םיינגרוא םיסיממב שומישה ללכ ךרדב יחרכה םהבש
ןוגכ םינכוסמ יאוול ירצות תויהל םילולעו ,תוהובג תורוטרפמט ומכ םירחא םינכוסמ
לש ןלודיגב םיברועמה םיאנתה לכ ."הביבסל תיתודידי" דאמ הנה וז הטיש ,םימהזמ
םלגה ירמוחו ,יח םזינגרוא לכ לש ותייחמל םישורדה הלאל ללכ ךרדב םיהז תוירטקבה
.תויעבט ונימא תוצמוח םנה תוירטקבה לש תיברתה עצמב םייוצמה

השדחה תיטנגה היישעתב תונורתפו תויעב ,תוחלצה


רזועה קיבד רמוח לש אוהש לכ גוס רצייל וחילצה רבכ םיאמיכ-ויב ,ליעל רכזנש יפכ
תודיחי ליכמה ידירביה-ומכ ןובלח לש רוצי ידי לע ךכל ועיגה םה .הזל הז קבדיהל םיאתל
לש תורצק תורשרשב ןיגוריסל תופלחתמה ,דאמ קיבדה ןיטקנורביפה לש תודוסימ תויושעה
.תוביציו קזוח רתי הלוקלומל תוקינעמ רשאו ,יתוכאלמ ןפואב תורצוימה ונימא תוצמוח

תיטנג הסדנהב ךורכ היה ןושארה בלשהו e.coli (escherichia) גוסמ ויה ורחבנש תוירטקבה
דודיקל םישורדה םידיטואלקונה לש ישארה ףצרה תא וניכה לוכ םדוק .ןהלש א"נדה לש
םיפצרמ בכרומה ךורא לידג רצייל אוה שרדנש לכ ,תיטרואת ,זאו .תידירביהה הדיחיה
הררועתה ןאכ ךא . e.coli -ה לש דימסלפה ךותל התוא ליתשהלו ל"נה הדיחיה רובע םירזוח
םיטונ םיבר םירזוח םיפצרמ תובכרומה א"נד תולוקלומ םהל שיש םיאת .הנושארה היעבה
.יוצרה ןובלחה הנבמ לש ורוצי קספנ ,הרוק הזש עגרבו ,שדחמ ןתוא רדסל

בכרומ ונימא תוצמוחל יטנגה דוקה .וזה היעבה לע רבגתהל הטושפ ךרד ואצמ םינעדמ
תצמוח תדדוקמ וזכ השלש לכ . triplets -כ תורכומה ,םידיטואלקונ השלש לש תוצובקמ
הז ,תויעבט ונימא תוצמוח 20 קרו תוירשפא תושלש 64 שיש תויה .תמיוסמ תחא ונימא
תחא תירשפא השלשמ רתוי הנשי ,תורחא םילמב .תוריתי לש תמיוסמ הדימ דוקל ןתונ
לכש ,םינוש םידיטואלקונ יפצר רפסמ תונבל ןתינ ,ךכיפל .ונימא תצמוח התוא תא תדדוקמה
יפואהמ קלח לוסיחב ןומט ןורתפה ןכל .ונימא תוצמוח תרשרש התוא תא עבוק םהמ דחא
א"נד סופד רוציל ידכ ,תוהז תושלשב םוקמב תושלש לש ןווגמב שומיש ךות ,ומצע לע רזוחה
.הירטקבה ךותל סנכויש

םינג םג ףצרב וללכ ,שורדהמ הכומנ םימעפל התייה תוירטקבה לש תרצותה תבונתש רחאמ
תוקינכטב םישמתשמה הז םוחתב םיצולחה .ךילהתה תוליעי תא ריבגהל ידכ םינוש םימדקמ
םירציימ השעמל םהו ,הינרופילק וגייד ןסמ 1 Protein Polymer Technologies םה וללה
םיקנוי יאת רוביחל קבדכ שמשמה ,E ןיטקנורפ ארקנה ,םהלש רצומה תא םיקוושמו
.המקר תויברתל

,םיימעפ-דחה םילותיחה תיישעת רובע דחוימב םיגפוס םירמוח רוציל םיסנמ םירחא םירקוח
.ןולפטה לש הלאל תומודה תונוכת םע םיקבדנ-יתלב םינובלחו דחוימב םיקזח םיביס

דיתעה


שומישל םילבגומ םינעדמה עגרכש ,הדבועה איה םימיוסמ םירצות לש םרוציי תא ליבגמש המ
רשא ,ףועמו הזועת ילעב םינעדמ המכ םנשי ,םלוא .עבטב תויוצמה ונימאה תוצמוח 20 -ב
רשא תודוסי לש םימוטא תוליכמה ,ונימא תוצמוח לש םישדח םיגתומ םחור יניעב םיאור רבכ
ולבקתיש םירצותל קינעת וללה םימוטאה תוחכונ .ונימא תוצמוחב םייוצמ םניא ללכ ךרדב
רקחמה אוה ךכל אמגוד .ופצנ םרטש תויורשפאל חתפ ךכב חתפתו תונושו תושדח תונוכת
ךותל רואולפ ימוטא רידחהל םינינועמ ויה םה .סטסו'צסמבש טסרהמא תטיסרבינואב עצובש
םיינושאר םייוסינב .ןולפט לש "קבדנ יתלב" תונוכת ןהל קינעהל הווקתב ,ןובלחה תורשרש
לש האלמ הפלחה תועצמאב ,םימב םיסיסמ םניא רשא ,"רואולפ" ינובלח רצייל וחילצה ןכא
.תוירטקבה לש םירמוחה ףוליחב שומיש ךות ,רואולפה תסרגב ונימאה תוצמוח

םינובלח וא ,םירוסנס-ויב לש רוצייל תופצל םינעדמל רשפאמ וזה הפלחהה תקינכטב שומישה
םינקתה רוצייל ןויער וקלחב םשוי .םיילמשח וא םייטפוא םייוריג ידי לע הלעפהל םינתינה
יטתניס ןובלח רוצי ידי לע שמומ ןויערה .םייגולויב למשח יכילומ םיליכמה םייאופר-ויב
יתוכאלמ ןובלח תרזעב לינייטה תוצובק ןיב רושיג ידי לע .(Thienyl) לינייט ליכמה
.ילמשח ךילומ לבקתמ ,ןפוטילופ רוצייו

תועצמאב וגזמתי יחה אתה לש םיילובטמ םיכילהת רשאכ ,ךכל יופצ חיטבמ דיתעש ,קפס ןיא
.השדח תיתיישעת הכפהמ לש החתפב םיאצמנ ונא .תונוש תויגולונכט
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Encyclopedia.com - Results for genetic engineering
Genetic Engineering in the Agriculture Industry
Green Fluorescent Protein
Activist : Articles on Bio-Engineered Foods
About Biotechnology
What is biotechnology


םיילוש תורעה
Living Factories. by Phillip Ball. Pg. 28-31. New Scientist 3.2.96
.1


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©