תויטנג תולחמו הקיטנג יאשונב תוניינעמ תודבוע


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


3 םוזומורכ לע אצמנ םהמ דחא .םימוזומורכה לע םיאצמנ םילודיג יאכדמ םינג
וזכ תחא אמגוד .םיינטרס םייוניש רובעלמ ילמרונ ןגמ םיענומ וללה םינגה .
. P53 ןגה איה
.1
יטנגה רתאה םע םוזומורכה עורז הרסחש תובורק םיתעל אצמנ דשה ןטרס יאתב
. 1 לודיגה אכדמ ןגה לש

תויהל לוכי ךכל רבסהה .ללכ ךרדב םירקע םה סיזורביפ קיטסיצ םע םירבג
. CF-ה תא תוולמש תוקיבדהו תוחולמה תוירירה תושרפהב
.2

. 2 דשה ןטרס לש םירקמ ןיבל תוירגיס ןשעב םינגוניצרק ןיב רשק אצמנ
.3

ןטרס םגו דש ןטרס םג וא דש ןטרס םורגל לגוסמ היצטומ רבעש BRCA1 ןג
היצטומה לש עפומה אוה שחרתת תויורשפאהמ וזיא עבוקש המש הארנ .תולחשב
.ןגב
.4

אוהש הארנ .ןימוי קיתע אוה סיזורביפ קיטסיצל םרוגה ינלטקה יטנטומה ןגה
ינויצולובאה גולויבה לש הנעטה יפ לע ,םינש 50,000 -מ הלעמל הזמ םייק
רוזחיש לע ויאצממ תא ססבמ אוה . 3 הנולצרב תטיסרבינואמ יטפנרטב סמ'ג
תופסות תריקח לעו ,הפוריאב CF תוחפשמ לש תינויצולובאה הירוטסיה
ןורתי לש יהשלכ הרוצ שי ןגלש ,איה החנהה .םהלש א"נדה לע (microsattelites)
.וימי תוכירא לע תיארחאה ,הרלוכ ומכ הלחמל תודימע ומכ ,ינויצולובא
.5

םינעדמ .שע ילחז ידי לעו ,תוירטפ ידי לע תובורק םיתעל םיפקתומ חופת יצע
םיליערה םינובלח רצייל חופתה יצעל םורגל ידכ תיטנג הסדנהב שומיש ושע
םידדוקמהו ורדחוהש םינגה . 4 ןיחש תארקנה הלחמה לש קזנלו ,שעה ילחזל
!ירצמ לופב םיאצמנ םילחזה לערל
.6

ךרואל חתמנ היה אוה ,רתויב ןטקה ישונאה םוזומורכה תא םירשיימ ויה וליא
. 5 שממ לש םינג וליכי ונממ רטמ 300 קר ךא ,מ"ק 10 -מ רתוי לש
.7

ירדס םישרדנ ויה ,ישונאה םונגה לש א"נדה ףצר תא םירפסב םיכרוכ ויה וליא
(דחא לכ םיפד 1000) ןטהנמ לש םינופלטה רפס לדוגב םיכרכ 200 לש לדוג
.לכה תא ליכהל ידכ
.8

ךא ,אלפנ ןויערכ עמשיהל יושע הז .באכל םישיגר םניא רשא םישנא םנשי
אלב קזנ םמצעל םורגל םילולע הלא םישנא .ןכוסמ דאמ תויהל לולע הז השעמל
םניא םהש הדבועה .הרידנ תיטנג הלחמב םצעב םיקול םה .ךכב ושיגריש
ולש ןיקתה םיזנאה רצות רשא ,םוגפ ןג בקע תמרגנ באכ שוחל םילגוסמ
אלבו ,רבועב םייוצמה םינוריונ לע ןטלוקכ דקפתמ 6 ( A זאניק ןיסוריט)
תויה ,העזה ענומ םג הז םגפ .םיתמ הלאה םימיוסמה םינוריונה הז ןטלוק
.םה םג םירסח העזה תוטולב תא םיררועמה םייטנוולרה םינוריונהש
.9

םלצא אצמנ רשא םינשעמב ,םלוא .בל תולחמ תוחתפתהב עודי םרוג וניה ןושיע
3 יפ הליפכמו בלה תולחמ תרמוח הלדג ,7 רפסמ םוזומורכ לע רידנ ןג םג
לכ ךכל ןיא םינשעמ-אלב יוצמ ןגה םא .בל תולחמ חתפל םהלש םייוכיסה תא
.תילילש העפשה
.10

תוחיכשה תא םיריבגמה םינג 20 -מ דחא אוה ,הייסולכואהמ 7% -ב יוצמה ,הז רידנ ןג
רוציה תרבגה תועצמאב תיפיצפס דקפתמ הז ןג לש ןיקתה ללאה .בלה תולחמ לש הרמוחהו
.םד ילכ הפרמכ לעופה ,NO לש
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Tumor Suppressor Genes
Gene Therapy May Breathe New Life Into Ill Hearts
Council for Responsible Genetics BRAC-1 info sheet use
Cystic Fibrosis


םיילוש תורעה

Hidden damage triggers cancer. by Ben Crystal. New Scientist 4.1.96

.1
Gene links smoking to breast cancer. By Bob Edwards. New Scientist.
6.11.97

.2
Lethal gene as old as Europeans. By Gail Vines pg. 15. New Scientist
3.6.95

.3
God didn't make these little green apples. (In Brief) New Scientist 9.9.95

.4
The creators of the Forty Seventh Chromosome. by Philip Cohen. Pg.
34. New Scientist. 11.11.97

.5
Suicidal nerve cells take away the pain. by Andy Coghlan. Pg. 18 New
Scientist . 24.8.96

.6


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©