תפחש תעינמל הקיטנג תוססובמ תושיג :תרזוח תפחשה
תופורתל הדימעתפחשה תודלות
?תפחשה תרזוח עודמ
ןורתפ םישפחמ םיאקיטנג
?תושדח תופורת
?םישדח םינוסיח
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


הרצקב תפחשה תודלות


תולחממ תוומל םיירקיעה םימרוגה דחא (Tuberculosis) תפחשה התייה 19 -ה האמב
.םלועה תייסולכואב

תונש ךלהמב .ןוחבא תוטיש וחתופו הלחמל יקדייחה םרוגה תא הליג אשונב רקחמה תליחת
שומישב אצמנ BCG םשב עודיה ,הז ןוסיח .הלחמל ןוסיח חתופ תיחכונה האמה לש םירשעה
,תורחא תופורת םג רתוי רחואמו ,ןיצמוטפרטסה יוליג םע .הבר החלצהבו ,ולוכ םלועב בחרנ
הליפהש םיללחה רפסמב המוצע הדירי הלח הרהמבו ,שממ לש הכיפהמ הלחמב לופיטה רבע
.ולוכ יברעמה םלועבו הקירמאב הלחמה

?תפחשה תרזוח עודמ


תוביס ךכל שיו ,ןורחאה רושעב תפחשה תלחמ תוחיכשב הריהמ יד היילע הלח ,רעצה הברמל
הביס .TB -ה קדייח חתיפש תופורתל תודימעה תייטנ תוחתפתה איה תחא הביס .תודחא
,ךכל ףסונב .סדיאה ילוח ברקב ,תפחש ללוכ ,םייקדייחה םימוהיזה לכב היילעה איה תפסונ
קדייחה ,השעמל .הלחמה ינפמ ידימת ןוסיח הקינעמ הנניא תפחשב תוקבדיה
אוהש דע ,בר ןמז ךשמל המודר הרוצב ףוגב ראשיהל לוכי Mycobacterium Tuberculosis
.תתחופ ףוגה תודגנתה רשאכ ליעפ תויהל רזוח

ךרד אצמי אל האופרה םלוע םא ךא ,םלועב םיפופצה ינועה ירוזאב רתוי הצופנ םויכ הלחמה
הלחמה הלולע ,רתוי חוטבו ןימא ןוסיח חתפל וא ,תופורתל קדייחה תודימע לע רבגתהל
. 21 -ה האמב בוש ףוקתלו ונתוא עיתפהל

ןורתפ םישפחמ םיאקיטנג


םיחיטבמ םיגשיה וגישה תפחש דגנ םיליעי םינוסיחו תופורת יוליגל הקיטנג יססובמ םירקחמ
הצואת ורבציש ינפל ואכודי םלועב םישדחה תפחשה ילגש תווקת םיררועמ םהו םהש לכ
.תפסונ

?תושדח תופורת


anti sense RNA " ארקנש המב שומיש לע עיבצמ ןורתפ תתל יושעה רתויב שידח גוסמ רקחמ
םידיטואלקונה ףצר רשאכ שחרתמ הז .חילש RNA תלוקלומ ידי לע ןובלחה רוציי תמיסחל "
.וילא רשקיהלו ירוקמה חילש RNA -ל םילשמ תויהל דעונ anti sense RNA -ה לש
לש אתה ןפוד רוצייל ינויחה םיזנא לש הזתניסה תא םוסחל ןתינ וזה הטישה תועצמאב
.תוקבדיהה תרצענ ךכו תוברתהל לגוסמ וניא קדייחה ,קספנ אתה ןפוד רוצישכ .קדייחה

רודחל anti sense RNA -ה תולוקלומל םורגל ישוקה התייה וז השיגב הרושקה תחא היעב
רטס'צרוו ןרקב חותיפ יבלשב אצמנ וז היעבל הפי ןורתפ .קדייחה לש םיבעה אתה תונפד תא
לא RNA -ה ךשמיי התועצמאבש ,הקינכט וחתיפ םש םירקוחה .סטסוצסמב יאופר -ויב רקחמל
לש תימינפה ןפודה ינפ לע םינטלוק םנשיש הדבועה לע םתטיש תא וססיב םה .םיאתה ךות
יתש .ומויקל תוינויחה ונימא תוצמוח אתה ךות לא םיטלוקו םיכשומ רשא יקדייחה אתה
יתשב ןתוא ףילחהל וחילצה םינעדמה .ןיטויבו ןינאלא לינפ ןה תוניינעמה ונימאה תוצמוח
ידי לע אתה ךות לא תוכשמנ םנמא ןה דחמ רשא ,המוד הנבמ תולעב ונימא תוצמוח
ןכמ רחאל .תוליגרה תוילובטמה תויצקנופה תא עצבל תולוכי ןניא ןה ךדיאמ ךא ,םינטלוקה
-ה ,יופצכ .יקדייחה עצמב תמקמתמו anti sense RNA -ל תיפולחה ונימאה תצמוח תרשקנ
בצק תא טאמו אתה ךות לא ךשמנ ,תיפילחה ונימאה תצמוח לא רשקנ רשא anti sense RNA
. 1 יובירה

, Mycobacterium Smegmatis קדייחב קר וגשוה ןה םייתניב ךא ,תומישרמ םנמא הלא תואצות
םג המיאתמ וזה הטישה םאב עובקל ידכ םיפסונ םייוסינ םישורד .תפחשה קדייח לש בורק
תוקבדה יאנתב םג החלצהב רתכוי יוסינה םא עובקל ידכ ןכו ,ומצע TB -ה קדייחל
הייהת וז ,וזכ החלצה חכות ןכא םא .הדבעמב םיאת תויברתב חילצהש יפכ הלחמב םיליגר
תאז .רתויב הכומנ איה השדחה הפורתל דימע עזג חתפתיש תוריבסהו רתויב הליעי הפורת
היצטומ ,וז הקינכטב ךא ,הפורתל דימע עזגל ןכל םדוק האיבה תיסיסב-דח היצטומ ש םושמ
יתלב הארנ ןכ ומכו . anti sense RNA -ה תרישק תא ענמת אל דיחי דיטואילקונ סיסב לש
.רשקיהלמ ותוא עונמל ידכ תופיצר תויצטומ קיפסמ הנשחרתתש ריבס

?םישדח םינוסיח


BCG -ה ןוסיח תא ףילחהלו רפשל םילוכיה א"נד ינוסיח לש םחותיפל הרושק תרחאה השיגה
יחה ןוסיחהמ םינכוסמ תוחפ םה ןכש ,ףסונ ןורתי םג שי א"נד יביכרתל .םויכ שומישב יוצמה
תואסרג קיפהל ידכ תיטנג היצלופינמ רובעל םג ולכוי א"נדה ביכרת . HIV יאשנל
שומיש השועה ינושאר רקחמ .םינתשמ םייתביבס םיאנתב תוליעי ויהיש ביכרתה לש תויפולח
ןגה TB -ה קדייח לש רחא החפשמ בורק לש א"נד ליכמה ןוסיחב שומישהש ,הארמ ,םירבכעב
רשא , HSP65 ןובלח לש הזתניסב רושק היה ןונגנמה .TB -ב תוקבדה דגנכ םירבכעה לע
M. דגנכ םג הליעי התייה רשא תינוסיח הבוגת ררועל ותלוכיב שיש היה הארנ
,HSP 65 דדובמה ןובלחה תא קר וליכהש ןוסיח יביכרת ,יופצ יתלב חרואב .Tuberculosis
לש םושייה תא םדא ינב לע תוסנל ןיידע שיש ןבומכו .תינוסיח הבוגת התוא תא ומרג אל
. 2 ןוסיח יביכרת לש הזכ גוס

הכ דע ונתנ ןה ךא ,הבר הנדוע השורדה רקחמה תכאלמ תוטישה יתשמ תחא לכבש רורב
תעינמל םיליעי םיעצמא ןתיי אשונב ףסונ רקחמש תווקל שי .דדועל ידכ ןהב שיש תואצות
.הב הקל רבכש ימל הלחמב חלצומ לופיט ןכו בחרנ הדימ הנקב תפחשב תוקבדיה
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Tuberculosis Resources
Towards the next generation of drugs and vaccines for
tuberculosis (3 Nov 97)
Ask NOAH About: Tuberculosis
Basic Facts about Tuberculosis
The People's Plague: American Lung Association
CDC/Division of Tuberculosis Elimination - Home
DNA Vaccine Web: Main Menu


םיילוש תורעה
Antisense storms TB strongholds. By Claire Thompson. Pg.14. New
Scientist 3.3.96

.1
Gene jab raises TB hopes. By Michael Day. Pg. 11. New Scientist.
3.8.96

.2

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©