רמייהצלא תלחמ


רבעב רמייהצלאה תלחמב
רקחמה תומדקתה
רמייהצלא תלחמל ואשונ תא ףשוח רשא ןג ההוז
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
1 הנומת
2 הנומת

רבעב רמייהצלאה תלחמב


הנקיזה ליגב עיפוהל הטונש הלחמ .(Dementia) ןויטיש לש גוס רמייהצלאה תלחמב ואר םעפ
ילוח .רומח ןורכיז ןדבא לש בצמל החכש לש בצממ תוריהמב וא תויטיאב תמדקתמו
םיחכוש ,החפשמ ינבו םירבח םיהזמ םניא ,התיבה םכרד תא םעפ אל םידבאמ רמייהצלא
ידוקפתמ םיבר לע הטילש םידבאמ רבד לש ופוסבו ,תויסיסב תוימוי-םוי תולועפ עצבל דציכ
.םפוג
האיבמ הלחמה .חורה יבצמב םינוציק םייונישמ םילבוס םהו הרזומ תישענ םתוגהנתה
םהילע הליטמו םיבורקה החפשמה ינב ברקב םישקו םיבר םייתרבח םיטקילפנוקלו תומלידל
.םהיריקיב עובק לופיט לש דאמ דבכ לוע

רידגהו הלחמה לע בתכש ןושארה .תאזה תיגרטה הלחמה תא ןירותסמ ףטע םינש תורשע ךשמב
היה קר אל אוה .םירשעה האמה תישארב , Alois Alzheimer ינמרגה אפורה היה התוא
תמקר תא קדבש ןושארה םג אלא ,הלחמה לש םיינוציחה םימוטפמיסה לע חווידש ןושארה
תויחולב הלוכ הסוכמו הליגר יתלב התייה חומה תמקר .הלחמהמ תמש לפוטמ לש חומה
הוויה הנורחאל דע .ןובלח לש תוניקת יתלב תולוקלוממ תובכרומה םיכובס םילודיגבו
הדיחיה ךרדה תא (תוומה רחאלש חותינב קר הלגתמה הנבמ) םינוריונה לש ןיקת אלה הנבמה
.הלחמה לש הנוחבא רושיאל

רקחמה תומדקתה


רורב השענ ,(םירטימסנרטוריונ) םירטימסנרטוריונהו חומה תיימיכ לש רקחמה תומדקתה םע
רחואמ .הלחמב םיקולה לש םהיתוחומב רסח היה ןילוכ-ליטצא רטימסנרטוריונהש רתויו רתוי
אצמנ .רמייהצלאב תיטנג הרקב לש ןושארה םושייל הליבוה רשא תילגתל ועיגה רתוי
ןובלחמ ורצונ רמייהצלאה ילוח לש םהיתוחומב ואצמנש תויסופיטה תוניקת-יתלבה תויחולהש
.( Amyloid Precursor Protein) . APP -ה ,ומדוקמ רצונ ומצע אוה רשא דיאולימא-אטב
, 21 םוזומורכב יוצמו APP -ל דדוקמה ןגה לש תיטנטומ הסרגש ררבתה ,וזמ הרתי
.רמייהצלא לש תמדקומ העפוהב תברועמ
העפוה .הלחמה לש תמדקומ העפוה תוחתפתהב תוחפ אל םירידנ םינג ינש דוע םיברועמ ,ןכאו
. 30 ליגב רבכ שחרתהל הלוכי הלחמה לש תמדקומ

רמייהצלא תלחמל ואשונ תא ףשוח רשא ןג ההוז


ועיגה םע רמייהצלא תלחמל ואשונ תא ףשוח רשא ןג ההוז ,(1992) ,רתוי רחואמ םינש המכ
םינגכ םיעודי הלא .םוזומורכב יפיצפס רוזא לע תעכ רתוא הז גוסמ ינש ןג .רגובמ ליגל
ףוגב ליגרה ודיקפת ,(19 םוזומורכ) APO-E4 ןגכ רכומה ,ןושארה .תרכינ העפשה ילעב
םוגפה ןגה .םדב לורטסלוכה תא ליבומה Apoliprotein-E4 םשב ןובלח לש הזתניס אוה
םייתשהו ,רמייהצלאה תלחמב ןהו תומיוסמ בל תולחמב ןה ברועמ ( APOE&4 -כ רכומה)
םינובלחה תושבגתהב םדקמכ לעופ ןגהש םידשוח .ללכ ךרדב וידחי תועיפומ ןכא
ןובלחהש רחאמ . 1 חומב ןיקת יתלבה דבורה תיינבב םיברועמה ,ליעל ורכזוהש םידיאולימאה
לש רתוי רחואמ בלשב רמייהצלא חתפל םילולעש םישנא תוהזל תעכ רשפא ,יוליגל ןתינ
ינפל דוע חומה דוקפתב תורדרדיה םילגמ הזה ןגה תא םיאשונש םישנאש הארנ .םהייח
PET תקירס םע תויטנג תוקידב לש בוליש .םילגתמ הלחמה לש םיינילקה םינמיסהש
דוקפתב וללה םימדקומה םייונישה תא תולגל תלגוסמה ,(Positron emission tomograpy)
. 2 םימדקומה םיבלשב הלחמה יוליג ורשפאי ,חומה

ןכל.םלועב תרגובמה הייסולכואהמ 10% -כב תעגופ איה ,הרידנ הלחמ הנניא וז השיתמ הלחמ
.םדקומ ןוחבאל תוקידבה יכילהב םדקתהלו רוקחל ףוחדו בושח

הברהב לדגי רמייהצלאב תולחל תמדקומ הייטנ יוליגל תוקידבה לש יתימאה ךרעה ,תאז םע
וא הלחמה תא עונמל וליפא ילואו ,וללה םישנאב תוליעיב לפטל תורשפאה היהת רשאכו םא
היהי ןתינ םא רתויב בושח יהי םדקומה יוליגה .רתוי רחואמ בלשל התעפוה תא תוחדל
.ךיפה יתלב היהי םרטב דוע חומב ןובלחה ייוניש ידי לע םרגנה קזנה תא רוצעל

רקחמב םישדח םיצורע תחתופ רמייהצלאה תלחמב םיירשפא םייתשרות םימרוג לש העיבקה
םילדומכ ושמש תיטנג וסדנוהש םירבכע .הלחמה ינמיס לע ולקייש תופורתל יגולוקמרפה
ןוחבא םעו יטנג יופיר לש תושדח תורוצ םע בלושי הזה עדיהשכ .וללה םימרוגה רקחמל
לש הדימ תולגל ילוא לכונ ,םייטמוטפמיס -הרפ םיבלשב הלחמה לש ןימאו םדקומ
.םיבוטו םיברב תעגופש ,וז השק הלחמ לש היוליגב גישנש תירשפא הטילש יבגל ,תוימיטפוא
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Alzheimer's Disease Research
WWW.ALZHEIMERS.COM
Welcome to the San Francisco Alzheimer's and Dementia Clinic
The PET Scan: A New Window Into the Brain

םיילוש תורעה
Plundered Memories. by Zaven S. Khachaturian. Pg. 21-23. The
Sciences. July/Aug. 1997

.1
Study indicates that inherited Gene is associated with Brain Function
change of Alzheimer's Disease, by Gary Small MD. as reported in New
York Times and Time Magazine.

.2


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©