דיתעה תובלחמ


אובמ
תיטנג הסדנהב ןובלח ירצות
דיתעה תובלחמ
םיינגסנרט םידסיימ םייח ילעב רוציי
דגנו דעב - םיינגסנרט םייח ילעב טוביש
ריהזמ ילכלכ דיתע
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיקאובמ


תובלחמל םהלש בלחה תא ודעי בלחל תורפו םיזיע ,םישבכ ירדע חפטל ורחבש קשמ ילעב
בטיה םתוא וליכאה ,םייחה ילעבב ולפיט םה .טרוגויהו תנמשה ,תוניבגה ינרציילו בלחה
םירחתמ םלועה יבחרב .םהלש בלחה תבונת תרבגהל םיילאדיא םיאנת םהל קפסל וגאדו
םילוכרמה יפדמ .הנשל רתויב הלודגה בלחה תומכ תא הבינמה הרפה לע םהיניב םיקשמ
לדגו ךלוהש ןווגמב ,םייבלח תואקשמו םינדעמ ,בלח ירצומ לש םירוט ירוטב םישודג
.םיאלפנה םירצומה ןווגממ תונהל אלא רתונ אל ,םינכרצה ונלו ,הדמתהב

תובלחמ תרצות לש םירוט-ירוט םיסומע תחקרמה יתב יפדמ ויהי ובש ,םויה ברקו ךלוה ךא
תשורח יתב הנייהת תוינגסנרט תורפ .ןמוחתב הנורחאה הלמה הנייהתש תובלחמ ,דיתעה
ואיביש גוסהמ תופורת הנייהת הלא .םינובלח לע תוססובמה תופורת לש בחר ןווגמל םייח
ואלמי תוינגסנרטה הבלחמה תויח .תורחא לשכ תולחמו סדייא ,ןטרסמ םילבוסל העושי דיתעב
וליפא וא ,תיטנג סדנוהמ קדייחב שומישה לש תיחכונה הקניכטה תאלממש דיקפתה תא
,היליפומה ילוחל םדה תשירק ימרוג ומכ ,םיינויח םינובלח רוצייל ,תויח יאת תיברתב
.תורחא תובר תופורתו ,תרכוסב לופיטל ןילוסניא

תיטנג הסדנהב ןובלח ירצות


םינובלח תקפהל תויטנג תויצלופינמב תובר שמשמ (escherichia coli) e.coli קדייחה
םילמב .ינועיבר הנבמ םע םינובלח לש יפוסה רוצייה תא הרשפיא אל וז הטיש .םיליעומ
לש תיברת יאתב שומישל םינעדמה ונפ ןכל .ןובלחה לש תרדגומה הרוצה הגשוה אל ,תורחא
תונורסח שי וז הטישל םג ךא .םיאתמה הנבמב םינובלחה תא קיפהל ןתינ םהבש םיקנוי
םניא םייתוכאלמה םיאנתה ןכש ,תיסחי הכומנ איה םיקנוי לש המקר תויברתמ הבונתה .הלשמ
לכ תא קפסל ידכ ללודמ תויהל ךירצ םיאתה זוכיר ןכלו ,םיאתה לש םזילובטמל םיילאדיא
.עיתרהל ידכ דע הרקי וז הטיש ,ךכל ףסונב .םיאתל םיינויחה הנוזתה יביכרמ

דיתעה תובלחמ


םייחה ילעב לש בלחה ךותל תורישי שרפוי רצותהש תויה .דיתעה תובלחמב ןומט ןורתפה
תוינגסנרט תויח .ההובג הייהת ותבונתו הגשהל לק ,רתוי ליעי ,רתוי לוז היהי אוה ,וללה
,םייגולוקמרפ םירצומ לש זוטניסה תונוכת , תושדחה ןהיתונוכת תא האלה וריבעי הלא
רבד לש ופוסב רשפאת טובישה תקינכטש ןבומכ .הרטמ התואל וחפוטי רשא םיאבה תורודל
ליבגמ םרוג רתוי הווהי אל רוד לש וייח ךרוא ,ךכו ,וללה תשורחה יתב לש ינומה רוציי
.רצייל היהי ןתינש םיליעומ םינובלח לש תויומכל

Genzyme Transgenics הניה ןהבש תובושחה תחא .םויה רבכ תומייק הלאכ "תובלחמ" רפסמ
ןיבמורט-יטנא ,השירק דגונ םרוגל םינוש םיינילק םירקחמ תעצבמ הרבחה .ב"הרא סטסו'צסמב
ובש , Roslin ןוכמב . 1 םילודיגב לופיטב שומישל םיילנולקונומ םינדגונ תרציימו , III
.ישונא ןג םג וב שיש "ילופ" םשב הלטל עיגהל רבכ וחילצה ,תמסרופמה ילוד תא ורציי

תוינגסנרט תודסיימ תויח לש ןרוציי


.e. coli -ה בככמ ןאכ םג .תירוקמה תינגסנרטה היחה רוציי ןבומכ אוה ןושארה בלשה
םיקדייחה .e. coli -ה יקדייחל לוכ םדוק םיסנכומ שרדנה םיוסמה ןגה ירבש וא ישונאה ןגה
,ןגה ירביש תא וא רבחושמה ןגה תא וישכע ליכמ שדח יקדייח את לכ .תוברתהל םיליחתמ זא
םיפצר יפלא שי תולבקתמש םיקדייחה תובשומל ,ךכל יא .ולש יעבטה א"נדה תא םג ומכ
.םישרדנה םינגה תיינבל

הלוקלומ אוה יטנג יאלג .יטנג יאלגב שומיש ךות וללה םינגה יפצר יוהיז אוה אבה בלשה
שרדנה ןגל יביטקלס חרואב תרשקתמה ,תרהוז וא תיביטקאוידר וא ,יהשלכ ךרדב תנמוסמה
הזל הז שדחמ רבחל ,ץצקל זא ןתינ וללה םירבשה תא .יקדייחה א"נדב ומוקימ ףשחנ ךכו
.םייקדיח םיאתב טבשלו

תא .ןוכנה םדקמה ןגה םקוממ םש ,הרפה וא זעה ,השבכה ןג לש א"נדה רוזאל רבחתמ זא ןגה
הז ךילהת .זע לש םחר ךותב לתשוי לבקתיש רבועהו הטוגיז ךותל םירידחמ הזה שדחה ןגה
םירבוע לש ןטק רפסמל עיגהל ידכ תובר םימעפ יוסינה לע רוזחל שיו חילצמ דימת אל
.שדחה ןגה אצמיי הלש א"נדבש ךירצ ,תדסיימה היחכ העודיה ,תדלונה השדחה זעל .אמייק-ינב
,םיבר םירקמב ,זאו .היחה לש םונגה ךותב בלתשהל ישונאה ןג-סנרטה חילצמ דימת אל םלוא
.בלחה תקידבב ררבתמש יפכ יוטיב ידיל אב וניא רבדה ,היחב ןג-סנרטה תוחכונ תורמל
.שרדנהמ הכומנ הבונתהש םג הרוק ,ףוסבלו

ןכרואש ןבומכ .תושדחה תויטנגה היתונוכת תא האלה ריבעהל ידכ םיברמ תדסיימה היחה תא
.הלאכ תוינגסנרט תויח לש רדע תיינבב ליבגמ םרוג הווהמ ןוירההו תורגבה תופוקת לש
תרגסמב תובקנ לש לודג רפסמ תוברהל םילוכי םה ןכש ,םירכז ויהי תודסיימה תויחהש ףידע
.ינגסנרט רדע םיקהל ץמאמה

דגנו דעב - תוינגסנרט תויח טוביש


רפסמ ורציי םש ,תובלחמה ףנעב הכרבב ולבקתי תושדחה טובישה תוקינכטש ,ןכ םא ,רורב
התוא לש ןויריפה .הדיחיו תחא תדסיימ היח לש היאתמ וליפא ילוא ,תוינגסנרט תויח לש בר
רתוול תלוכיב היהי ףסונה ןורתיהש ירה ךכב יד אל םאו .המכו המכ יפ לדגי הבלחמ
רוצייה וק .אמייק-ינב םיינגסנרט םירבוע תריצי לש חוטב אל דואמה קוסיעה לע ןיטולחל
ךותל תורישי ריבעהל היהי ןתינ םהלש ןיערגה תא רשא ,הנחבמב םיינגסנרט םיאת םג לולכי
תיטנגה הסדנהה לע . תיאקדנופ םא לש םחרה ךותל ןכמ רחאלו ,תירפומ יתלב תיציב יאת
תילמיטפוא הבונת לש רתוי םיבוט םיגשיהל הב עיגהלו רתוי בוט חקפל ןתינ שרדנה ןגה לש
.ינובלחה רצותה לש

יפכ ,םירגוב םיאתמ טובישה תטישל ושרדיי ,ילאידיא בצמ ותואל עיגהל היהי ןתינש דע ךא
.הללכשלו הרפשל היהי ןתינש ידכ םיפסונ חותיפו רקחמ ,"ילוד" לש רופיסב השענש
הטישה תוליעיש ךכ ,חתפתהל םיחילצמ םניא םיטבושמ םירבועש ,הרוק יידמ תובורק םיתיעל
רוצייל דחוימ ךילהת תחתפמ תילרטסוא םירקוח תצובק .היוצרה המרל העיגה אל ןיידע
.םימעפ המכו המכ ךכ לע םירזוחו ,םילדגמו םידירפמ םירבועה יאת תא .םיהז םירבוע תואמ
.ןהמ ואצוה ןהיניערג רשא תורפומ יתלב םיציב יאת םע םירבועה יאת תא םיחאמ ןכמ רחאל
םיגשיהל העיגה וז תילרטסוא הצובק .םייחבטמ יתבמ תורפ לש תולחשמ םיגישמ תויציבה תא
. 2 םיאירב םירבוע לש לודג רפסמ תקפהב םיאנ

תפדעומה הפולחה תא הווהי הזכ טוביש לש ךילהתב תורפב שומישהש הארנ ,יללכ ןפואב
.תורפב בלח לש עפושה רוצייל תודוה ,יאופר ןובלח רוצייל

ריהזמ ילכלכ דיתע


יאופרה ישונאה ןובלחה ירצומו תופורתה .ילכלכ בהז הרכמ לע בשוי תושדחה תובלחמה ףנע
םירצומה רוצייב תוכורכה תויולעה .בהזב םלקשמ תא םיווש ויהי וז ךרדב וקפויש םירחאה
תויולעמ ריעז קלח קר ווהי ,תוינגסנרט תויח לש בלחב ,םייטבש-דח םינדגונ ומכ ,וללה
ןתינ ובש ץאומה רוצייה בצק םג .םויה השענ הזש יפכ ,םיקדייחב וא המקר תויברתב רוצייה
הפיחד הווהי ,הרגישל ךופהי םירגובה םיקנויה טובישש עגרמ ,םירצומה תא קיפהל היהי
.םוחתל המוצע

.םויה לש תוחקורה תיישעת לע תוטלתשה ףס לע תודמוע דיתעה תובלחמ
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Science News Online (1/10/98): Future farmers may collect
urine, not milk
Encyclopedia.com - pharming
Transgenic livestock in agriculture and medicine
On Cloning Cows
About Biotech-Musings On Cattle Cloning
Insulin Production using Recombinant Techniques
Turns of Phrase: Pharming
**Los Angeles Times Special Report on Cloningand transgenics
Genetic Engineering is Not All Frankenstein Science
Issues and Ethics


םיילוש תורעה
Pg. 20-23 The Sciences. Sept/Oct 1997 Dairy Gene. By Harry M.
Meade.

.1
Will many clones make light work? by Ian Anderson. Pg 4. New Scientist.
15.3.97

.2


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©