תואיצמה - הרויה קראפהרויה קראפ
םודק א"נדמ םירואזוניד רוציו רבנעה
םודק א"נד ןכא אוה לדגוהש א"נדה םא עובקל ידכ הקידב
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיקהרויה קראפ


,רתויב תויתואיצמה ינוידבה עדמה תוריצימ תחא וניה ,ןוט'צירק לקיימ תאמ ,הרויה קראפ
ןפיטס ידיב הייחתל םקוה הרויה קראפ ."ןמואי יתלב"ה לש השוחת הקינעמ איה תאז םעו
יתלב" רתוי וליפא ,וניניבש םינקפסלו ,םיהדמו דיחפמ חרואב יתימא ךפה ,ןואגה גרבליפס
."ןמאיירקחמה לכ תא ראתמ רפסה .ןמזה עיגה ,"הרויה קראפ" תא וארק אל ןיידעש םכיניבמ הלאל
בלשב . היגולונכטויבה ישודיח בטימ לע ולש תונויערה תא ססבמו ,יעדמ קוידב חותיפהו
עדיה לש םיקצומה תודוסיה ןמ "ןמזב הציפק" רפוסה עצבמ ,תינוידבה הריציה ךלהמב והשלכ
תויהל ילוא הלוכיש ןמזבו רקחמב תרכומ יתלב הדוקנ רבעל םויכ ונידיב יוצמה יעדמה
.הריבס וא תירשפא

םודק א"נדמ םירואזוניד רוציו רבנעה


!םירואזוניד לש יתימא א"נדמ םהלש םירואזונידה תא ורצי "הרויה קראפ" ינעדמ ,ןכ
םירחא םיקרח וא םישותי ידי-לע ץצמנש םירואזוניד לש ןומדק םד היה א"נדל רוקמה
ונבאתה הלא םד יצצומ םג ,םיבר םיקרח ומכ .םירואזונידה דצל הרויה ןדיעב ומייקתהש
תא תקפסמו םביבס השקתמ ,םיקרחה תא תדכולה םימיוסמ םיצע לש השרפה אוה רבנע .רבנעב
,עוציב-רב ןויער הלעה ןוט'צירק לקיימ .רתויב תוחלצומהו תומלשומה רומישה תוטישמ תחא
.רואזונידה םד תא ליכי יאדווב רשא ,םישותיה יעמ לש ןבואמה ןכותה תא תוצמלו איצוהל
הריעזה תומכה תא לידגהל ,רואזונידה לש א"נדה תא תוצמל ,תומכחותמ תוטיש תרזעב ,זאו
אוה ךכ .(זרמילופ לש תרשרש תבוגת) PCR -ה תטישו , יטנניבמוקר א"נד תוטישב שומיש ךות
."הרויה קראפ"ב םירואזונידה ןדיע לש שדחמ הריציל עקרקה תא רישכה

וניאש וא לגוסמ םימודק םינבואמ תורוקמ ךותמ אצוהש א"נדה םאה ,איה תלאשנה הלאשה
.בוש "יח" תויהל לגוסמ

םודק א"נד ןכא אוה לדגוהש א"נדה םא עובקל ידכ הקידב


םירקחמב םילקתנ הבש תויעבה תחא .םודק א"נד לש םוחתב םיעצבתמ םיבר םייעדמ םירקחמ
ותוא םילידגמ רשאכו ,ינרדומה א"נדב הבר תולקב "םהדזמ" םודקה א"נדהש ,איה וללה
. 1 ללכו ללכ םודק א"נד תויהל אל לבקתמה א"נדה לולע , PCR תועצמאב

ושפיח ותואש ,םודק א"נד ןכא אוה לדגוהש א"נדה םא עובקל ידכ הטושפ הקידב העבקנ
.ינרדומ א"נדב ורוקמש "םוהיז" והזש וא ,םירקוחה

תויטפוא תורוצ יתשב םייקתהל תולוכי ונימא תוצמוחש הדבועה לע תכמתסמ הקידבה
איה לאמשמש ונימאה תצמוח תרוצ .וזל וז הארמ תונומתכ ןהש ,(םיקלח תווש) תוירמוזיא
תוצמוח לש יתגרדה יוניש שחרתמ ,תמ םזינגרואה םא .םייח םירוצי לש םינובלחב היוצמה
ובש הימיכב ךילהת) היצזימצרכ עודיה ךילהתב תוינמיל תוכפוה ןהו תוילאמשה ונימאה
לש ותומ זאמ הפוקתהש לככ .(תאזכ תוליעפ הרסחה הרוצל ךפוה תיטפוא תוליעפ לעב רמוח
ונימאה תוצמוח לש םיילאמשל םיינמיה םירמוזיאה ןיב סחיה לודג ךכ ,רתוי הכורא רוציה
50,000-ל 50 ןיבש םיליגב תומקר לש ןווגמב ועצובש םירקחמ . 2 (היצזינימצרה סקדניא)
בצקו ,תותמ תומקרב א"נדה תולוקלומ תוקרפתה ןיב רורב םאתמ ונשיש הארמ םינש
.תוולנה ונימאה תוצמוח לש היצזימצרה

ןמיס לבקל ןתינ ,יהשלכ המיגד לש היצזימצרה לש סקדניאה תאיצמ ידי-לע ,ךכל יא
םיקרח ךא ,םודק א"נדל ןמיס אצמנ אל םירואזוניד תומצעב .םודק א"נד לש ותואצמיהל
תעינמ תועצמאב םתוא רמיש רבנעהש הארנ .םודקה א"נדה ןחבמ תא ורבע רבנעב ורמתשנש
.םימל תויגולויבה תולוקלומה לש ןתפישח

רבדל אלש ,םיקרח יעממ םירואזוניד לש א"נד יוצימב קפס וליטה רבכמ אל וכרענש םירקחמ
תוצמל וסינ 3 ןודנולב עבטה ןואיזוממ םינעדמ .וצצמ םה ותואש רואזונידה םדמ ויוצימ לע
אוצמל היהי ןתינ םהיאצממ תא .םינש ןוילימ 35 ךשמב רבנעב ורמתשנש םיקרחמ א"נד
!ירשפא יתלב אוה ךילהתהש םיסרוג םה ךא ,תיתוכלמה הדוגאה לש םימוסרפב

. GIANT MOA -ה תא שדחמ אורבל תינכתה וניה הדחכנש היחל עגונה ףסונ ןויסינ
תוצמל תנינועמ םינעדמ תצובק .הנש 300 ינפל דחכנש ,דנליז-וינמ קנע ףוע וניה MOA
ידכ ףוע ירבועב םתוא ליתשהלו םינגה תא ונממ איצוהל ,הזכ ףוע דלש לש ךריה םצעמ א"נד
תעכ םידבוע םהו ,אשונל םירושקה םירקחמ לש הרוש רבכ ועציב םה .ויתונוכת תא רוקחל
. 4 MOA -ה לש םינגה יוצימ לע

,וזמ הרתי .תויטנתוא ןה םהיתוריצי ןכל ,םמצעב םינעדמ םה ינוידבה עדמה ירפוסמ םיבר
ןיידעש רקחמ רחאל שחרתהל דיתעש המל המיהדמ האובנכ שמיש ינוידב עדמש הרק םעפ אל
חכונל המהדתב הפ םירעופ ןוידבה תריצי תא םינש רובעכ םיארוקשכ זאו ...שממתנ אל
לש ורפס תאירק חכונל הרוק ךכ .ונמז תא םידקהש רפוסה לש תיעדמה הנבותהו הסיפתה
םיבר הכ םיקלח ךא ,הנש 50 -מ הלעמל ינפל בתכנש ,"ץימא שדח םלוע" ,ילסקאה סודלא
לש "הרויה קראפ" םא תוארלו םירושע המכ ןיתמהל אלא רתונ אל !םייתניב ותמאתה ונממ
.דיתעה לא הצצה ונל קפיס ןכא ןוט'צירק לקיימ
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


-Is Jurassic Park Possible?
Jurassic Park: The Adventure
Extinct Moas
Introduction to Ancient DNA
examples_Ancient DNA


םיילוש תורעה
Ancient DNA. By Scientific American

.1
Dinosaur DNA fails new test of time. By Peter Aldhous. Pg. 21. New
Scientist. 8.5.96


.2
Ancient Amber, Modern DNA...In Brief. Page 13. New Scientist. 19.4.97

.3
Moa genes could rise from the dead. By Emma Young. Pg. 5. New
Scientist 4.1.97

.4


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©