1997 תנש לש יעדמה עוריאה - ילוד


1997 תנש לש יעדמה עוריאה-ילוד
(Cloning) טובישב םימדוק תונויסינ
?ילוד הטבוש דציכ
ילופ העיגה זאו
ילוד לש טובישל תויגולויב תוכלשה
?םדא טובישל רשאב המו
םדא ינב טובישו ינוידב עדמ
םדא טובישל תישעמה היצביטומה
?םדא ינב טוביש רוסאל שי םאה
הקיתאו רסומ יניינע
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


הנשה לש יעדמה עוריאה - ילוד


לכ ןיא ,1997 תנש לש תושדחה תורודהמב ובכיכש יעדמה רקחמהו תוילגתה תא םירקוסשכ
,ןכאו .הנשה לש רתויב םיהדמה יעדמה עוריאהו הדילה התויה לע סרפב הכוז "ילוד"ש קפס
תנשל ותובישחב יעיברה יתושדחה עוריאכ "ילוד לש טובישה" תא גריד TIME ןועובשה
.1997

טובישב םימדקומ תונויסינ


םזינגרואכ רידגהל ןתינ (Clone) טבש . ילוד לש טובישה תועמשמ יהמ ןוחבל הסננ ,תישאר
םונג שי םימזינגרואה ינשל ,תורחא םילמב . 1 םייק היהש םזינגרואל תיטנג הניחבמ ההזה
לש ןושארה טוביש ה .ירוקמה םזינגרואהמ הרבעה תועצמאב לביק טבשה רשא ףתושמ
-יתלב םג ןכלו םירגוב םניא רשא םיירבוע םיאתמ ללכ ךרדבו ,םייח-ודב השענ תוילוח-ילעב
לש םיאתמ ,הייבר יאתמ אל םא ,ועצבתה םיקנוי טובישל רתוי םירחואמ תונויסינ . םיניוממ
דיחי רבוע לש םידרפנ םיאתמ Morag-ו Megan םיהזה םיאלטה ורצונ 1996 תנשב .רבוע
יהשלכ הדימב ,הנורחאל םה םג ושמיש רתוי רחואמ בלשמ םיירבוע םיאת .םימדקומה ויבלשב
!רגוב יח לעב לש תיטאמוסה המקרהמ םעפ יא רצונש ןושארה קנויה הניה ילוד .החלצה לש
Roslin ןוכמב גשוה הז םישרמ גשיה !ירשפא יתלבכ בשחנ םינש 3 ינפל דעש ,גשיה והז
.Ian Wilmutהשארבו םינעדמ לש הצובק ידי-לע דנלטוקסב

?ילוד הטבוש דציכ


:ךכ להנתה טובישה תגשהל ךילהתהוללה תויציבה ךותמ .השבכ לש היתולחשמ ואצוה oocytes םיארקנה ,םילשב-יתלב תיציב יאת
תדעוימ התייה רשא תרגוב השבכ לש ןיטעמ את וריסה ןכמ רחאל .ולש א"נדהו ןיערגה ואצוה
יוחיא תועצמאב טבשל יתשרותה רמוחה ןתמל שמיש וזה בלחה תטולב אתמ א"נדה .טובישל
תא תעכ ליכהש ,הזה החואמה אתה תא . םימוזומורכה תולוטנ תויציבה תחא םע אתה ןיערג
הטסיצוטסלב .הטסיצוטסלב רוציל ידכ הדבעמב תיברתב ולדיג ,תרגובה הלחשה יאתמ א"נדה
ךותל רבועה תא ליתשהל ןתינ הז בלשב .םיאת לש רודככ הארנה םדקומ בלשב רבוע הניה
דע לודגלו חתפתהל רבועה ךישמי ןהשלכ תולקת תועיפומ אל םא .תיאקדנופ םא לש םחר
םלוא .תוישאר תורתוכ הספת איהו הרושכ להנתה לכה ,ילוד לש הרקמב .הדילל ןכומ היהיש
תולפה ויה םהמ םיברבש ,םימוד םייוסינ 300 -כ ךותמו דאמ הובג היה תונולשיכה רועיש
. 2 הדרשש הדיחיהו תחאה התייה ילוד ,םירחא תונולשיכ וא םימוגפ םירבוע וא

ילופ העיגה זאו


רובעל הכירצ וזה טובישה תקינכטו ,דאמ ךומנה החלצהה רועישל רשאב תולאשנ תובר תולאש
הלט רוציל םג וחילצה םינעדמה םתוא ,םלוא .רפתשהלו ללכתשהל ידכ הכורא ךרד דוע
איה ןכש ,דחוימ גשיה התייה ילופ .הנש התוא לש רתוי רחואמ בלשב .ילופ םשב ףסונ טבושמ
.היליפומה ילוחב לופיטל שמשי הז ןובלח .םד תשרקהל ןובלח רוצייל ישונא ןג הליכה

דומעת ילופ םגש ןבומכ .עבטה ךרדכ תוברתהלו גוודזהל תלגוסמ ילוד םא םיקדוב תעכ
םלש רדע לדגל םויה אובב היהי ןתינש ירה ,החלצהב ותוא הנרובעת ןה םאו ,ןחבמה ותואל
.םיסדנוהמ םינג וליכיש םישבכ לש

ילוד לש טובישל תויגולויב תוכלשה


.תויתא ןהו תויגולויב ןה ,תובורמ תולאש תולעהל ךישמיו הלעמ הז םישרמ גשיה
תוחמתהש ונימאה דימתמו זאמ .םיאתה תוניימתהבש תוכיפהה-יאל תסחייתמ הנושארה הלאשה
ןיוממ יתלב את לש םימיוסמ םינגש היה הארנ דימת .ךיפה יתלב ךילהת הסיסבב איה אתה
וא ,בוש םילעפומ םניא םלועל ,םיקספומ הלא םיכילהתשכו םימיוסמ םיכילהת םיליעפמ
טובישב ושמישש ולאל המוד יפוא ילעב םייוסינ .םיכיפה יתלב םייוניש רבוע ומצע א"נדהש
דחא ףא ךא ,םינשאר ידכל ולדג םירבועהמ םידחא קר .םיעדרפצב 1970 -ב ועצוב ילוד לש
!תרגוב עדרפצל חתפתה אל
רוצי לש תוחתפתהב ליעפמ אתכ שמשל לוכי ףוגב תוחמתה רוזא לש רגוב אתש הדבועה ,םלוא
לע ועיפשהו א"נדב ולחש ,םהשלכ םייונישש ,רורב תעכ .ךכמ ךפיהל החכוה הניה ,שדח
.םיכיפה יתלב תאז לכב ויה ,תונקדזה בקע ולחש וא ,תיפיצפסה המקרה לש ינגה יוטיבה
ונניא רבכ ךילהתה םהבש (בצע יאת ומכ) ההובג תוחמתה תגרדל ועיגהש םיאת יגוס ונכתי
םיבר םיירלוקלומ םייוניש םהב ולח רבכ זאש ,םיוסמ ליגב םיאת םג ונכתי ,ןכ ומכ .ךיפה
יתלב ךילהתה היהי םהב םגש ,תונקדזהה בקע א"נדבו (המסלפוטיצ) המסלפוטיצ ב ךכ לכ
תא עובקלו םיברועמה םיימיכויבה םירבעמה תא תוריהזב ןוחבל וכרטצי םירקוחה .ךיפה
תיציבב םייוצמה םימיזנאה םא עובקל וכרטצי םה .ךילהתב םיכורכה תולבגמהו םירטמרפה
םיבר םינתשמש רורב . 3 א"נד םרותכ שמשמה רגובה אתה תוחתפתה תא בוש ןווכל םילגוסמ
שי הלא תאו , טוביש לש ךילהת ןולשיכל וא החלצהל רבד לש ופוסב םורתל םילוכי דאמ
.קודבל

הקיתאה םוחתמ תולאשהש ירה ,הלאה תולאשה לכל תובושת קפסי ינדפקו קימעמ רקחמש דועב
.תולק הכ ןניא ןהילע תובושתהו ,םצעתהלו רבטצהל וכישמי קר

?םדא טובישל רשאב המו


םדא טובישל דעו ןאכמ קחרמה ,השבכ טבשל ןתינ םאש ,ששחה וניניע דגנל דמוע לכ םדוק
,וז תורשפא יבגל םהיתוכרעהב םיריהז ילוד תא וטביש רשא םינעדמה .דואמ רצקתהל לולע
םגש ירה ,תמייקה היגולונכטה םעש ,איה הילאמ תשקבתמה תיעדמהו תינויגהה הנקסמה ךא
טובישה ירחא עצובש ,סוזר יפוק ינש טובישל יוסינ ,השעמל .ןמז לש ןיינע קר אוה הז אשונ
ללכב םאה ...תולאשה תלאש םג הלוע ששחה םע דבב דבש ןבומכ . 4 החלצהב רתכוה ,ילוד לש
הקיתאה תושירד םע דחא הנקב הלוע םדא ינב טוביש םאה ?םדא ינב טוביש תושרהל שי
?רסומהו

םדא ינב טובישו ינוידב עדמ


.דבלב ינוידבה עדמה םוחתל ולוכ ךייש היה םיטבושמ םדא ינב רוצי לש ןויערה ,רבעב
תקינכט תא קר אל וחור יניעב ילסקאה סודלא הפצ "ץימא שדח םלוע" םיהדמה ורפסב
תטיש לש הדיחפמ הנומת ראית אוה .םדא ינב טוביש לש וז תא םג אלא ,"הנחבמה תוקונית"
רשא ההז תונוכת תכרעמ היהת דמעמ לכל .תונולק יפלא רוצי היהי הרקיעש ,תודמעמה
Ira Lewin תאמ "ליזרבמ םידליה" .ול םיכיישה לש הרבחב םמוקמ תאו םהיתולוכי תא ביתכת
,רלטיה ףלודא לש תונולק ובש בצמ ראתמה ,תיעדמ הניחבמ ססובמ תוחפ ,רחא רפס וניה
תואיצמהו ןוימדהשכ ,םויכ .םלועב תונוש תוחפשמ ךותל ודלונו וקפוה ,ולש המקרמ ורצונש
עצוהש גוסהמ הלא ללוכ ,תונושה תויורשפאה תא תוניצרב לוקשל שי ,וזל הז םיבורק רבכ
.לובג ןהל שמשמ ודבל ןוימדה רשא תורחא ןכו ,ליעל ורכזוהש ינוידבה עדמה תוריציב

םדא ינב תונולק רוצייל תישעמה היצביטומה


והז ךא ,םינוש םייח ילעב טוביש אשונב םיישעמ םימושייו םירקחמ לש םוצע רפסמ ונשי
תירשפא תיאופר היצביטומ וזיא ונמצע תא לואשל לכ םדוק לכונ ונא .הז רמאמ אשונ ונניא
טעמכ םהש תונורתי וראתי ןויערב םיכמותה .םדא ינב לש תונולק תקפהל תויהל הלוכי
הלוח לש תומקר ןוקיתל םיירבוע עזג יאת תקפה לע רבדי הלאמ דחא .םהילאמ םירורב
יאקדנופה לש הלאל ןיטולחל םימאות ויהי רשא הלתשהל םירביאל רוקמ לע רבדי רחא .שונא
ןתינ ,הזכ הרקמב .םאה דצמ תואבה תולחמ תשרוה תעינמ תויהל לוכי ףסונ ןורתי .הלוחה
הלחמב התקל אל רשא תמרות לש תיציבל םאה לש תיציבה ןיערג תא ריבעהל
עיצהל םג לוכי טוביש .אירב דלי לש הדיללו תוחתפתהל איבהל ךכבו ,תילאירדנוכותימה
טובישל שוקיב .תרחא ךרדב םלועל םידלי איבהל םילוכי םניא רשא גוז ינבל רוזעל הטיש
תונפל היושע הנואתב דליו לעב הדבא רשא םא .תומיוסמ תוידגרט תעשב םג ררועתהל לוכי
The Point of no return. Editorial. Pg.3 הנב תא הל ריזחהל לכויש יעצמא לאכ טובישל
.New Scientist. 1.3.97

?םדא ינב טוביש רוסאל שי םאה


ללוכ ,הפוריא תונידממ המכב רסאנ םדא ינב טוביש .הלעמ אשונהש תויתאה תולאשה ןה תובר
שיגהל הרטמב תצרמנ תוליעפל סרגנוקה תא ילוד לש טובישה אשונ סינכה ב"הראב .הינטירב
רקחמב עוגפל הלולע הזופח הקיקחש הרהזאל הבוגתב .םדא ינב טוביש רוסיאל קוח תועצה
תא ידוסי חרואב ןחבתש םיחמומ תדעו ןוטנילק אישנה םיקה ,האופרה תומדקתהבו יעדמה
וז הפוקת ךלהמב .םוי 90 ךותב היאצממ תא חוודתו םדא ינב טוביש לש תויתאה תוכלשהה
,1997 ינויב 9 -ב .םדא ינב טובישל לשממה יפסכב שומיש לע "ינמז" רוסיא אישנה ליטה
איה העצהה .היתוצלמה לעו הדעווה יאצממ לע תססובמה העצה אישנה שיגה ,םימיה 90 םותב
תוכורכה תויגוסב ןוידה ךשמהו רקחמ רשפאת ךא ,םדא ינב טוביש לע רוסאתש הקיקחל
Clinton Backs Human Cloning Ban. By Paul Recer. Washington Post. 9.6.97 אשונב
תירסומ הדמע תטקונ הניא וז הקיקח תעצהש םיסרוגה שי . http://washingtonpost.com
ירבוע חותיפל ליבומה רקחמה לע חוקיפב היד תכל תקיחרמ הניאש רחאמ ,קיפסמ הפיקת
תוירסומו תויתא תוחפ אל תולאש םנמזב ולעה םירחא םייגולונכט םישודיחש רוכזל שי .םדא
הירפה תונמל ןתינ וללה םישודיחה ןיב .עדמהו הרבחה לש לזרב ןאצ יסכנ רבכ םה םויהו
.הנחבמ תוקוניתו םירבוע רקח ,תיפוג-ץוח

הקיתאו רסומ יניינע


םיעיבצמ ,לשמל ?םויה רדס לע הלעמ םדא ינב טוביש אשונ רשא הקיתאהו רסומה יניינע םהמ
ססובמ הז ששח .םייוסינה יבלשב םימוגפ תוקונית רוצייב םיכורכ ויהיש לבסהו ןוכיסה לע
םירומח םימומ םע ודלונש םיבר םיאלט ובינהשו ולשכנש םיברה םייוסינב רבעה ןויסינ לע
?םיאבה תורודה תא תיטנג תונשל תוכז ונל שי םאה .ילוד ,אירב דלונש דחאה הלטה תמועל
?תושונאה לע תיטנג הסדנה לשו טוביש לש תויפוסה תואצותה לע קיפסמ םיעדוי ונא םאהו
ןוזיאה תא בושו בוש םיריפמ ונאש יפכ ,ףסונ עבט ןוזיא רפהל םילולע ונא םאה
?יגולוקאה

ויתונומאב ,דחא לכ לש םיכרעב תויולת הבר הדימבו תונושו תובר ןה תורחא תויגוס
לש םיכרעהו יפואה ,תוהמה םצעב תונד וללה תויגוסה .ולש םייחה תייפוסוליפבו תויתדה
תא תושונאה לש התנבה םצע .ידוחיי טרפ תויהלו החפשמל ךייתשהל ,ישונא תויהל בשחנש המ
יפכ ,עזגה רופישל םיפסונ םייוסינ עוציבל הנכס ןיא םנמאה .רכה אלל הנתשת רסומה אשונ
?םיאקיטילופ ...םיאפור ...םיכנחמ ...םירוה ?טוביש יבגל תוטלחהה תא לבקי ימ ?רלטיה העש

הארית תמאב ךיא ?םדא ינב טוביש ריתנ םא 21 -ה האמה ףוס דע תושונאה הארית ךיא
חיכוה ילוד לש טובישהש ףא לע ,ןכש ?םדא ינב טוביש רוסאנ םא וליפא תושונאה
תיעדמה תומדקתהה תאש ,בטיה םיעדוי ונלוכ ,הכיפה יתלב הנניא אתה תוחתפתה תומדקתהש
ןגוה שומיש ךכב תושעל םא ונידיב הנותנ תושרהו חותפ לוכה .רוחאל בישהל ןתינ אל
.ןובנו
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Hello Dolly!
Glossary -Dolly-genetics
News on Cloning experiments
Genomics
New Scientist - Cloning Special Report: Bioethics Forum
Right or wrong?
The Case for Cloning Humans
Cloning & Genetic Engineering - A Medical and Ethical Perspective
Cloning
Reproductive technologies; cloning and bioethics
Animal Development
Cell differentiation
Blood Coagulation
White House Press: PRESIDENT CLINTON Announces Cloning
Prohibition Act Of 1997
Sources in Cloning Law and Policy
Genetics & the Law
Monkey Business: clones-monkeys and Humans


םיילוש תורעה
Cloning Questions:Editorial Nature Genetics Vol. 16.4 August 1997

.1
One small step for a sheep.. by Andy Coghlan. Pg. 5 New Scientist.
1.3.97

.2
How the clock of life was turned back. By Andy Coghlan and David
Concar. Pg. 5 . New Scientist 1.3.97

.3
Monkey Business. By Sean Henahan. Science Updates. Access
Excellence. 3.4.97

.4
The Point of no return. Editorial. Pg.3 New Scientist. 1.3.97

.5
Clinton Backs Human Cloning Ban. By Paul Recer. Washington Post.
9.6.97
http://washingtonpost.com

.6

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©