1997 רבמצד-הקיטנגב םינורחא םינוכדע


רמייהצלא תלחמ
המטסא אשונב תושדח
ינג יופירל "יעבט טעמכ" שדח אשנ
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


רמייהצלא תלחמ


השולש ופשחנשכ ,תפלוחה הנשב תושדחה תורודהמ שארב בכיכ רמייהצלא תלחמל יטנגה סיסבה
.הנותנ החפשמ ינב ברקב הלחמל הייטנל םימרוגה םינג

ןג ,וז הלחמב דיקפת אלממה שדח ןג יבגל תושדחה תורושבה תושגרתה תוררועמ ,עגרכ וליאו
םידיטואלקונה ףצר רשא ,הז ןג .סטסו'צסמב יללכה םילוחה תיבב עצבתמה רקחמב הלגתהש
אל ךא בצע יאתב יוצמ הז ןובלח . AD7c-NTP ארקנש ןובלח דדוקמ ,עבקנ רבכ ולש
ולחש םישנא לש םהיתוחומב דחוימב תובר תויומכב אצמנ אוה .תורחא ףוג תומקרב
םייונישה םתואל םרג בצע תויברתב ןובלח ותואש ,הדבעמב וארה ,וזמ הרתי .רמייהצלאב
ךרואב םיביס זא םיחימצמ בצעה יאת .רמייהצלאב םיקולה לש בצעה יאתב ופצנש הלא ומכ
.םיתמ ןכמ רחאלו ליגר אל

לש תואצמיה וחיכוה תוקידבו ,AD7c-NTP ןובלחה יוליגל דאמ תושיגר תוקידב וחתופ
םיבלשב רבכ ונחבואש הלאב םג אלא ,הלחמהמ ותמש הלא לש תומקרב קר אל ןובלחה
.הרימחמ הלחמהש לוככ הלוע ןובלחה תמרש םג חכוה .רמייהצלא תלחמ לש םימדקומה

ינש םנשי הז בלשב רבכ ךא ,ףסונ רקחמ ןיידע שרוד (םינגה תרקב) םינגה תרקב לש ןונגנמה
רחא בקעמבו הלחמה לש רתוי קיודמה םדקומה ןוחבאב אוה דחאה .רקחמל םירורב תונורתי
עיגהל היהי ןתינש ןכתי ,הדבעמב רמייהצלא ייוניש תוקחל תלוכיה בקע ,ינשה .התוחתפתה
. 1 רמייהצלאל תוירשפא תופורת חותיפ לש ךילהתב םייוסינו בקעמ לש רתוי הליעי הטישל

המטסא אשונב תושדח


אשונב תושדח לע חוויד 10.12.97 םוימ New England Journal Of Medicine תעה בתכ
,םהלש םינטלוקה ןכו ,IL-4 Cytokine םידדוקמה םינג לש םיוסמ יטנג יונישש הארנ .המטסא
ףסונ רקחמ בייחמה רבד ,תורחא תויגרלא תולחמבו המטסאה תלחמב בושח דיקפת םיאלממ
חותיפל ליבוהל ןהו המטסאל הייטנ יוליגל םינמסכ ןה שמשל םילוכי וללה םינגה .םוחתב
. 2 המטסאל םילופיט לש שדח רוד

תעכ םימייקתמ IL - 4 ינטלוק לש ההובג המר םע המטסא ילוחב לופיטל םיינילק םייוסינ
תא עונמל םיווקמ םירקוחה . National Jewish Medical Center-ה ,יאופר רקחמל זכרמב
.המטסאל םימרוגה םינגיטנאל IL - 4 ה לש תינוסיחה הבוגתה

ינג יופירל "יעבט טעמכ" שדח אשנ


תויהל יושע )Reconstituted Chylomicron Remnant( 3 RCR םשב שדח ילאריו-אל אשנש הארנ
אוה םהלש אשנש םיחוודמ םירקוחה .ייופיר ןג תרבעהל דחוימב חלצומ ןונגנמל ץולחה
ךותב ויהש םינג החלצהב ריבעמו אשונ אוהש חכוה .יעבט ןיאטורפופילל המודה ןושארה
ימוסחמ לכ ךרד עגפ אלב רבע RCR -ש חכוה .הרטמה תמקר לא םאיבמו ולש ןגמה יופיצ
,םיקלחתמ יתלבה הלא ללוכ םיאתה יגוס לכל עיגהל חילצה אוה .םימיזנאהו םימורקה
םיאשנ ומכ אלש ,ןבומכ .הכ דע וסונש תורחא תוטישמ רתוי הבר תוליעיב תאז תושעלו
.ומצע דגנכ תינוסיח הבוגת ררועמ ונניא RCR ,םירחא

םהו ,(ינג יופיר) ינג יופירל רתויב ישעמה לדומה תא העיצמ םתטישש ,םירמוא םירקוחה
,ותוביצי תא ,םימיוסמ תומקר יגוסל ותויחמומ תא לידגהל ידכ סופיט-באה לע תעכ םידבוע
.ייופירה א"נדה "תאישנ" םומיסקמל םורגל ותלוכי תאו

םע בלושמב ,גרובסטיפ תטיסרבינואב םינעדמ ידי לע םייח ילעב לדומב עצוב הז רקחמ
Proceedings of -ב רבמצדב 23 -ב וילע חוודו ,לטאיסב Targeted Genetics Corporation
. the National Academy of Science

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Advanced Genetic Test May Be Useful for Alzheimers Diagnosis
Progress in Alzheimer's and Parkinson's Diseases
Alzheimer's Disease Research
The Genetics of Asthma Program
The Basics of Gene Therapy
Gene Therapy Sites and Links
Gene Therapy Vectorsםיילוש תורעה
Science Daily http.www.sciencedaily.com Mass General Hospital posted
16.12.97

.1
Science Daily http.www.sciencedaily.com National Jewish Medical and
Research center posted 10.12.97

.2
Science Daily http.www.sciencedaily.com University of Pittsburgh posted
25.12.97

.3


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©