םדא-ינב טוביש רוסאלו תונגל שי םאהםדאה תויוכזו וקסנוא ,ם"ואה לש טדנמה
תונורתי לומ םינוכיס
טוביש אשונב תויתלשממ תוטלחה
יופצהמ םדקומ ,םדא ינב טוביש
טובישה רקחמ דיתעל תוששח
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


םדאה תויוכזו וקסנוא ,ם"ואה לש טדנמה


איה וללה תויוכזה תחא .לביקש טדנמה חוכמ ם"ואה ידי לע ורדגוה תויסיסב םדא תויוכז
וימושייו רקחמה לש יארחא לוקיש חינמ וז תוכז לש המושיי ."תיעדמה המדיקהמ תונהל"
ךות ,תיעדמה תומדקתהל ותמורת תאו םיילאיצנטופה ויתונורתי תא חיטבהל ידכ ,םיירשפאה
.יתא שומישל תויחנהו תולבגה תעיבקו תוירסומה ויתוכלשה תניחב

(UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) וקסנוא
ותנווכ .םדאה תויוכזבו ישונאה םונגב תורושקה תויתא-ויב תויחנה לש הרהצה םסרפ
יגשיהמ םיעבונה םיירשפא םייעדמ תונורתי תושונאהמ וענמיי אלש חיטבהל התיה תירוקמה
.הרבחב םדאה דובכב וא תויוכזב ועגפי אל הלאש אדוול םג ומכ ,יטנגה רקחמה

הדעווה העיצה 1996 ינויב גרובסרטסב המייקתהש ,האופר-ויבו םדאה תויוכז אשונב הדיעווב
הרהצהל" םאתהב ,תאז לכ .ודובכו םדאה תויוכז לע הנגהל הדיעוול חסונ הקיתא-ויבל
-ב תודחואמה תומואה לש תיללכה תרצעה ידי-לע החסונש יפכ "םדאה תויוכז לע תימלועה
. 1948 רבמצדב 10
רקחמבו ישונאה םונגה טקיורפב םירושקהו 1996 -ב ועצוהש ,18 ףיעסו 11 ףיעס :םיכמסמה
:ןלהל םיטרופמ ,םירבוע לע
:" 11 ףיעס"
.תיטנגה ותשרומ עקר לע םדא דגנכ אוהש גוס לכמ הילפא הרוסא
.1
אשנכ םדאה יוהיזל תושמשמה וא תוידיתע תויטנג תולחמ אבנל תויושעש תוקידב
תורתומ ,הלחמל תיטנג הפישח וא הייטנ יוליגל וא ,הלחמל יארחאה ןג לש
,תויתואירב תורטמב רושקה יעדמ רקחמל וא ,תויתואירב תורטמל קר עוציבל
.םלוה יטנג ץועייבו חוקיפב קרו
.2
,העינמ תורטמל קר עצבתהל הלוכי ישונאה םונגה תא תונשל תשקבמ תוברעתה
םיאצאצ לש םונגב והשלכ יוניש תרדחהל הדעונ אל םא קרו ,יופיר וא ןוחבא
.םהשלכ
.3
ונימ תריחב תורטמל יאופר עויסב הדלוה לש תוקינכטב שומיש ריתהל ןיא
.הרומח ןימ-תיולת תיתשרות הלחמ תעינמ לש הרקמב דבלמ ,קונית לש ידיתעה
.4

(הנחבמ ירבוע לע רקחמ) " 18 ףיעס"
.םירבועל תמלוה הנגה חיטבהל וילע ,הנחבמ ירבוע לע רקחמ ריתמ קוחה רשאכ
.1
.רקחמ תורטמל םדא ירבוע תריצי הרוסא
.2

םונגה לע תימלועה הרהצהה" תא ונכדע 1997 רבמבונב 12-ב וקסנוא לש תיללכה הדעווב
דגונמ" אוהש תעבוקו םדא טוביש הנגמה הרהצה ופיסוהש ךכב "םדאה תויוכז לעו ישונאה
."םדאה דובכל

תונורתי לומ תונכס


הדמעה םאה ,ההות עדמל ןמציוו ןוכמב תירלוקלומ הקיטנגל הקלחמהמ לוור לקיימ רוספורפ
רבח ומצע אוהש ,לוור רוספורפ .ןוגראה לש תוירוקמה תונווכה תא תפקשמ וצמיא םהש
, 97 רבמבונב תיללכה הדעוול לארשי לש הגיצנ היהו ,וקסנוא לש הקיתא-ויבה תדעווב
היתונכס תמועל טובישה תקינכט לש םיירשפאה תונורתיה תא לוקשל שי היפל הדמע טקונ
לש ויתויוכז תא חיטבהל ידכ תורומח תונקת גיהנהל שי רוסאלו תונגל םוקמבו ,תוירשפאה
.טרפ לכ

ומדיקש תורעוסה תובוגתה תא לוור רוספורפ ריכזמ ,רקחמה ךשמהב ךמותה ענכשמ קומינב
,זא וללשו וניג "הנחבמה תוקונית" תא ."הנחבמה תיירפה" לש שודיחה תא הנש םירשעכ ינפל
המוצעה התמורת תא וחיכוה זאמ ופלחש הנש םירשע .טובישה תוקינכטל םויה םישועש יפכ
םירזגמ ,וזמ הרתי .םידלי- יכושח תוגוז ינומה לש םלבס תא הלקה רשא ,הקינכט התוא לש
ותודגנתה תא קמנמ לוור רוספורפ .הקינכטה תא ללהל וליפאו לבקל ודמל הרבחב םיבר
הירפה תטיש רשפאי טובישה :תושונאל םיירשפא תונורתי הנומו טובישה לש ףרוג רוסיאל
קפסי טובישמ תומקר וא םירבוע לש רוצייה .ינלטק וא רומח יתשרות םגפ םיאשונה תוגוזל
רשא םירבא תלתשהב הייחדה תייעב לע רבגתהל היהי ןתינ ךכבו ,םימאות םירביאל רוקמ
ומכ ,תומיוסמ תולחמב לופיט תרטמל םיאירב םיאתל רוקמ שמשי ןכו ,תוומל םעפ אל תמרוג
.תונוש תויגולוריונ תולחמו תרכוס ,ןוסניקרפ

לע ססבתהב ,תונושה תותדה דצמ אשונל תושיגרב םירושקה םילוקיש םג הלעמ לוור
עגרהמ לחה ענ חווטה .םדא-ןבל רבועה בשחנ ךליאו ונממש בלשה תא תונושה ןהיתורדגה
ןבומכ .םאלסיאב םגו תודהיב םג םוי 40 ןב רבועל דעו ,תירצונה הנומאב הירפהה רחאלש
וא ולבקי הבש ךרדה לעו םירבועב םייוסינל םיסחייתמ םה הבש ךרדה לע תועפשה ךכל שיש
.טובישה תייגולונכט תא וחדי

טרפ לש (ןולק) טבש וליאכ ,תיעטומה הסיפתה לע םג רובידה תא ביחרמ לוור רוספורפ
םימרוג ידי לע ועפשוי טבשה לש תוניימתההו תוחתפתהה .טרפה ותואל ההז היהי םיוסמ
,חתפתי ונממש אתה לש ילאירדנוכוטימה א"נדהו המסלפוטיצהמ לחה ,ךכ לכ םיבר םייתביבס
,ומצע טרפה לש הלאמ ידמל םינוש ויהי הלא לכ .הדילה דע תירבועהו תימחרה הביבסה ךרד
.רוקמהמ הנוש ,ידוחיי טרפל ןכל ואיביו

תורטמל קר עצבתהל הכירצ ומצע ירבועה ןולקה לש תיטנג היצלופינמ לכש שיגדמ אוה
ןפואו םינפ םושב .םיברועמה לש םדאה דובכבו תויוכזב תובשחתה ךות דימתו תורוהט יופיר
לש םהיתופיאש וא םהיעינמ קופיסל יהשלכ ךרדב םדא ינב תונשל ןיא תוביסנ םושבו
לשו רלטיה לש ומולח ילוא היה עזגה רופיש . 1 םייתד וא םייטילופ ,םייתרבח םיגיהנמ
ינב טובישל הליבומה היגולונכטהש םיששוחה הלא לכל טויס הווהמ אוה ךא ,יטסישפה ורטשמ
.ןמולגמ גיהנמ לש "םלשומה עזגה" תריציל רלטיה לש הזמ ףא תכל קיחרמ חרואב לצונת םדא
."עזג רופיש" ריתהל ןיא ןפואו םינפ םושב

טוביש אשונב תויתלשממ תוטלחה


טוביש לש םושיי (הנבה יא ךותמ םאו דחפ ךותמ םא ) ןיטולחל ורסא תומיוסמ תונידמש דועב
תונקת יפ לעו ,דומצ חוקיפו בקעמ ךות רקחמ לש הזכ גוס תוריתמה תורחא ןנשי ,םדא ינבב
,הינטירב תואצמנ הזכ רקחמ ורסאש תונידמה ןיב .הינשה הצובקב היוצמ לארשי .תושרופמ
לש סרגנוקל ןוטנילק אישנה ריבעה 1997 ינויב 9 -ב .דרפסו הינמרג ,הילרטסוא ,קרמנד
,שיגהש קוחה תעצה יפ לע . 2 Cloning Prohibition Act of 1997 םשב קוח תעצה ב"הרא
יפכ ,םדא ינב טובישל םייטאמוס םיאת יניערג תרבעהל היגולונכטב שומישה ןיטולחל רסאיי
רובעתש דע וא/ו םינש שמחל ףקות ןתמ עצוה קוחה תעצהב .ילוד השבכה לש הרקמב השענש
תעצה .טוביש תויגולונכט לש רקחמ לע תוילרדפ תונרק יפסכ תאצוה רסאיתו ,תיפוס הקיקח
הצובק ,"הקיתא-ויב יניינעל תצעיימה תימואלה הדעווה" תונקסמ לע הססבתה השגוהש קוחה
ועיגה םה .רתויב םירשכומו םידבכנ םירבח לש הכורא המישר הנומה הרקוי תבר
לוקישו תוידוסי תוריקחו תוקידב רחאל ,ןוטנילק אישנה תעצהב ואטובש יפכ ,םהיתונקסמל
םויכ ןה ,םדא ינב טוביש לש תויטפשמהו תוירסומה ,תויתאה תוכלשהה לכ יבגל קימעמ תעד
םהשלכ םימושיי וא, רקחמה לש רוסיא לע ץילמה אל םהלש ח"ודה ,תאז תמועל .דיתעב ןהו
דע .תומיוסמ תויח תריציל וא ,תומקרו םיאת ,תולוקלומ טוביש לע ,טוביש תויגולונכט לש
התארנ םדא ינב טובישל תויורשפאה ןכש ,ל"נה אשונב איהש לכ הקיקח הלבקתנ אל הנורחאל
.רוא תונש קחרמ הקוחר

יופצהמ םדקומ ,םדא ינב טוביש


יאקיסיפה רשאכ םדא ינב טוביש אשונ ביבס המוהמ הללוחתה , 1998 ראוניב ,הנורחאל
םאו ,םישדוח 3 ךותב םדא ינב טובישב ליחתהל דמוע אוהש זירכה וגקישמ 3 דיס דרא'ציר
הפוצ אוה .ב"הרא תולובגל ץוחמ לא ותדובע תא ריבעי אוה ב"הראב תאז תושעל וילע רסאיי
אל תובוגתה .םיננכותמה םיכילהה חותיפ ואולמב םייתסיש עגרב "יאנוטיס" טעמכ רוציי וק
The .םדא ינב טוביש דגנכ ףקותב םיאצוי םימיוסמ םיירוביצ םירזגמ .אובל ורחיא
תאישנ . 4 םדא ינב טוביש לע טלחומ רוסיא רוסאל סרגנוקל תארוק American Life League
.טובישל הקינילק תחיתפ לע דיס דרא'ציר לש ותזרכה תובקעב הפוחד הלועפל תארוק הגילה
.ירוביצב ןהו יטרפה רזגמב ןה םדא ינב טוביש לע ידיימ רוסיא קקוחל תעבות איה
רקחמו םדא ינב טוביש דימתל רוסאתש הקיקח תעכ ועיצה ב"הרא טאנסב םינקילבופרה
לש הליבגמ תוחפ הסרג ולעה םידחא םיטרקומד םירוטנס .םיטבושמ םדא ירבוע לע יתדבעמ
טובישה רוסיא לע קוחה תעצה תא בורקה דיתעב העבצהל איבהל איה הנווכה .טובישה רוסיא
. 5 םדא ינבב

םיקיפסמ םילכ וידיב ןיא ןכש ,דיס דרא'ציר לש ויתונווכ תוניצרב םיקפקפמ םיבר םינעדמ
ןוזמה להנימ) FDA -ה תא זריז וניינע ,תאז םע דחי .זירכה הילעש המישמה עוציבל
קוסעל הצריש ימ לכו ,הז גוסמ רקחמ לע רימחמ חוקיפ תגהנהל לועפל (יאקירמאה תופורתהו
דחי ,תימשר השקב שיגהל ךרטצי רושיאה שקבמ .FDA -ה רושיא תא לבקל שרדיי הזכ רקחמב
םרגיהל לולעה קזנל ריבס-יתלב ןוכיסב ךורכ וניא ןנכותמה רקחמהש ךכל החכוהה םע
םא ,ךכב המ לש ןיינע הנניא תאזכ החכוהש החנה ךותמ אצוי FDA -ה . 6 וב םיברועמל
.םישבכ ירבועב ועצובש טובישה תונויסינ לש הובגה תונולשיכה רועיש תא ןובשחב איבהל
היהתו קוחה לע הריבע הווהת ,ל"נה ימשרה רושיאב רקחמ דבלמ ,הז םוחתב הלועפ לכ
תועצה לש לג ףיצה דיס דרא'ציר לש תוינרמויה ויתועדוה תובקעב ,םינפ לכ לע .ןישנוע-תב
.ב"הראב תונוש תונידמב הקיקחל ושגוהש קוח

טובישה רקחמ לש ודיתעל תוששח


רוזעל לכוי רשא ,יאופרה רקחמה לע תולבגהל רשאב םיגאדומ םיבר םיאפור ,תאז תמועל
,םהירבדל .תיעבט הדלוה תוענומה תולחמב םילוחה הלאל םג ילואו םידלי יכושח תוגוזל
לכ ינויחה ,רקחמה רוסיאל ליבוהל הלולע טובישה לש תיתימאה ותועמשמ לש היוקל הנבה
תנינועמ (ASMR) הייבר תאופרל תיאקירמאה הדוגאה .הייברה תייגולונכטב תומדקתהל ךכ
.םדא ייח תונכסמה תולחמהו תורקעה םוחתב בושחה רקחמה תא םימלובה םילושכמה תא קלסל
ןווגמל תסחייתמ "טוביש" הלימהש םושמ ,טוביש לע רוסיא םיליטמה םיקוח ינפמ םיששוח םה
םיששוח םה ."ילוד" לש התדלוהל האיבהש וזל קר חרכהב אלו וזמ וז תונושה תוקינכט לש
תא לולכיש קוח םיעיצמו ,רתוי הרצ הרדגה תוארל םיצור ויה םה .יטנגה רקחמה לש ודיתעל
:חוסינה
תרבעה ."יקוח יתלב השעמ היהי יטאמוס ןיערג תרבעהב שומיש ךות םדא תריצי לש השעמ לכ"
אתל ותוא םיסינכמו רגוב אתמ ןיערג םיריבעמ ותועצמאבש ךילהתה אוה יטאמוס ןיערג
העיצמ ASMR תיאקירמאה הדוגאה . 7 םימדקומה ויבלשב רבוע לש אתל ןיפולחל וא ,תיציב
ובו בושחה רקחמה תא ןיטולחל קיספיש רבד ,טוביש לע רוסאתש הקיקח עונמלו םידקהל םג
.הקיטבצמרפהו היגולונכטויבה יפנעב תושק עגפי םג ןמזב

אשונה .הילע תונעל היהי לקש הלאש הנניא רמאמה תרתוכב הלאשנש הלאשהש ,ןכ םא רורב
תא םג ןובשחב איבהל ונילע הבוח .תובורקה םינשב תורעסו תוקולחמ ,םינויד ררועיו ךישמי
ינב לש םהייח תוכיא תא רפשתו ךישמת דועו הרפיש רבכ קפס אלל רשא תיאופרה המורתה
לש תוננכותמה וא תויעבטה תואצותה תמועל לוקשל שי הלא לכ תא .רופסמ םיבר םדא
תתמעמ איה ,תיעמשמ-דח הניאו הרורב הניא הבושתה .ונלש הרבחה לע טובישה תייגולונכט
,ןתא דדומתהל לטומ ונלש רודה לע רשא ,לקשמ תודבכ תויתאו תוירסומ תומליד םע ונתוא
התחוור ןעמל תולוקשו תונובנ תוטלחה לבקל ידכ תוירחאבו שאר דבוכב ןתוא לוקשל
.םלועה תייסולכוא לש תידיתעה

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Bioethics : Towards a declaration on the Human Genome
Europe signs cloning Ban
Kenya Opposes Cloning Of Humans
Britain in the USA: Conference on the Ethics of Genetics and
Cloning
Declaration On Human Genome And Human Rights
Cloning Legislation
Human Cloning Prohibited


םיילוש תורעה
http://165.123.33.33/yr1998/Jan/comm_980119.htm

.1
The White House:Office of the Press Secretary
http:www.whitehouse.gov.new

.2
Scientist Plans first human cloning soon. UPI Science News Jan 6th
1998

.3
Needed a Total, immediate ban on Human Cloning. PR newswire

.4
Republicans Seek Permanent cloning ban. Feb. 3 1998/ Yahoo News
Reuters

.5
FDA vows to Regulate Cloning. Reuters (from yahoo) Jan 20th 1998

.6
Doctors advise caution on cloning laws. By Maggie Fox. Jan 20th 1998
Yahoo News Reuters/wired

.7


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©