תואלקחו תיטנג הסדנה


?המל - םיחמצל תיטנג הסדנה
םיחמצ לש תיטנג הסדנהל תודגנתה
דגנו דעב - הרבדה ירמוחלו םיקיזמל םידימע םיחמצ
תואירבל בוט יחמצ ןמשו תיטנג הסדנה
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


?המל -םיחמצל תיטנג הסדנה


םיגוסמ םיחמצב םיעצובמה (תיטנגה הסדנהה) תיטנגה הסדנהה ייוסינ לכ לש תירוקמה הנווכה
רופישה .םייקתהל וייוכיס תא וא תרחא וא וז ךרדב רצומה תא רפשל ,קפס אלל הניה םינוש
חותיפל דעו ,תיתנוזת הלוכת וא ינוציח םשורו תיטתסא העפוהמ לחה ,רבד לכ לולכל לוכי
תסדנהל .רתוי תוליעי חופיטו דוביע תויורשפא םע ,רתוי םיקזחו םידימע םילובי לש
טלחהב תולוכי תואצותהש דועב ,והשלכ יטבצמרפ וא יתיישעת ךרע תויהל לוכי םיחמצה
לככ תוליצא ,הלאה תונווכהמ תובר ,תאז תמועל .תרחא וא וזכ ךרדב תושונאל ליעוהל
.םרקיעב םיילכלכ םיעינמ לש האצותה תויהל םיבר םירקמב תולוכי ,הנייהתש

םיחמצ לש תיטנג הסדנהל תויודגנתה


ןוזמבש םינגהש ששחהמ תעבונ םינוש םיחמצ לש תיטנג הסדנהל רתויב הפיקתה תודגנתהה
וללה םינגהש ןיטולחל םיענכושמ םניאש םירקוח שי .ותוא תלכואש היחה יאת ךותל ורדחי
.לוכיעה תכרעמב םרבעמ ידכ ךות (ולכועי-תורחא םילמב) תיטמיזנא היצזילורדיה ורבעי
ףיגנ) (הנומת) זפוירטקב לש םינג לש לודג ףצר ,המגודל .האצמנ רבכ ךכל תכתוח החכוה
. 1 ולש האוצב עיפוה ,רבכע לש ונוזמל סנכוהש (קדייח לש את ךותב הברתמהו קיבדמה
.רהוז יאלג תלוקלומ תועצמאב הזה ילאריווה א"נדה יוליגל הקידב העצוב ,ךכל ףסונב
ךרדב ראשנ םש ,ףוגב םיבר םירביא לש םהיאתב גפסנש רחאל ,דימ הלגתנ ילאריווה א"נדה
.אתהמ טלפינש דע ,תועש 18 -כ ךשמל ללכ

ךכל ואצמנ םא וליפא םהירבדלו החכוה אל אתה ךות לא וז הגיפסש ,םיריהזמ םירחא םירקוח
הפיאשה יבגל תקולחמ הנשיש ךכיפל רורב .תילמינימ התיה הגפסנש תומכהש ירה םינמיס
לע ,רתוי םילודג םידממב וליפא ילואו ,תפקתשמ וז השיפת .תיטנג וסדנוהש םילובי קיפהל
.תונוש תונידמב ,תונוש ןיינע תוצובק ידי

רחא שפחל םיכישממה םינעדמה תמרב ,תישאר .תודחא תומרב יוטיב ידיל האב וז תקולחמ
הב תומולגה תונכסה תא וא ,הטישה לש התוחיטב תא וא תיעמשמ-דח חיכות רשא החכוה
,וללה םישדחה םיחותיפב םיילכלכ םיסרטניא םימייק ,תינש .םדא ינבל ואו םייח ילעבל
תוכירצ תוטלחה ובש ,יתלשממה ,יתקוחה רושימה ונשי ,תישילש .לקשמ ידבכ תויהל םייושעה
,ףוסבלו .םירחאו הלאכ םירז םיסרטניאב םעפ אל תולוהמ ןה ךא ,רוביצה תבוטל לבקתהל
שי םאב ,ואל םאבו יוארכ הנזוה םאב ,להקה תעד ,לוכל עודיש יפכו ...יללכה רוביצה תמר
.הז גוסמ תוטלחה תלבקב דבכנ דיקפת תאלממ ,תויטילופ וא תויתד תויטנ הב ןיא וא הב

דגנהו דעבה תא ןכו הז םוחתב םיחותיפהמ םידחא רוקסנ ,ל"נה תומדקהה לכ ורמאנש רחאל
.םהמ דחא לכל

אלב אוצייל חולשמלו הזיראל תונתינ ךא ,ןאישל ועיגהו ולישבהו וחמצ רשא תוינבגע וחתופ
היגולונכטויב תרבחב תיטנג הסדנה לש ךילהת ללכ חותיפה .ןתוכיאמ דבאל וא ךכרתהל
ףיטקה יותיע םלצא רשא ,םייאלקח םיקוושמל םוצע ןורתי קפס אלל והז . 2 הינרופילקב
תרצותה תא הרכמ רבכ וז הרבח .החלצהב עירכמו בושח םרוג הווהמ רצומה לש הלבוההו
תוסדנוהמה תוינבגעה תא הינטירבל אציית םג איה ,ךכל רושיא לבקת איה םאו ב"הראב הלש
תא לכואה םדאה יאת ךותל םיגפסנ תיטנג וסדנוהש םינגה םאה ,םלוא .החתיפש תיטנג
?העפשהה המ ,ןכ םאו ?תוינבגעה

םירחא תוריפבו תוינבגעב תיטנג הסדנהש ,אצמנש רמאנו ףיסונ ,תוינבגעב ונקסע רבכ םאו
םירוזאב ללכ ךרדב .םיחיחצ םייאלקח םירוזאב החלצהב דורשל םהל תרשפאמ ,םינולמ ומכ
.עקרקב םילרנימו םיחלמ לש הובג זוכיר שי ,הייקשה ימ לש תצאומ תודאתה בקע ,הלא
עודי .םירחא לשו וללה םיחמצה לש אירבו ילמרונ חותיפל דאמ קיזמ ןרתנ יחלמ לש זוכיר
.םישרושה תחימצב רוגיפה בקע וסרהנ םימלש םילוביש

םשב עודיה ןג .ינגסנרט ךילהת איה םישקה הביבסה יאנתל םיחמצה תא ולגיס הבש ךרדה
לוכי ,םירמש יאתב אצמנו אתה םורק ךרד ןרתנה ינוי רבעמ תוסיו לע יארחאה ,HAL1
עיפשמ HAL1 ןגהש םג אצמנ .ןרתנה יחלמל תוליבס לש הבר הדימ תוינבגעה יאתל קינעהל
םה ןמז ותואב .אתל ץוחמ לא ןרתנה תביאש תוליעפ תא םיריבגמה אתה םורק יצורע לע
תא ורידחהשכ .חמצל תיבויח המורת ללכ ךרדב םימרות רשא ןגלשא ינוי תסינכ םג םירשפאמ
חלמל תוליבסה תא רכינ רופיש רפשמ אוהש אצמנ םינולמו תוינבגע לש א"נד ךותל הזה ןגה
.הדבעמב ולדגש םיאת לש תויברתב וא , 3 תוממחב םילדגה םיחמצב

תומוד תואצות הדשב תתל וללה תוקינכטה לש ןתלוכיב קפס םיליטמה םירקוח םנשי םנמא
הלאכ םילובי לודיג יבגל אשונב תומולגה תויורשפאה ךא ,הדבעמב וא הממחב וגשוהש הלאל
.הז ןוויכב רקחמהו ץמאמה ךשמה תא קפס אלל תוקידצמ הכ דע תוממוש ויהש תומדאב

הרבדה ירמוחלו םיקיזמל םידימע םיחמצ


תודוטמנל איה תודימעה םעפה .תיטנג הסדנהמ האצותכ םינפגב חתופ תודימע לש רחא גוס
םיסוריווב םתוא תופקות םגו ןפגה לש םישרושה תוחתפתה תא תורצוע םג רשא ,תוריעז
תויפוקסורקימ םיעלות ןה תודוטמנ .חמצה תליבנל תומרוג הלא תולועפ .תואשונ ןהש םינוש
אוהש ,דימורב ליתמ םע ןושיעב יוטיחב קר לפטל ןתינ עגפנש םינפג םרכב .דאמ תוצופנ
GNA ארקנש "הדוטמנ יטנא"ה ןג .ב"הראב שומישל בורקב רסאיי יאדוובו קיזמ רמוח ומצע
תא החודה ןובלח יעבט ןפואב םירציימ םה . 4 "גלשה ינומעפ" יחרפב הנושארל הלגתנ
המדא יחופתב ןוחבלו דדובל וחילצה ןגה תא .ףוצה יצצומ םיקרחה תא ןהו תודוטמנה
.תויבויח תואצות םע ,1996 תליחתב קבטבו

םע הדבעש הצובקה הטילחה ,תימיכ וסדנוהש ןיילו םיבנעל תויודגנתה לע רבגתהל ידכ
ישרוש תא תפקות הדוטמנהש עגרב .םינפגה לש םהישרושל GNA-ה ןג תא רידחהל םימרכ
תא אצמי אל אוה ינש דצמו ,םש ךרוצ ובשי דחא דצמ רשא ,רתאב ליעפל ךפוה ןגה ,םיחמצה
.ןייה ךותל םג ךכמ האצותכו ירפה ךותל וכרד

החלצהב שמיש אוה ןכו ,תומינכה ,תואלקחה יקיזמ דגנכ ליעיכ םג אצמנ ומצע הזה ןגה
לש תוברתהה תלוכי תא יהשלכ ךרדב ליבגמ ןגהש הארנ . 5 תוממחב המדא יחופת ילודיגב
.ןושארה רודה ךלהמב רכינ חרואב ןתייסולכוא תמצמטצמ ךכו ,הזכ חמצמ תונוזינה תומינכה

Europe lets in America Supermaize. By vv טניצופולג םיבשעה לטוקל דימע סרית
הנורחאל אוה םג חתופ Deborah Mackenzie, Brussels. Pg. 8. New Scientist 4.1.97
ביבסמש םיבשעה דועבש ,ךכב אוה וז תודימע לש ןורתיה .יטנג יוניש תועצמאב ב"הראב
תא רבכמ אל הרשיא תיפוריאה הליהקה .תרפתשמ ותביבסו דרוש סריתה ,םילטקנ סריתל
.םדא ינב תכירצל חוטב אוהש הנקסמל העיגהש רחאל ,הפוריאב הז לע-סרית לש וקוויש

דחא .תויטפשמ תויודגנתה םישיגמ םהו הטלחהל ודגנתה הפוריאב םיקוושהמ םידחא ,תאז םע
,זמאטקל-אטב םשב םיזנא דדוקמהו ,תיטנג סדנוהש סריתב ונשיש ףסונ ןגש ,אוה תוששחה
.םייח ילעב תנזהל שמשי סריתהש הדימב ,םייחה ילעב יעמב אצמנש קדייחל רובעל לולע
ששחה ןכל .ןיליצנפ גוסמ תמיוסמ הקיטויביטנא סורהל תלוכי לעב םיזנא וניה זמאטקל-אטב
ללכ ךרדב ולפוט רשא תולחמל םיעיגפ ויהי סריתה תא ולכאיש םייחה ילעב ,וז ךרדבש ,אוה
תואמ לפכשי תיטנג הסדנה לש הז ךילהתב ברועמה ןונגנמהמ קלח ,וזמ הרתי .ןיליצנפב
הנכסה תמייק ךכיפל .הייסולכואב ותוטשפתהל ךכב איביו ,זאמטקל-אטבה ןג לש םיקתוע
?הזה רשבה ןמ ולכאיש םישנאה לרוג היהי המו .רדעה ברקב ץפות הלחמהש

תואירבל בוט יחמצ ןמשו תיטנג הסדנה


תולחמ תעינמל הנוכנ הנוזת לש התובישח יבגל הלדגו תכלוה תועדומ תחתפמ ונלש הרבחה
תומר תיילעל הדבכנ המורת םרותה םרוגכ עודי םייח ילעב ןמוש .לורטסלוכב תורושקה
,תויוור יתלב-בר ןמוש תוצמוח םיליכמה םימיוסמ םייחמצ םינמושש דועב ,ףוגב לורטסלוכה
3 הל שיש (תיאלוניל אמג הצמוח) GLA ןמושה תצמוח .הנוכנ תיטטאיד הריחבל םיבשחנ
תורושקה תולחמ לש ןוכיסה תא התיחפמה תאזכל תבשחנ ,םילופכ םייוור-יתלב םירשק
.םיחמצ לש ץמוקב קר עבטב הייוצמ איה ךא , 6 לורטסלוכב

ךרדב םיקיפמ קבט יחמצ . GLA "רוצי"ל קבט יחמצב שמתשהל ןתינש ואצמ הקיטנג יסדנהמ
תוחפ דחא יוור-יתלב רשק שי תיאלוניל תצמוחל .תיאלוניל ןמוש תצמוח ליכמה ןמש ללכ
6 -אתלד םיזנאה תא דדוקמה ןגה תא קבטה לש א"נדה ךותל םירידחמ רשאכ . GLA -ל רשאמ
םייתניב .ףסונ לופכ רשק תלעב תיאלוניל אמג הצמוחל תיאלונילה הצמוחה תכפוה ,זרוטסד-
עגרב .תקפומה הצמוחה לש זוכירה תא םילידגמה םימרוג םירקחנו ייוסינ בלש קר והז
קיפהל תורשפא היהת ,םיערז לע עצבתהל לכות תיטנגה הסדנההו ליעי רתוי היהי ךילהתהש
.תואירבל רתוי בוט יחמצ ןמש ירחסמ חרואב
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Biotechnology in plant agriculture
Food and biotechnology
Websites Regarding Genetically Engineered Food
Biotechnology and FOOD
Transgenic animals and plants
Plant Biotechnology Institute: Promoters in plants
Biotechnology - food
Genetically Engineered Virus-Resistant Squash Approved For Sale
The dangers of genetically engineered foods
Perils Amidst the Promise: The Environmental Risks of
Transgenic Crops:


םיילוש תורעה
Can DNA in food find its way into cells? by Philip Cohen. pg. 14 New
Scientist 4.1.97

.1
Hard Tomato sell/ from "in brief". Pg. 11/ New Scientist 14.4.95

.2
Altered vines turn the worm. by Andy Coghlan. Pg. 19. New Scientist
4.1.97

.3
Alphids give snowdrop gene the cold shoulder. By Andy Coghlan. Pg. 18.
New Scientist 6.1.96

.4
Europe lets in America Supermaize. By Deborah Mackenzie, Brussels.
Pg. 8. New Scientist 4.1.97

.5
Engineering healthier vegetable oil. By David Bradley. Pg. 21. New
Scientist 8.6.96

.6

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©