?יטנג םרוג הלחמב ברועמ םאה:הינרפוזיכס


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


בחר ןווגמ יפלכ האופרה עוצקמ לש השיגה
יגולוכיספ עקר תולעב תולחמ וא תויעב לש
הינרפוזיכס ,ןואכיד ומכ ,ירטאיכיספ וא
ןורחאה הקלחב רכה אלל התנתשה ,םזיטואו
תולחמכ ןתוא רידגהל םוקמב .וזה האמה לש
לש הטעמב תופקומה ,תודיחפמו תורזומ שפנ
תויטמוארטה תוביסנל רשאב ןירותסמ
תסחייתמ ,ןתעפוהל םורגל ויה תולולעש
גוסכ וללה תועפותה בורל האופרה םויכ
םוקמב .חומב ימיכ ןוזיא-רסוח לש והשלכ
תופורתב תיארקא יד הרוצב םהב לפטל
תוליקמ םימעפל רשא ,תוירטאיכיספ
ילופיטב וא ,השקה בצמה לע אל םימעפלו
םיסנמ ,םישיתמו םיכורא הזילנאוכיספ
תולוקלומה ןתוא תא אוצמלו רתאל
תולוקלומה .הלחמה סיסבב תויוצמה
ןפואב תורכומ םיכילהתב דימת תוברועמה
לש הצובק יהוז .םירטימסנרטוריונכ יללכ
יאת יביס לש םהיתוצקב םיקפומה םינומרוה
יבצע ףחד תרבעה לע םיארחא םהו ,םיבצעה
דחא ןוריונ ןיב (הספניס) דימצתה ךרד
םה טרפב םינובלחו ללכב תולוקלומ .ינשל
בלשה ןכל ,ינג יוטיב לש הצקה ירצות
םיארחאה םינגה תא אוצמל היהי אבה
דוקפת-יאב וא דוקפתב רושקה ינגה יוטיבל
םיברועמה םימיוסמ םירטימסנרטוריונ לש
.הלחמב

לש האצות תויהל היושע הינרפוזיכסה ןכא םא קדובה רקחמב תומדקתה הלח ןכאש הארנ
קלח ,ןוטגניטנה ומכ תומיוסמ תויטנג תולחמב ,רבעב ןיוצש יפכ .םימיוסמ םינגב תויצטומ
לש תוצובק) תורזוח תושלש לש תוניקת יתלב תורדסמ בכרומ םהלש א"נדה לש יטנגה דוקהמ
תורזוחה תושלשה םע תרשרשה ,רודל רודמ תורבוע תולחמהש תויה .( םידיטואלקונ 3
"שארמ הייפצ" םשב תרכומ וז העפות .הלחמה תרמוח הלוע םג םאתהבו ללכ ךרדב תכראתמ
.הינרפוזיכסב וקל םימיוסמ החפשמ ינב ןהבש תוחפשמב האצמנ איהו

הקל רחאהו ילמרונ היה דמצהמ דחא רשאכ ,םיהז םימואתב עצבתה רחא ןינעמ רקחמ
לדבה היה ןכא םא עובקל ידכ וללה םימואתה לש א"נדה ןיב האוושה הכרענ .הינרפוזיכסב
םינבלה םיאתהמ . 1 ןוטסוב תטיסרבינואב עצבתה הז רקחמ .לדבהה והמו םהלש יטנגה דוקב
וקדב םה ,א"נדה תא הלידגמש תדחוימ הקינכט תרזעב .א"נד אצוה םימואתה גוזמ דחא לכ לש
ןמצע לע תורזוחה תושלשה לש םוחתב םירורב םילדבה תיעמשמ דח ואצמו א"נדה יפצר תא
הניה תירשפאה הביסהש םיחינמ ,החכוה לכ ןיאש ףא לע .םימואתה לש תוירוגטקה יתש ןיב
םואתה לש תירבועה תוחתפתהה לש םדקומ בלשב תשחרתמה תושלשה תרזח םוחתב היצטומ
.עגפנש

ןיבל חומב דקפתמכ רכומה ןג ןיב רישי רשק הארנכ אצמ הנורחאל ךרענש רקחמ
ןטלוקה אוהש ,יניטוקינ 7 אפלא םשב ןטלוק איה תברועמה הלוקלומה .הינרפוזיכס
ןטלוקב יוקילהש הארנ .הספניסה ךרד םיסלופמיא ריבעמה ,ןילוכ-ליטצא רטימסנרטוריונל
.םילילצ ןוגכ ,וב םיטלקנש םינוש םירסמ ןיב ןיחבהלל חומה לש תלוכיב יוקילל םרוג הזה
הארנכ ביגמ ינרפוזיכסה חומהש דועב ,םימיוסמ םיכר םילילצ ןנסל לגוסמ ילמרונה חומה
הקיז חותינכ העודיה הטיש תועצמאב .םיטלקנה םירסמה לש תונושה תוגרדל הווש הדימב
. 2 וז הנוכתל יארחאה טנטומה ןגה תא רתאל םירקוחה וחילצה תיטנג

תייגולונכטש תווקל שיו ,רחואמב וא םדקומב ררבתי הינרפוזיכסה לש יטנגה סיסבה
.וז הכובס הלחממ לבסה תלקהל תרחא וא וזכ הרוצב םשוית השדחה הקיטנגה
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Upstream: The role of inheritance in behavior
Genetics and Mental Disorders
Genetic Basis For Schizophrenia
Schizophrenia Update
New Light Continues to be Thrown on Inherited Schizophrenia
Schizophrenia - Whats New & Current Events
State-of-the-Science in Autism
The Role of Excitatory Neurotransmitters in the Brain


םיילוש תורעה
Anticipating Schzophranic in twins. By Michael Day. Pg. 19 New Scientist.
23 Nov 1996

.1
Schizophrenic DNA clicks into place. By Bob Holmes. Pg. 18 New
Scientist. 25 Jan 1997

.2

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©