1993 - הנשה תלוקלומ - P-53


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

הנשב רשא הלוקלומה תא "הנשה תלוקלומ" ראותב "SCIENCE" תעה בתכ ריתכה 1993 תנשב
.רתוי ףאו ,ךכל היואר המצע החיכוה ןכמ רחאלש

ףוגב תודקפתמה ןובלח תולוקלומ לש הלדגו תכלוה הצובקל תכייש P53 תארקנה הלוקלומה
יהשלכ הנגה תונתונ ןה (היצטומ הניאש) הליגרה הרוצב תואצמנ ןה םא .םילודיג תואכדמכ
הקולח בקע רצונ לודיג .םדא ינבב ןטרס יגוס לש בחר ןווגמב םיריאממ םילודיג דגנכ
םילקימיכ תועצמאב הזוטימה ךילהת תא בכעל ןתינ .םיאת לש תרקובמ יתלבו תיארפ
םא קר רצונ אוהו ,P-21 ארקנש ,הזוטימל ולשמ ינובלח בכעמ שי אתלש ררבתמ .םימיוסמ
וניאש ,ףסונ דיקפת ול שיש אלא ,אתה תקולח תא טאמ קר אל P -21 .ילמרונ P-53 םייק
את דעונ ובש ילובטמה ביתנה לע חקפמ P-21 .םילודיג תוטשפתה תעינמב ,ותובישחב לפונ
רצענ ,ול םרגנש קזנה ללגב תוריאממל םורגל היה לולע רשא את ,ךכו .ימצע סרהל עוגפ
.ולולסמב

393 -מ בכרומה ןוטלדוליק 53 ןב יתחרז ןובלח ותויה בקע ול ןתינ P-53 לש ומש
הביקה ןטרסב ,האירה ןטרסב םירצונה םילודיגב תיטנטומ הרוצב אצמנ אוה .ונימא תוצמוח
םדא ינבב תוריאממב רתויב ץופנה יטנגה עוריאה ,השעמל .םירחא ןטרס יגוסבו ,סגה יעמהו
הרצקה עורזה לע אוה P-53 -ה לש ומוקמ .דדוקמ אוה ותוא ןובלחבו P53 ןגב יונישה אוה
םייוניש אלב ואצמנ (םינוסקא) הזה ןגהמ םילודג םיקלח .םדאב 17 'סמ םוזומורכה לש
.םדא ינב ללוכ ,םיקנויל דעו םייח -ודמ לחה תיסחי םילודג
אוה P-53 -ש וחינה הלחתהבש דועב ,ילודיג ןגיטנאל P-53 ןובלחה היה בשחנ רבעב
בוכיע השעמל אוה P-53 לש ירקיעה דיקפתהש םיענכושמ םויכ םירקוח ,תאז םע .ןגוקנוא
G1 בלשב אתב םייונישה תא רוצעל לגוסמ P-53 ןובלחהשו ,ויוכיד וא לודיגה תוחתפתה
. לופכיש לש בצמב אצמנ א"נדה ללכ ךרדב רשאכ ,אתה רוזחמ לש
,BRCA1 אוה ךכל אמגוד .P53 -ל המוד חרואב תודקפתמה תופסונ תולוקלומ לש הרוש שי
העפשה ול שי ךא P53 -המ והנבמב הנוש םנמא רשא ,דשה ןטרס יגוסמ דחאב אצמנש ןגה
.לודיגה תא תאכדמה המוד
רפסמל יארחא וב םיאורו P53 -ל םיוושמ ותוא םג רשא ,P73 םשב ןובלח הלגתנ הנורחאל
לע רקחמב שגד םויכ םשומ יללכ ןפואב . 1 אכדל חילצמ וניא P53 -ה םתוא רשא ןטרס יגוס
םיכרדה לעו ןטרסה יליעפמ םימרוגה לע רתוי דומלל ןויסינב ,םילודיג יאכדמ םינג
.ךכל תונורתפ םע תודדומתהל
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


A Review Of The Importance Of The p53 Gene In Cancer
Research
Translational Regulation of the Tumor Suppressor p53
Tumor Suppressor Genes


םיילוש תורעה
Medicine: A small molecule with big ideas. By Allison Mitchell. Nature
News Service http://www.nature.com

.1

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©