? KNOCKOUT ירבכע הז המ


םירבכעה וכפה הנורחאל .םינושה ויגוס לע יגולויבה רקחמב תושמשמ םינימה לכמ תויח
,תישאר .תודחא תוביס ךכל שיו ,תישונאה הקיטנגה רקחב םיקסועה םיאקיטנגה יביבחל
לדוג ותוא ינב םה םדאה ינב לשו םירבכעה לש םונגה .םיקנוי םה ,םדאה ינב ומכ-םירבכעה
איה ךכמ רתוי דוע הבושחו .ונלש םינגל אילפהל םימוד םהלש םינגה .םינג לש תומכ התואו
םורגיש םימומה םתואל םורגי םירבכעב םימיוסמ םינג לש ( DELETION) טמשהש הדבועה
םייוסינל תוניוצמ רקחמ תויח ללכ ךרדב םה םירבכע .םדא ינבב םינגה םתוא לש םרדעה
םוי 60 רובעכ תינימ תורגבל םיעיגמ םהו דאמ ריהמ םהלש הייברה בצק ןכש ,םייטנג
דע ,הדילב ןתעפוה עגרמ בוקעל ןתינ םירבכעב תויטנגה תולחמה תומדקתה לע .םדלוויהמ
,םירבכעה לש הרצקה םייחה תלחותל תודוה ,תיסחי הרצק הפוקת ינפ לע ,תיפוסה ןתרוצל
הריחבל םירבכעה תא תושוע ליעל ורכזנש תוביסה לכ .שולש-םייתנש לע הלוע הניאש
תויגולויסיפה םיביתנה רקחו םיישונאה םינגה רקח רובע יח לדומ לש תילאידיא
לופיט יכרדלו תופורתל יוסינ תויח םג ומכ ,תויטנגה תולחמה תוחתפתה לש תוילובטמהו
.תורחא

וא טמשוה יפיצפס ןג םהבש ,םירבכע לש םייטנטומ םיעזג רצייל םתלוכיבש ואצמ םיאקיטנג
םיארקנ הלא םירבכע .תיסחי יטיא בצקב ךא ןמזה לכ ינטנופס ןפואב הרוק הז עבטב .לרטונ
םימוטפמיסל םורגיו תומיוסמ תויצקנופ לע עיפשי הז ,רסח םיוסמ ןגש עגרב . Knock-Outs
ודיקפת תא קיודמב עובקל ןתינ וז ךרדב .הלחמ "הקחי" ,תורחא םילימבו ,יוהיזל םינתינה
.רקחמל ושרדייש דע תיברתב רומשל ןתינ םייטנטומה םיעזגה תא .רסחה ןגה לש

םיהזה םירבכע לש Knock-Outs יעזג רבד לש ופוסב רצייל תווקמ תומיוסמ רקחמ תורבח
אשונב רקחמה תא רכינ חרואב ץיאהל יהי ןתינ ךכ .ישונאה םונגבש םינגהמ דחא לכל
.ןהב לופיטה תאו םדא ינבב תויטנג תועפות

תועצמאב איה תחא רוציי ךרד .קדקודמו יטיא ךילהת וניה Knock-Out רבכע לש ורוציי
אתה ךותל ןג םירידחמ וז הקינכטב .תיגולומוה היצניבמוקר םשב העודיה תכבוסמ יד הטיש
םיאתמה א"נדה עטק לש יגולומוהה ףצרה תא אוצמל לגוסמ אוה תוגוזב רודיס תועצמאבו
. 1 תומוקמב ותא ףלחתהלו

בלשב רבכעה לש םיירבועה עזגה-יאת תפישחב הכורכ , 2 השדח יד איה םג ,תפסונ היגולונכט
,תישאר :םירבד ינש תושעל דעונ הז ףיגנ .תיטנג סדנוהש ףיגנל (הטסיצוטסלב) הטסיצוטסלבה
תא סרוה ,רבכעה לש א"נדה ךותל ומצע החאמ ,עזגה אתל סנכנ אוה ,םיסוריווב לבוקמש יפכ
סוריווה ,ךכל ףסונב . "Knock-Out"ןג תויהל ךופהי הז ךליאו התעמו ,רבחתה וילאש ןגה
םירשמ ןכמ רחאל .ןיצימואינ גוסמ הקיטויביטנאל דימע תויהל עזגה אתל םרוגה ןג רידחמ
שי רשא ,הז את .וינפב דימעה אתה תא דבלמ םלוכ תא לסחמ רשא ןיצימואינב עזגה יאת תא
.וללה םיאתה לש םלש טבש תריצי רשפאמו וישכע תברותמ ,יפיצפס Knock-Out ןג םג ול

לש םחרב םיליתשמ ותואו הטסיצוטסלבה בלשב רבכע רבועל knock-out ןג םע את םיקירזמ
ואציי הירפה ב ךא ,knock-out -ה ןגל םייטוגיזורטה ויהי ודלווייש םירבכעה ירוג .הרבכע
עובקל ידכ .knock-out ירבכע לש עזג קפוי וז ךרדב .1:3 לש סחיב םייטוגיזומוה םירבכע
םירזוח סרהנש ירוקמה ןגהמ א"נדה יעטק ,םיאת לש תיברת לכב השעמל טמשוה ןג הזיא
םינסחואמו ,םיעבקנ א"נדה יפצרו ,תייוסינה הדובעה לש םינושארה םיבלשה ךלהמב לועפל
.םינותנ דסמב
םיעזג ןוילימ יצח וליפא ךכ חתפל היהי ןתינ תואבה םינשה שמח ךלהמבש ,בושחל לבוקמ
.Knock-Out ירבכע לש םינוש
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Mouse and Rat Research Home Pag
NO Mice
Knocking Out Gene Produces Mighty Mice
First Gene for Social Behavior Identified in Whisky Mice
Scientists Find Genetic Basis For Aggressive Behavior In Mice
Thrive@health - Longevity 1991 Feb: Of mice and medicine


םיילוש תורעה
Knocking out Genes to Mimic or Cure Disease. By Sandra Blakeslee
http://www.hhmi.org/GeneticTrail/mice/kayo.htm

.1
Gene trap catches "knock out" mice. By Andy Coghlan. Pg. 222. New
Scientist. 19.10.96

.2

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©