אירב ךתוא רומשי ירט המדא חופת


תוינוימיא-וטוא תולחמו המדאה חופת
ונלש תוקריה םע לכאנ ןוסיחה ביכרת תא
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


תוינוימיא-וטוא תולחמו המדאה חופת


לש ןדיעב ,םויכ ךא .םינימטיו םיקפסמו םיליכמ ,תואירבל םיבוט תוקריש דימת ונעמש ונלוכ
לופיטל שמשי ,המגודל ,עונצה המדאה חופת .דימתמ ןוכנ הארנכ הז ןיינע , תיטנג הסדנה
.ןוסיח יביכרת לודיג ידי לע תורחא תולחמ לש ןתעינמלו ,תוינוימיא-וטוא תולחמ לש הרושב

היהי ןתינ ,הצופנ תשרטו יטמואר סיטירטרא ,1 תרכוס ומכ ,תוינוימיא-וטוא תולחמ המכב
לש חטשה ינפ לע דאמ םייפיצפס םינובלח ינטלוקל תוליבס חותיפ תועצמאב לפטל הארנכ
תכרעמה ללכ ךרדב ההזמ םתועצמאבש הלא םה וללה םינובלחה ינטלוק .ועגפנש םיאת
תא .( NON-SELF) םירז םיאת ןיבל ( SELF) "םיימצע" םיאת ןיב הלידבמו תינוסיחה
.הדימשמו תפקות איה םירזכ ההזמ תכרעמהש םיאתה

םירציימ ללכ ךרדב רשא בלבלה יאת ,תרכוסב .1 גוסמ תרכוס הלחמה תעפוה איה ךכל המגוד
ןוסיחה תכרעמ .תינוסיחה תכרעמה ידיב םידמשומ ,םדב רכוסה תמר לע חוקיפל ןילוסניא
םיאתה סרהל ליבומש רבד ,בלבלה יאת ינפ לע אצמנש , GAD םשב ןובלח תועטב תפקות
.וללה

ולש ןוסיחה תכרעמ ,עובק ןפואב GAD לש תולודג תויומכ לכאי םדאה םאש , 1 וחינה םירקוח
לופיטב תשמשמה וזל הרקיעב המוד וז השיג .רתוי ותוא ףוקתת אלו GAD -ל תוליבס חתפת
תויומכ רצייל התייה הזה רקחמה לש הנושארה הרטמה ,ךכיפל .תונוש תויגרלאל תויושיגרב
.הטישה תוליעי תא קודבל זאו ...תולקב ןימז היהי רשא GAD לש תומוצע

יחופת יליתש ךותל יטנוולרה ןגה תא ורידחהש ךכב ,המדא יחופת תיטנג סדנהל וטילחה
םהב וליכאי זאו , GAD םכותב וזכרי ,חמצה לש ןוסכאה ירבאכ ,םמצע המדאה יחופת .המדא
ללגב ורחבנ הלא םירבכע .1 גוסמ תרכוסל תושיגר חתפל דחוימב וחפוט רשא םירבכע
וחיכוה ןה .דאמ תודדועמ ויה תואצותה .םדא ינבב תוכרעמל םהיתוכרעמב שיש ברה ןוימדה
תצובקב הלגתנש הזמ עברכ היה םירבכעה לש יוסינה תצובקב תרכוסה תוחתפתה רועישש
. GAD וליכהש המדא יחופת ולכא אלש םירבכעה לש תרוקיבה

ונלש תוקריה םע לכאנ ןוסיחה ביכרת תא


םיחמצ ךותב ורצונש ןוסיח יביכרת םע ,םדא ינבב םיינילק םייוסינב םג ושמשי המדא יחופת
םיצופנה םימוהיזה םה וללה םינוסיחה ודעונ ןהלש תולחמה יגוס .תיטנג וסדנוהו ולדוגש
.םילושלשל ללכ ךרדב םימרוג רשא לוכיעה תכרעמב

ךרדב םירשקנ ותועצמאב רשא "רשוק ןובלח"ב שומיש לע ססובמ ןוסיחה ביכרת לש ןויערה
רדחוי הזה "רשוקה ןובלח"ה .םהיתונברוק לש לוכיעה תכרעמל םיינגותפ םימזינגרוא ללכ
םדאה םא .ודגנכ םינדגונ רציילו ביגהל ןוסיחה תכרעמ תא ררועי רשא ןוסיח ביכרת ךותב
.ןגותפה דגנכ וביגי ולש םינדגונה ,םינגותפה דחא ידיב וישכע ףקתוי ןסוחמה

םע לכאנ וללה ןוסיחה ביכרת תאש ךכב ?םירכומה ןוסיחה יביכרתמ ןויערה הנוש המב
םינוסיחה תא ורציי הכ דע ועצובש םירקחמב .תוקירזב םתוא לבקל םוקמב ,ונלש תוקריה
תיטנג הסדנוהש םיחמצ םיקדיח םיחמצה תא ופקתש ךכב ,המדא יחופתו קבט יחמצב וללה
םשב
,"רשקנה ןובלח"ה לש יפיצפסה ןגה לש קתוע היה הירטקבב .Agrobacterium tumefasciens
ףוליח לע טלתשמ ילאירטקבה א"נדה ,ללכ ךרדב הרוקש יפכ .הלש א"נדה ךותב בלושש
הז הרקמבו ,ול םישורדה ןוזמה יביכר תא זטנסל ול םרוגו חראמה אתה לש םירמוחה
"רשקנ ןובלח" ןסחאמו רציימ אוה לדג חמצהשכ .ןוסיחה ביכרתל שורדה "רשקנה ןובלח"ה
םיחמצב ולפיט ,םיקדיחה תא לסחל ידכ ,ןכמ רחאל .םישרושו םילע ומכ ,םינוש םירביאב
.הקיטויביטנאב

לש היה המדא יחופתו קבט יחמצב ולדיגש "רשקנה ןובלח"ה םש ,םירבכע לע הסונ הז ךילהת
אצמנו ,םילשובמ יתלב המדא יחופתב וא םילעב וליכאה םירבכעה תא .e.coli קדיחה
אל ומצע ןוסיחה ביכרתש דועב ,םירופס םימי ךותב e.coli -ל םינדגונ וחתיפ םירבכעהש
. 2 הנחבהל ןתינה והשלכ קזנ םהל םרג

ןכתי ,שחרתהל הארנכ דמועה רבד ,םדא ינב יבגל המוד תישעמ השיג חתפל היהי ןתינ םא
היעב .םינוסיח לש םינוש םיגוס לש ןווגמ ינומה רוצייבו ךרדה התואב קיפהל היהי ןתינש
שי ןכלו ,ןובלחה לש ויתונוכתב םגופ לושיבש הדבועב הרושק ררועתהל הלולעש הנטק
תעדל ,ןכל ?לשובמ-אל ירט המדא חופת םעפ םתמעט .םילשובמ יתלב תוקריה תא לוכאל
חותיפל ףידע ףילחת תווהל טלחהב לוכי הננב ומכ ירפ (ןבומכ יתעדל םגו) םינעדמה
.םינוסיחה
הקיסמ דירגניא תאמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


!תירבעב -Selected Topic in Immunology
Development of Vaccines to Infectious Diseases
Genetic Engineering
Weizmann Institute: In Gulliver's Garden: Tiny Tomatoes Speed
Genetic Engineering of Plants
Weizmann Institute: Genes Enabling Tomatoes
to Resist Wilt Disease Discovered
Researchers Take a Giant Step Toward Finding a
Diabetes-Causing Gene
Regulation of Insulin and Related Genes


םיילוש תורעה
Spud gun targets disease. By Stephen Pincock. pg. 18 New Scientist.
26th July 1997

.1
Vegetable vaccines keep the doctor away. By Abi Berger. New Scientist

.2

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©