היגולויבל םירומל םירועיש יכרעמו WEBQUEST - ה


WEBQUEST -ה תריצי

טנרטניאה תובקעב עסמ - WEBQUESTS
טנרטניאה בולישב םירועיש
טנרטניאה בולישב םירועישל םיאשונ תריחבל םיפיט
םינכומ םירועיש יכרעמו WEBQUEST -ל תועצה
רועיש יכרעמו WEBQUESTS -ל םייללכ םירתא
היגולויבב תרדגומ תוליעפל םיאלפנ םירתא
ילאוטריו תויח ןג בוציע WEBQUEST


WEBQUESTה תריצי


.היגולונכטו תונמוימ ןיב בוליש הב שי .בוט רועיש תריציל המוד WEB QUEST תריצי
:ןלהל םיאבומ ךילהתב םיבלשהדימלתל WEBQUEST -ה הנבמ
טנרטניאה תובקעב עסמ - WEBQUESTS


רקחמל אשונ וא ,המליד ,תישממ היעב ,המישמ םידימלתל גיצמ WEBQUEST
.טנרטניאה תועצמאב תוליעי רתיב עצבל ןתינש
.1
יבלש רשאכ ,םידימלת לש תוצובק ידי לע עצובמ WEBQUEST ללכ ךרדב
.תועש המכ ללכ ךרדב אוה תוליעפה ךשמו םהיניב םיקלוחמ הדובעה
.2
'וכו תונומת ,טסקט בולישב םתדובע תא םיגיצמ םידימלתה WEBQUEST-ב
.טנרטניאהמ ופסא םהש
.3
ןיב תויוליעפ תונבל םירומ / הרומל תונמדזה ןתונ WEBQUEST ללכ ךרדב
.תוימוחת
.4
יבאשמ תא לצנמ אוהש ינפמ ץופנ דואמ תוליעפ גוס אוה WEBQUEST -ה
ךותמ הדימלל םרוג תאז בקעו ,רתויב תניינעמהו הבוטה הרוצב טנרטניאה
.ןיינע
.5

טנרטניאה בולישב םירועיש


.תויפיצפס תויונמוימו רמוח דמלל םידעוימ ולא םירועיש
.1
םכותב סינכהלו רבעב וחילצהש םימייק םירועיש יכרעמב שמתשהל יאדכ
תא לצנל ןמזב ובו םייכוניח םידעי םשייל רשפא ךכ .טנרטניאהמ םיביכר
.ON-LINE טווינהו תרושקתה תויצפוא
.2
רתוי הברה רועישהש ףא לע WEBQUEST תריציל תינבתב רזעיהל רשפא
.WEBQUEST-ל האוושהב הנבומ
.3
תונומת, םירתא , םיישומיש םילכל םירישי םירושיק וכותב ללוכ רועישה הנבמ
.'וכו
.4
קר אל ,התיכבו היירפסב תואצמנש ולאכ םג תויהל תולוכי תורוקמל תוינפה
.טנרטניאבו בשחמב
.5
.רתוי וא דחא רועישל ןנכותמ תויהל לוכי רועישה ךרוא
.6

.טנרטניאה בולישב םירועישל םיאשונ תריחבל םיפיט


.תוליעפה גוס תא רורבל ךרוצ שיו טנרטניאל םיאתמ רועיש לכ אלש ןבומ
:ןה טנרטניאה תוברועמל תומיאתמש תוינכת
."עדמב םישנ" וא "הדחכה תנכסב תויח" ןוגכ םיוסמ אשונב רקחמ
.1
וא "הקירפאבו הילרטסואב םיקנויה ןיב םילדבה" ןוגכ עדימ לש האוושה
."תוכתמ-לאו תוכתמ"
.2
שומיש ךות ,'וכו םיטנדוטס ,םלועב םיחמומ ןוגכ תורוקממ רמוח ףוסיא
.תרושקתב
.3
.םלועב "סדייא"ה תלחמ תעפוה לש תופיכתה ןוגכ ילבולג טקפסא םע םיאשונ
.4
.תיתרוקיבו תיטילנא הבישח
.5
.חוויד תביתכל רקחמ
.6
.תונמאו הקיפרגב שומיש
.7
.םינותנ דסמ תיינבל םינותנ חותינו ףוסיא
.8

םירתא ,עדימ שפחל םדוק םיבייח ,טנרטניאל איהש לכ תינכת לש המאתה לע טילחהל ידכ
.תויאדכה תא קודבלו אשונב תורוקמו

וא םימלוה אל ,םייתייעב םירושיק םידימלתהמ עונמל ןתינ םדקומ שופיח ידי לע
.םותס יובמל םיליבומש

םישגהל ידכ םינווגמ תורוקמ גישהל אלא ,טנרטניאב שולגל הניא רועישה תרטמש רוכזל שי
!תוליעפה ידעי תא

םינכומ םירועיש יכרעמו WEBQUEST -ל תועצה


:תימוחת- ןיב המלידב תווצב הדובעו רקחמ ללוכ ,ילוד השבכה אשונב WEBQUEST
HELLO DOLLY

:1985 -ב MEXICO CITY-ב המדאה תדיער אשונב םידיקפת קחשמ םע WEBQUEST
MEXICO CITY EATHQUAKE

:םיה םוהיז תייגוס לע WEBQUEST
OCEAN POLLUTION SOLUTIONS

:םילולבשה רקחמ
INTERNET GASTROPOD RESEARCH

:ריוואה םוהיז תייגוס לע תניינעמ תוליעפ
IRON AND GLOBAL CO2

:רחא תכל בכוכמ םירוציל ץראה רודכ תמאתה תא עובקל :תיקלח המישמ
MARINE BIOLOGIST

הקיקח ריבעהל םתוא ענכשל ידכ ,סרגנוקה תיבל אישנה רובע םואנ םיניכמ םידימלת
.רעונה-ינב ברקב ןושיעה תתחפהל
http://www.bham.wednet.edu/Tobacleg.htm

רועיש יכרעמ - WEBQUESTS -ל םייללכ םירתא


WEBQUESTS
.טנרטניאה תועצמאב רועיש תיינבל לדומ גיצמ רתאה .רקבל דואמ ץלמומ
.םיבר תועוצקמב םירועיש יכרעמ ללוכו

EXAMPLE WEB QUESTS
.תומרהו תועוצקמה לכב WEBQUESTS לש תואמגוד רחבמ

BLUEWEBNET
סקדניא םייק .טנרטניאה לע תססובמה הארוהל הירפס איה BLUEWEBNET
לש םתעדל) םיבוט םירתא ללוכ ףסואה .שופיח עונמ םגו תועוצקמ לש ןווגמב
לש גורידו םוכיס שי .םידימלתו םינרפס ,םירומ לש םשומישל (םירבחמה
.םיבכוכ תועצמאב םירתאה

INTERDISCIPLINARY LESSONS
הרטמב םירועישה יכרעמ תא ובציע םירומ .םיימוחת ןיב םירועיש ללוכ רתאה
תושדח םיכרדב עדמבו הקיטמתמב םיגשומ דמללו טנרטניאה תונורתי תא לצנל
.תועוצקמה לכב תויוליעפ לש לודג רחבמב םע הלועמ רתא .תוניינעמו

היגולויבב תורדגומ תויוליעפל םיאלפנ םירתא


.המלש תוליעפ וא רועיש ססבל ןתינ םהילעש םיאלפנ םירתא םנשי
.1
תוחפו הקיפרג הברה םהב שיש םירתאב רוחבל יאדכ הז גוסמ םירתא תריחבב
.ללמ
.2
.תילגנאה תנבהב םידימלתה תרזעל BABYLON תנכות תא ןיקתהל יאדכ
.3
הז ןפואב טקסיד לע תוימדהה לכ םע דחיב WEB יפד רומשל יאדכ הרקמ לכב
.טנרטניאהמ תוקתנתהה רחאל םג רמוחה תא סיפדהל וא אורקל ןתינ
.4


תירבעב- Neuroscience for Kids
רוקחל ןתינ .הז רתא לע ולוכ "םיבצעה תכרעמ" אשונ דומיל תא ססבל ןתינ
.דואמ ץלמומ .רתאב לייטל אלפנ טושפ .םיבר םיטקפסא

תירבעב - The Zone: Sickle Cell
דומללו תויווזה לכמ Sickle Cell Disease-ה תלחמ תא רוקחל ןתינ הז רתאב
!דואמ ץלמומ .הקיטנג לע

רתאה תודוא הרומל ךירדמ


הרומל תינבת ףד :טנרטניאה בולישב רועישל תינבת

:רועישה תרתוכ

:רועישה תורטמ

:(טנרטניאל ףסונב תורוקמ) םירמוח


:םיכלהמ


:טנרטניאב םירתא
URL:
URL:
URL:
URL:
URL:
URL:
URL:
URL::םידימלתה ידי לע םירתאב שומישו הדובעה ךרד רואית


:תואצות


:הכרעה


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©